Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Arborist / Arboristica

Razina HKO
4.1
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

6.62.621.6210 Šumari/šumarke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Arborist / arboristica samostalno i / ili u skupini obavlja održavanje drvenaste vegetacije u urbanim područjima. Provodi sadnju i njegu drvenastog sadnog materijala (stabla, grmlje, živice) namijenjenih urbanim uvjetima. Obavlja prihranu, navodnjavanje i  zaštitu drvenaste vegetacije od bolesti i štetnika. Vrši zaštitu stabala na gradilištima i provodi sanaciju oštećenih stabala, izvodi njegu i obnovu površina obraslih šumskim drvećem kao i ostale radove njege stabala. Izvodi orezivanje i oblikovanje stabala u urbanom području s tla i / ili na visini korištenjem prikladne tehnike za rad na visini (upotrebom pokretne visinske platforme ili penjanjem na stablo). Izvodi sječu stabala u urbanom području, pri čemu samostalno rukuje motornom pilom radi sječe stabala na tlu i / ili na visini. Upravlja radnim strojevima u izvođenju orezivanja i oblikovanja te sječe i izrade stabala, a u svom radu koristi osobnu zaštitnu opremu prema standardima zaštite na radu. Može biti samozaposlen ili raditi u privatnim poduzećima i javnim tvrtkama koje se bave održavanjem urbanih zelenih površina. Mjesto rada arborista / arboristice su zelene površine u naseljenim područjima poput park šuma, parkova, drvoreda te pojedinačna stabla i ostala drvenasta vegetacija.

Uvjeti rada

Arborist / arboristica radi na otvorenom prostoru na zelenim površinama unutar naseljenih područja. Posao arborista / arboristice je vezan za održavanje drvenaste vegetacije na zelenim površinama pri čemu mora rukovati tehnikom (strojevima, uređajima i alatima) kojom se služi pri obavljanju arborističkih poslova. Ovisno o vrsti posla koji se obavlja  veći dio vremena provede stojeći ili hodajući, dok je nekada potreban koordinirani rad nogu, balansiranje, bacanje i sagibanje. Tijekom rada izložen/a je utjecaju klimatskih prilika na otvorenom poput visoke ili niske temperature, vlažnosti zraka, kiše, snijega ili vjetra. Za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika, koje mogu dovesti do ugrožavanja zdravlja, prestaje s radom. Arboristički poslovi održavanju i njege stabala zahtijevaju radove na visini tako da arborist / arboristica mora imati psihofizičke predispozicije za obavljanje takvih radova. Tijekom svog rada služi se raznim alatima i uređajima, pri čemu često rukuje motornom pilom za čije rukovanje mora biti osposobljen/a. Zbog rada sa strojevima i uređajima ili prisutnosti njihovoj blizini izložen/a je djelovanju buke i vibracije, iako prilikom obavljanja poslova koristi osobnu zaštitnu opremu koja umanjuje mogućnost štetnog djelovanja. Tijekom provođenja zaštite drvenaste vegetacije u urbanim sredinama rukuje zaštitnim sredstvima (pesticidi) radi uništavanju različitih oblika štetnika, korova i bolesti.

Skupovi kompetencija (12)
1.
Planiranje i organizacija arborikulturnih radova
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti vremenske i terenske uvjete za rad
odrediti redoslijed radnih operacija prema zahtjevima nadređenih
organizirati vlastiti prijevoz i prijevoz radnih sredstava na mjesto izvođenja rada
organizirati vlastiti rad i rad manje grupe
planirati resurse za rad; radne strojeve, alate, opremu i materijale
planirati vlastiti rad i rad manje grupe
izraditi plan rada i odrediti svrhu orezivanja
procijeniti čimbenike koji utječu na uspješnost sječe stabala u urbanim uvjetima
2.
Priprema rada i radnog mjesta arborista / arboristice
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti materijalne resurse za rad
provjeriti stanje stabala prije početka izvođenja radova radi mogućih izvora opasnosti po zdravlje i sigurnost i obavijestiti nadređene
provesti privremeno označavanje radilišta upotrebom zaštite za pristup u zonu radova u skladu sa elaboratom radilišta
provjeriti materijale prije početka radova
pripremiti mjesto sadnje prije izvođenja sadnje drvenastog sadnog materijala
odabrati odgovarajući sadni materijal prema radnom nalogu i uputama
odabrati odgovarajući materijal prema radnom nalogu i uputama
odabrati odgovarajuće alate i opremu za provedbu njege i zaštite
procijeniti stanje stabla i stupanj opasnosti vizualnom metodom prije početka orezivanja
odabrati odgovarajuću tehniku orezivanja stabala u urbanim uvjetima u skladu s postavljenom svrhom
odabrati radni alat za orezivanje u skladu sa ciljevima orezivanja
odabrati ispravnu tehniku sječe stabala u urbanim područjima
odabrati i pripremiti alat, strojeve i opremu za sječu u urbanim uvjetima
procijeniti potencijalno opasne situacije u odnosu na smjer i načina obaranja stabala u urbanom području
nabaviti osobnu zaštitnu opremu prema standardima
nabaviti gorivo, mazivo i sredstva za rad priprema
3.
Izrada i čitanje radne dokumentacije i vođenje evidencija
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
preuzeti radni nalog ili upute za sadnju drvenastog sadnog materijala
preuzeti radni nalog ili upute za njegu i zaštitu drvenaste vegetacije
preuzeti usmene i pisane upute za rad
primijeniti osnovna pravila vođenja dokumentacije za planiranje i organizaciju rada
voditi evidenciju utrošenog materijala za njegu i zaštitu drvenaste vegetacije
voditi propisanu dokumentaciju o stanju radnih strojeva i starosti opreme za rad na visini
dokumentirati i/ili evidentirati izvršene radove na sječi stabala i izradi oborenog stabla
ispuniti evidenciju o količini i vrsti obavljenog posla
voditi evidenciju goriva i maziva
voditi evidenciju osobne zaštitne opreme
voditi evidenciju radnih sati radnih strojeva za sječu i orezivanje stabala
izračunati osnovne troškove rada i utroška materijala
voditi evidenciju aktivnosti, materijala, radnih sati, opreme
4.
Primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija u arborikulturnim radovima
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti IKT u postupcima planiranja, mail, internet, aplikacije
primijeniti IKT kod pripremnih radova; internet, aplikacije, digitalni mjerni instrumenti
koristiti IKT pri poslovima njege i zaštite drvenaste vegetacije
primijeniti komunikacijske digitalne alate i aplikacije
koristiti IKT u komunikaciji u pronalaženju mjesta i stabla za sječu
koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u administrativno-komercijalnom poslovanju
5.
Osiguranje kvalitete arborikulturnih radova
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razlikovati oštećenja nastala djelovanjem štetnika od oštećenja uslijed biljnih bolesti na drvenastoj vegetaciji u urbanim područjima
komunicirati sa suradnicima uz korištenje stručne terminologije u poslovima njege i zaštite; konzervatorska služba, stručne službe, nadređeni, dobavljači
poznavati reakcije stabla na zahvat orezivanja u urbanim područjima
koristiti karte u pronalaženju stabala određenih za sječu
6.
Zaštita na radu pri izvođenju arborikulturnih radova
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati sredstva osobne zaštite i sredstva zaštite na radu manje grupe
prepoznati potencijalne opasnosti u radu i posebne uvjete i načine zaštite radilišta
provjeriti stanje osobne zaštitne radne opreme i opreme za rad na visini
primijeniti propise zaštite na radu s biokemijskim sredstvima za zaštitu drvenaste vegetacije
primijeniti propise za rad na visini, pri penjanju na stablo ili upotrebom pokretnih visinskih platformi, autodizalica i sl.
primijeniti pravila zaštite na radu kod rukovanja alatima, strojevima i opremom za orezivanje; motorna pila, škare
primijeniti pravila zaštite na radu pri orezivanju na visini
spustiti unesrećenog i pružiti prvu pomoć unesrećenom na visini, na stablu
koristiti sredstva i opremu za zaštitu na radu kod sječe stabala u urbanim uvjetima
7.
Zaštita okoliša i kulturne baštine
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti postupke rada skladu s propisima zaštite prirodne i kulturne baštine
privremeno pohraniti orezan drvni materijal na lokaciji izvođenja radova
poštivati pravila zaštite prirode i kulturne baštine prilikom orezivanja stabala
urediti radno mjesto i provesti šumski red nakon sječe stabla u urbanim uvjetima
8.
Rukovanje alatima, opremom i strojevima
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti stanje radnih strojeva, alata i opreme prije početka radova
rukovati alatom i opremom za sadnju i njegu sadnog materijala na siguran način
usitniti orezani drvni materijal uz upotrebu iverača
rukovati alatima, strojevima i opremom za orezivanje stabla s tla i na visini te za manipulaciju orezanim materijalom
koristiti strojeve za rad na visini, pokretne visinske platforme
koristiti opremu za penjanje, za pristup, pozicioniranje, osiguranje i spuštanje, kod uređivanja i oblikovanja stabla
samostalno rukovati motornom pilom na pravilan i siguran način prilikom sječe stabla
upravljati radnim strojevima u izvođenju sječe, izrade i izvlačenja oborenog stabla u urbanom području (traktori, mini forwarderi, iverači i sl.)
upravljati radnim strojevima za rad na visini u krošnji stabala; pokretne visinske platforme, autodizalice i sl., pri sječi stabala
koristiti opremu za penjanje, za pristup, pozicioniranje, osiguranje i spuštanje, kod sječe stabala
9.
Izvedba arborikulturnih radova sječe, orezivanja i oblikovanja stabala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provesti orezivanje stabala s tla
provesti orezivanje stabala korištenjem prikladne tehnike pristupa na visinu u krošnju stabla, penjanjem na stablo ili upotrebom pokretnih visinskih platformi, autodizalica i sl.
spustiti orezani drvni materijal s visine na tlo upotrebom sigurne metode
sjeći stabla različitim tehnikama sječe na tlu
izvesti sječu stabla na visini upotrebnom odgovarajuće tehnike i tehnologije
provesti sječu stabala u izvanrednim situacijama korištenjem prikladne tehnike, uz prometnice, zgrade i sl.
izraditi oboreno stablo; kresati grane, prerezati deblo, korati deblovinu i panjeve, izraditi prostorno drvo
10.
Izvedba arborikulturnih radova njege i zaštite drvenaste vegetacije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvesti prihranu drvenaste vegetacije prema uputama nadređenih
izvesti zaštitu drvenaste vegetacije na gradilištima u urbanim područjima prema uputama nadređenih
provesti navodnjavanje drvenaste vegetacije u urbanom okolišu prema uputama nadređenih
izvesti osiguranje krošnje stabla upotrebom odgovarajuće arborističke tehnike
izvesti zaštitu drvenaste vegetacije u urbanim sredinama prema uputama nadređenih
izvesti sanaciju (obradu) eventualno oštećenih dijelova stabala na gradilištima u urbanim područjima
11.
Izvedba arborikulturnih radova sadnje i njega sadnog materijala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvesti presadnju stabala upotrebom specijalnih radnih strojeva ili radnih alata
izvesti sadnju drvenastog sadnog materijala, stabla, grmlje, živice, u urbanim uvjetima, samostalno, prema pravilima struke
izvesti njegu stabala, grmlja i živice nakon sadnje prema uputama nadređenih; rahljenje tla, plijevljenje, uklanjanje korovske vegetacije i sl.
izvesti postupke njege i obnove površina obraslih šumskim drvećem (npr. urbane šume, park-šume) uporabom prikladnih alata i strojeva
12.
Poslovna komunikacija arborista / arboristice
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti pravila za timski rad
primijeniti pravila timskog rada u organizaciji rada
komunicirati sa suradnicima na poslovima planiranja arborikulturnih radova
upozoriti prolaznike na izvođenje radova i usmjeravati njihovo kretanje dalje od zone u kojoj se izvode radovi na stablima
komunicirati sa suradnicima i nadređenima uz korištenje stručne terminologije u poslovima sadnje i njege
komunicirati sa suradnicima i upozoriti na potencijalne opasnosti kod rada na visini i rukovanja opasnim strojevima i uređajima
primijeniti pravila timskog rada kod sječe stabala u urbanom području
komunicirati sa suradnicima i nadređenima i strankama o izboru stabala za sječu u urbanim sredinama
primijeniti pravila timskog rada kod orezivanja i oblikovanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Planiranje i organiziranje arborikulturnih radova
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati sredstva osobne zaštite i sredstva zaštite na radu manje grupe
provjeriti vremenske i terenske uvjete za rad
odrediti redoslijed radnih operacija prema zahtjevima nadređenih
organizirati vlastiti rad i rad manje grupe
planirati resurse za rad; radne strojeve, alate, opremu i materijale
planirati vlastiti rad i rad manje grupe
pripremiti materijalne resurse za rad
preuzeti usmene i pisane upute za rad
primijeniti osnovna pravila vođenja dokumentacije za planiranje i organizaciju rada
primijeniti IKT u postupcima planiranja, mail, internet, aplikacije
primijeniti pravila timskog rada u organizaciji rada
komunicirati sa suradnicima na poslovima planiranja arborikulturnih radova
2.
Pripremanje radnog mjesta za arborikulturne radove
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati vlastiti prijevoz i prijevoz radnih sredstava na mjesto izvođenja rada
provjeriti stanje stabala prije početka izvođenja radova radi mogućih izvora opasnosti po zdravlje i sigurnost i obavijestiti nadređene
provesti privremeno označavanje radilišta upotrebom zaštite za pristup u zonu radova u skladu sa elaboratom radilišta
provjeriti materijale prije početka radova
primijeniti IKT kod pripremnih radova; internet, aplikacije, digitalni mjerni instrumenti
prepoznati potencijalne opasnosti u radu i posebne uvjete i načine zaštite radilišta
provjeriti stanje osobne zaštitne radne opreme i opreme za rad na visini
primijeniti postupke rada skladu s propisima zaštite prirodne i kulturne baštine
provjeriti stanje radnih strojeva, alata i opreme prije početka radova
upozoriti prolaznike na izvođenje radova i usmjeravati njihovo kretanje dalje od zone u kojoj se izvode radovi na stablima
3.
Izvođenje sadnje i njega drvenastog sadnog materijala namijenjenog urbanim uvjetima
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti mjesto sadnje prije izvođenja sadnje drvenastog sadnog materijala
odabrati odgovarajući sadni materijal prema radnom nalogu i uputama
preuzeti radni nalog ili upute za sadnju drvenastog sadnog materijala
rukovati alatom i opremom za sadnju i njegu sadnog materijala na siguran način
izvesti presadnju stabala upotrebom specijalnih radnih strojeva ili radnih alata
izvesti sadnju drvenastog sadnog materijala, stabla, grmlje, živice, u urbanim uvjetima, samostalno, prema pravilima struke
izvesti njegu stabala, grmlja i živice nakon sadnje prema uputama nadređenih; rahljenje tla, plijevljenje, uklanjanje korovske vegetacije i sl.
komunicirati sa suradnicima i nadređenima uz korištenje stručne terminologije u poslovima sadnje i njege
4.
Izvođenje njege i zaštite drvenaste vegetacije u urbanim područjima
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odabrati odgovarajući materijal prema radnom nalogu i uputama
odabrati odgovarajuće alate i opremu za provedbu njege i zaštite
preuzeti radni nalog ili upute za njegu i zaštitu drvenaste vegetacije
voditi evidenciju utrošenog materijala za njegu i zaštitu drvenaste vegetacije
koristiti IKT pri poslovima njege i zaštite drvenaste vegetacije
razlikovati oštećenja nastala djelovanjem štetnika od oštećenja uslijed biljnih bolesti na drvenastoj vegetaciji u urbanim područjima
komunicirati sa suradnicima uz korištenje stručne terminologije u poslovima njege i zaštite; konzervatorska služba, stručne službe, nadređeni, dobavljači
primijeniti propise zaštite na radu s biokemijskim sredstvima za zaštitu drvenaste vegetacije
primijeniti propise za rad na visini, pri penjanju na stablo ili upotrebom pokretnih visinskih platformi, autodizalica i sl.
izvesti prihranu drvenaste vegetacije prema uputama nadređenih
izvesti zaštitu drvenaste vegetacije na gradilištima u urbanim područjima prema uputama nadređenih
provesti navodnjavanje drvenaste vegetacije u urbanom okolišu prema uputama nadređenih
izvesti osiguranje krošnje stabla upotrebom odgovarajuće arborističke tehnike
izvesti zaštitu drvenaste vegetacije u urbanim sredinama prema uputama nadređenih
izvesti sanaciju (obradu) eventualno oštećenih dijelova stabala na gradilištima u urbanim područjima
izvesti postupke njege i obnove površina obraslih šumskim drvećem (npr. urbane šume, park-šume) uporabom prikladnih alata i strojeva
5.
Orezivanje i oblikovanje stabala u urbanom području
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi plan rada i odrediti svrhu orezivanja
procijeniti stanje stabla i stupanj opasnosti vizualnom metodom prije početka orezivanja
odabrati odgovarajuću tehniku orezivanja stabala u urbanim uvjetima u skladu s postavljenom svrhom
odabrati radni alat za orezivanje u skladu sa ciljevima orezivanja
voditi propisanu dokumentaciju o stanju radnih strojeva i starosti opreme za rad na visini
voditi evidenciju aktivnosti, materijala, radnih sati, opreme
primijeniti komunikacijske digitalne alate i aplikacije
poznavati reakcije stabla na zahvat orezivanja u urbanim područjima
primijeniti pravila zaštite na radu kod rukovanja alatima, strojevima i opremom za orezivanje; motorna pila, škare
primijeniti pravila zaštite na radu pri orezivanju na visini
spustiti unesrećenog i pružiti prvu pomoć unesrećenom na visini, na stablu
privremeno pohraniti orezan drvni materijal na lokaciji izvođenja radova
poštivati pravila zaštite prirode i kulturne baštine prilikom orezivanja stabala
usitniti orezani drvni materijal uz upotrebu iverača
rukovati alatima, strojevima i opremom za orezivanje stabla s tla i na visini te za manipulaciju orezanim materijalom
koristiti strojeve za rad na visini, pokretne visinske platforme
koristiti opremu za penjanje, za pristup, pozicioniranje, osiguranje i spuštanje, kod uređivanja i oblikovanja stabla
provesti orezivanje stabala s tla
provesti orezivanje stabala korištenjem prikladne tehnike pristupa na visinu u krošnju stabla, penjanjem na stablo ili upotrebom pokretnih visinskih platformi, autodizalica i sl.
spustiti orezani drvni materijal s visine na tlo upotrebom sigurne metode
komunicirati sa suradnicima i upozoriti na potencijalne opasnosti kod rada na visini i rukovanja opasnim strojevima i uređajima
primijeniti pravila timskog rada kod orezivanja i oblikovanja
6.
Izvođenje sječe stabala u urbanom području
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
procijeniti čimbenike koji utječu na uspješnost sječe stabala u urbanim uvjetima
odabrati ispravnu tehniku sječe stabala u urbanim područjima
odabrati i pripremiti alat, strojeve i opremu za sječu u urbanim uvjetima
procijeniti potencijalno opasne situacije u odnosu na smjer i načina obaranja stabala u urbanom području
dokumentirati i/ili evidentirati izvršene radove na sječi stabala i izradi oborenog stabla
koristiti IKT u komunikaciji u pronalaženju mjesta i stabla za sječu
koristiti karte u pronalaženju stabala određenih za sječu
koristiti sredstva i opremu za zaštitu na radu kod sječe stabala u urbanim uvjetima
urediti radno mjesto i provesti šumski red nakon sječe stabla u urbanim uvjetima
samostalno rukovati motornom pilom na pravilan i siguran način prilikom sječe stabla
upravljati radnim strojevima u izvođenju sječe, izrade i izvlačenja oborenog stabla u urbanom području (traktori, mini forwarderi, iverači i sl.)
upravljati radnim strojevima za rad na visini u krošnji stabala; pokretne visinske platforme, autodizalice i sl., pri sječi stabala
koristiti opremu za penjanje, za pristup, pozicioniranje, osiguranje i spuštanje, kod sječe stabala
sjeći stabla različitim tehnikama sječe na tlu
izvesti sječu stabla na visini upotrebnom odgovarajuće tehnike i tehnologije
provesti sječu stabala u izvanrednim situacijama korištenjem prikladne tehnike, uz prometnice, zgrade i sl.
izraditi oboreno stablo; kresati grane, prerezati deblo, korati deblovinu i panjeve, izraditi prostorno drvo
primijeniti pravila timskog rada kod sječe stabala u urbanom području
komunicirati sa suradnicima i nadređenima i strankama o izboru stabala za sječu u urbanim sredinama
7.
Administrativno i komercijalno poslovanje
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
nabaviti osobnu zaštitnu opremu prema standardima
nabaviti gorivo, mazivo i sredstva za rad priprema
ispuniti evidenciju o količini i vrsti obavljenog posla
voditi evidenciju goriva i maziva
voditi evidenciju osobne zaštitne opreme
voditi evidenciju radnih sati radnih strojeva za sječu i orezivanje stabala
izračunati osnovne troškove rada i utroška materijala
koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u administrativno-komercijalnom poslovanju
primijeniti pravila za timski rad
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Arborist / Arboristica
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća