Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Kemijski tehničar / Kemijska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3111.29.4 Kemijski tehničar/kemijska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Kemijski tehničar / kemijska tehničarka pomaže pri organizaciji i nadzoru kemijsko-tehnoloških proizvodnih procesa ili radi u kemijskom laboratoriju gdje obavlja analizu kemijskih tvari i proizvoda. Pored najčešćih područja rada koja su vezana uz neposrednu proizvodnju kemijskih i drugih proizvoda, može raditi i u javnim ustanovama i institutima sa znanstvenim, razvojnim, istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i/ili edukacijskim laboratorijima te u komercijalnim službama poduzeća i trgovačkih kuća koje se bave proizvodnjom i prodajom kemijskih proizvoda, skladištima i sl.

 

Sudjeluje u proizvodnji i u provedbi proizvodno-tehnoloških procesa te pomaže da se proizvodni proces odvija uredno, sigurno i bez zastoja. Vodi evidencije i izvještaje o tijeku proizvodnje, korištenju sirovina i kemikalija, zalihama i kvaliteti izrađenih proizvoda. Kontrolira ispravan rad strojeva te surađuje pri razvijanju novih proizvoda i tehnologija. Pri nadzoru računalno upravljanih procesa ili zahtjevne opreme radi u namjenskim prostorima gdje su smješteni kontrolna oprema i računalni terminali. U laboratoriju provodi osnovnu kvalitativnu i kvantitativnu analizu uzoraka i kontrolira kvalitetu sirovina i proizvoda. Vodi tehničku dokumentaciju o provedenim analizama. U radu koristi laboratorijski pribor i posuđe, vage, mjerne instrumente i drugu laboratorijsku opremu. Radi s kemikalijama, ponekad s opasnim reagensima te se mora strogo pridržavati postupaka i pravila o zaštiti na radu, pri čemu koristi zaštitnu opremu.

 

Posjeduje široka stručna znanja iz svih područja kemije (opće i anorganske, analitičke, fizikalne i organske kemije), kao i biologije, mikrobiologije, biokemije i fizike. Poznaje kemijsko-tehnološke postupke, razumije funkcioniranje strojeva i uređaja, te važnost njihovog održavanja i ispravnog rada. Poznaje metode mjerenja i mjerno-regulacijske tehnike te metode rada u laboratoriju. Oprema se u laboratoriju modernizira i neki su procesi potpuno automatizirani, stoga se očekuje da kemijski tehničar / kemijska tehničarka zna raditi s takvom opremom te da razumije engleski ili njemački jezik, jer su upute za upotrebu opreme najčešće pisane na tim jezicima. Poželjno je da dobro vlada radom na računalu.

Uvjeti rada

Kemijski tehničar / kemijska tehničarka radi u procesnoj kemijskoj industriji, fizikalno-kemijskim, analitičkim i znanstveno-istraživačkim laboratorijima s tvarima različitih svojstava, u kontaktu je s toksičnim tvarima, pa i s onima koje su štetne za zdravlje. Osim toga, prisutna je opasnost od opeklina i ozljeda izazvanih različitim kemikalijama. Rad se odvija u zatvorenim i/ili otvorenim prostorima. Zatvoreni prostori vezani su za pogonske i skladišne jedinice industrijske i/ili obrtničke proizvodnje te prostorije laboratorija. Uvjete rada u zatvorenim prostorima u najvećoj mjeri karakteriziraju (određuju) dugotrajno sjedenje ili stajanje te povremeno podizanje tereta; umjetna rasvjeta i ventilacija; izloženost buci i vibracijama te utjecajima elektromagnetskog zračenja kao i izloženost različitim kemikalijama i kemijskim spojevima.

Otvoreni prostori vezani su za terenski rad u prirodi i dislociranim pogonskim dijelovima industrijske i/ili obrtničke proizvodnje te na stacionarnim pogonskim jedinicama. Uvjete rada u otvorenim prostorima u najvećoj mjeri karakteriziraju (određuju) izloženost atmosferilijama i prirodnim izvorima štetnih tvari te onečišćenjima koja su u okoliš dospjela ljudskim djelovanjem. Također, osnovne karakteristike terenskog rada su dugotrajnije hodanje te sagibanje ili čučanje, posebice u obavljanju poslova nadzora, uzimanja uzoraka, mjerenja i motrenja te rad na visini.

Uvjeti rada podliježu obveznoj primjeni propisa iz zaštite na radu, uporabi zaštitne radne odjeće i obuće te ostalih sredstava osobne zaštite.

Uvjeti rada mogu uključivati i ishođenje zasebnih certifikata ovisno o zahtjevu radnoga mjesta i posebnim uvjetima rada te specifičnostima zaduženja propisanim radnim mjestom (sanitarna iskaznica, odgovorna osoba za rad s kemikalijama ili otpadom i sl.).

Skupovi kompetencija (10)
1.
Poznavanje administrativno-operativnih poslova
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati i primjenjivati standarde, norme, domaće i međunarodne zakonske i podzakonske akte te ostale zakonske obveze i propise u području zanimanja
Prikupljati i pripremati dokumentaciju vezanu uz radne obveze i standarde organizacije rada
Analizirati dokumentaciju vezanu uz radne obveze i standarde organizacije rada
Voditi evidenciju ulaza i izlaza sirovina, utroška materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda tijekom proizvodnog procesa
Poznavati rad na računalu i primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija za vođenje evidencije uzorkovanja i analize sirovine, međuprodukata i gotovih proizvoda
Poznavati matematičke vještine nužne za obavljanje svih vrsta poslova na radnom mjestu
Popunjavati obrasce za upisivanje rezultata mjerenja na odgovarajući način
2.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti radno mjesto, strojeve i materijale prema radnim uputama
Provoditi radne postupke i operativne poslove prema internim procedurama i radnim uputama
Poznavati principe dobre laboratorijske i proizvođačke prakse
Poznavati primjenu različitih kemijsko-tehnoloških procesa i reaktora u kojima se proces provodi
Poznavati rad s priborom u laboratoriju
Poznavati kemijsku reaktivnost svih materijala u proizvodnom procesu i laboratoriju
Primijeniti tehnike pripreme materijala u kemijsko-tehnološkom proizvodnom procesu
Pospremiti i očistiti radno mjesto i radni okoliš po završetku radnog vremena
3.
Analiziranje uzoraka
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati pravila uzorkovanja, pripreme i transporta uzoraka krutina, tekućina i plinova
Uzimati uzorke za laboratorijsku analizu u skladu s propisanim normama i standardima
Pripremati i transportirati uzorke za laboratorijsku analizu u skladu s propisanim normama i standardima
Pripremati reagense za provedbu laboratorijske analize u skladu s propisanim normama i standardima
Rukovati priborom za provedbu laboratorijske analize uzoraka na pravilan način
Poznavati rad s instrumentima za provedbu laboratorijske analize uzoraka
Voditi brigu o ispravnosti instrumenata za provedbu laboratorijske analize uzoraka
Poznavati procedure za izvođenje laboratorijske analize uzoraka krutina, tekućina i plinova
Provoditi kvalitativnu i kvantitativnu laboratorijsku analizu uzoraka krutina, tekućina i plinova
Čuvati i evidentirati analizirane uzorke u skladu s propisanim normama i standardima
4.
Obrađivanje analiziranih podataka
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidenciju uzorkovanja i rezultata analize sirovina, međuprodukata i gotovih proizvoda u za to propisanim obrascima
Grafički prikazati podatke dobivene analitičkim postupcima i fizikalno-kemijskim mjerenjima
Prikazati i interpretirati različite vrste brojčanih, tabličnih i grafičkih podataka
Izvoditi zaključke na temelju rezultata analize, u domeni svoga rada
Poznavati osnove mjeriteljstva i mjerne nesigurnosti te ih primijeniti u praksi
Primijeniti matematičke vještine za određivanje sastava analiziranog uzorka
5.
Upravljanje uređajima i opremom
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati rad sa strojevima, opremom, laboratorijskim instrumentima i priborom.
Poznavati strojeve i uređaje u kojima se odvija kemijsko- tehnološki proces, kao i mjernu i regulacijsku tehniku
Primijeniti matematičke vještine za pripremu proizvodnog procesa
Upravljati i rukovati uređajima za protok fluida
Upravljati i rukovati radom reaktora i ostalih uređaja
Koristiti se strojevima za rad u kemijsko-tehnološkom procesu
Rukovati regulacijskim uređajima, ventilima, zasunima, sklopkama i sklopovima mjernih i regulacijskih uređaja
Kontrolirati rad reaktora i održavati reakcijsku smjesu u zadanim uvjetima
6.
Pripremanje proizvodnog procesa
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Skladištiti sirovine i ostale materijale na pravilan način
Provoditi evidenciju količina kemikalija u skladištu u skladu s propisanim normama i standardima
Poznavati fizikalna i kemijska svojstva sirovina i ostalih materijala
Rukovati i transportirati sirovine u skladu s propisanim normama i standardima
Rukovati ambalažom u skladu s propisanim normama i standardima
Rukovati gotovim proizvodima u skladu s propisanim normama i standardima
Nadzirati čuvanje kemikalija u skladištu u skladu s propisanim normama i standardima
7.
Kontroliranje proizvodnog procesa
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti i optimizirati energetski tok tijekom proizvodnog procesa
Održavati reakcijsku smjesu u zadanim uvjetima
Dozirati sirovine tijekom proizvodnog procesa u skladu s radnim uputama i procedurom
Pratiti i održavati sve fizikalno-kemijske parametre ključne za kemijsko-tehnološki proces u zadanim granicama
Nadzirati kritične kontrolne točke tijekom kemijsko- tehnološkog procesa
Osigurati optimalne tehnološke parametre za pravilno vođenje tehnološkog procesa
Primijeniti dobru proizvođačku praksu pri radu.
Pratiti i nadzirati transport materijala tijekom kemijsko- tehnološkog procesa.
Primijeniti informacijsko-komunikacijske tehnologije pri praćenju tijeka proizvodnog procesa
Provoditi zahtijevane tehničko-tehnološke postupke u skladu sa propisanim standardima
8.
Nadziranje, praćenje i održavanje kvalitete procesa, proizvoda i usluga te procjenjivanje sukladnosti rezultata u svrhu osiguranja kvalitete
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi mjere u svrhu osiguranja kvalitete sastavnica proizvodnog procesa
Primijeniti domaće i međunarodne zakonske i podzakonske akte, pravilnike, standarde, norme
Pratiti kemijsko-tehnološki proces proizvodnje u svrhu postizanja kvalitete gotovog proizvoda
Kontrolirati kvalitetu materijala u skladištu sirovina tijekom proizvodnog procesa te u skladištu gotove robe prema važećim domaćim i međunarodnim normama
Kontrolirati ispravnost kemikalija, pripremljenih reagensa, pribora i instrumenata za analizu prema važećim domaćim i međunarodnim normama
Sudjelovati u pripremanju izvješća i primjenjivati mjere kada sustavi kvalitete nisu postignuti
9.
Osiguranje zaštite zdravlja i okoliša
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti mjere opreza i zaštite propisane domaćim i međunarodnim zakonskim i podzakonskim aktima, normama i propisima pri rukovanju tvarima u proizvodnom procesu i u laboratoriju
Koristiti osobna zaštitna sredstva u fazama rada s ciljem zaštite zdravlja na radnom mjestu
Rukovati otpadnim materijalima u skladu s propisanim normama i standardima posebice onima iz područja toksikologije
Primjenjivati procedure u radu koje najmanje ugrožavaju okoliš i prirodu u skladu sa propisima
Minimizirati otpadne tokove
Primjenjivati mjere protupožarne zaštite i mjere prve pomoći
Implementirati procedure pri radu s opasnim kemikalijama
Poznavati propise zaštite na radu, propise o kemikalijama, propise o prijevozu kemikalija kao i drugim specijalnim propisima iz svog djelokruga rada
Poznavati tehnike i metode uporabe otpadnih materijala
Zbrinjavati otpad, opasne i štetne tvari prema radnim uputama
Voditi evidenciju o zbrinjavanju otpadnih tvari u skladu sa zakonskom regulativom i prema internim uputama.
10.
Primjenjivanje informacijsko-komunikacijskog poslovanja
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku
Primjenjivati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju na stranim jezicima iz područja struke pri komunikaciji sa suradnicima, strankama i ostalim dionicima iz područja rada
Primjenjivati pravila komunikacije putem elektroničkih medija pri komunikaciji sa suradnicima, strankama i ostalim dionicima iz područja rada
Primjenjivati informacijsko-komunikacijske tehnologije za vođenje administrativnih poslova
Osiguravati protok informacija nužnih za obavljanje radnih zadataka
Primjenjivati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju pri komunikaciji sa suradnicima, strankama i ostalim dionicima iz područja rada sa svrhom ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Primjenjivanje procedura i radnih uputa u skladu sa zakonskom regulativom, zadanim standardima i međunarodnim propisima i normama
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati i primjenjivati standarde, norme, domaće i međunarodne zakonske i podzakonske akte te ostale zakonske obveze i propise u području zanimanja
Prikupljati i pripremati dokumentaciju vezanu uz radne obveze i standarde organizacije rada
Analizirati dokumentaciju vezanu uz radne obveze i standarde organizacije rada
Voditi evidenciju ulaza i izlaza sirovina, utroška materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda tijekom proizvodnog procesa
Poznavati rad na računalu i primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija za vođenje evidencije uzorkovanja i analize sirovine, međuprodukata i gotovih proizvoda
Poznavati matematičke vještine nužne za obavljanje svih vrsta poslova na radnom mjestu
Popunjavati obrasce za upisivanje rezultata mjerenja na odgovarajući način
Provoditi radne postupke i operativne poslove prema internim procedurama i radnim uputama
2.
Pripremanje radnog mjesta, opreme, instrumenata i uređaja u laboratoriju ili u okviru kemijsko-tehnološkog procesa prema radnim uputama
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pripremiti radno mjesto, strojeve i materijale prema radnim uputama
Poznavati principe dobre laboratorijske i proizvođačke prakse
Poznavati primjenu različitih kemijsko-tehnoloških procesa i reaktora u kojima se proces provodi
Poznavati rad s priborom u laboratoriju
Poznavati kemijsku reaktivnost svih materijala u proizvodnom procesu i laboratoriju
Primijeniti tehnike pripreme materijala u kemijsko-tehnološkom proizvodnom procesu
Pospremiti i očistiti radno mjesto i radni okoliš po završetku radnog vremena
Primijeniti matematičke vještine za pripremu proizvodnog procesa
3.
Uzimanje, pripremanje i transportiranje uzoraka za laboratorijsku analizu u skladu s propisanim normama i standardima
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati pravila uzorkovanja, pripreme i transporta uzoraka krutina, tekućina i plinova
Uzimati uzorke za laboratorijsku analizu u skladu s propisanim normama i standardima
Pripremati i transportirati uzorke za laboratorijsku analizu u skladu s propisanim normama i standardima
Pripremati reagense za provedbu laboratorijske analize u skladu s propisanim normama i standardima
Voditi evidenciju uzorkovanja i rezultata analize sirovina, međuprodukata i gotovih proizvoda u za to propisanim obrascima
4.
Analiziranje uzoraka sirovina i tijekom proizvodnog procesa u skladu s propisanim normama i standardima u svrhu kontrole i istraživanja
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Rukovati priborom za provedbu laboratorijske analize uzoraka na pravilan način
Poznavati rad s instrumentima za provedbu laboratorijske analize uzoraka
Voditi brigu o ispravnosti instrumenata za provedbu laboratorijske analize uzoraka
Poznavati procedure za izvođenje laboratorijske analize uzoraka krutina, tekućina i plinova
Provoditi kvalitativnu i kvantitativnu laboratorijsku analizu uzoraka krutina, tekućina i plinova
Čuvati i evidentirati analizirane uzorke u skladu s propisanim normama i standardima
5.
Primjenjivanje analitičkih metoda u skladu sa zakonskom regulativom, zadanim standardima i međunarodnim propisima i normama
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Grafički prikazati podatke dobivene analitičkim postupcima i fizikalno-kemijskim mjerenjima
Prikazati i interpretirati različite vrste brojčanih, tabličnih i grafičkih podataka
Izvoditi zaključke na temelju rezultata analize, u domeni svoga rada
Poznavati osnove mjeriteljstva i mjerne nesigurnosti te ih primijeniti u praksi
Primijeniti matematičke vještine za određivanje sastava analiziranog uzorka
6.
Skladištenje sirovina, međuprodukata, gotovih proizvoda te otpadnih materijala
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Skladištiti sirovine i ostale materijale na pravilan način
Provoditi evidenciju količina kemikalija u skladištu u skladu s propisanim normama i standardima
Poznavati fizikalna i kemijska svojstva sirovina i ostalih materijala
Rukovati i transportirati sirovine u skladu s propisanim normama i standardima
Rukovati ambalažom u skladu s propisanim normama i standardima
Rukovati gotovim proizvodima u skladu s propisanim normama i standardima
Nadzirati čuvanje kemikalija u skladištu u skladu s propisanim normama i standardima
Zbrinjavati otpad, opasne i štetne tvari prema radnim uputama
Voditi evidenciju o zbrinjavanju otpadnih tvari u skladu sa zakonskom regulativom i prema internim uputama.
7.
Upravljanje instrumentima/uređajima, dijelovima proizvodnog procesa u skladu s propisanim normama i standardima
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati rad sa strojevima, opremom, laboratorijskim instrumentima i priborom.
Poznavati strojeve i uređaje u kojima se odvija kemijsko- tehnološki proces, kao i mjernu i regulacijsku tehniku
Upravljati i rukovati uređajima za protok fluida
Upravljati i rukovati radom reaktora i ostalih uređaja
Koristiti se strojevima za rad u kemijsko-tehnološkom procesu
Rukovati regulacijskim uređajima, ventilima, zasunima, sklopkama i sklopovima mjernih i regulacijskih uređaja
Kontrolirati rad reaktora i održavati reakcijsku smjesu u zadanim uvjetima
8.
Praćenje pojedinih dijelova proizvodnog procesa u skladu s propisanim normama i standardima
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pratiti i optimizirati energetski tok tijekom proizvodnog procesa
Održavati reakcijsku smjesu u zadanim uvjetima
Dozirati sirovine tijekom proizvodnog procesa u skladu s radnim uputama i procedurom
Pratiti i održavati sve fizikalno-kemijske parametre ključne za kemijsko-tehnološki proces u zadanim granicama
Nadzirati kritične kontrolne točke tijekom kemijsko- tehnološkog procesa
Osigurati optimalne tehnološke parametre za pravilno vođenje tehnološkog procesa
Primijeniti dobru proizvođačku praksu pri radu.
Pratiti i nadzirati transport materijala tijekom kemijsko- tehnološkog procesa.
Primijeniti informacijsko-komunikacijske tehnologije pri praćenju tijeka proizvodnog procesa
Provoditi zahtijevane tehničko-tehnološke postupke u skladu sa propisanim standardima
9.
Osiguranje kvalitete radnog mjesta, sredstava za rad, ulaznih materijala, ambalaže i gotovih proizvoda prema važećim domaćim i međunarodnim zakonskim i podzakonskim aktima
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provoditi mjere u svrhu osiguranja kvalitete sastavnica proizvodnog procesa
Primijeniti domaće i međunarodne zakonske i podzakonske akte, pravilnike, standarde, norme
Pratiti kemijsko-tehnološki proces proizvodnje u svrhu postizanja kvalitete gotovog proizvoda
Kontrolirati kvalitetu materijala u skladištu sirovina tijekom proizvodnog procesa te u skladištu gotove robe prema važećim domaćim i međunarodnim normama
Kontrolirati ispravnost kemikalija, pripremljenih reagensa, pribora i instrumenata za analizu prema važećim domaćim i međunarodnim normama
Sudjelovati u pripremanju izvješća i primjenjivati mjere kada sustavi kvalitete nisu postignuti
10.
Primjenjivanje zaštitne odjeće i ostalih sredstava zaštite na radu u skladu s propisanim normama i standardima u svrhu očuvanja zdravlja i zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti mjere opreza i zaštite propisane domaćim i međunarodnim zakonskim i podzakonskim aktima, normama i propisima pri rukovanju tvarima u proizvodnom procesu i u laboratoriju
Koristiti osobna zaštitna sredstva u fazama rada s ciljem zaštite zdravlja na radnom mjestu
Rukovati otpadnim materijalima u skladu s propisanim normama i standardima posebice onima iz područja toksikologije
Primjenjivati procedure u radu koje najmanje ugrožavaju okoliš i prirodu u skladu sa propisima
Minimizirati otpadne tokove
Primjenjivati mjere protupožarne zaštite i mjere prve pomoći
Implementirati procedure pri radu s opasnim kemikalijama
Poznavati propise zaštite na radu, propise o kemikalijama, propise o prijevozu kemikalija kao i drugim specijalnim propisima iz svog djelokruga rada
Poznavati tehnike i metode uporabe otpadnih materijala
11.
Korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija za vođenje administrativnih poslova i komunikacije sa suradnicima, strankama i ostalim dionicima iz područja rada
Datum evidencije u Registar HKO
2.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku
Primjenjivati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju na stranim jezicima iz područja struke pri komunikaciji sa suradnicima, strankama i ostalim dionicima iz područja rada
Primjenjivati pravila komunikacije putem elektroničkih medija pri komunikaciji sa suradnicima, strankama i ostalim dionicima iz područja rada
Primjenjivati informacijsko-komunikacijske tehnologije za vođenje administrativnih poslova
Osiguravati protok informacija nužnih za obavljanje radnih zadataka
Primjenjivati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju pri komunikaciji sa suradnicima, strankama i ostalim dionicima iz područja rada sa svrhom ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Kemijski tehničar / Kemijska tehničarka
Datum upisa
2.2.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća