Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Instruktor vožnje/Instruktorica vožnje

Razina HKO
5
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3340.44.6 Strukovni učitelj/strukovna učiteljica cestovnog prometa

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.51.516.5165 Instruktori/instruktorice vožnje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Instruktor/instruktorica vožnje je osoba koja samostalno priprema i izvodi praktično osposobljavanje kandidata za vozača za sigurno i odgovorno sudjelovanje u prometu prema načelima defanzivne vožnje.

Osim toga, instruktor/instruktorica vožnje  brine o tehničkoj ispravnosti, čistoći i urednosti  nastavnih sredstava i pomagala (prije svega vozila), planira i priprema nastavu prema propisanom nastavnom planu i programu i u skladu s individualnim sposobnostima kandidata te vodi evidenciju i dokumentaciju o osposobljavanju kandidata za vozača.

Permanentno stručno usavršava svoje kompetencije kako bi bio/bila kvalitetno i stručno obrazovan/obrazovana, imao/imala primjerena znanja, vještine i sposobnosti poučavanja te iste učinkovito koristi u osposobljavanju budućih vozača, na temelju koncepta cjeloživotnog učenja.

 

Uvjeti rada

Radno okruženje i uvjeti rada instruktora vožnje/instruktorice vožnje su uglavnom vezani za rad u vozilu – uglavnom u sjedilačkim uvjetima rada. Dio se poslova obavlja i na otvorenom prostoru vježbališta.

Okružje u kojem se obavlja pouka (u vozilu) je u najvećoj mjeri vezano za ulice, gradske i prigradske ceste te autocestu i to u svim vremenskim, cestovnim i prometnim uvjetima.

Tijekom rada mora stalno biti na visokoj razini koncentracije na prometnu, u pravilu stresnu situaciju oko vozila, na gužvu i paziti na druge sudionike prometa ispred i oko vozila, spreman na iznenadno reagiranje na svaku opasnu situaciju, pogrešno izvedenu radnju budućeg vozača ili drugih sudionika prometa-

Sjedilački položaj, dugotrajna, često neprirodna i napeta koordinacija rada ruku i nogu može negativno utjecati na cirkulaciju, ukočenost i odraziti se na stanje kralježnice. U nekim situacijama može biti izložen utjecaju opasnih tvari (npr. udisanju benzinskih para, opasnosti od nagrizanja kiselinom) te povredama kod korištenja uređaja i opreme vozila (npr. kod promjene guma, održavanja vozila, uređaja i opreme – ovisno o vrsti – kategoriji vozila za koju poučava).

Za vrijeme svoga izložen je povećanom riziku i stalnoj opasnosti od nastanka prometne nesreće.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Priprema nastavnog sata za osposobljavanje kandidata za vozača
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno pripremiti nastavni sat upravljanja vozilom temeljem važećeg kurikuluma
Samostalno i odgovorno nadzirati tehničku ispravnost vozila, nastavnih sredstava i pomagala neophodnih za izvođenje kvalitetnog osposobljavanja kandidata za vozača
Samostalno pribaviti, pripremiti i obraditi dokumentaciju koja se koristi u osposobljavanju kandidata za vozača
Poznavati pedagošku i tehničku dokumentaciju koja se koristi u osposobljavanju kandidata za vozača
Samostalno izraditi pisanu pripravu za nastavu uz korištenje suvremenih metodičkih i didaktičkih načela poučavanja
Pripremiti radno mjesto instruktora vožnje u skladu s propisanim standardima radnog mjesta
Provoditi osnovno održavanje vozila
2.
Metodičko-didaktičko pripremanje za osposobljavanje kandidata za vozača
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuća pravila poučavanja uz primjenu prometnih propisa i sigurnosnih pravila
Znati planirati nastavni sat iz upravljanja vozilom uz korištenje suvremenih metoda poučavanja
Primijeniti suvremene metode, oblike i postupke te metodička načela u poučavanju kandidata za vozača
Poznavati i primjenjivati psihologiju poučavanja koja se odnosi na usvajanje znanja, vještina i navika kod osposobljavanja za vozača
3.
Komuniciranje u procesu osposobljavanja kandidata za vozača
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati na kulturan i poslovno prihvatljiv način s kandidatima za vozača, suradnicima i nadređenima
Koristiti stručnu terminologiju u poučavanju i komuniciranju
4.
Osposobljavanje kandidata za upravljanje vozilom
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti i znati prometne propise i sigurnosna pravila o odvijanju prometa na cestama
Znati i samostalno primjenjivati propise kojima se uređuje osposobljavanje kandidata za vozača
Pripremiti vozilo za izvođenje nastave osposobljavanja kandidata za vozača uvažavajući propise i prometne zahtjeve
Objasniti/demonstrirati kandidatu tehniku vožnje
Osposobiti kandidata za izvođenje radnji vozilom na prometnom vježbalištu i u stvarnim prometnim uvjetima u skladu s važećim predmetnim kurikulumom
Objasniti/demonstrirati kandidatu fizikalne zakonitosti i dinamiku kretanja vozila
Osposobiti kandidata za učinkovito korištenje uređaja i opreme na vozilu
Samostalno provesti nastavni sat u stvarnim prometnim uvjetima na cesti temeljem važećeg kurikuluma
Razvijati kod kandidata naviku propisnog i pravilnog upravljanja vozilom uz potrebu stalnog utvrđivanja uvjeta za sigurno obavljanje radnji vozilom u stvarnim prometnim uvjetima
Poticati kandidata na usvajanje osnovnih i složenih radnji vozilom u stvarnim prometnim uvjetima
Osposobiti kandidata za samostalnu i sigurnu vožnju i rješavanje konkretnih prometnih situacija
Kod kandidata razvijati prometnu kulturu i pozitivne stavove o prometu
Poznavati i koristiti IKT specifične namjene za nadzor i praćenje rada vozila prilikom osposobljavanja kandidata za vozača
Razvijati kod kandidata naviku za propisno i pravilno postupanje prema prometnim znakovima i ostaloj signalizaciji na cestama
5.
Vrednovanje i samovrednovanje u procesu osposobljavanja za vozača
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati osobine ličnosti kandidata za vozača u cilju uspješnog motiviranja u stjecanju znanja i vještina budućeg vozača
Prilagoditi osposobljavanje razini obrazovanja i psihofizičkim sposobnostima kandidata
Pratiti i vrednovati postupke kandidata za vozača tijekom pripreme za upravljanje i upravljanja motornim vozilom u konkretnim prometnim zadacima
Poznavati načine ocjenjivanja i ocjenjivati znanja i vještine kandidata za vozača poštujući temeljne dokimološke spoznaje i unaprijed utvrđene mjerljive kriterije
Samovrednovati svoj rad na temelju postignuća kandidata za vozača i unaprijed izrađenih transparentnih kriterija
6.
Primjenjivanje standarda zaštite na radu i zaštite okoliša u procesu osposobljavanja kandidata za vozača
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obavljati poslove instruktora vožnje koristeći zaštitnu opremu, udvojene komande i uređaje na vozilu
Osposobiti kandidata za samostalnu primjenu ekonomične, racionalne i eko vožnje
Poznavati i primjenjivati propise o zaštiti života i zdravlja na radu povezane s radom na radnom mjestu instruktora vožnje
Skrbiti za sigurnost i zaštitu svih sudionika u prometu na cesti uz primjenu važećih pravila i propisa zaštite na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Samostalno planiranje, pripremanje i organiziranje nastave upravljanja vozilom
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno pripremiti nastavni sat upravljanja vozilom temeljem važećeg kurikuluma
Samostalno izraditi pisanu pripravu za nastavu uz korištenje suvremenih metodičkih i didaktičkih načela poučavanja
Znati planirati nastavni sat iz upravljanja vozilom uz korištenje suvremenih metoda poučavanja
Znati i samostalno primjenjivati propise kojima se uređuje osposobljavanje kandidata za vozača
2.
Samostalno pripremanje i vođenje pedagoške i tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno pribaviti, pripremiti i obraditi dokumentaciju koja se koristi u osposobljavanju kandidata za vozača
Poznavati pedagošku i tehničku dokumentaciju koja se koristi u osposobljavanju kandidata za vozača
3.
Pripremanje radnog mjesta i nadziranje opreme i vozila
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno i odgovorno nadzirati tehničku ispravnost vozila, nastavnih sredstava i pomagala neophodnih za izvođenje kvalitetnog osposobljavanja kandidata za vozača
Pripremiti radno mjesto instruktora vožnje u skladu s propisanim standardima radnog mjesta
Provoditi osnovno održavanje vozila
Pripremiti vozilo za izvođenje nastave osposobljavanja kandidata za vozača uvažavajući propise i prometne zahtjeve
4.
Izvođenje nastave iz upravljanja vozilom
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuća pravila poučavanja uz primjenu prometnih propisa i sigurnosnih pravila
Primijeniti suvremene metode, oblike i postupke te metodička načela u poučavanju kandidata za vozača
Poznavati i primjenjivati psihologiju poučavanja koja se odnosi na usvajanje znanja, vještina i navika kod osposobljavanja za vozača
Pratiti i znati prometne propise i sigurnosna pravila o odvijanju prometa na cestama
Objasniti/demonstrirati kandidatu tehniku vožnje
Osposobiti kandidata za izvođenje radnji vozilom na prometnom vježbalištu i u stvarnim prometnim uvjetima u skladu s važećim predmetnim kurikulumom
Objasniti/demonstrirati kandidatu fizikalne zakonitosti i dinamiku kretanja vozila
Osposobiti kandidata za učinkovito korištenje uređaja i opreme na vozilu
Samostalno provesti nastavni sat u stvarnim prometnim uvjetima na cesti temeljem važećeg kurikuluma
Osposobiti kandidata za samostalnu i sigurnu vožnju i rješavanje konkretnih prometnih situacija
Kod kandidata razvijati prometnu kulturu i pozitivne stavove o prometu
Poznavati i koristiti IKT specifične namjene za nadzor i praćenje rada vozila prilikom osposobljavanja kandidata za vozača
Prilagoditi osposobljavanje razini obrazovanja i psihofizičkim sposobnostima kandidata
Osposobiti kandidata za samostalnu primjenu ekonomične, racionalne i eko vožnje
5.
Praćenje, motiviranje i vrednovanje znanja i vještina budućeg vozača
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Razvijati kod kandidata naviku propisnog i pravilnog upravljanja vozilom uz potrebu stalnog utvrđivanja uvjeta za sigurno obavljanje radnji vozilom u stvarnim prometnim uvjetima
Poticati kandidata na usvajanje osnovnih i složenih radnji vozilom u stvarnim prometnim uvjetima
Razvijati kod kandidata naviku za propisno i pravilno postupanje prema prometnim znakovima i ostaloj signalizaciji na cestama
Prepoznati osobine ličnosti kandidata za vozača u cilju uspješnog motiviranja u stjecanju znanja i vještina budućeg vozača
Pratiti i vrednovati postupke kandidata za vozača tijekom pripreme za upravljanje i upravljanja motornim vozilom u konkretnim prometnim zadacima
Poznavati načine ocjenjivanja i ocjenjivati znanja i vještine kandidata za vozača poštujući temeljne dokimološke spoznaje i unaprijed utvrđene mjerljive kriterije
Samovrednovati svoj rad na temelju postignuća kandidata za vozača i unaprijed izrađenih transparentnih kriterija
6.
Komuniciranje s kandidatima i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Komunicirati na kulturan i poslovno prihvatljiv način s kandidatima za vozača, suradnicima i nadređenima
Koristiti stručnu terminologiju u poučavanju i komuniciranju
7.
Zaštita na radu, zaštita okoliša i zaštita od požara
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Obavljati poslove instruktora vožnje koristeći zaštitnu opremu, udvojene komande i uređaje na vozilu
Poznavati i primjenjivati propise o zaštiti života i zdravlja na radu povezane s radom na radnom mjestu instruktora vožnje
Skrbiti za sigurnost i zaštitu svih sudionika u prometu na cesti uz primjenu važećih pravila i propisa zaštite na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Instruktor vožnje/Instruktorica vožnje
Datum upisa
5.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća