Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Financijsko-računovodstveni forenzičar

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2411.23.7 Interni revizor/interna revizorica

2411.23.7 Interni revizor/interna revizorica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija
Financijsko-računovodstveni forenzičar je osoba koja posjeduje specijalizirana interdisciplinarna znanja koja joj omogućavaju da može identificirati, prikupiti, analizirati i interpretirati financijske i ostale podatke te dati odgovore na pitanja u vezi s uslugama u sudskim postupcima odnosno ostalim uslugama (provođenje analiza ili istraga) koje zahtijevaju jednaka znanja i vještine, ali ne moraju biti nužno vezane uz sudske postupke. Financijsko-računovodstveni forenzičar posjeduje znanja iz područja računovodstva, revizije i prava te istražiteljske vještine potrebne za sprečavanje i otkrivanje prijevara ali i za pružanje cijelog niza ostalih usluga kao što su procjenjivanje ekonomske vrijednosti imovine i obveza, otkrivanje poreznih nepravilnosti, provođenje financijsko-računovodstveno-poreznih vještačenja u sudskim i izvansudskim postupcima, suzbijanje korupcije i sličnih usluga. U cilju ostvarenja ključnih poslova u okviru zanimanja, financijsko-računovodstveni forenzičar mora posjedovati cijeli niz znanja i vještina. U kontekstu složenih poslova financijsko- računovodstvenog forenzičara potrebna su računovodstvena, revizijska i pravna znanja i vještine. Također, osoba koja se bavi tim poslovima treba poznavati porezni sustav i sustav platnog prometa, treba posjedovati znanja iz područja računalne forenzike kao i poznavati poslovne procese i sustave internih kontrola. Nadalje, ta osoba treba znati procijeniti rizike prijevare u poslovanju te primijeniti različite tehnike analize financijskih izvještaja, koristiti modele vrednovanja imovine i obveza kao i različite tehnike i alate forenzične analize. Financijsko-računovodstveni forenzičar mora posjedovati vještine prikupljanja i vrednovanja dokaza, imati izražene analitičke, istraživačke i komunikacijske vještine te vještine intervjuiranja. Također, treba posjedovati znanja i vještine potrebne za izradu forenzičnih izvještaja te biti kooperativan i spreman na suradnju s različitim institucijama.
Uvjeti rada
Financijsko-računovodstveni forenzičar uglavnom radi u prostoriji/zatvorenom prostoru u ugodnim uvjetima rada. Radnici u okviru ovog zanimanja uglavnom nisu suočeni s posebitostima radnog vremena, ali postoji potreba za specifičnim ili dodatnim radom (rad na večer, rad subotom, nedjeljom i praznikom, rad noću ili rad u smjenama). Kao tipičnu tjelesnu aktivnost na radnim mjestima vezanim uz zanimanje financijsko-računovodstveni forenzičar može se istaknuti dugotrajno sjedenje i rad u savijenom položaju.
Skupovi kompetencija (18)
1.
Primjenjivanje računovodstvenih standarda, metoda i tehnika u području financijsko-računovodstvene forenzike
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proučiti standarde financijskog izvještavanja i tehnike evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama
Utvrditi korištene računovodstvene metode i tehnike za evidentiranje imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda sukladno odgovarajućim standardima
Utvrditi kompleksne poslovne transakcije i njihov učinak na financijske izvještaje
Pratiti zakone, računovodstvene i revizijske standarde te ostale propise koji se odnose na analizirani subjekt
Kritički ispitati računovodstveni sustav analiziranog subjekta i specifičnosti izvještavanja s ciljem uočavanja rizičnih područja prijevare
Analizirati računovodstvenu i ostalu relevantnu dokumentaciju vezanu uz predmet vještačenja
Preispitati strukturu i sadržaj financijskih izvještaja s ciljem detektiranja neuobičajenih pozicija i odnosa unutar financijskih izvještaja
Ispitati pozicije financijskih izvještaja koje se odnose na predmet procjene i načine njihovog mjerenja i prezentiranja
Procijeniti financijske izvještaje poslovnih subjekata
Koristiti različite izvore podataka (web, baze, statistički zavod…) s ciljem kreiranja informacijske podloge o analiziranom subjektu
2.
Primjenjivanje revizijskih standarda i metodologije u području financijsko-računovodstvene forenzike
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Povezati revizijske standarde i metodologiju revizijskog procesa s ciljem otkrivanja prijevara u financijskim izvještajima
Primijeniti različite revizijske testove s ciljem obrade podataka i prikupljanja dokaza
Analizirati godišnje financijske izvještaje poduzetnika i primjenjivi okvir financijskog izvještavanja s ciljem utvrđivanja točnosti i pouzdanosti evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima poduzetnika
Preispitati primijenjene računovodstvene standarde i pravila knjiženja u svrhu kontroliranja dokumentacije i uočavanja nepravilnosti
Procijeniti čimbenike rizika prijevare u poslovnom sustavu
3.
Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti pravo društava u svrhu analiziranja upravljačkih struktura i odnosa unutar društva
Istražiti propise koji reguliraju djelatnost u okviru koje poslovni subjekt djeluje
Istražiti temeljna načela sudskog i izvansudskog postupka
Razlikovati kaznena i prekršajna djela te procijeniti odgovornost pravnih i fizičkih osoba za kaznena i prekršajna djela
Proučiti činjenice i dokaze u sudskom i izvansudskom postupku
Pratiti pravnu regulativu u području suzbijanja korupcije
Pratiti regulativu vezanu uz sprječavanje pranja novca u javnom i privatnom sektoru
Istražiti gospodarska kaznena djela te procijeniti temelje kaznene odgovornosti pravnih i fizičkih osoba za gospodarska kaznena djela
4.
Korištenje informatičkih alata i programa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti različite softverske forenzične alate i programe s ciljem otkrivanja indikatora prijevare
Predložiti napredne informatičke programe i alate u svrhu analize financijskih izvještaja te procjene poslovne uspješnosti i financijskog položaja analiziranog subjekta
Analizirati velike količine podataka s ciljem uočavanja indikatora prijevare
Koristiti informatičke alate u svrhu prezentiranja rezultata forenzične analize
Koristiti statističke i matematičke metode u svrhu procjene ekonomske vrijednosti imovine i obveza
5.
Primjenjivanje poreznih propisa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi zakonske i druge akte iz poreznog i s njim povezanog djelokruga u svrhu otkrivanja poreznih nepravilnosti
Analizirati porezne izvještaje s ciljem otkrivanja rizičnih poreznih obveznika
Otkrivati manipulacije u području poreza
Izraditi izvještaj i komunicirati s nadležnim državnim tijelima radi iniciranja poreznih, prekršajnih i kaznenih postupaka
6.
Primjenjivanje regulative iz područja platnog prometa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi financijske istrage, obrađivati sumnjive transakcije te otkrivati aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma u javnom i privatnom sektoru
Procijeniti rizike korupcije te surađivati s nadležnim institucijama zaduženim za provođenje aktivnosti usmjerenih na borbu protiv korupcije
Upravljati rizicima u području pranja novca i financiranja terorizma
Klasificirati modalitete koruptivnih radnji sukladno regulativi
Utvrditi modalitete pranja novca u javnom i privatnom sektoru
7.
Procjenjivanje poslovnih procesa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati poslovanje i specifičnosti poslovanja subjekta forenzične analize
Definirati poslovne cikluse i kontrolno okruženje subjekta forenzične analize
Utvrditi poslovne procese i kontrolno okruženje analiziranog subjekta
Identificirati poslovne procese u subjektu forenzične analize s ciljem detektiranja rizičnih područja
Proučiti propise koji reguliraju poslovanje subjekta forenzične analize
8.
Procjenjivanje sustava internih kontrola u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti sustav internih kontrola u analiziranom subjektu
Preporučiti kontrolne postupke za sprječavanje prijevare
Izraditi protuprijevarni program i provoditi protuprijevarno obrazovanje
Integrirati forenzične procedure u postupke testiranja internih kontrola
Unaprijediti sustav internih kontrola s ciljem preventivnog djelovanja i sprječavanja prijevara
9.
Procjenjivanje rizika prijevare u subjektima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti rizik prijevare u poslovanju i preporučiti odgovarajuće kontrolne postupke
Prepoznati rizike manipulacija u financijskim izvještajima
Detektirati rizična područja u poslovanju i prepoznati indikatore prijevare
Utvrditi učinkovitost upravljanja rizicima u poslovnom subjektu
Proučavati prethodne slučajeve prijevara s ciljem uočavanja i prepoznavanja indikatora prijevara
Definirati načine odgovora na prijevaru u poslovnom subjektu
10.
Primjenjivanje metoda i tehnika analize financijskih izvještaja u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti metode i tehnike analize financijskih izvještaja s ciljem otkrivanja područja visokog rizika od prijevara
Analizirati financijske izvještaje i različita ulaganja subjekta forenzične analize
Odabrati metode koje su relevantne za procjenu financijskog položaja određenog subjekta
Primijeniti metode i tehnike analize financijskih izvještaja s ciljem procjene financijskog položaja i poslovne izvrsnosti
Kombinirati modele za predviđanje financijskog neuspjeha
11.
Korištenje modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti modele i tehnike primjerene za vrednovanje različitih oblika imovine i obveza
Vrednovati poslovni subjekt kao cjelinu koristeći odgovarajuće modele i tehnike
Preispitati primjerenost otpremnine malim dioničarima s ciljem utvrđivanja pravične naknade
Utvrditi elemente ekonomske štete u postupcima forenzične analize
Analizirati novčane tokove i primijeniti metode diskontiranja u postupcima forenzične analize
12.
Primjenjivanje forenzičnih metoda i tehnika u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati odgovarajuće forenzične metode i alate sukladno problemu istraživanja
Razlikovati područja zloupotrebe kreativnog računovodstva s ciljem prepoznavanja i uočavanja manipulacija u financijskim izvještajima
Procijeniti motive zloupotrebe kreativnog računovodstva u poslovnom subjektu
Detektirati skrivenu dobit u poslovnim subjektima
Koristiti metode i tehnike forenzične analize s ciljem detektiranja mogućih ili konkretnih prijevara
Provoditi forenzične analize za potrebe naručitelja
Razvijati sposobnosti potrebne za provođenje samostalnih istraživanja
Razvijati nove detekcijske metode u području poslovne forenzike
Usvajati nove metode, postupke i tehnike iz područja forenzike
Pratiti znanstvenu i stručnu literaturu iz područja računovodstva, revizije, prava, poreza i financija
13.
Prikupljanje i vrednovanje dokaza u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti strategiju forenzičnog istraživanja sukladno ciljevima forenzične analize
Vrednovati dokaze u sudskom i izvansudskom postupku
Prikupljati informacije iz eksternih izvora
Prikupiti sve potrebne podatke i činjenice važne za uspješno vođenje postupka forenzične analize
Prikupiti i vrednovati dokaze u forenzičnom istraživanju
14.
Analiziranje i istraživanje dokumentacije u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritički preispitati prikupljene dokaze u svrhu donošenja zaključaka forenzične analize
Kombinirati istraživačke metode i tehnike i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti dokumentacije
Primijeniti analitičke tehnike u svrhu suzbijanja korupcije
Primijeniti istražiteljske metode i tehnike u svrhu prepoznavanja problema forenzične analize
Primijeniti istražiteljske metode i tehnike s ciljem otkrivanja nepravilnosti u poreznim izvještajima
Kritički vrednovati prikupljene dokaze o aktivnostima pranja novca
Analizirati kretanja imovine rizičnih subjekata
15.
Komuniciranje s naručiteljem forenzične analize i različitim korisnicima forenzičnog izvještaja
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati u pisanoj i usmenoj formi rezultate analize naručitelju forenzičnog angažmana
Komunicirati i prezentirati rezultate forenzične analize zainteresiranim korisnicima
Prezentirati nalaz i sudjelovati u sudskim i izvansudskim postupcima
Kreirati forenzični tim sukladno ciljevima forenzične analize
Komunicirati s relevantnim institucijama i partnerima
Razvijati socijalne sposobnosti i sposobnosti prenošenja znanja
16.
Intervjuiranje svjedoka u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti forenzično ispitivanje sukladno karakteristikama slučaja
Utvrditi vjerodostojnost iskaza svjedoka u forenzičnim postupcima
17.
Izrađivanje forenzičnih izvještaja o provedenom postupku forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti metodologiju izrade nalaza i mišljenja u različitim forenzičnim postupcima
Razlikovati vrste forenzičnih izvještaja ovisno o svrsi forenzične analize
Sintetizirati rezultate i spoznaje forenzičnog istraživanja
Prikazati, na odgovarajući način, dokaze i ostale podatke prikupljene tijekom forenzične analize
Sastaviti izvještaj o predmetu vrednovanja
Sastaviti izvještaj za različite korisnike
Oblikovati preporuke za različite korisnike
Izraditi forenzični izvještaj za različite korisnike i komunicirati rezultate forenzične analize
Izraditi nalaz i mišljenje za potrebe naručitelja
Izraditi odgovarajući izvještaj te obavijestiti nadležne institucije o rezultatima forenzične obrade
Izraditi odgovarajuće izvještaje te razmjenjivati podatke s relevantnim institucijama nadležnim za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
18.
Surađivanje s mjerodavnim institucijama tijekom provođenja forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Surađivati s procjeniteljima različitih oblika imovine i obveza
Sudjelovati u različitim aktivnostima vezanim uz problematiku korupcije i organiziranog kriminaliteta
Sudjelovati u postupcima restrukturiranja poslovnih subjekata
Surađivati sa svim nadležnim institucijama s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Planiranje forenzične analize
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Analizirati poslovanje i specifičnosti poslovanja subjekta forenzične analize
Proučiti propise koji reguliraju poslovanje subjekta forenzične analize
Odrediti strategiju forenzičnog istraživanja sukladno ciljevima forenzične analize
Odabrati odgovarajuće forenzične metode i alate sukladno problemu ispitivanja
Primijeniti istražiteljske metode i tehnike u svrhu prepoznavanja problema forenzične analize
Kreirati forenzični tim sukladno ciljevima forenzične analize
2.
Sprječavanje prijevara u poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Istražiti propise koji reguliraju djelatnost u okviru koje poslovni subjekt djeluje
Pratiti pravo društava u svrhu analiziranja upravljačkih struktura i odnosa unutar društva
Kritički ispitati računovodstveni sustav analiziranog subjekta i specifičnosti izvještavanja s ciljem uočavanja rizičnih područja prijevare
Identificirati poslovne procese u subjektu forenzične analize s ciljem detektiranja rizičnih područja
Utvrditi učinkovitost upravljanja rizicima u poslovnom subjektu
Procijeniti čimbenike rizika prijevare u poslovnom sustavu
Preporučiti kontrolne postupke za sprječavanje prijevare
Izraditi protuprijevarni program i provoditi protuprijevarno obrazovanje
Integrirati forenzične procedure u postupke testiranja internih kontrola
Unaprijediti sustav internih kontrola s ciljem preventivnog djelovanja i sprječavanja prijevara
Proučavati prethodne slučajeve prijevara s ciljem uočavanja i prepoznavanja indikatora prijevara
Definirati načine odgovora na prijevaru u poslovnom subjektu
3.
Kontroliranje točnosti i pouzdanosti financijske i ostale dokumentacije poslovnih subjekata
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Kombinirati istraživačke metode i tehnike i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti dokumentacije
Preispitati primijenjene računovodstvene standarde i pravila knjiženja u svrhu kontroliranja dokumentacije i uočavanja nepravilnosti
Procijeniti sustav internih kontrola u analiziranom subjektu
Prepoznati rizike manipulacija u financijskim izvještajima
Utvrditi korištene računovodstvene metode i tehnike za evidentiranje imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda sukladno odgovarajućim standardima
Analizirati godišnje financijske izvještaje poduzetnika i primjenjivi okvir financijskog izvještavanja s ciljem utvrđivanja točnosti i pouzdanosti evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima poduzetnika
Definirati poslovne cikluse i kontrolno okruženje subjekta forenzične analize
Procijeniti rizik prijevare u poslovanju i preporučiti odgovarajuće kontrolne postupke
Utvrditi kompleksne poslovne transakcije i njihov učinak na financijske izvještaje
4.
Otkrivanje prijevara u financijskim izvještajima poslovnih subjekata
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Pripremiti forenzično ispitivanje sukladno karakteristikama slučaja
Preispitati strukturu i sadržaj financijskih izvještaja s ciljem detektiranja neuobičajenih pozicija i odnosa unutar financijskih izvještaja
Detektirati rizična područja u poslovanju i prepoznati indikatore prijevare
Koristiti metode i tehnike forenzične analize s ciljem detektiranja mogućih ili konkretnih prijevara
Procijeniti motive zloupotrebe kreativnog računovodstva u poslovnom subjektu
Razlikovati područja zloupotrebe kreativnog računovodstva s ciljem prepoznavanja i uočavanja manipulacija u financijskim izvještajima
Primijeniti metode i tehnike analize financijskih izvještaja s ciljem otkrivanja područja visokog rizika od prijevara
Koristiti različite softverske forenzične alate i programe s ciljem otkrivanja indikatora prijevare
Prikupiti i vrednovati dokaze u forenzičnom istraživanju
Kritički preispitati prikupljene dokaze u svrhu donošenja zaključaka forenzične analize
Povezati revizijske standarde i metodologiju revizijskog procesa s ciljem otkrivanja prijevara u financijskim izvještajima
Primijeniti različite revizijske testove s ciljem obrade podataka i prikupljanja dokaza
Analizirati velike količine podataka s ciljem uočavanja indikatora prijevare
Utvrditi vjerodostojnost iskaza svjedoka u forenzičnim postupcima
Izraditi forenzični izvještaj za različite korisnike i komunicirati rezultate forenzične analize
5.
Otkrivanje poreznih nepravilnosti u poslovanju subjekta forenzične analize
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Proučiti standarde financijskog izvještavanja i tehnike evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama
Utvrditi zakonske i druge akte iz poreznog i s njim povezanog djelokruga u svrhu otkrivanja poreznih nepravilnosti
Analizirati financijske i porezne izvještaje s ciljem otkrivanja rizičnih poreznih obveznika
Primijeniti istražiteljske metode i tehnike s ciljem otkrivanja nepravilnosti u poreznim izvještajima
Otkrivati manipulacije u području poreza
Detektirati skrivenu dobit u poslovnim subjektima
Izraditi izvještaj i komunicirati s državnim tijelima radi iniciranja poreznih, prekršajnih i kaznenih postupaka
6.
Procjenjivanje ekonomske vrijednosti imovine i obveza poslovnog subjekta
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Ispitati pozicije financijskih izvještaja koje se odnose na predmet procjene i načine njihovog mjerenja i prezentiranja
Primijeniti modele i tehnike primjerene za vrednovanje različitih oblika imovine i obveza
Vrednovati poslovni subjekt kao cjelinu koristeći odgovarajuće modele i tehnike
Preispitati primjerenost otpremnine malim dioničarima s ciljem utvrđivanja pravične naknade
Utvrditi elemente ekonomske štete u postupcima forenzične analize
Surađivati s procjeniteljima različitih oblika imovine i obveza
Koristiti statističke i matematičke metode u svrhu procjene ekonomske vrijednosti imovine i obveza
Analizirati novčane tokove i primijeniti metode diskontiranja u postupcima forenzične analize
Sastaviti izvještaj o predmetu vrednovanja
7.
Procjenjivanje financijskog položaja subjekta forenzične analize
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Procijeniti financijske izvještaje poslovnih subjekata
Koristiti različite izvore podataka (web, baze, statistički zavod…) s ciljem kreiranja informacijske podloge o analiziranom subjektu
Odabrati metode koje su relevantne za procjenu financijskog položaja određenog subjekta
Primijeniti metode i tehnike analize financijskih izvještaja s ciljem procjene financijskog položaja i poslovne izvrsnosti
Kombinirati modele za predviđanje financijskog neuspjeha
Predložiti napredne informatičke programe i alate u svrhu analize financijskih izvještaja te procjene poslovne uspješnosti i financijskog položaja analiziranog subjekta
8.
Provođenje financijsko-računovodstveno-poreznih vještačenja u sudskim i izvansudskim postupcima
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Proučiti činjenice i dokaze u sudskom i izvansudskom postupku
Istražiti temeljna načela sudskog i izvansudskog postupka
Razlikovati kaznena i prekršajna djela te procijeniti odgovornost pravnih i fizičkih osoba za kaznena i prekršajna djela
Analizirati računovodstvenu i ostalu relevantnu dokumentaciju vezanu uz predmet vještačenja
Provoditi forenzične analize za potrebe naručitelja
Vrednovati dokaze u sudskom i izvansudskom postupku
Izraditi nalaz i mišljenje za potrebe naručitelja
Prezentirati nalaz i sudjelovati u sudskim i izvansudskim postupcima
9.
Suzbijanje korupcije u javnom i privatnom sektoru
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Pratiti pravnu regulativu u području suzbijanja korupcije
Klasificirati modalitete koruptivnih radnji sukladno regulativi
Analizirati kretanja imovine rizičnih subjekata
Primijeniti analitičke tehnike u svrhu suzbijanja korupcije
Prikupiti sve potrebne podatke i činjenice važne za uspješno vođenje postupka forenzične analize
Sudjelovati u različitim aktivnostima vezanim uz problematiku korupcije i organiziranog kriminaliteta
Procijeniti rizike korupcije te surađivati s nadležnim institucijama zaduženim za provođenje aktivnosti usmjerenih na borbu protiv korupcije
Izraditi odgovarajući izvještaj te obavijestiti nadležne institucije o rezultatima forenzične obrade
10.
Sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma u javnom i privatnom sektoru
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Pratiti regulativu vezanu uz sprječavanje pranja novca u javnom i privatnom sektoru
Utvrditi modalitete pranja novca u javnom i privatnom sektoru
Istražiti gospodarska kaznena djela te procijeniti temelje kaznene odgovornosti pravnih i fizičkih osoba za gospodarska kaznena djela
Provoditi financijske istrage, obrađivati sumnjive transakcije te otkrivati aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma u javnom i privatnom sektoru
Upravljati rizicima u području pranja novca i financiranja terorizma
Kritički vrednovati prikupljene dokaze o aktivnostima pranja novca
Surađivati sa svim nadležnim institucijama s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma
Izraditi odgovarajuće izvještaje te razmjenjivati podatke s relevantnim institucijama nadležnim za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
11.
Pružanje savjetodavnih usluga poslovnim subjektima
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Utvrditi poslovne procese i kontrolno okruženje analiziranog subjekta
Pratiti zakone, računovodstvene i revizijske standarde te ostale propise koji se odnose na analizirani subjekt
Analizirati financijske izvještaje i različita ulaganja subjekta forenzične analize
Oblikovati preporuke za različite korisnike
Sudjelovati u postupcima restrukturiranja poslovnih subjekata
Komunicirati u pisanoj i usmenoj formi rezultate analize naručitelju forenzičnog angažmana
12.
Izvještavanje o rezultatima forenzične analize
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Primijeniti metodologiju izrade nalaza i mišljenja u različitim forenzičnim postupcima
Razlikovati vrste forenzičnih izvještaja ovisno o svrsi forenzične analize
Sintetizirati rezultate i spoznaje forenzičnog istraživanja
Prikazati, na odgovarajući način, dokaze i ostale podatke prikupljene tijekom forenzične analize
Koristiti informatičke alate u svrhu prezentiranja rezultata forenzične analize
Sastaviti izvještaj za različite korisnike
Komunicirati i prezentirati rezultate forenzične analize zainteresiranim korisnicima
13.
Educiranje i usavršavanje u području financijsko-računovodstvene forenzike
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Prikupljati informacije iz eksternih izvora
Pratiti znanstvenu i stručnu literaturu iz područja računovodstva, revizije, prava, poreza i financija
Razvijati socijalne sposobnosti i sposobnosti prenošenja znanja
Komunicirati s relevantnim institucijama i partnerima
Razvijati sposobnosti potrebne za provođenje samostalnih istraživanja
Razvijati nove detekcijske metode u području poslovne forenzike
Usvajati nove metode, postupke i tehnike iz područja forenzike
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Financijsko-računovodstveni forenzičar
Datum upisa
11.9.2017
Vrijedi do
31.12.2022
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje