Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Voditelj trgovinske poslovnice / Voditeljica trgovinske poslovnice

Razina HKO
5
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3415.23.5 Poslovođa/poslovotkinja trgovine

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.52.522.5222 Poslovođe/poslovotkinje u trgovinama

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Voditelj trgovinske poslovnice / Voditeljica trgovinske poslovnice obavlja poslove planiranja, organiziranja i kontrole prodajnih aktivnosti u prodavaonici. Upravljajući prodajnim timom prodavaonice voditelj trgovinske poslovnice / voditeljica trgovinske poslovnice prati prodajni asortiman, samostalno naručuje i zaprima robu, vodi poslovnu dokumentaciju te po potrebi aktivno sudjeluje u neposrednoj prodajnoj komunikaciji s kupcem. Organizira vizualno izlaganje robe, funkcionalno uređenje prodajnog prostora, uredno vođenje robnog poslovanja i provedbu marketinških aktivnosti u prodavaonici. Voditelj trgovinske poslovnice / Voditeljica trgovinske poslovnice odgovoran/odgovorna je za realizaciju postavljenih planova, ostvarivanje dobrih inventurnih rezultata te poštivanje svih zakonskih propisa i internih akata poduzeća. Voditelj trgovinske poslovnice / Voditeljica trgovinske poslovnice komunicira sa svim dionicima kupoprodajnog procesa u prodavaonici primjenjujući pravila poslovnog bontona i etičkih načela, uz nužno korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. Posao voditelja trgovinske poslovnice / voditeljice trgovinske poslovnice zahtjeva izražene organizacijske sposobnosti, visok stupanj samostalnosti i motiviranosti, izraženu analitičnost, fleksibilnost, sposobnost prijenosa stečenih znanja i vještina kao i brzinu pri rješavanju problema.

Uvjeti rada

Voditelj trgovinske poslovnice / Voditeljica trgovinske poslovnice radi u zatvorenom prostoru uz upotrebu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, prijenosno računalo, tablet, telefon, mobitel, skener, pisač fotokopirni uređaj. Isto tako voditelj trgovinske poslovnice / voditeljica trgovinske poslovnice po potrebi sudjeluje u neposrednom radu na zaprimanju, skladištenju, prodaji, naplaćivanju robe te se zbog navedenih poslova s jedne strane mogu javljati teškoće s vidom, kralježnicom i glavoboljama zbog dugotrajnog sjedenja i rada za računalom, a s druge strane oštećenja lokomotornog sustava zbog dugotrajnog stajanja i hodanja tijekom kontrole poslovanja.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje, organizacija i kontrola prodajnih aktivnosti u prodavaonici
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati dnevne, mjesečne, kvartalne i godišnje prodajne aktivnosti u prodavaonici
sudjelovati u postupku planiranja, pribavljanja i zapošljavanja ljudskih potencijala
primjenjivati temeljna načela poslovnog planiranja
primjenjivati zakone i propise u svezi trgovačke djelatnosti (zakone, pravilnike, uzance u trgovini na malo, kolektivni ugovor za djelatnost trgovine itd.)
primjenjivati interna pravila i upute nadređenih u svezi organizacije rada u prodavaonici
organizirati i koordinirati radne procese u prodavaonici
pratiti plan prodaje trgovinske poslovnice
kontrolirati provedbu organizacije vlastitog rada
predlagati nadređenima poboljšanja u organizaciji rada prodavaonice
analizirati i uskladiti proces naručivanja robe s analitikom prodaje u prethodnim razdobljima
naručivati robu za prodavaonicu
primjenjivati zakonske odrednice prilikom izračunavanja elemenata kalkulacije prodajne cijene proizvoda (artikla) u prodavaonici
izrađivati kalkulaciju za svaki proizvod (artikl) u prodavaonici
kontrolirati usklađenost kalkulirane prodajne cijene artikla s postojećim prodajnim cijenama istog artikla u prodavaonici
primjenjivati i kontrolirati provođenje zakonskih propisa pri radu na blagajni
educirati i kontrolirati prodajno osoblje za postupak obračuna blagajne u prodavaonici
educirati i kontrolirati prodajno osoblje za poslove obračunavanja i naplaćivanja robe u prodavaonici
osigurati sva potrebna sredstva za rad na blagajni (blagajnički maksimum, trake za blagajnu itd.)
osiguravati pomoćna sredstva u svrhu sigurnije i lakše manipulacije robom u skladišnom i prodajnom prostoru prodavaonice (kolica, ručne viljuškare i sl.)
organizirati i koordinirati procese pripreme robe za prodaju u skladištu i prodavaonici
nadzirati pravilno provođenje postupka izdavanja robe kupcu u prodavaonici
primjenjivati cjeloživotno učenje o mjerama zaštite na radu pri manipulaciji robom u skladištu i prodajnom prostoru prodavaonice
2.
Vođenje prodajnog tima u prodavaonici
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati osnovna načela timskog rada u prodavaonici
koordinirati i kontrolirati zaduženja i rad prodajnog tima u prodavaonici
promicati kulturu motiviranja i nagrađivanja prodajnog tima
usmjeravati poučavanje učenika na praksi, studenata pri radu preko studentskog servisa i novih zaposlenika
upravljati vremenom prodajnog tima na dnevnoj, tjednoj i godišnjoj razini (smjene, godišnji odmori, zamjene za bolovanja i sl.)
promicati zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova unutar prodajnog tima
doprinositi zdravoj međuljudskoj klimi unutar prodajnog tima primjenjujući demokratski stil vođenja
upravljati konfliktima i sukobima unutar prodajnog tima
educirati prodajno osoblje za rješavanje konfliktnih situacija s kupcima i dobavljačima sukladno internim i etičkim pravilima
kontrolirati osobnu higijenu i higijenske navike prodajnog osoblja
3.
Praćenje prodajnog asortimana u prodavaonici
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
određivati i kontrolirati optimalnu razinu zaliha robe na prodajnom mjestu i u skladištu;
prilagođavati prodajni asortiman sezonskim promjenama, akcijskim planovima i kriznim situacijama
upravljati kategorijama proizvoda iz prodajnog asortimana (Category management) prodavaonice
organizirati pravovremen povrat nekurentnih zaliha iz prodajnog i skladišnog prostora
primjenjivati zakonske i interne procedure postupanja s proizvodima neposredno prije i nakon isteka roka trajanja robe
organizirati, koordinirati i kontrolirati postupak popisivanja robe (inventure) sukladno zakonskim i internim smjernicama poduzeća
4.
Praćenje i evidencija poslovnih dokumenata u prodavaonici
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
organizirati, kontrolirati i evidentirati ulaz robe na odjelu prijema robe ili skladišta
pratiti slijed dokumentacije proizašle iz procesa naručivanja, preuzimanja i skladištenja robe u prodavaonici
primjenjivati zakonske propise i interne akte poduzeća u svezi evidentiranja i arhiviranja poslovne dokumentacije u prodavaonici
voditi knjigu popisa o nabavi i prodaji robe
evidentirati i pohraniti poslovnu dokumentaciju koja čini podlogu za knjiženje poslovnih promjena u prodavaonici (naručivanje, preuzimanje, skladištenje, prodaja robe te otpis, povrat robe i ostale poslovne promjene u prodavaonici)
evidentirati i pohraniti obračun blagajne
voditi evidenciju radnog vremena osoblja prodavaonice
primjenjivati načela ažurnosti i urednosti pri vođenju poslovne dokumentacije prodavaonice
5.
Provedba marketinških aktivnosti u prodavaonici
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti vremenike dogovorenih marketinških aktivnosti za prodajno mjesto
organizirati pripremne radne procese za planirane marketinške aktivnosti u prodavaonici
informirati prodajno osoblje o planiranim marketinškim aktivnostima i pripadajućim zaduženjima tijekom njihovog provođenja u prodavaonici
provoditi marketinške aktivnosti u prodavaonici
kontrolirati i analizirati proces provođenja marketinških aktivnosti u prodavaonici
promatrati, utvrditi i pratiti glavne motive koji utječu na kupovne navike kupaca i potrošača u prodavaonici u svrhu unapređenja poslovanja prodavaonice;
uočavati nove potrebe kupaca i izvještavati nadređene u svrhu proširenja asortimana prodavaonice
donositi odluke na temelju praćenja potreba i kupovnih navika potrošača u prodavaonici
stvarati nove potrebe kod kupaca kroz upravljanje marketinškim aktivnostima u prodavaonici
6.
Organizacija i kontrola vizualnog izlaganja robe i funkcionalnog uređenja prodajnog prostora
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati zakonsku regulativu kod postupka označavanja proizvoda u prodavaonici
upravljati postupkom izlaganja robe u prodavaonici rukovodeći se temeljnim načelima merchandisinga
provjeravati ispravnost namještaja prodavaonice za izlaganje robe i blagajnički stol (zidnih polica, „gondola“, „gljiva“, staklenih ormara, rashladnih uređaja, prodajnih stolova)
kontrolirati ispravnost sprava za mjerenje robe (mase, volumena, duljine, širine i površine robe) u prodajnom i skladišnom prostoru prodavaonice
provjeravati ispravnost pomoćnih sredstava za rad (električnih sprava za rezanje, lopatica, hvataljki, noževa i sl.) u prodajnom i skladišnom prostoru prodavaonice
provjeravati opremu namijenjenu potrošačima u prodavaonici (kolica, košarica, stolaca za sjedenje, kabina za isprobavanje odjevnih predmeta, uređaja za očitavanje linijske oznake na proizvodima i sl.)
kontrolirati tehničke uređaje (rasvjetne uređaje, uređaje za hlađenje i grijanje, za zaštitu od požara, protuprovalne uređaje, uređaje za zaštitu od krađe, sanitarne uređaje i sl.) u prodajnom prostoru, skladištu i izlogu prodavaonice
organizirati ugađanje, popravak ili nabavu opreme i uređaja nužnih za nesmetano odvijanje prodajnog procesa u prodavaonici
pratiti ispravnost korištenja, održavanja i čuvanja uređaja i opreme u prodavaonici
kontrolirati provođenje mjera propisanih higijenskih standarda za opremu, uređaje, prodajne površine, skladišta, izloge i pomoćne prostorije prodavaonice;
7.
Primjena i kontrola informacijsko-komunikacijske tehnologije u prodavaonici
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kreirati vlastite digitalne obrasce potrebne u poslovanju prodavaonice
koristiti poslovne aplikacije za organizaciju vremena u svrhu učinkovitog organiziranja i izvršavanja poslovnih aktivnosti u prodavaonici
koristiti proračunske tablice u svrhu praćenja dinamike i obujma nabave robe za prodavaonicu
koristiti poslovne aplikacije za praćenje stanja robe u prodavaonici i skladištu
koristiti poslovne aplikacije za izradu kalkulacija prodajne cijene proizvoda (artikla) u prodavaonici
upoznati prodajno osoblje sa svim funkcijama POS blagajne
provjeravati ispravnost informacijsko komunikacijske opreme prodavaonice i skladište (računala, laptopa, dlanovnika, ručnih čitača linijskih kodova i sl.)
koristiti tradicionalne i suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije u poslovnom komuniciranju s dionicima kupoprodajnog procesa u prodavaonici
koristiti poslovne informacijske sustave za evidentiranje i arhiviranje poslovne dokumentacije prodavaonice
8.
Komunikacija s dionicima kupoprodajnog procesa u prodavaonici
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti stručne termine na hrvatskom i jednom stranom jeziku u pisanoj i govornoj komunikaciji s kupcima, dobavljačima, prodajnim timom i nadređenima tijekom obavljanja kupoprodajnog procesa u prodavaonici
primjenjivati pravila poslovnog bontona i etičkog kodeksa poduzeća u komunikaciji s prodajnim timom, nadređenima i kupcima i dobavljačima u prodavaonici
poticati interakciju, poduzetnost i otvorenu komunikaciju kroz rad s prodajnim timom prodavaonice
educirati i nadzirati prodajni tim vezano uz provođenje prodajnog razgovora u prodavaonici
sudjelovati u rješavanju pritužbi i reklamacija kupaca u pisanom i usmenom obliku shodno internim aktima
izvještavati nadređene o tekućem poslovanju i kriznim situacijama u prodavaonici u skladu s internim pravilima u pisanom i usmenom obliku
9.
Provedba zakonskih propisa i standarda u svezi kontrole kvalitete robe i usluga te zaštite zdravlja i okoliša u prodavaonici
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju
primjenjivati zakonske propise, standarde i norme za upravljanje kvalitetom u trgovinskoj djelatnosti
sudjelovati u izradi internih procedura za provjeravanje i upravljanje kvalitetom robe i usluge u prodavaonici
provoditi mjere usvojenih normi, standarda i internih procedura za provjeravanje i upravljanje kvalitetom robe i usluge u prodavaonici
kontrolirati kvalitetu i ispravnost robe prije preuzimanja, tijekom skladištenja, manipulacije i izlaganja u prodajnom prostoru
organizirati i koordinirati edukacije prodajnog tima u svrhu povećanja kvalitete usluge u prodavaonici
provoditi i kontrolirati mjere zaštite na radu u skladištu i prodajnom prostoru prodavaonice
provoditi i kontrolirati mjere zaštite od požara u skladištu i prodajnom prostoru prodavaonice
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala i energenata
provoditi i kontrolirati mjere pravilnog postupanja s ambalažom i opasnim otpadom u skladištu i prodajnom mjestu prodavaonice
predvidjeti utjecaj poslovnih odluka na zaštitu zdravlja i okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Organiziranje poslovanja trgovinske poslovnice
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati dnevne, mjesečne, kvartalne i godišnje prodajne aktivnosti u prodavaonici
sudjelovati u postupku planiranja, pribavljanja i zapošljavanja ljudskih potencijala
primjenjivati temeljna načela poslovnog planiranja
primjenjivati zakone i propise u svezi trgovačke djelatnosti (zakone, pravilnike, uzance u trgovini na malo, kolektivni ugovor za djelatnost trgovine itd.)
primjenjivati interna pravila i upute nadređenih u svezi organizacije rada u prodavaonici
organizirati i koordinirati radne procese u prodavaonici
pratiti plan prodaje trgovinske poslovnice
kontrolirati provedbu organizacije vlastitog rada
predlagati nadređenima poboljšanja u organizaciji rada prodavaonice
kreirati vlastite digitalne obrasce potrebne u poslovanju prodavaonice
koristiti poslovne aplikacije za organizaciju vremena u svrhu učinkovitog organiziranja i izvršavanja poslovnih aktivnosti u prodavaonici
2.
Kontroliranje opreme, uređaja, prodajne površine, skladišta, izloga i pomoćnih prostorija prodavaonice u svrhu efikasnog obavljanja prodajnih aktivnost
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provjeravati ispravnost namještaja prodavaonice za izlaganje robe i blagajnički stol (zidnih polica, „gondola“, „gljiva“, staklenih ormara, rashladnih uređaja, prodajnih stolova)
kontrolirati ispravnost sprava za mjerenje robe (mase, volumena, duljine, širine i površine robe) u prodajnom i skladišnom prostoru prodavaonice
provjeravati ispravnost pomoćnih sredstava za rad (električnih sprava za rezanje, lopatica, hvataljki, noževa i sl.) u prodajnom i skladišnom prostoru prodavaonice
provjeravati opremu namijenjenu potrošačima u prodavaonici (kolica, košarica, stolaca za sjedenje, kabina za isprobavanje odjevnih predmeta, uređaja za očitavanje linijske oznake na proizvodima i sl.)
kontrolirati tehničke uređaje (rasvjetne uređaje, uređaje za hlađenje i grijanje, za zaštitu od požara, protuprovalne uređaje, uređaje za zaštitu od krađe, sanitarne uređaje i sl.) u prodajnom prostoru, skladištu i izlogu prodavaonice
organizirati ugađanje, popravak ili nabavu opreme i uređaja nužnih za nesmetano odvijanje prodajnog procesa u prodavaonici
pratiti ispravnost korištenja, održavanja i čuvanja uređaja i opreme u prodavaonici
kontrolirati provođenje mjera propisanih higijenskih standarda za opremu, uređaje, prodajne površine, skladišta, izloge i pomoćne prostorije prodavaonice;
provjeravati ispravnost informacijsko komunikacijske opreme prodavaonice i skladište (računala, laptopa, dlanovnika, ručnih čitača linijskih kodova i sl.)
3.
Upravljanje aktivnostima prodajnog tima
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati osnovna načela timskog rada u prodavaonici
koordinirati i kontrolirati zaduženja i rad prodajnog tima u prodavaonici
promicati kulturu motiviranja i nagrađivanja prodajnog tima
usmjeravati poučavanje učenika na praksi, studenata pri radu preko studentskog servisa i novih zaposlenika
upravljati vremenom prodajnog tima na dnevnoj, tjednoj i godišnjoj razini (smjene, godišnji odmori, zamjene za bolovanja i sl.)
promicati zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova unutar prodajnog tima
doprinositi zdravoj međuljudskoj klimi unutar prodajnog tima primjenjujući demokratski stil vođenja
upravljati konfliktima i sukobima unutar prodajnog tima
educirati prodajno osoblje za rješavanje konfliktnih situacija s kupcima i dobavljačima sukladno internim i etičkim pravilima
kontrolirati osobnu higijenu i higijenske navike prodajnog osoblja
organizirati i koordinirati edukacije prodajnog tima u svrhu povećanja kvalitete usluge u prodavaonici
4.
Prilagođavanje i optimiziranje prodajnog asortimana te praćenje zaliha robe
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
određivati i kontrolirati optimalnu razinu zaliha robe na prodajnom mjestu i u skladištu;
prilagođavati prodajni asortiman sezonskim promjenama, akcijskim planovima i kriznim situacijama
upravljati kategorijama proizvoda iz prodajnog asortimana (Category management) prodavaonice
organizirati pravovremen povrat nekurentnih zaliha iz prodajnog i skladišnog prostora
primjenjivati zakonske i interne procedure postupanja s proizvodima neposredno prije i nakon isteka roka trajanja robe
organizirati, koordinirati i kontrolirati postupak popisivanja robe (inventure) sukladno zakonskim i internim smjernicama poduzeća
5.
Organiziranje i koordiniranje procesa naručivanja, preuzimanja i skladištenja robe u prodavaonici
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati i uskladiti proces naručivanja robe s analitikom prodaje u prethodnim razdobljima
naručivati robu za prodavaonicu
organizirati, kontrolirati i evidentirati ulaz robe na odjelu prijema robe ili skladišta
pratiti slijed dokumentacije proizašle iz procesa naručivanja, preuzimanja i skladištenja robe u prodavaonici
koristiti proračunske tablice u svrhu praćenja dinamike i obujma nabave robe za prodavaonicu
koristiti poslovne aplikacije za praćenje stanja robe u prodavaonici i skladištu
6.
Izrađivanje kalkulacije prodajne cijene
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati zakonske odrednice prilikom izračunavanja elemenata kalkulacije prodajne cijene proizvoda (artikla) u prodavaonici
izrađivati kalkulaciju za svaki proizvod (artikl) u prodavaonici
kontrolirati usklađenost kalkulirane prodajne cijene artikla s postojećim prodajnim cijenama istog artikla u prodavaonici
koristiti poslovne aplikacije za izradu kalkulacija prodajne cijene proizvoda (artikla) u prodavaonici
7.
Organiziranje i koordiniranje procesa pripreme robe za prodaju, označavanja, izlaganja i izdavanja robe
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
osiguravati pomoćna sredstva u svrhu sigurnije i lakše manipulacije robom u skladišnom i prodajnom prostoru prodavaonice (kolica, ručne viljuškare i sl.)
organizirati i koordinirati procese pripreme robe za prodaju u skladištu i prodavaonici
nadzirati pravilno provođenje postupka izdavanja robe kupcu u prodavaonici
primjenjivati cjeloživotno učenje o mjerama zaštite na radu pri manipulaciji robom u skladištu i prodajnom prostoru prodavaonice
primjenjivati zakonsku regulativu kod postupka označavanja proizvoda u prodavaonici
upravljati postupkom izlaganja robe u prodavaonici rukovodeći se temeljnim načelima merchandisinga
8.
Organiziranje i praćenje blagajničkog poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati i kontrolirati provođenje zakonskih propisa pri radu na blagajni
educirati i kontrolirati prodajno osoblje za postupak obračuna blagajne u prodavaonici
educirati i kontrolirati prodajno osoblje za poslove obračunavanja i naplaćivanja robe u prodavaonici
osigurati sva potrebna sredstva za rad na blagajni (blagajnički maksimum, trake za blagajnu itd.)
upoznati prodajno osoblje sa svim funkcijama POS blagajne
9.
Upravljanje operativnim marketinškim aktivnostima na maloprodajnom mjestu
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti vremenike dogovorenih marketinških aktivnosti za prodajno mjesto
organizirati pripremne radne procese za planirane marketinške aktivnosti u prodavaonici
informirati prodajno osoblje o planiranim marketinškim aktivnostima i pripadajućim zaduženjima tijekom njihovog provođenja u prodavaonici
provoditi marketinške aktivnosti u prodavaonici
kontrolirati i analizirati proces provođenja marketinških aktivnosti u prodavaonici
10.
Evidentiranje i arhiviranje poslovne dokumentacije prodavaonice
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati zakonske propise i interne akte poduzeća u svezi evidentiranja i arhiviranja poslovne dokumentacije u prodavaonici
voditi knjigu popisa o nabavi i prodaji robe
evidentirati i pohraniti poslovnu dokumentaciju koja čini podlogu za knjiženje poslovnih promjena u prodavaonici (naručivanje, preuzimanje, skladištenje, prodaja robe te otpis, povrat robe i ostale poslovne promjene u prodavaonici)
evidentirati i pohraniti obračun blagajne
voditi evidenciju radnog vremena osoblja prodavaonice
primjenjivati načela ažurnosti i urednosti pri vođenju poslovne dokumentacije prodavaonice
koristiti poslovne informacijske sustave za evidentiranje i arhiviranje poslovne dokumentacije prodavaonice
11.
Komuniciranje s prodajnim timom, nadređenima i kupcima u pisanom i usmenom obliku
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti tradicionalne i suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije u poslovnom komuniciranju s dionicima kupoprodajnog procesa u prodavaonici
koristiti stručne termine na hrvatskom i jednom stranom jeziku u pisanoj i govornoj komunikaciji s kupcima, dobavljačima, prodajnim timom i nadređenima tijekom obavljanja kupoprodajnog procesa u prodavaonici
primjenjivati pravila poslovnog bontona i etičkog kodeksa poduzeća u komunikaciji s prodajnim timom, nadređenima i kupcima i dobavljačima u prodavaonici
poticati interakciju, poduzetnost i otvorenu komunikaciju kroz rad s prodajnim timom prodavaonice
educirati i nadzirati prodajni tim vezano uz provođenje prodajnog razgovora u prodavaonici
sudjelovati u rješavanju pritužbi i reklamacija kupaca u pisanom i usmenom obliku shodno internim aktima
izvještavati nadređene o tekućem poslovanju i kriznim situacijama u prodavaonici u skladu s internim pravilima u pisanom i usmenom obliku
12.
Praćenje potreba i kupovnih navika potrošača
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
promatrati, utvrditi i pratiti glavne motive koji utječu na kupovne navike kupaca i potrošača u prodavaonici u svrhu unapređenja poslovanja prodavaonice;
uočavati nove potrebe kupaca i izvještavati nadređene u svrhu proširenja asortimana prodavaonice
donositi odluke na temelju praćenja potreba i kupovnih navika potrošača u prodavaonici
stvarati nove potrebe kod kupaca kroz upravljanje marketinškim aktivnostima u prodavaonici
13.
Provjeravanje kvalitete robe i usluge prema važećim propisima i standardima trgovinske djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati zakonske propise, standarde i norme za upravljanje kvalitetom u trgovinskoj djelatnosti
sudjelovati u izradi internih procedura za provjeravanje i upravljanje kvalitetom robe i usluge u prodavaonici
provoditi mjere usvojenih normi, standarda i internih procedura za provjeravanje i upravljanje kvalitetom robe i usluge u prodavaonici
kontrolirati kvalitetu i ispravnost robe prije preuzimanja, tijekom skladištenja, manipulacije i izlaganja u prodajnom prostoru
14.
Primjenjivanje zakonskih propisa vezanih uz zaštitu zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju
provoditi i kontrolirati mjere zaštite na radu u skladištu i prodajnom prostoru prodavaonice
provoditi i kontrolirati mjere zaštite od požara u skladištu i prodajnom prostoru prodavaonice
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala i energenata
provoditi i kontrolirati mjere pravilnog postupanja s ambalažom i opasnim otpadom u skladištu i prodajnom mjestu prodavaonice
predvidjeti utjecaj poslovnih odluka na zaštitu zdravlja i okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj trgovinske poslovnice / Voditeljica trgovinske poslovnice
Datum upisa
18.12.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća