Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - ZIS REFERENT/ZIS REFERENTICA

Razina HKO
4.2
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3112.95.4 Geodetski tehničar/geodetska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3112 Tehničari/tehničarke za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zis referent / Zis referentica samostalno i/ili pod nadzorom održava katastarske i zemljišnoknjižne evidencije, obavlja geodetsku izmjeru, primjenjuje geodetske i geoinformatičke postupke u kartografiji, fotogrametriji, prostornom planiranju i izgradnji građevina. Sudjeluje u upravnom postupku i sastavlja rješenja te obavlja administrativne radnje. Komunicira s klijentima i suradnicima prema pravilima i protokolima te se kontinuirano stručno usavršava. Koristi geoinformatičku opremu, geodetske instrumente i pribor na siguran način, a prilikom obavljanja poslova vodi brigu o čuvanju okoliša i zdravlja. Može raditi u uredima za katastar, zemljišnoknjižnim odjelima sudova, tvrtkama koje imaju suglasnost za obavljanje geodetskih poslova i uredima ovlaštenih inženjera geodezije. Posao ZIS referenta / ZIS referentice može se obavljati u uredu i na terenu.

Uvjeti rada

Posao ZIS referenta / ZIS referentice obavlja se u uredu i na terenu.

Tijekom rada u uredu ZIS referent / ZIS referentica često je izložen/a dugotrajnom sjedenju i dugotrajnom radu za računalom. Tijekom rada na terenu može biti izložen/a dugotrajnom stajanju i hodanju, učestalom sagibanju te radu u savijenom položaju, a također i sljedećim utjecajima radnog okoliša: nepovoljnoj temperaturi, vlažnosti, buci ili vibracijama, ubodima insekata, opasnosti od naleta vozila, opasnosti od mina, kontaktu sa električnim instalacijama i opasnosti od pada s visine ili u neoznačen prostor, utjecaju sunčeva zračenja i onečišćenog okoliša.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Priprema i organiziranje radnog mjesta
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno prikupiti potrebne podatke za obavljanje radnog zadatka
Samostalno izraditi plan izvršenja aktivnosti sukladno radnom zadatku
Odabrati vrste aktivnosti prema radnim zadacima prema zadanim rokovima
Specificirati potreban materijal za obavljanje radnog zadatka u skladu s pravilima struke
Ustanoviti opise i vrste radnih zadataka prema zadanim uvjetima
Samostalno pripremiti radno mjesto za siguran rad
Samostalno pripremiti informatičku i komunikacijsku opremu za siguran rad
Samostalno pripremiti mjernu opremu i pribor za siguran rad
2.
Primjena geodetskih postupaka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno primijeniti geodetske postupke za rad s podacima katastra i zemljišne knjige na propisan način
Samostalno primijeniti različite metode geodetske izmjere potrebnim instrumentarijem i priborom
Interpretirati različite državne koordinatne sustave potrebne za kvalitetnu izmjeru u skladu s dobivenim zadatkom i područjem
Samostalno provesti geodetsku izmjeru zadanom metodom i mjernim instrumentarijem u zadanom vremenu
Samostalno primijeniti geodetske postupke pri izradi različitih vrsta karata i kartama srodnih prikaza prema postojećim pravilnicima
Primijeniti geodetske postupke pri održavanju različitih vrsta karata i kartama srodnih prikaza u skladu sa specifikacijama proizvoda i uputama za rad
Samostalno primijeniti geodetske postupke pri iskolčenju različitih vrsta objekata prema radnom zadatku i postojećoj zakonskoj regulativi
3.
Primjena geoinformatičkih postupaka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno primijeniti geoinformatičke postupke za rad s podacima katastra i zemljišne knjige na propisan način
Samostalno numerički obraditi podatke izmjere služeći se odgovarajućom geoinformatičkom opremom
Samostalno obraditi podatke izmjere grafički služeći se odgovarajućom geoinformatičkom opremom
Predočiti podatke u obliku planova, karata, kartama srodnih prikaza, multimedijalnih prikaza i alfanumeričkih podataka služeći se geoinformatičkom podrškom u skladu sa specifikacijama proizvoda
Samostalno primijeniti geoinformatičke postupke pri izradi različitih vrsta karata i kartama srodnih prikaza prema postojećim pravilnicima i uputama za rad
Samostalno primijeniti geoinformatičke postupke pri obradi alfanumeričkih podataka u odnosu na radni zadatak i definiranu točnost
Samostalno primijeniti geoinformatičke postupke pri održavanju različitih vrsta karata i kartama srodnih prikaza u skladu sa specifikacijama proizvoda i uputama za rad
Primijeniti geoinformatičke postupke pri iskolčenju različitih vrsta objekata u skladu s postojećim uputama i projektiranom točnošću
4.
Vođenje i održavanje evidencija
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno održavati evidencije u skladu s radnim zadatkom
Samostalno primijeniti osnovne postupke u katastru i zemljišnoj knjizi
Održavati katastarske i zemljišnoknjižne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima uz suradnju
Samostalno izdavati podatke iz službenih evidencija u skladu s rokovima i prema zakonu o općem upravnom postupku
Samostalno unositi podatke u službene evidencije u skladu s tehničkim i pravnim specifikacijama
Samostalno izraditi Rješenje u upravnom postupku za odgovarajuće radno mjesto prema postojećoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi
Samostalno primijeniti upravni postupak na odgovarajućem radnom mjestu u skladu s dobivenim zadatkom
Specificirati različite upravne pristojbe prema različitim radnim zadacima
5.
Zakonska regulativa i stručno usavršavanje
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno specificirati mjesta objave zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz struku u odnosu na postojeće radne zadatke
Razmotriti važeće zakonske i podzakonske akte te specifikacije proizvoda zajedno sa suradnicima u odnosu na postojeći radni zadatak
Samostalno prikupiti relevantne zakonske i podzakonske akte za radni zadatak
Kontrolirati krajnji rezultat rada prema zadanim pravilima, zakonskim rješenjima i specifikacijama zajedno sa suradnicima
Odabrati različite načine stručnog usavršavanja u skladu sa zakonskom regulativom i prema protokolu poslodavca
Samostalno pretražiti postojeće stručne časopise i baze podataka za potrebe radnih zadataka i usavršavanja
Izdvojiti potrebne informacije iz postojećih stručnih časopisa i baza podataka samostalno
6.
Komunikacija i suradnja s drugima
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti osnovna pravila poslovne komunikacije prema pravilima poslodavca
Samostalno voditi kvalitetan razgovor sa suradnicima u skladu s protokolom poslodavca
Samostalno voditi kvalitetan razgovor s klijentima u skladu s protokolom poslodavca
Koristiti IKT u poslovnoj komunikaciji prema pravilima poslodavca i na etički odgovarajući način
7.
Osiguranje kvalitete
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno osigurati radno mjesto za siguran rad u skladu s uvjetima posla
Provjeriti ispravnost informatičke i komunikacijske opreme za siguran rad prema specifikacijama opreme
Primijeniti propise vezane uz osiguranje radnog mjesta za siguran rad u skladu s propisima za rad na radnom mjestu
Provjeriti ispravnost mjerne opreme i pribora za siguran rad prema specifikacijama opreme
8.
Zaštita zdravlja i okoliša
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu zdravlja na radnom mjestu
Koristiti opremu i pribor na ispravan i siguran način
Primijeniti odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu okoliša na radnom mjestu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Zaprimanje, analiziranje i izrađivanje radnog zadatka
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno prikupiti potrebne podatke za obavljanje radnog zadatka
Samostalno izraditi plan izvršenja aktivnosti sukladno radnom zadatku
Odabrati vrste aktivnosti prema radnim zadacima prema zadanim rokovima
Specificirati potreban materijal za obavljanje radnog zadatka u skladu s pravilima struke
Ustanoviti opise i vrste radnih zadataka prema zadanim uvjetima
Samostalno održavati evidencije u skladu s radnim zadatkom
2.
Osiguravanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno pripremiti radno mjesto za siguran rad
Samostalno pripremiti informatičku i komunikacijsku opremu za siguran rad
Samostalno pripremiti mjernu opremu i pribor za siguran rad
Samostalno osigurati radno mjesto za siguran rad u skladu s uvjetima posla
Provjeriti ispravnost informatičke i komunikacijske opreme za siguran rad prema specifikacijama opreme
Primijeniti propise vezane uz osiguranje radnog mjesta za siguran rad u skladu s propisima za rad na radnom mjestu
Provjeriti ispravnost mjerne opreme i pribora za siguran rad prema specifikacijama opreme
3.
Održavanje katastarske i zemljišnoknjižne evidencije
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno primijeniti geodetske postupke za rad s podacima katastra i zemljišne knjige na propisan način
Samostalno primijeniti geoinformatičke postupke za rad s podacima katastra i zemljišne knjige na propisan način
Samostalno primijeniti osnovne postupke u katastru i zemljišnoj knjizi
Održavati katastarske i zemljišnoknjižne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima uz suradnju
Samostalno izdavati podatke iz službenih evidencija u skladu s rokovima i prema zakonu o općem upravnom postupku
Samostalno unositi podatke u službene evidencije u skladu s tehničkim i pravnim specifikacijama
4.
Obavljanje geodetske izmjere
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno primijeniti različite metode geodetske izmjere potrebnim instrumentarijem i priborom
Interpretirati različite državne koordinatne sustave potrebne za kvalitetnu izmjeru u skladu s dobivenim zadatkom i područjem
Samostalno provesti geodetsku izmjeru zadanom metodom i mjernim instrumentarijem u zadanom vremenu
Samostalno numerički obraditi podatke izmjere služeći se odgovarajućom geoinformatičkom opremom
Samostalno obraditi podatke izmjere grafički služeći se odgovarajućom geoinformatičkom opremom
5.
Primjenjivanje geodetskih i geoinformatičkih postupaka u kartografiji i fotogrametriji
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno primijeniti geodetske postupke pri izradi različitih vrsta karata i kartama srodnih prikaza prema postojećim pravilnicima
Primijeniti geodetske postupke pri održavanju različitih vrsta karata i kartama srodnih prikaza u skladu sa specifikacijama proizvoda i uputama za rad
Predočiti podatke u obliku planova, karata, kartama srodnih prikaza, multimedijalnih prikaza i alfanumeričkih podataka služeći se geoinformatičkom podrškom u skladu sa specifikacijama proizvoda
Samostalno primijeniti geoinformatičke postupke pri izradi različitih vrsta karata i kartama srodnih prikaza prema postojećim pravilnicima i uputama za rad
Samostalno primijeniti geoinformatičke postupke pri obradi alfanumeričkih podataka u odnosu na radni zadatak i definiranu točnost
Samostalno primijeniti geoinformatičke postupke pri održavanju različitih vrsta karata i kartama srodnih prikaza u skladu sa specifikacijama proizvoda i uputama za rad
6.
Primjenjivanje geodetskih postupaka u prostornom planiranju, izgradnji i održavanju građevina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno primijeniti geodetske postupke pri iskolčenju različitih vrsta objekata prema radnom zadatku i postojećoj zakonskoj regulativi
Primijeniti geoinformatičke postupke pri iskolčenju različitih vrsta objekata u skladu s postojećim uputama i projektiranom točnošću
7.
Sudjelovanje u upravnom postupku
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno izraditi Rješenje u upravnom postupku za odgovarajuće radno mjesto prema postojećoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi
Samostalno primijeniti upravni postupak na odgovarajućem radnom mjestu u skladu s dobivenim zadatkom
Specificirati različite upravne pristojbe prema različitim radnim zadacima
8.
Razvijanje kvalitetne komunikacije s klijentom i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti osnovna pravila poslovne komunikacije prema pravilima poslodavca
Samostalno voditi kvalitetan razgovor sa suradnicima u skladu s protokolom poslodavca
Samostalno voditi kvalitetan razgovor s klijentima u skladu s protokolom poslodavca
Koristiti IKT u poslovnoj komunikaciji prema pravilima poslodavca i na etički odgovarajući način
9.
Praćenje zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz struku
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno specificirati mjesta objave zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz struku u odnosu na postojeće radne zadatke
Razmotriti važeće zakonske i podzakonske akte te specifikacije proizvoda zajedno sa suradnicima u odnosu na postojeći radni zadatak
Samostalno prikupiti relevantne zakonske i podzakonske akte za radni zadatak
Kontrolirati krajnji rezultat rada prema zadanim pravilima, zakonskim rješenjima i specifikacijama zajedno sa suradnicima
10.
Sudjelovanje u stručnim usavršavanjima
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati različite načine stručnog usavršavanja u skladu sa zakonskom regulativom i prema protokolu poslodavca
Samostalno pretražiti postojeće stručne časopise i baze podataka za potrebe radnih zadataka i usavršavanja
Izdvojiti potrebne informacije iz postojećih stručnih časopisa i baza podataka samostalno
11.
Primjenjivanje procedura za zaštitu na radu
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu zdravlja na radnom mjestu
Koristiti opremu i pribor na ispravan i siguran način
Primijeniti odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu okoliša na radnom mjestu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
ZIS REFERENT/ZIS REFERENTICA
Datum upisa
18.12.2020
Vrijedi do
1.1.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća