Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Fizioterapeut/Fizioterapeutkinja

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Zdravstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.22.226.2264 Fizioterapeuti/fizioterapeutkinje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Fizikalna terapija i/ili fizioterapija termin je koji se koristi kao profesionalni naziv usluge i opisuje praksu koju pružaju isključivo fizioterapeuti.

Fizioterapeut/kinja samostalni/a je zdravstveni/a radnik/ca i njegova/njezina je djelatnost sastavni dio zdravstvene djelatnosti od javnog interesa za Republiku Hrvatsku, regulirana zakonskim i podzakonskim propisima. Fizioterapeut/kinja jest zdravstveni radnik koji obavlja postupke fizikalne terapije i upravlja procesom fizikalne terapije sukladno Zakonu. Fizioterapeu/kinja pruža usluge ljudima u cilju razvijanja, održavanja i obnavljanja maksimalne funkcionalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti u svim životnim dobima. Fizioterapeut/kinja nakon pregleda i procjene pacijenta upravlja procesom fizikalne terapije koji uključuje planiranje, organiziranje, vođenje i nadgledanje procesa fizikalne terapije a sastoji se od procjene/pregleda, utvrđivanja funkcionalnog statusa (fizioterapeutska dijagnoza), izrade plana i programa fizikalne terapije, intervencije i evaluacije. Fizioterapijski postupak počinje procjenom, s osobitom pozornošću na posturalne odnose, odnosno držanje tijela, uključujući kardiorespiratorni, živčani i mišićni potencijal kao i samu mogućnost pokreta, središnjica je određivanja stvarnog problema i strategije intervencije, dosljedan je, bez obzira na okolnosti izvođenja. Okolnosti će varirati s obzirom na to bavi li se fizioterapija unapređenjem zdravlja, prevencijom, liječenjem ili rehabilitacijom. Fizioterapeut/kinja nakon procjene sintetizira kliničko zaključivanje i postavlja fizioterapeutsku dijagnozu te u dogovoru s pacijentom/klijentom određuje željene ciljeve temeljem čega se izrađuje plan i program fizioterapeutskih intervencija. Intervencija se provodi i modificira tijekom fizioterapijskog postupka, u svrhu postizanja dogovorenih ciljeva, i može uključivati: manualnu terapiju, terapijske vježbe, primjenu fizikalnih agensa, elektroterapijske i mehaničke procedure, funkcionalni trening, opskrbu pomoćnim sredstvima i pomagalima, upute i savjete u vezi s pacijentom, vođenje dokumentacije te koordinaciju i komunikaciju s pacijentom/klijentom te po potrebi s njegovom obitelji, odnosno skrbnikom. Intervencija može također biti usmjerena na prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda, uključujući unaprjeđenje i održavanje zdravlja, kvalitetu života i fitness u svim dobnim i populacijskim skupinama. Fizioterapeut/kinja u provođenju svoje djelatnosti primjenjuje svoje najbolje stručno znanje, poštujući načela prava pacijenata, etička i stručna načela koja su u funkciji zaštite zdravlja stanovništva i svakog pacijenta osobno. Fizioterapeut/kinja je osoba koja posjeduje specijalizirana interdisciplinarna znanja koja joj omogućavaju da može identificirati, prikupiti, analizirati i interpretirati podatke o pacijentu/korisniku te dati odgovore na pitanja u vezi s fizioterapijskim uslugama. Fizioterapeut/kinja mora imati izražene analitičke, istraživačke i komunikacijske vještine. Također, treba posjedovati znanja i vještine potrebne za izradu fizioterapeutskih izvještaja te biti kooperativan i spreman na rad s članovima multidisciplinarnog i interdisciplinarnog tima. Fizioterapeut/kinja štiti, promovira i unapređuje zdravlje stanovništva na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Fizioterapeuti/kinje imaju mogućnost vertikalnog obrazovanja i edukacije, a stručno usavršavanje inherentno je s ciljem unapređenja i osiguranja kvalitete fizioterapeutskih usluga i fizioterapijske skrbi koja je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Uvjeti rada

Fizioterapeuti / Fizioterapeutkinje najčešće svoj posao obavljaju u zatvorenim prostorima pod umjetnom rasvjetom. Posao zahtijeva dugotrajno stajanje i koordinirani rad ruku i nogu, a često se radni zadaci obavljaju i u ne fiziološkim položajima tijela (čučanje, sagibanje, savijeni položaj tijela).  Posao se često obavlja u smjenama.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Upravljanje fizioterapeutskim radnim procesom
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Kompetencije
- provoditi periodičnu reevaluaciju fizioterapeutskih intervencija tijekom izvođenja programa fizioterapije kako bi se osigurao napredak i restitucija u funkciji pacijenta/korisnika
- organizirati procjenu/pregled pacijenta/korisnika u skladu sa standardima struke
- obaviti razgovor/intervju s pacijentom o problemu zbog kojeg dolazi na fizikalnu terapiju
- izabrati optimalne mjerne instrumente, pribor i opremu za fizioterapeutsku procjenu prema standardima struke
- pripremiti pacijenta/korisnika za fizioterapeutsku procjenu u skladu sa standardima struke
- primijeniti odgovarajuće instrumente, opremu i pribor za fizioterapeutsku procjenu prema standardima struke
- koristiti opservacijske metode u fizioterapiji za pojedinog pacijenta/korisnika tijekom provođenja fizioterapeutske procjene u svrhu prikupljanja podataka o stanju pacijenta
- koristiti validirane mjerne uređaje, standardizirane upitnike/testove, metode i tehnike znanstveno dokazane u fizioterapeutskoj procjeni u cilju dobivanja što objektivnijih rezultata procjene/pregleda
- prepoznati hitna zdravstvena stanja koja zahtijevaju prekid fizioterapeutske procjene uz zbrinjavanje i pružanje odgovarajuće medicinske skrbi pacijentu/korisniku
- primijeniti rezultate dijagnostičkih pretraga i drugih pretraga te dosadašnje anamneze od drugih zdravstvenih stručnjaka u svrhu izrade plana i programa fizioterapije za pacijenta/korisnika
- primijeniti holistički pristup prema pacijentu/korisniku u cilju cjelovite fizioterapeutske procjene
- uputiti pacijenta/korisnika drugom zdravstvenom stručnjaku kada se u okviru fizioterapeutskog postupka ustanovi nalaz koji nije unutar djelokruga fizioterapeutova znanja
- primijeniti Međunarodnu klasifikaciju funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF) u cilju procjene stanja pacijenta/korisnika
- utvrditi fizioterapeutsku (funkcionalnu) dijagnozu pacijenta/korisnika u svrhu izrade plana i programa fizioterapije
- koristiti znanstvene dokaze o učinkovitosti u pripremi planiranja izrade plana i programa fizioterapije u svrhu izbora najučinkovitijih intervencija
- izraditi problemsku listu pacijenta/klijenta u svrhu identificiranja prioritetnih problema pacijenta/korisnika
- odrediti ciljeve fizioterapije zajednički s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji uzimajući u obzir problemsku listu i rezultate fizioterapeutske procjene
- izraditi plan i program fizioterapeutske intervencije na temelju definiranih/dogovorenih ciljeva fizioterapije i rezultata fizioterapeutske procjene
- izabrati fizioterapeutske intervencije i isplanirati tijek fizioterapijskih intervencija u dogovoru s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji uzimajući u obzir individualne potrebe pacijenta/korisnika
- pripremiti pacijenta/korisnika za fizioterapeutsku intervenciju u skladu sa planom i programom fizioterapije
- koristiti kliničke smjernice i/ili druge oblike znanstvenih dokaza učinkovitosti u provedbi plana i programa fizioterapije u cilju kvalitete fizioterapijske intervencije
- provoditi fizioterapijske intervencije u mišićno-koštanoj, kardiorespiratornoj i neurološkoj fizioterapiji te ostalim područjima fizioterapije sukladno standardima struke
- koristiti fizioterapijsku opremu vezanu uz različite fizioterapijske postupke u skladu s uputama proizvođača i sigurnosnim zakonskim mjerama zaštite na radu, a u cilju sigurnog pružanja fizioterapeutskih usluga
- primijeniti postupke terapijskih vježbi, edukacije pacijenta, elektroterapije, hidroterapije, magnetoterapije, krioterapije, fototerapije, termoterapije, tehnika mobilizacije i manipulacije zglobova, manulanih tehnika te ostale postupke iz područja fizioterapije sukladno edukaciji i kompetencijama fizioterapeuta te odgovarajuće postupke u wellnessu i zdravstvenom turizmu kod pacijenta/korisnika
- pratiti stanje pacijenta/korisnika za vrijeme provođenja fizioterapeutske intervencije
- promijeniti fizioterapijske intervencije, ako je potrebno, kao reakcija na procjenu odgovora pacijenta/korisnika na program fizioterapije
- informirati pacijenta/korisnika i/ili njegove skrbnike/obitelj uz poštivanje prava pacijenta/korisnika o analizi provedenih fizioterapeutskih intervencija u cilju postizanja bolje suradnje u liječenju
- prepoznati hitna zdravstvena stanja koja zahtijevaju prekid fizioterapeutske intervencije uz zbrinjavanje i pružanje odgovarajuće medicinske skrbi pacijentu/korisniku
- prepoznati potrebu pojedinog pacijenta/korisnika u svrhu opskrbe odgovarajućeg ortopedskog pomagala
- planirati odgovarajuću ortopedsku opskrbu pacijenta/korisnika uz edukaciju za adaptaciju i korištenje u svrhu učinkovitijih ishoda fizikalne terapije
- interpretirati rezultate provedene fizioterapijske intervencije unutar tima radi kvalitetnije skrbi o pacijentu/korisniku
- objasniti rezultate provedene fizioterapijske intervencije pacijentu/korisniku u cilju informiranja i dogovora o daljnjem tijeku fizioterapije
- zaključiti fizioterapijski program nakon uspješnog provođenja svih potrebnih intervencija i postignutih ciljeva
- organizirati prijenos skrbi, kada je to primjenjivo, kroz niz zdravstvenih postavki, uz uključivanje pacijenta/korisnika i/ili skrbnika/obitelji u proces donošenja odluka
- koristiti interpretacije nalaza dijagnostičkih pretraga koje mogu utjecati na plan i program fizioterapije
- kritički preispitati rezultate fizioterapeutske procjene i ukupne anamneze pacijenta/korisnika u svrhu analize konačnih rezultata fizioterapeutske procjene
- analizirati interpretacije nalaza dijagnostičkih pretraga i rezultata fizioterapijske procjene/evaluacije pacijenta/korisnika u svrhu utvrđivanja promjena u funkcionalnom stanju pacijenta/korisnika
2.
Preventivno-promocijske aktivnosti i edukacija u fizioterapiji
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Kompetencije
- prepoznati rizične skupine za nastanak bolesti ili ozljeda na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini koji imaju potrebu uključivanja u programe terapijskog vježbanja i savjetovanja glede promocije zdravlja i prevencije bolesti
- izraditi ciljani plan programa terapijskog vježbanja za grupu i/ili pojedinca te savjetovanje o prevenciji bolesti za pojedine rizične skupine ili pojedinca na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini u cilju promicanja zdravlja i prevencije bolesti ili ozljede
- provesti ciljani plan terapijskog vježbanja, savjetovanja i prevencije za pojedine rizične skupine na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini u cilju promicanja zdravlja i prevencije bolesti ili ozljede
- bilježiti novonastale promjene u zdravstvenom ponašanju pojedinca, populacije odnosno rizičnih skupina u svrhu praćenja djelotvornosti programa tjelovježbe, edukacije, promocije zdravlja i prevencije bolesti
- prilagoditi plan terapijskog vježbanja, savjetovanja i prevencije bolesti za pojedine rizične skupine u cilju kvalitetne realizacije ishoda promocije zdravlja i prevencije bolesti ili ozljede
- informirati suradnike srodnih područja o ulozi fizioterapije u prevenciji bolesti i promociji zdravlja u cilju kvalitetne interdisciplinarne, multidisciplinarne i transdisciplinarne suradnje
- promicati uključivanje populacije svih dobnih skupina u terapijsko vježbanje, zdravstvenu zaštitu i fizioterapijske usluge uz poštivanje različitosti uvjerenja, kulture, vrijednosti i sklonosti
- promicati lokalne, regionalne, nacionalne i EU zdravstvene politike, smjernice i protokole u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti stanovništva
3.
Komunikacijski procesi u fizioterapiji
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Kompetencije
- upotrijebiti komunikacijske vještine u ophođenju s pacijentom/korisnikom te njegovim skrbnikom/obitelji prema zakonskim propisima koji se odnose na prava pacijenta
- komunicirati usmeno i pisano s pacijentom/korisnikom ili sa skrbnikom/obitelji pacijenta/korisnika u cilju naručivanja na fizioterapiju
- usmeno i pisano informirati pacijenta/korisnika o fizioterapeutskim postupcima i uslugama koje su mu pružene na razumljiv i pristupačan način u cilju boljeg sudjelovanja u fizioterapijskom procesu
- koristiti ispravnu i prikladnu terminologiju u komunikaciji s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji
- odabrati prikladne metode i načine komunikacije kako bi pacijent/korisnik imao potpunu i kvalitetnu uslugu i terapiju
- motivirati i savjetovati pacijenta/korisnika ili mrežu podrške pacijenta/korisnika o samostalnom sudjelovanju pacijenta/korisnika u fizioterapijskom procesu
- riješiti sukob na miran način u komunikaciji s pacijentom/korisnikom i/ili njegovim skrbnikom/obitelji u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa
- riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom/korisnikom u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa
- pružiti informacije pacijentu/korisniku o zabilješkama u fizioterapeutskom kartonu kao i informacije o fizioterapijskim smjernicama, troškovima usluga, fizioterapijskim ciljevima, željenim rezultatima i fizioterapijskim postupcima koji će mu biti pruženi te njihovim ishodima, a prema pravima pacijenta/korisnika
- raspraviti o opcijama fizioterapijskih intervencija, uključujući informaciju o značajnim koristima, rizicima i nuspojavama
- primijeniti suvremenu informatičko-komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji u svrhu poboljšanja zdravstvene skrbi
- koristiti on-line aplikacije u svrhu provođenja fizioterapije
- organizirati zbrinjavanje pacijenta/korisnika putem telemedicine u fizioterapiji radi osiguranja univerzalne dostupnosti fizioterapije i praćenja stanja pacijenta/korisnika te racionalizacije troškova
- upotrijebiti komunikacijske vještine u ophođenju s članovima tima u cilju bolje suradnje i uspješnog ishoda liječenja pacijenta/korisnika
- nositi se sa stresom uz upotrebu vještina mirnog rješavanja sukoba u komunikaciji s članovima tima u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa i radnog okruženja
- riješiti komunikacijsku prepreku s članovima tima na miran način u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa i radnog okruženja
- informirati članove tima o pacijentu/korisniku, njegovu fizioterapijskom procesu i ishodima fizioterapije na temelju prikupljenih podataka i evidencije fizioterapije
- učinkovito komunicirati u timu o fizioterapijskom procesu pacijenta/korisnika u cilju osiguravanja kvalitete pruženih usluga i rezultata fizioterapije odnosno ukupnog ishoda liječenja
- konzultirati se s ostalim članovima tima i suradnicima u svrhu učinkovite fizioterapije pacijenta/korisnika
- primijeniti suvremenu informatičko-komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s članovima tima
- koristiti ispravnu i profesionalnu terminologiju u komunikaciji s članovima tima i suradnicima
4.
Administrativni poslovi u zdravstvu
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Kompetencije
- dokumentirati u fizioterapeutskom kartonu sve objektivne i subjektivne podatke dobivene tijekom procjene/pregleda i utvrđene rezultate te sve relevantne podatke iz ukupne anamneze u svrhu praćenja stanja pacijenta/korisnika tijekom fizioterapije
- analizirati rezultate provedene fizioterapijske intervencije u skladu s znanstveno-istraživačkom metodologijom u cilju unaprjeđenja razvoja kvalitete izrade fizioterapijskog plana i programa
- upisati pacijenta/korisnika u registar pacijenata/korisnika s njegovim osobnim podacima
- otvoriti fizioterapeutski karton za svakog pacijenta/korisnika kod prvog dolaska na fizioterapiju u cilju pravilnog vođenja evidencija o pacijentu/korisniku
- upisati odgovarajuće anamnestičke podatke i funkcionalni status pacijenta/korisnika u fizioterapeutski karton utvrđene za vrijeme prvog dolaska i inicijalne procjene/pregleda sukladno propisanim standardima struke
- voditi evidenciju fizioterapeutskog kartona u elektroničkom ili pisanom obliku tijekom trajanja cijelog fizioterapijskog procesa sukladno zakonskim propisima
- voditi evidenciju dinamike posjeta pacijenta/korisnika u cilju utjecaja na liječenje te dokumentiranja zdravstvenog osiguranja pacijenta/korisnika
- arhivirati osobnu, fizioterapijsku i ostalu medicinsku dokumentaciju pacijenta/korisnika (fizioterapijski karton, informirani pristanak pacijenta/korisnika, povijest bolesti, radiološke snimke i nalaze, fotografije pacijenta/korisnika itd.) prema zakonskim propisima
- održavati točne evidencije pacijenata/korisnika prema zakonskim i etičkim obavezama kako bi se olakšalo upravljanje pacijenata/korisnika
- osiguravati povjerljivost podataka o svim pacijentima/korisnicima uključujući usmeno, pisano i elektroničko, sukladno etičkim načelima i zakonskim propisima i zahtjevima
- otpustiti pacijenta/korisnika uz dokumentirani ishod fizioterapijske skrbi koji uključuje odgovor prema fizioterapeutskom postupku u vrijeme otpuštanja
- obraditi kvantitativne podatke o funkcionalnim promjenama pacijenta/korisnika kako bi analizirali te modificirali plan i program fizikalne terapije
5.
Osiguranje kvalitete te zaštita zdravlja i okoliša u području fizioterapije
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Kompetencije
- provoditi periodičnu reevaluaciju fizioterapeutskih intervencija tijekom izvođenja programa fizioterapije kako bi se osigurao napredak i restitucija u funkciji pacijenta/korisnika
- organizirati kontrolu prostora, radnog mjesta, instrumenata, pribora i opreme prema zakonskim propisima u cilju zaštite zdravlja pacijenta/korisnika, sebe i ostalih sudionika/članova tima
- organizirati uspostavu sigurnosnih smjernica i protokola tijekom fizioterapije uključujući okolišnu, aseptičku i kontrolu infekcije
- provoditi reevaluaciju fizioterapijskog procesa u svrhu kvalitete fizioterapijskog procesa
- koristiti najnovije znanstvene dokaze učinkovitosti i kliničke smjernice u fizioterapiji uz praćenje medicinske stručne literature u cilju primjene pravilnih protokola postupanja u fizioterapiji i odabira najkvalitetnijeg pristupa u izradi plana i programa fizioterapije
- samoprocjenjivati osobni rad, organizacijske potrebe i potrebe za usavršavanjem putem izrade plana osobnog razvoja u fizioterapijskoj praksi radi usmjeravanja kontinuiranog obrazovanja i spoznajnih aktivnosti
- primijeniti važeće zakonske i podzakonske propise, kodeks fizioterapeutske etike i protokole postupanja u fizioterapiji kako bi se osigurala kvaliteta fizioterapijskog procesa
- sudjelovati redovito na trajnom stručnom usavršavanju kako bi se obnovila znanja i vještine uz primjenu novih kompetencija
- primijetiti odstupanja od dobre kliničke prakse, zakonskih i etičkih okvira kako bi se osigurala kvaliteta fizioterapijskog procesa te poduzimanje odgovarajućih mjera
- kritički preispitati ishode dobivene evaluacijom u svrhu modifikacije plana i programa fizikalne terapije ili upućivanja drugom zdravstvenom stručnjaku
- interpretirati rezultate fizioterapijskog procesa u svrhu kontrole protokola postupanja sukladno standardima u fizioterapeutskoj praksi
- organizirati pristup rješavanja problema na siguran, efektivan i učinkovit način radi poboljšanja kvalitete stručne prakse u povećanim nepredvidljivim kontekstima
- osigurati pružanje fizioterapije uzimajući u obzir najprikladniju uporabu ograničenih resursa za efektivnu i učinkovitu skrb bolesnika / klijenta
- raspravljati s ostalim stručnjacima o rezultatima fizioterapijskog procesa u svrhu kvalitetnijeg timskog rada
- primijeniti propise iz zaštite na radu u području fizioterapije kako bi se stvorilo sigurno okružje za pružanje fizioterapijskih usluga projektirano na način da pruža siguran i pristupačan okoliš koji pridonosi ispunjenju zadatka, svrhe i ciljeva pružene fizioterapijske usluge
- primijeniti mjere zaštite pacijenta/korisnika u svrhu njegove sigurnosti
- primijeniti odgovarajuće mjere postekspozicijske profilakse po zakonskim propisima kod pacijenta/korisnika i osoblja
6.
Pripremni radni poslovi u fizioterapijskoj jedinici
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.7.2023
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Kompetencije
- organizirati kontrolu prostora, radnog mjesta, instrumenata, pribora i opreme prema zakonskim propisima u cilju zaštite zdravlja pacijenta/korisnika, sebe i ostalih sudionika/članova tima
- komunicirati usmeno i pisano s pacijentom/korisnikom ili sa skrbnikom/obitelji pacijenta/korisnika u cilju naručivanja na fizioterapiju
- organizirati vremenski raspored pacijenta/korisnika za prijem na fizioterapiju
- organizirati vremenski raspored pružanja fizioterapeutskih intervencija u dogovoru s pacijentom/korisnikom
- organizirati delegiranje pojedinih poslova fizioterapeutskom tehničaru u sklopu provođenja plana i programa fizikalne terapije
- osigurati nadzor rada fizioterapeutskog tehničara i ostalog pomoćnog osoblja u fizikalnoj terapiji
7.
Organizacija nastavnog procesa u fizioterapiji
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.7.2023
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Kompetencije
- sudjelovati u nastavnom procesu sukladno obrazovnom programu poštujući prava pacijenta/korisnika, studenta/učenika te etičkog kodeksa struke
- prenositi relevantno teorijsko znanje te vještine uz provođenje praktične nastave u fizioterapiji na studente/učenike i stažiste s ciljem ostvarivanja odgovarajućih ishoda učenja u skladu sa suvremenim pedagoškim praksama
- stjecati nastavne i znanstveno-nastavne kompetencije potrebne za pružanje znanja i vještina budućim fizioterapeutima prema preporukama vodećih tijela u edukaciji fizioterapeuta i suvremenim standardima kurikuluma fizioterapije u svrhu osiguranja kvalitete izvođenja nastave u području fizioterapije
- samoprocijeniti potrebu osobnog razvoja, kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i djelovanja u skladu s praksom utemeljenom na dokazima u svrhu kvalitetnog provođenja nastave
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Osiguranje uvjeta za rad u fizioterapijskoj jedinici
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- organizirati kontrolu prostora, radnog mjesta, instrumenata, pribora i opreme prema zakonskim propisima u cilju zaštite zdravlja pacijenta/korisnika, sebe i ostalih sudionika/članova tima
- komunicirati usmeno i pisano s pacijentom/korisnikom ili sa skrbnikom/obitelji pacijenta/korisnika u cilju naručivanja na fizioterapiju
- organizirati vremenski raspored pacijenta/korisnika za prijem na fizioterapiju
2.
Provođenje fizioterapeutske procjene/pregleda pacijenta/korisnika i utvrđivanje fizioterapeutske dijagnoze
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- koristiti interpretacije nalaza dijagnostičkih pretraga koje mogu utjecati na plan i program fizioterapije
- kritički preispitati rezultate fizioterapeutske procjene i ukupne anamneze pacijenta/korisnika u svrhu analize konačnih rezultata fizioterapeutske procjene
- analizirati interpretacije nalaza dijagnostičkih pretraga i rezultata fizioterapijske procjene/evaluacije pacijenta/korisnika u svrhu utvrđivanja promjena u funkcionalnom stanju pacijenta/korisnika
- organizirati procjenu/pregled pacijenta/korisnika u skladu sa standardima struke
- obaviti razgovor/intervju s pacijentom o problemu zbog kojeg dolazi na fizikalnu terapiju
- izabrati optimalne mjerne instrumente, pribor i opremu za fizioterapeutsku procjenu prema standardima struke
- pripremiti pacijenta/korisnika za fizioterapeutsku procjenu u skladu sa standardima struke
- primijeniti odgovarajuće instrumente, opremu i pribor za fizioterapeutsku procjenu prema standardima struke
- koristiti opservacijske metode u fizioterapiji za pojedinog pacijenta/korisnika tijekom provođenja fizioterapeutske procjene u svrhu prikupljanja podataka o stanju pacijenta
- koristiti validirane mjerne uređaje, standardizirane upitnike/testove, metode i tehnike znanstveno dokazane u fizioterapeutskoj procjeni u cilju dobivanja što objektivnijih rezultata procjene/pregleda
- prepoznati hitna zdravstvena stanja koja zahtijevaju prekid fizioterapeutske procjene uz zbrinjavanje i pružanje odgovarajuće medicinske skrbi pacijentu/korisniku
- primijeniti rezultate dijagnostičkih pretraga i drugih pretraga te dosadašnje anamneze od drugih zdravstvenih stručnjaka u svrhu izrade plana i programa fizioterapije za pacijenta/korisnika
- primijeniti holistički pristup prema pacijentu/korisniku u cilju cjelovite fizioterapeutske procjene
- uputiti pacijenta/korisnika drugom zdravstvenom stručnjaku kada se u okviru fizioterapeutskog postupka ustanovi nalaz koji nije unutar djelokruga fizioterapeutova znanja
- primijeniti Međunarodnu klasifikaciju funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF) u cilju procjene stanja pacijenta/korisnika
- utvrditi fizioterapeutsku (funkcionalnu) dijagnozu pacijenta/korisnika u svrhu izrade plana i programa fizioterapije
- dokumentirati u fizioterapeutskom kartonu sve objektivne i subjektivne podatke dobivene tijekom procjene/pregleda i utvrđene rezultate te sve relevantne podatke iz ukupne anamneze u svrhu praćenja stanja pacijenta/korisnika tijekom fizioterapije
3.
Izrađivanje plana i programa fizioterapije kod pacijenta/korisnika
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- koristiti znanstvene dokaze o učinkovitosti u pripremi planiranja izrade plana i programa fizioterapije u svrhu izbora najučinkovitijih intervencija
- izraditi problemsku listu pacijenta/klijenta u svrhu identificiranja prioritetnih problema pacijenta/korisnika
- odrediti ciljeve fizioterapije zajednički s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji uzimajući u obzir problemsku listu i rezultate fizioterapeutske procjene
- izraditi plan i program fizioterapeutske intervencije na temelju definiranih/dogovorenih ciljeva fizioterapije i rezultata fizioterapeutske procjene
- izabrati fizioterapeutske intervencije i isplanirati tijek fizioterapijskih intervencija u dogovoru s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji uzimajući u obzir individualne potrebe pacijenta/korisnika
4.
Provođenje programa fizioterapeutske intervencije i evaluacije
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- provoditi periodičnu reevaluaciju fizioterapeutskih intervencija tijekom izvođenja programa fizioterapije kako bi se osigurao napredak i restitucija u funkciji pacijenta/korisnika
- organizirati vremenski raspored pružanja fizioterapeutskih intervencija u dogovoru s pacijentom/korisnikom
- pripremiti pacijenta/korisnika za fizioterapeutsku intervenciju u skladu sa planom i programom fizioterapije
- koristiti kliničke smjernice i/ili druge oblike znanstvenih dokaza učinkovitosti u provedbi plana i programa fizioterapije u cilju kvalitete fizioterapijske intervencije
- provoditi fizioterapijske intervencije u mišićno-koštanoj, kardiorespiratornoj i neurološkoj fizioterapiji te ostalim područjima fizioterapije sukladno standardima struke
- koristiti fizioterapijsku opremu vezanu uz različite fizioterapijske postupke u skladu s uputama proizvođača i sigurnosnim zakonskim mjerama zaštite na radu, a u cilju sigurnog pružanja fizioterapeutskih usluga
- primijeniti postupke terapijskih vježbi, edukacije pacijenta, elektroterapije, hidroterapije, magnetoterapije, krioterapije, fototerapije, termoterapije, tehnika mobilizacije i manipulacije zglobova, manulanih tehnika te ostale postupke iz područja fizioterapije sukladno edukaciji i kompetencijama fizioterapeuta te odgovarajuće postupke u wellnessu i zdravstvenom turizmu kod pacijenta/korisnika
- pratiti stanje pacijenta/korisnika za vrijeme provođenja fizioterapeutske intervencije
- kritički preispitati ishode dobivene evaluacijom u svrhu modifikacije plana i programa fizikalne terapije ili upućivanja drugom zdravstvenom stručnjaku
- promijeniti fizioterapijske intervencije, ako je potrebno, kao reakcija na procjenu odgovora pacijenta/korisnika na program fizioterapije
- informirati pacijenta/korisnika i/ili njegove skrbnike/obitelj uz poštivanje prava pacijenta/korisnika o analizi provedenih fizioterapeutskih intervencija u cilju postizanja bolje suradnje u liječenju
- prepoznati hitna zdravstvena stanja koja zahtijevaju prekid fizioterapeutske intervencije uz zbrinjavanje i pružanje odgovarajuće medicinske skrbi pacijentu/korisniku
- prepoznati potrebu pojedinog pacijenta/korisnika u svrhu opskrbe odgovarajućeg ortopedskog pomagala
- planirati odgovarajuću ortopedsku opskrbu pacijenta/korisnika uz edukaciju za adaptaciju i korištenje u svrhu učinkovitijih ishoda fizikalne terapije
- interpretirati rezultate provedene fizioterapijske intervencije unutar tima radi kvalitetnije skrbi o pacijentu/korisniku
- objasniti rezultate provedene fizioterapijske intervencije pacijentu/korisniku u cilju informiranja i dogovora o daljnjem tijeku fizioterapije
5.
Otpuštanje pacijenta/korisnika s fizioterapije
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- otpustiti pacijenta/korisnika uz dokumentirani ishod fizioterapijske skrbi koji uključuje odgovor prema fizioterapeutskom postupku u vrijeme otpuštanja
- zaključiti fizioterapijski program nakon uspješnog provođenja svih potrebnih intervencija i postignutih ciljeva
- organizirati prijenos skrbi, kada je to primjenjivo, kroz niz zdravstvenih postavki, uz uključivanje pacijenta/korisnika i/ili skrbnika/obitelji u proces donošenja odluka
- analizirati rezultate provedene fizioterapijske intervencije u skladu s znanstveno-istraživačkom metodologijom u cilju unaprjeđenja razvoja kvalitete izrade fizioterapijskog plana i programa
6.
Upravljanje zdravstvenim podacima, zdravstvenom dokumentacijom i evidencijom pacijenta/korisnika fizikalne terapije
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- obraditi kvantitativne podatke o funkcionalnim promjenama pacijenta/korisnika kako bi analizirali te modificirali plan i program fizikalne terapije
- upisati pacijenta/korisnika u registar pacijenata/korisnika s njegovim osobnim podacima
- otvoriti fizioterapeutski karton za svakog pacijenta/korisnika kod prvog dolaska na fizioterapiju u cilju pravilnog vođenja evidencija o pacijentu/korisniku
- upisati odgovarajuće anamnestičke podatke i funkcionalni status pacijenta/korisnika u fizioterapeutski karton utvrđene za vrijeme prvog dolaska i inicijalne procjene/pregleda sukladno propisanim standardima struke
- voditi evidenciju fizioterapeutskog kartona u elektroničkom ili pisanom obliku tijekom trajanja cijelog fizioterapijskog procesa sukladno zakonskim propisima
- voditi evidenciju dinamike posjeta pacijenta/korisnika u cilju utjecaja na liječenje te dokumentiranja zdravstvenog osiguranja pacijenta/korisnika
- arhivirati osobnu, fizioterapijsku i ostalu medicinsku dokumentaciju pacijenta/korisnika (fizioterapijski karton, informirani pristanak pacijenta/korisnika, povijest bolesti, radiološke snimke i nalaze, fotografije pacijenta/korisnika itd.) prema zakonskim propisima
- održavati točne evidencije pacijenata/korisnika prema zakonskim i etičkim obavezama kako bi se olakšalo upravljanje pacijenata/korisnika
- osiguravati povjerljivost podataka o svim pacijentima/korisnicima uključujući usmeno, pisano i elektroničko, sukladno etičkim načelima i zakonskim propisima i zahtjevima
7.
Komuniciranje s pacijentima/korisnicima/skrbnicima/obitelji pri fizioterapiji
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- upotrijebiti komunikacijske vještine u ophođenju s pacijentom/korisnikom te njegovim skrbnikom/obitelji prema zakonskim propisima koji se odnose na prava pacijenta
- usmeno i pisano informirati pacijenta/korisnika o fizioterapeutskim postupcima i uslugama koje su mu pružene na razumljiv i pristupačan način u cilju boljeg sudjelovanja u fizioterapijskom procesu
- koristiti ispravnu i prikladnu terminologiju u komunikaciji s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji
- odabrati prikladne metode i načine komunikacije kako bi pacijent/korisnik imao potpunu i kvalitetnu uslugu i terapiju
- motivirati i savjetovati pacijenta/korisnika ili mrežu podrške pacijenta/korisnika o samostalnom sudjelovanju pacijenta/korisnika u fizioterapijskom procesu
- riješiti sukob na miran način u komunikaciji s pacijentom/korisnikom i/ili njegovim skrbnikom/obitelji u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa
- riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom/korisnikom u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa
- pružiti informacije pacijentu/korisniku o zabilješkama u fizioterapeutskom kartonu kao i informacije o fizioterapijskim smjernicama, troškovima usluga, fizioterapijskim ciljevima, željenim rezultatima i fizioterapijskim postupcima koji će mu biti pruženi te njihovim ishodima, a prema pravima pacijenta/korisnika
- raspraviti o opcijama fizioterapijskih intervencija, uključujući informaciju o značajnim koristima, rizicima i nuspojavama
- primijeniti suvremenu informatičko-komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji u svrhu poboljšanja zdravstvene skrbi
- koristiti on-line aplikacije u svrhu provođenja fizioterapije
- organizirati zbrinjavanje pacijenta/korisnika putem telemedicine u fizioterapiji radi osiguranja univerzalne dostupnosti fizioterapije i praćenja stanja pacijenta/korisnika te racionalizacije troškova
8.
Komuniciranje s članovima fizioterapeutskog tima
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- upotrijebiti komunikacijske vještine u ophođenju s članovima tima u cilju bolje suradnje i uspješnog ishoda liječenja pacijenta/korisnika
- nositi se sa stresom uz upotrebu vještina mirnog rješavanja sukoba u komunikaciji s članovima tima u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa i radnog okruženja
- riješiti komunikacijsku prepreku s članovima tima na miran način u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa i radnog okruženja
- informirati članove tima o pacijentu/korisniku, njegovu fizioterapijskom procesu i ishodima fizioterapije na temelju prikupljenih podataka i evidencije fizioterapije
- učinkovito komunicirati u timu o fizioterapijskom procesu pacijenta/korisnika u cilju osiguravanja kvalitete pruženih usluga i rezultata fizioterapije odnosno ukupnog ishoda liječenja
- konzultirati se s ostalim članovima tima i suradnicima u svrhu učinkovite fizioterapije pacijenta/korisnika
- primijeniti suvremenu informatičko-komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s članovima tima
- koristiti ispravnu i profesionalnu terminologiju u komunikaciji s članovima tima i suradnicima
9.
Promocija zdravlja i prevencija bolesti
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- prepoznati rizične skupine za nastanak bolesti ili ozljeda na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini koji imaju potrebu uključivanja u programe terapijskog vježbanja i savjetovanja glede promocije zdravlja i prevencije bolesti
- izraditi ciljani plan programa terapijskog vježbanja za grupu i/ili pojedinca te savjetovanje o prevenciji bolesti za pojedine rizične skupine ili pojedinca na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini u cilju promicanja zdravlja i prevencije bolesti ili ozljede
- provesti ciljani plan terapijskog vježbanja, savjetovanja i prevencije za pojedine rizične skupine na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini u cilju promicanja zdravlja i prevencije bolesti ili ozljede
- bilježiti novonastale promjene u zdravstvenom ponašanju pojedinca, populacije odnosno rizičnih skupina u svrhu praćenja djelotvornosti programa tjelovježbe, edukacije, promocije zdravlja i prevencije bolesti
- prilagoditi plan terapijskog vježbanja, savjetovanja i prevencije bolesti za pojedine rizične skupine u cilju kvalitetne realizacije ishoda promocije zdravlja i prevencije bolesti ili ozljede
- informirati suradnike srodnih područja o ulozi fizioterapije u prevenciji bolesti i promociji zdravlja u cilju kvalitetne interdisciplinarne, multidisciplinarne i transdisciplinarne suradnje
- promicati uključivanje populacije svih dobnih skupina u terapijsko vježbanje, zdravstvenu zaštitu i fizioterapijske usluge uz poštivanje različitosti uvjerenja, kulture, vrijednosti i sklonosti
- promicati lokalne, regionalne, nacionalne i EU zdravstvene politike, smjernice i protokole u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti stanovništva
10.
Osiguranje kvalitete usluga u fizioterapiji
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- provoditi periodičnu reevaluaciju fizioterapeutskih intervencija tijekom izvođenja programa fizioterapije kako bi se osigurao napredak i restitucija u funkciji pacijenta/korisnika
- provoditi reevaluaciju fizioterapijskog procesa u svrhu kvalitete fizioterapijskog procesa
- koristiti najnovije znanstvene dokaze učinkovitosti i kliničke smjernice u fizioterapiji uz praćenje medicinske stručne literature u cilju primjene pravilnih protokola postupanja u fizioterapiji i odabira najkvalitetnijeg pristupa u izradi plana i programa fizioterapije
- samoprocjenjivati osobni rad, organizacijske potrebe i potrebe za usavršavanjem putem izrade plana osobnog razvoja u fizioterapijskoj praksi radi usmjeravanja kontinuiranog obrazovanja i spoznajnih aktivnosti
- primijeniti važeće zakonske i podzakonske propise, kodeks fizioterapeutske etike i protokole postupanja u fizioterapiji kako bi se osigurala kvaliteta fizioterapijskog procesa
- sudjelovati redovito na trajnom stručnom usavršavanju kako bi se obnovila znanja i vještine uz primjenu novih kompetencija
- primijetiti odstupanja od dobre kliničke prakse, zakonskih i etičkih okvira kako bi se osigurala kvaliteta fizioterapijskog procesa te poduzimanje odgovarajućih mjera
- interpretirati rezultate fizioterapijskog procesa u svrhu kontrole protokola postupanja sukladno standardima u fizioterapeutskoj praksi
- organizirati pristup rješavanja problema na siguran, efektivan i učinkovit način radi poboljšanja kvalitete stručne prakse u povećanim nepredvidljivim kontekstima
- osigurati pružanje fizioterapije uzimajući u obzir najprikladniju uporabu ograničenih resursa za efektivnu i učinkovitu skrb bolesnika / klijenta
- raspravljati s ostalim stručnjacima o rezultatima fizioterapijskog procesa u svrhu kvalitetnijeg timskog rada
11.
Zaštita zdravlja i radnog okoliša u području fizioterapije
Datum evidencije u Registar HKO
13.5.2020
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- organizirati uspostavu sigurnosnih smjernica i protokola tijekom fizioterapije uključujući okolišnu, aseptičku i kontrolu infekcije
- primijeniti propise iz zaštite na radu u području fizioterapije kako bi se stvorilo sigurno okružje za pružanje fizioterapijskih usluga projektirano na način da pruža siguran i pristupačan okoliš koji pridonosi ispunjenju zadatka, svrhe i ciljeva pružene fizioterapijske usluge
- primijeniti mjere zaštite pacijenta/korisnika u svrhu njegove sigurnosti
- primijeniti odgovarajuće mjere postekspozicijske profilakse po zakonskim propisima kod pacijenta/korisnika i osoblja
12.
Osigurati sigurno delegiranje poslova u fizioterapijskoj jedinici
Datum evidencije u Registar HKO
18.7.2023
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- organizirati delegiranje pojedinih poslova fizioterapeutskom tehničaru u sklopu provođenja plana i programa fizikalne terapije
- osigurati nadzor rada fizioterapeutskog tehničara i ostalog pomoćnog osoblja u fizikalnoj terapiji
13.
Izvođenje nastave u području fizioterapije
Datum evidencije u Registar HKO
18.7.2023
Datum do kada vrijedi
1.4.2033
Predlagatelj
Hrvatska komora fizioterapeuta
Kompetencije
- sudjelovati u nastavnom procesu sukladno obrazovnom programu poštujući prava pacijenta/korisnika, studenta/učenika te etičkog kodeksa struke
- prenositi relevantno teorijsko znanje te vještine uz provođenje praktične nastave u fizioterapiji na studente/učenike i stažiste s ciljem ostvarivanja odgovarajućih ishoda učenja u skladu sa suvremenim pedagoškim praksama
- stjecati nastavne i znanstveno-nastavne kompetencije potrebne za pružanje znanja i vještina budućim fizioterapeutima prema preporukama vodećih tijela u edukaciji fizioterapeuta i suvremenim standardima kurikuluma fizioterapije u svrhu osiguranja kvalitete izvođenja nastave u području fizioterapije
- samoprocijeniti potrebu osobnog razvoja, kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i djelovanja u skladu s praksom utemeljenom na dokazima u svrhu kvalitetnog provođenja nastave
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Fizioterapeut/Fizioterapeutkinja
Datum upisa
18.7.2023
Vrijedi do
1.4.2033
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje