Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Referent za ljudske potencijale / Referentica za ljudske potencijale

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4190.12.4 Službenik/službenica kadrovskih poslova

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.44.441.4416 Službenici/službenice za ljudske potencijale

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Referent za ljudske potencijale / referentica za ljudske potencijale  sudjeluje u selekciji ljudskih potencijala i samostalno vodi administrativne poslove i evidencije vezano za ljudske potencijale u organizaciji. Ažurira digitalne baze podataka o zaposlenima, honorarnim zaposlenicima, učenicima i studentima na praksi u skladu sa zakonskim propisima iz područja radnog prava koje kontinuirano prati. Referent za ljudske potencijale / referentica za ljudske potencijale osigurava praćenje uspješnosti zaposlenika, nagrađivanja i motivacije. U svom radu koristi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, komunicira i surađuje sa zaposlenicima, honorarnim zaposlenicima, učenicima i studentima na praksi, relevantnim institucijama, državnim tijelima i drugim poslovnim organizacijama. Posao referenta za ljudske potencijale  / referentice za ljudske potencijale zahtijeva posjedovanje organizacijskih, komunikacijskih i digitalnih znanja i vještina, brzinu ovladavanja novim tehnologijama, interpersonalne vještine i empatiju, sistematičnost, točnost i ažurnost u radu.

Uvjeti rada

Referent za ljudske potencijale / referentica za ljudske potencijale radi najčešće u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnoga svjetla, ali (ovisno o prirodi posla organizacije u kojoj radi) može dio posla obavljati i na otvorenom prostoru (u komunikaciji s radnicima i zaposlenicima te pri neposrednoj organizaciji njihovog rada ukoliko se poslovne aktivnosti organizacije odvijaju na otvorenom prostoru). U svom radu koristi računalo, telefon, mobitel, kopirni uređaj i skener i druge uredske uređaje. Tijekom rada na tim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom i posljedicama stresa uzrokovanog konfliktima koji se mogu dogoditi u radu s ljudima/zaposlenicima.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje i organizacija ljudskih potencijala
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati tijek kolanja dokumentacije o zaposlenicima unutar organizacije u skladu s upravljačkom i organizacijskom strukturom
sudjelovati u procesu planiranja ljudskih potencijala u skladu s potrebama organizacije i specifičnostima radnih mjesta
izrađivati popis poslova za pojedina radna mjesta u suradnji s nadređenima
sudjelovati u analizi potreba za ljudskim resursima s obzirom na promjene opsega posla
izvještavati o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka zaposlenika
sudjelovati u definiranju načina suradnje i komunikacije, rokova i obveza između pojedinih odjela i zaposlenika
primjenjivati postupke zaštite povjerljivosti podataka i odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka pri planiranju i organizaciji ljudskih potencijala
2.
Vođenje administrativnih poslova vezanih uz ljudske potencijale
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
voditi evidencije o zaposlenicima i osobne dosjee zaposlenika
voditi evidenciju o radnom vremenu zaposlenika
sastavljati ugovor o radu prema tipskim obrascima za novozaposlene osobe
sastavljati prijavu / odjavu / promjenu podataka u sustavu HZMO-a, HZZO-a
unositi promjene vezane uz podatke o zaposlenicima u predviđene evidencijske obrasce
prikupljati, evidentirati i arhivirati uputnice za učeničku i studentsku praksu
arhivirati evidencije o prisutnosti učenika i studenata na praksi
zaprimati pritužbe zaposlenika
postupati u skladu s definiranim načinima i postupcima rješavanja pritužbi zaposlenika
arhivirati potvrde o programima osposobljavanja i usavršavanja u dosjeima zaposlenika
arhivirati dokumentaciju o zaposlenicima sukladno internim procedurama i/ili zakonskim propisima
arhivirati i prosljeđivati pritužbe i prigovore zaposlenika
voditi i arhivirati dokumentaciju vezanu za osposobljenost zaposlenika za zaštitu na radu
statistički grupirati podatke o zaposlenicima prema uputama nadređenih
obrađivati kvalitativno i kvantitativno podatke o zaposlenicima
analizirati podatke o zaposlenicima (staž, starost, stručna sprema, fluktuacije)
interpretirati, prezentirati i dostavljati voditeljima potrebne podatke o zaposlenicima
izrađivati mjesečne izvještaje o zaposlenicima prema uputama nadređenih
bilježiti podatke o radnoj učinkovitosti zaposlenika na temelju zadanih smjernica
izrađivati izvještaje o radnoj učinkovitosti zaposlenika prema uputama nadređenih
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka o svim zaposlenicima
izrađivati zapisnik s poslovnog sastanka
3.
Primjena informacijsko-komunikacijskih rješenja u ljudskim potencijalima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izrađivati digitalnu bazu podataka o zaposlenicima
izrađivati digitalnu bazu podataka o honorarnim zaposlenicima
pohranjivati digitalno dokumentaciju o zaposlenicima sukladno internim procedurama i/ili zakonskim propisima
organizirati datoteke i dokumente za različite evidencije podataka o zaposlenicima
izrađivati sigurnosne kopije podataka o zaposlenicima
koristiti poslovne aplikacije za obradu teksta s ciljem pisanja potvrda, odluka i rješenja vezanih uz zaposlenike prema tipskim obrascima
koristiti proračunske tablice s ciljem vođenja evidencija i praćenja učinkovitosti zaposlenika prema unaprijed utvrđenim kriterijima
koristiti poslovne aplikacije za prezentaciju provedenih aktivnosti vezanih uz područje/djelokrug rada
koristiti elektroničke usluge državne i javne uprave s ciljem administriranja podataka o zaposlenicima
ažurirati podatke na elektroničkoj oglasnoj ploči u organizaciji u svom području/djelokrugu rada
koristiti poslovne aplikacije u cilju učinkovitijeg praćenja rada zaposlenika
koristiti statističku programsku podršku u svrhu obrade podataka o zaposlenicima
4.
Selekcija zaposlenika
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pregledavati dostupnost traženog profila zaposlenika na ciljanim web platformama
izrađivati i oglašavati natječaj za posao sukladno zakonskim propisima
sudjelovati administrativno u provođenju intervjua s kandidatima za posao
urudžbirati pristigle dokumente vezane za natječaj za posao
pregledavati ispravnost pristigle dokumentacije u skladu s uvjetima natječaja
provjeravati vjerodostojnost pristigle dokumentacije vezane uz natječaj za posao
obavještavati kandidate za posao o vremenu i mjestu testiranja
objavljivati rezultate selekcije zaposlenika prema zakonskim propisima, internim odlukama i propisima poslovne organizacije, a u skladu s odlukom nadležnih
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih osobnih podataka potencijalnih zaposlenika koji se prijavljuju na natječaj
odlagati i čuvati pristiglu natječajnu dokumentaciju o zapošljavanju sukladno zakonskim propisima i internim odlukama poslovne organizacije
izrađivati izvještaje o provedenoj selekciji zaposlenika prijavljenih na natječaj
5.
Organiziranje osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razlikovati vrste osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika s obzirom na specifičnosti pojedinih radnih mjesta u organizaciji
sudjelovati u prikupljanju podataka s ciljem pribavljanja ponuda vanjskih dobavljača usluga osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
sudjelovati u izrađivanju programa usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika
izrađivati plan osposobljavanja i usavršavanja prema uputi nadređenoga
objavljivati javni poziv za odabir pružatelja usluga osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
sortirati i provjeravati ispravnost pristiglih ponuda različitih dobavljača usluga osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
sudjelovati u odabiru ponude pružatelja usluga osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
objavljivati rezultate odabira pružatelja usluga osposobljavanja i usavršavanja na odgovarajućim platformama
obavještavati zaposlenike o vremenu i mjestu osposobljavanja i usavršavanja
provoditi refleksiju zadovoljstva/nezadovoljstva zaposlenika vezano uz osposobljavanje i usavršavanje
izrađivati izvješća o provedenom programu osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih i osobnih podataka zaposlenika uključenih u programe osposobljavanja i usavršavanja
6.
Unapređenje i praćenje rada zaposlenika
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u kreiranju sustava motivacije i nagrađivanja zaposlenika
anketirati zaposlenike u svrhu dobivanja informacija o zadovoljstvu na radnom mjestu
sudjelovati u utvrđivanju razine motiviranosti zaposlenika
sudjelovati u provođenju aktivnosti internog marketinga unutar organizacije
sudjelovati u organiziranju jednostavnih promotivnih aktivnosti u domeni internog marketinga
prezentirati odobrene planove osposobljavanja i usavršavanja, motivacije i nagrađivanja zaposlenika
sudjelovati u razvijanju programa za privlačenje i zadržavanje zaposlenika
sudjelovati u organizaciji podrške zaposlenicima u svrhu lakšeg i bržeg obavljanja dnevnih obveza
sudjelovati u organizaciji podrške zaposlenicima u svrhu internog napredovanja
pridržavati se usvojenih načela i normi upravljanja kvalitetom poslovnih procesa u svom području/djelokrugu rada
predlagati načine unaprjeđenja i motivacije inovativnih zaposlenika
7.
Primjena zakonskih propisa vezanih uz zapošljavanje, prava zaposlenika i zaštitu na radnom mjestu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati zakonske propise vezane uz selekciju i odabir zaposlenika prijavljenih na natječaj
sudjelovati u kontroli usklađenosti zapošljavanja s aktualnim zakonskim propisima i pravima zaposlenika
primjenjivati zakone i propise iz područja radnog prava u svom djelokrugu/području rada
postupati u skladu s pravilnicima vezanim uz zaštitu od diskriminacije, zaštite dostojanstva zaposlenika, zaštite zdravlja zaposlenika, zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, zaštite i čuvanja povjerljivih i osobnih podataka u svom području/djelokrugu rada
primjenjivati zakone i propise iz područja sigurnosti i zaštite na radu
sudjelovati u izradi Etičkog kodeksa za zaposlenike
pratiti stručnu literaturu vezanu uz zapošljavanje i prava zaposlenika
8.
Vođenje evidencija o učenicima, studentima i honorarnim zaposlenicima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u pripremi ugovora o suradnji s učeničkim i studentskim servisima
zaprimati zahtjeve za učeničku i studentsku praksu
raspoređivati učenike i studente na praksu u skladu s potrebama i mogućnostima organizacije i uputama nadređenih
sudjelovati u formiranju mentorskih timova za rad sa studentima i učenicima
surađivati s mentorima učenika i studenata u obrazovnim institucijama
obračunavati naknade studentima i učenicima za obavljenu stručnu praksu
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka o studentima, učenicima na praksi i honorarnim djelatnicima
9.
Komunikacija i suradnja sa zaposlenicima, relevantnim institucijama, državnim tijelima i poslovnim organizacijama
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odgovarati i/ili prosljeđivati poruku elektroničkom poštom u skladu s pravilima poslovne komunikacije
komunicirati u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije usmeno i pisano na hrvatskom i stranom jeziku sa zaposlenicima, relevantnim institucijama, državnim tijelima i poslovnim organizacijama
komunicirati s honorarnim zaposlenicima s obzirom na potrebe organizacije
koristiti digitalna rješenja u komunikaciji unutar/izvan poslovne organizacije
slušati aktivno i rješavati konflikte/sukobe u svojem području/djelokrugu rada
odabirati način komunikacije primjeren rješavanju nastalih problema
poticati zaposlenike da iznose svoje ideje i mišljenja kako bi doprinijeli poboljšavanju poslovanja
sudjelovati u pregovorima u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
organizirati neformalna zajednička druženja zaposlenika (teambuilding)
poticati zaposlenike na timski rad
organizirati sastanke sa zaposlenicima prema uputama nadređenih
10.
Primjena normi i standarda vezanih uz kvalitetu, zaštitu na radu i očuvanje okoliša u ljudskim potencijalima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obavještavati nadređene o kvaru na opremi i o potrebi nabave nove opreme
primjenjivati zakonsku regulativu vezanu uz zaštitu okoliša
pridonositi učinkovitom upravljanju energijom u poslovnoj organizaciji
provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju organizacije u svom području/djelokrugu rada
provoditi mjere sigurnosti na radu u svom području/djelokrugu rada
rukovati pravilno i ekonomično uredskom opremom u skladu s važećim standardima prema uputama
primjenjivati odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka
osiguravati i evidentirati poštivanje mjera zaštite i očuvanja okoliša pri provođenju operativnih i drugih poslova u svojem području/djelokrugu rada
osiguravati i evidentirati poštivanje mjera sigurnosti na radu pri provođenju operativnih i drugih aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
odlagati pravilno i zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima i usvojenim standardima/normama organizacije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Sudjelovanje u analiziranju, planiranju i organiziranju poslova i potrebnih ljudskih potencijala u malim i srednjim poduzećima
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati tijek kolanja dokumentacije o zaposlenicima unutar organizacije u skladu s upravljačkom i organizacijskom strukturom
sudjelovati u procesu planiranja ljudskih potencijala u skladu s potrebama organizacije i specifičnostima radnih mjesta
izrađivati popis poslova za pojedina radna mjesta u suradnji s nadređenima
sudjelovati u analizi potreba za ljudskim resursima s obzirom na promjene opsega posla
primjenjivati postupke zaštite povjerljivosti podataka i odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka pri planiranju i organizaciji ljudskih potencijala
primjenjivati zakone i propise iz područja radnog prava u svom djelokrugu/području rada
2.
Sudjelovanje u poslovima selekcije zaposlenika
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sastavljati ugovor o radu prema tipskim obrascima za novozaposlene osobe
sastavljati prijavu / odjavu / promjenu podataka u sustavu HZMO-a, HZZO-a
pregledavati dostupnost traženog profila zaposlenika na ciljanim web platformama
izrađivati i oglašavati natječaj za posao sukladno zakonskim propisima
sudjelovati administrativno u provođenju intervjua s kandidatima za posao
urudžbirati pristigle dokumente vezane za natječaj za posao
pregledavati ispravnost pristigle dokumentacije u skladu s uvjetima natječaja
provjeravati vjerodostojnost pristigle dokumentacije vezane uz natječaj za posao
obavještavati kandidate za posao o vremenu i mjestu testiranja
objavljivati rezultate selekcije zaposlenika prema zakonskim propisima, internim odlukama i propisima poslovne organizacije, a u skladu s odlukom nadležnih
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih osobnih podataka potencijalnih zaposlenika koji se prijavljuju na natječaj
odlagati i čuvati pristiglu natječajnu dokumentaciju o zapošljavanju sukladno zakonskim propisima i internim odlukama poslovne organizacije
izrađivati izvještaje o provedenoj selekciji zaposlenika prijavljenih na natječaj
primjenjivati zakonske propise vezane uz selekciju i odabir zaposlenika prijavljenih na natječaj
sudjelovati u kontroli usklađenosti zapošljavanja s aktualnim zakonskim propisima i pravima zaposlenika
pratiti stručnu literaturu vezanu uz zapošljavanje i prava zaposlenika
3.
Sudjelovanje u organiziranju osposobljavanja zaposlenika i izradi programa usavršavanja zaposlenika
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
arhivirati potvrde o programima osposobljavanja i usavršavanja u dosjeima zaposlenika
razlikovati vrste osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika s obzirom na specifičnosti pojedinih radnih mjesta u organizaciji
sudjelovati u izrađivanju programa usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika
izrađivati plan osposobljavanja i usavršavanja prema uputi nadređenoga
obavještavati zaposlenike o vremenu i mjestu osposobljavanja i usavršavanja
provoditi refleksiju zadovoljstva/nezadovoljstva zaposlenika vezano uz osposobljavanje i usavršavanje
izrađivati izvješća o provedenom programu osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih i osobnih podataka zaposlenika uključenih u programe osposobljavanja i usavršavanja
4.
Pronalaženje i sugeriranje odabira vanjskih dobavljača usluga osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u prikupljanju podataka s ciljem pribavljanja ponuda vanjskih dobavljača usluga osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
objavljivati javni poziv za odabir pružatelja usluga osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
sortirati i provjeravati ispravnost pristiglih ponuda različitih dobavljača usluga osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
sudjelovati u odabiru ponude pružatelja usluga osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
objavljivati rezultate odabira pružatelja usluga osposobljavanja i usavršavanja na odgovarajućim platformama
5.
Sudjelovanje u realizaciji i praćenju programa motivacije i nagrađivanja zaposlenika
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izrađivati digitalnu bazu podataka o zaposlenicima
sudjelovati u kreiranju sustava motivacije i nagrađivanja zaposlenika
anketirati zaposlenike u svrhu dobivanja informacija o zadovoljstvu na radnom mjestu
sudjelovati u utvrđivanju razine motiviranosti zaposlenika
organizirati sastanke sa zaposlenicima prema uputama nadređenih
6.
Provođenje statističke analize podataka o zaposlenicima
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
statistički grupirati podatke o zaposlenicima prema uputama nadređenih
obrađivati kvalitativno i kvantitativno podatke o zaposlenicima
analizirati podatke o zaposlenicima (staž, starost, stručna sprema, fluktuacije)
interpretirati, prezentirati i dostavljati voditeljima potrebne podatke o zaposlenicima
izrađivati mjesečne izvještaje o zaposlenicima prema uputama nadređenih
koristiti statističku programsku podršku u svrhu obrade podataka o zaposlenicima
7.
Kreiranje i vođenje radnog portfolia i evidencija zaposlenika
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidencije o zaposlenicima i osobne dosjee zaposlenika
voditi evidenciju o radnom vremenu zaposlenika
unositi promjene vezane uz podatke o zaposlenicima u predviđene evidencijske obrasce
arhivirati dokumentaciju o zaposlenicima sukladno internim procedurama i/ili zakonskim propisima
arhivirati i prosljeđivati pritužbe i prigovore zaposlenika
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka o svim zaposlenicima
pohranjivati digitalno dokumentaciju o zaposlenicima sukladno internim procedurama i/ili zakonskim propisima
organizirati datoteke i dokumente za različite evidencije podataka o zaposlenicima
izrađivati sigurnosne kopije podataka o zaposlenicima
koristiti poslovne aplikacije za obradu teksta s ciljem pisanja potvrda, odluka i rješenja vezanih uz zaposlenike prema tipskim obrascima
koristiti proračunske tablice s ciljem vođenja evidencija i praćenja učinkovitosti zaposlenika prema unaprijed utvrđenim kriterijima
koristiti poslovne aplikacije za prezentaciju provedenih aktivnosti vezanih uz područje/djelokrug rada
koristiti elektroničke usluge državne i javne uprave s ciljem administriranja podataka o zaposlenicima
8.
Vođenje administrativnih podataka o studentima, učenicima na praksi i honorarnim radnicima
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupljati, evidentirati i arhivirati uputnice za učeničku i studentsku praksu
arhivirati evidencije o prisutnosti učenika i studenata na praksi
izrađivati digitalnu bazu podataka o honorarnim zaposlenicima
sudjelovati u pripremi ugovora o suradnji s učeničkim i studentskim servisima
zaprimati zahtjeve za učeničku i studentsku praksu
raspoređivati učenike i studente na praksu u skladu s potrebama i mogućnostima organizacije i uputama nadređenih
sudjelovati u formiranju mentorskih timova za rad sa studentima i učenicima
surađivati s mentorima učenika i studenata u obrazovnim institucijama
obračunavati naknade studentima i učenicima za obavljenu stručnu praksu
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka o studentima, učenicima na praksi i honorarnim djelatnicima
komunicirati s honorarnim zaposlenicima s obzirom na potrebe organizacije
9.
Sudjelovanje u aktivnostima internog marketinga u organizaciji
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ažurirati podatke na elektroničkoj oglasnoj ploči u organizaciji u svom području/djelokrugu rada
sudjelovati u provođenju aktivnosti internog marketinga unutar organizacije
sudjelovati u organiziranju jednostavnih promotivnih aktivnosti u domeni internog marketinga
prezentirati odobrene planove osposobljavanja i usavršavanja, motivacije i nagrađivanja zaposlenika
organizirati neformalna zajednička druženja zaposlenika (teambuilding)
10.
Komuniciranje sa relevantnim institucijama, državnim tijelima, poslovnim organizacijama vezano za ljudske potencijale organizacije i zaposlenicima
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odgovarati i/ili prosljeđivati poruku elektroničkom poštom u skladu s pravilima poslovne komunikacije
izvještavati o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka zaposlenika
sudjelovati u definiranju načina suradnje i komunikacije, rokova i obveza između pojedinih odjela i zaposlenika
zaprimati pritužbe zaposlenika
postupati u skladu s definiranim načinima i postupcima rješavanja pritužbi zaposlenika
izrađivati zapisnik s poslovnog sastanka
komunicirati u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije usmeno i pisano na hrvatskom i stranom jeziku sa zaposlenicima, relevantnim institucijama, državnim tijelima i poslovnim organizacijama
koristiti digitalna rješenja u komunikaciji unutar/izvan poslovne organizacije
slušati aktivno i rješavati konflikte/sukobe u svojem području/djelokrugu rada
odabirati način komunikacije primjeren rješavanju nastalih problema
poticati zaposlenike da iznose svoje ideje i mišljenja kako bi doprinijeli poboljšavanju poslovanja
sudjelovati u pregovorima u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
poticati zaposlenike na timski rad
11.
Sudjelovanje u kreiranju programa privlačenja i zadržavanja zaposlenika uz korištenje informacijsko-komunikacijskih rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti poslovne aplikacije u cilju učinkovitijeg praćenja rada zaposlenika
sudjelovati u razvijanju programa za privlačenje i zadržavanje zaposlenika
sudjelovati u organizaciji podrške zaposlenicima u svrhu lakšeg i bržeg obavljanja dnevnih obveza
sudjelovati u organizaciji podrške zaposlenicima u svrhu internog napredovanja
12.
Sudjelovanje u osiguranju kvalitete i učinkovitosti djelovanja u skladu s normama sustava upravljanja kvalitetom
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
bilježiti podatke o radnoj učinkovitosti zaposlenika na temelju zadanih smjernica
izrađivati izvještaje o radnoj učinkovitosti zaposlenika prema uputama nadređenih
pridržavati se usvojenih načela i normi upravljanja kvalitetom poslovnih procesa u svom području/djelokrugu rada
predlagati načine unaprjeđenja i motivacije inovativnih zaposlenika
sudjelovati u izradi Etičkog kodeksa za zaposlenike
13.
Provođenje mjera sigurnosti i zaštite zaposlenika prema važećim zakonskim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obavještavati nadređene o kvaru na opremi i o potrebi nabave nove opreme
voditi i arhivirati dokumentaciju vezanu za osposobljenost zaposlenika za zaštitu na radu
postupati u skladu s pravilnicima vezanim uz zaštitu od diskriminacije, zaštite dostojanstva zaposlenika, zaštite zdravlja zaposlenika, zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, zaštite i čuvanja povjerljivih i osobnih podataka u svom području/djelokrugu rada
primjenjivati zakone i propise iz područja sigurnosti i zaštite na radu
provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju organizacije u svom području/djelokrugu rada
provoditi mjere sigurnosti na radu u svom području/djelokrugu rada
rukovati pravilno i ekonomično uredskom opremom u skladu s važećim standardima prema uputama
primjenjivati odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka
osiguravati i evidentirati poštivanje mjera sigurnosti na radu pri provođenju operativnih i drugih aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
14.
Primjenjivanje postupaka očuvanja vlastitoga okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati zakonsku regulativu vezanu uz zaštitu okoliša
pridonositi učinkovitom upravljanju energijom u poslovnoj organizaciji
osiguravati i evidentirati poštivanje mjera zaštite i očuvanja okoliša pri provođenju operativnih i drugih poslova u svojem području/djelokrugu rada
odlagati pravilno i zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima i usvojenim standardima/normama organizacije
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Referent za ljudske potencijale / Referentica za ljudske potencijale
Datum upisa
12.11.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća