Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ekonomski referent / ekonomska referentica

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.331.3313 Ekonomisti/ekonomistice i voditelji/voditeljice dijelova računovodstva

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ekonomski referent / ekonomska referentica obavlja financijske, komercijalne i administrativne poslove s ciljem osiguranja podrške u cjelovitom poslovanju malih i srednjih poduzeća. Koristeći poslovne aplikacije za obradu poslovnih podataka omogućava operacionalizaciju različitih poslovnih procesa vezanih uz različite poslovne funkcije odnosno djelokrug rada malog i srednjeg poduzeća. Ekonomski referent / ekonomska referentica sudjeluje u razvoju e-poslovanja malog i srednjeg poduzeća, obavlja operativne marketinške poslove, sudjeluje u poslovima provedbe javne nabave, sudjeluje u poslovnom planiranju te obavljanju računovodstvenih poslova za mala i srednja poduzeća. Oni provode istraživanja, prikupljaju i analiziraju podatke potrebne za poslovanje malih i srednjih poduzeća. Ekonomski referent / ekonomska referentica komunicira s poduzetničkim potpornim institucijama i državnim tijelima te dobavljačima, kupcima / klijentima i svim ostalim poslovnim suradnicima u poslovanju. Posao ekonomskog referenta / ekonomske referentice zahtjeva sistematičnost u radu te posjedovanje tehničkih i komunikacijskih znanja i vještina iz područja ekonomije. Za uspješno obavljanje posla potrebne su razvijene analitičke, numeričke i digitalne vještine.

Uvjeti rada

Ekonomski referent / ekonomska referentica radi u zatvorenom prostoru uz upotrebu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, laptop, telefon, mobitel, skener, pisač, fotokopirni uređaj i ostale uredske uređaje.

Tijekom rada na navedenim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom i glavoboljama zbog dugotrajnog sjedenja i rada za računalom.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Priprema i organizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremati bazu procedura i standarda u organizaciji vlastitoga rada u svrhu učinkovitog poslovanja malih i srednjih poduzeća
kontrolirati provedbu organizacije vlastitog rada u poslovanju malih i srednjih poduzeća
predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada
primjenjivati zadana pravila i upute u svezi organizacije rada u poslovanju malih i srednjih poduzeća
primjenjivati načela poslovnog planiranja poštujući zadani opseg i učestalost poslova u poslovanju malih i srednjih poduzeća
primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništava
primjenjivati temeljne elemente i načela poslovnog planiranja
2.
Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poslovanju malih i srednjih poduzeća
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati osnovna načela i princip rada poslovnih aplikacija važnih za poslovanje malih i srednjih poduzeća
koristiti poslovne aplikacije za uspješnu poslovnu komunikaciju
koristiti poslovne aplikacije za organizaciju vremena u svladavanju poslovnih zadataka
koristiti poslovne aplikacije za upravljanje dokumentima / zapisima
koristiti elektroničke aplikacije državne i javne uprave u cilju e-poslovanja i komunikacije s tijelima državne uprave
koristiti računovodstvene programe za vođenje računovodstvenih poslova
koristiti portal otvorenih podataka EU s ciljem utvrđivanja prilika u okruženju
koristiti proračunske tablice u poslovanju malih i srednjih poduzeća
koristiti poslovne baze podataka u poslovanju malih i srednjih poduzeća
predlagati mogućnosti unapređenja postojećeg informacijsko-komunikacijskog rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u razvoju e-poslovanje malih i srednjih poduzeća
kreirati vlastite digitalne obrasce potrebne u poslovanju malih i srednjih poduzeća
provoditi informacijsku sigurnost u poslovanju malih i srednjih poduzeća
organizirati datoteke i dokumente u poslovanju malih i srednjih poduzeća
izrađivati sigurnosne kopije datoteka u poslovanju malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u odabiru ERP rješenja za unapređenje poslovanja malih i srednjih poduzeća
koristiti programsku potporu za statističku analizu prikupljenih podataka u poslovanju malih i srednjih poduzeća
3.
Pružanje administrativne podrške u poslovanju malih i srednjih poduzeća
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati zakonsku regulativu za podršku poslovanja u malim i srednjim poduzećima
ukazivati na administrativne okvire za mala i srednja poduzeća
pripremati poslove u odjelu nabave, prodaje, kadrovske službe/ljudskih resursa i službe računovodstva malih i srednjih poduzeća
izrađivati i popunjavati obrasce za evidencije tekućeg poslovanja malih i srednjih poduzeća
zaprimati zahtjeve i urudžbirati ulazne i izlazne dokumente u sustav elektroničkog uredskog poslovanja
razvrstavati, ispuniti i arhivirati poslovnu dokumentaciju u poslovanju malih i srednjih poduzeća
voditi registre i baze podataka poslovnih podataka malih i srednjih poduzeća
voditi evidenciju radnog vremena zaposlenika u malim i srednjim poduzećima
pripremati izvještaje na temelju provedenih istraživanja o poslovanju malih i srednjih poduzeća
arhivirati prikupljene statističke podatke za potrebe poslovanja malih i srednjih poduzeća
predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
4.
Praćenje i evidentiranje financijskih dokumenata u poslovanju malih i srednjih poduzeća
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati načela ažurnosti i urednosti pri vođenju poslovnih knjiga
sudjelovati u obračunu plaća i ostalih naknada zaposlenicima
ukazivati na izvore financiranja poslovnih poduhvata u malim i srednjim poduzećima
primjenjivati računovodstvenu regulativu malih i srednjih poduzeća
prikupljati, izraditi, evidentirati i pohranjivati knjigovodstvene isprave koje čine podlogu za knjiženje poslovnih događaja u malim i srednjim poduzećima
voditi osnovne i pomoćne poslovne knjige uz podršku knjigovodstvenih programa
evidentirati putne naloge i obračunati iste
organizirati i evidentirati poslove platnog prometa
primjenjivati računovodstvena načela i standarde financijskih izvještaja
prikupljati, sortirati, grupirati i sistematizirati podatke za potrebe izrade financijskih izvještaja i ostalih poslovnih izvješća
primjenjivati porezne propise u poslovanju malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u pripremi porezne prijave na propisanim obrascima uz poštivanje rokova za njihovu predaju Poreznoj upravi
ukazivati na porezne obveze malih i srednjih poduzeća
organizirati i voditi analitička knjigovodstva prema potrebama malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u izradi novčanog proračuna malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u izradi financijskog plana poslovanja malih i srednjih poduzeća
izrađivati izvješće o prihodima i rashodima u poslovanju malih i srednjih poduzeća
analizirati troškove malih i srednjih poduzeća pravovremeno analizom prikupljenih podatka
izračunavati financijske pokazatelje za potrebe malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u sastavljanju temeljne financijske izvještaje (GFI) na propisanim obrascima uz poštivanje rokova za njihovu javnu objavu
5.
Izrada i realizacija poslovnog plana malih i srednjih poduzeća
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u izradi poslovnih planova malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u prikupljanju informacija o potencijalnim izazovima / prijetnjama / rizicima u poslovanju malih i srednjih poduzeća
prikupljati informacije o mogućnostima implementacije poduzetničke ideje
prikupljati primarne i sekundarne podatke potrebne za analizu poslovanja malih i srednjih poduzeća
uređivati prikupljene statističke podatke za potrebe poslovnog plana
primjenjivati statističku analizu pri rješavanju poslovnih problema malih i srednjih poduzeća
pratiti realizaciju poslovnih planova malih i srednjih poduzeća
6.
Provedba marketinških aktivnosti u realizaciji poslovnih aktivnosti malih i srednjih poduzeća
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati načela marketinškog poslovanja u malim i srednjim poduzećima
prepoznati ciljne skupine na tržištu (dioničare, kupce, dobavljače, investitore i dr.)
sudjelovati u izradi marketinškog plana malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u odabiru promotivne aktivnosti u poslovanju malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u odabiru kanala digitalnog marketinga
sudjelovati u odabiru kanala distribucije u poslovanju malih i srednjih poduzeća
ukazivati na prednosti održive marketinške strategije u poslovanju malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
sudjelovati u promoviranju poduzetničke ideje
primjenjivati različite mogućnosti digitalne vidljivosti poduzetničke ideje
7.
Provedba postupaka javne nabave
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati odredbe zakona i drugih normativnih akata koji uređuju pitanje javne nabave
provoditi cjeloživotno učenje o propisima javne nabave
sudjelovati u izradi plana nabave
ukazivati na rizike koji se javljaju u postupcima javne nabave
koristiti Elektronički oglasnik javne nabave RH
pratiti slijed dokumentacije proizašle iz postupka javne nabave
izraditi ponudu za potrebe javne nabave
sudjelovati u povjerenstvu za ocjenu ponude javne nabave
registrirati javnog / sektorskog naručitelja na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
pronalaziti oglase javne nabave koju provode subjekti koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi u oglasnom djelu Narodnih novina u rubrici "Nadmetanja"
ažurirati popratne dokumente javne nabave
arhivirati dokumentaciju javne nabave
izraditi izvješće o provedbi javne nabave
8.
Komuniciranje i suradnja u poslovnom okruženju malih i srednjih poduzeća
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u oblikovanju komunikacijske strategije malih i srednjih poduzeća s poslovnim suradnicima u poslovanju
komunicirati unutar organizacije malih i srednjih poduzeća na svim organizacijskim razinama
primjenjivati osnovna načela timskog rada i poticati pozitivnu radnu atmosferu
komunicirati s dobavljačima / kupcima u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
prikupljati relevantne informacije za implementaciju poduzetničke ideje
koristiti različite komunikacijske kanale u svrhu razmjene ideja i informacija o poslovanju malih i srednjih poduzeća
organizirati sastanke s dobavljačima, kupcima / klijentima i poslovnim suradnicima u poslovanju malih i srednjih poduzeća
izrađivati zapisnike sa sastanka s poslovnim suradnicima za potrebe poslovanja malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u izradi projektnih prijedloga za poduzetničke potporne institucije
komunicirati s poduzetničkim potpornim institucijama, Financijskom agencijom, Poreznom upravom, bankama
komunicirati s tijelima javne i državne uprave
primjenjivati pravila poslovnog bontona u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama i državnim tijelima
primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima
primjenjivati pravila poslovnog bontona u komunikaciji s poslovnim suradnicima
9.
Primjena normi i standarda za upravljanje kvalitetom, zaštitu zdravlja i okoliša u poslovanju malih i srednjih poduzeća
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati standarde i norme za upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u izradi internih procedura za upravljanje kvalitetom u malom i srednjem poduzeću
provoditi mjere usvojenih normi, standarda i internih procedura upravljanja kvalitetom
primjenjivati standarde i odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka u svim segmentima poslovanja malih i srednjih poduzeća
promicati zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova u poslovanju malih i srednjih poduzeća
kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladnom propisima
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala
zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
predviđati utjecaj poslovnih odluka na zaštitu okoliša i zdravlja
primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju
provoditi cjeloživotno učenje o propisima o gospodarenju uredskim otpadom
primjenjivati norme, standarde i procedure u svim područjima rada malih i srednjih poduzeća
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada u poslovanju malih i srednjih poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremati bazu procedura i standarda u organizaciji vlastitoga rada u svrhu učinkovitog poslovanja malih i srednjih poduzeća
kontrolirati provedbu organizacije vlastitog rada u poslovanju malih i srednjih poduzeća
predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada
primjenjivati zadana pravila i upute u svezi organizacije rada u poslovanju malih i srednjih poduzeća
primjenjivati načela poslovnog planiranja poštujući zadani opseg i učestalost poslova u poslovanju malih i srednjih poduzeća
2.
Korištenje poslovnih aplikacija za obradu poslovnih informacija u poslovanju malih i srednjih poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati osnovna načela i princip rada poslovnih aplikacija važnih za poslovanje malih i srednjih poduzeća
koristiti poslovne aplikacije za uspješnu poslovnu komunikaciju
koristiti poslovne aplikacije za organizaciju vremena u svladavanju poslovnih zadataka
koristiti poslovne aplikacije za upravljanje dokumentima / zapisima
koristiti elektroničke aplikacije državne i javne uprave u cilju e-poslovanja i komunikacije s tijelima državne uprave
koristiti računovodstvene programe za vođenje računovodstvenih poslova
koristiti portal otvorenih podataka EU s ciljem utvrđivanja prilika u okruženju
koristiti proračunske tablice u poslovanju malih i srednjih poduzeća
koristiti poslovne baze podataka u poslovanju malih i srednjih poduzeća
3.
Sudjelovanje u provedbi poslovnog plana u cilju realizacije poslovne ideje malih i srednjih poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati temeljne elemente i načela poslovnog planiranja
primjenjivati zakonsku regulativu za podršku poslovanja u malim i srednjim poduzećima
ukazivati na administrativne okvire za mala i srednja poduzeća
predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
ukazivati na izvore financiranja poslovnih poduhvata u malim i srednjim poduzećima
ukazivati na porezne obveze malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u izradi novčanog proračuna malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u izradi poslovnih planova malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u prikupljanju informacija o potencijalnim izazovima / prijetnjama / rizicima u poslovanju malih i srednjih poduzeća
prikupljati informacije o mogućnostima implementacije poduzetničke ideje
pratiti realizaciju poslovnih planova malih i srednjih poduzeća
4.
Sudjelovanje u provedbi marketinškog procesa pri realizaciji poslovne ideje malih i srednjih poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati načela marketinškog poslovanja u malim i srednjim poduzećima
prepoznati ciljne skupine na tržištu (dioničare, kupce, dobavljače, investitore i dr.)
sudjelovati u izradi marketinškog plana malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u odabiru promotivne aktivnosti u poslovanju malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u odabiru kanala digitalnog marketinga
sudjelovati u odabiru kanala distribucije u poslovanju malih i srednjih poduzeća
ukazivati na prednosti održive marketinške strategije u poslovanju malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
sudjelovati u promoviranju poduzetničke ideje
primjenjivati različite mogućnosti digitalne vidljivosti poduzetničke ideje
5.
Pripremanje i provođenje postupaka javne nabave
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati odredbe zakona i drugih normativnih akata koji uređuju pitanje javne nabave
provoditi cjeloživotno učenje o propisima javne nabave
sudjelovati u izradi plana nabave
ukazivati na rizike koji se javljaju u postupcima javne nabave
koristiti Elektronički oglasnik javne nabave RH
pratiti slijed dokumentacije proizašle iz postupka javne nabave
izraditi ponudu za potrebe javne nabave
sudjelovati u povjerenstvu za ocjenu ponude javne nabave
registrirati javnog / sektorskog naručitelja na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
pronalaziti oglase javne nabave koju provode subjekti koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi u oglasnom djelu Narodnih novina u rubrici "Nadmetanja"
ažurirati popratne dokumente javne nabave
arhivirati dokumentaciju javne nabave
izraditi izvješće o provedbi javne nabave
6.
Izrađivanje i obrađivanje poslovne dokumentacije i poslovnih knjiga u poslovanju malih i srednjih poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju radnog vremena zaposlenika u malim i srednjim poduzećima
primjenjivati načela ažurnosti i urednosti pri vođenju poslovnih knjiga
sudjelovati u obračunu plaća i ostalih naknada zaposlenicima
primjenjivati računovodstvenu regulativu malih i srednjih poduzeća
prikupljati, izraditi, evidentirati i pohranjivati knjigovodstvene isprave koje čine podlogu za knjiženje poslovnih događaja u malim i srednjim poduzećima
voditi osnovne i pomoćne poslovne knjige uz podršku knjigovodstvenih programa
evidentirati putne naloge i obračunati iste
organizirati i evidentirati poslove platnog prometa
primjenjivati računovodstvena načela i standarde financijskih izvještaja
prikupljati, sortirati, grupirati i sistematizirati podatke za potrebe izrade financijskih izvještaja i ostalih poslovnih izvješća
primjenjivati porezne propise u poslovanju malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u pripremi porezne prijave na propisanim obrascima uz poštivanje rokova za njihovu predaju Poreznoj upravi
organizirati i voditi analitička knjigovodstva prema potrebama malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u izradi financijskog plana poslovanja malih i srednjih poduzeća
izrađivati izvješće o prihodima i rashodima u poslovanju malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u sastavljanju temeljne financijske izvještaje (GFI) na propisanim obrascima uz poštivanje rokova za njihovu javnu objavu
7.
Prikupljanje, sortiranje i pripremanje podataka za statističku analizu poslovanja malih i srednjih poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti programsku potporu za statističku analizu prikupljenih podataka u poslovanju malih i srednjih poduzeća
pripremati izvještaje na temelju provedenih istraživanja o poslovanju malih i srednjih poduzeća
arhivirati prikupljene statističke podatke za potrebe poslovanja malih i srednjih poduzeća
analizirati troškove malih i srednjih poduzeća pravovremeno analizom prikupljenih podatka
izračunavati financijske pokazatelje za potrebe malih i srednjih poduzeća
prikupljati primarne i sekundarne podatke potrebne za analizu poslovanja malih i srednjih poduzeća
uređivati prikupljene statističke podatke za potrebe poslovnog plana
primjenjivati statističku analizu pri rješavanju poslovnih problema malih i srednjih poduzeća
8.
Pružanje administrativne podrške u poslovanju malih i srednjih poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremati poslove u odjelu nabave, prodaje, kadrovske službe/ljudskih resursa i službe računovodstva malih i srednjih poduzeća
izrađivati i popunjavati obrasce za evidencije tekućeg poslovanja malih i srednjih poduzeća
zaprimati zahtjeve i urudžbirati ulazne i izlazne dokumente u sustav elektroničkog uredskog poslovanja
razvrstavati, ispuniti i arhivirati poslovnu dokumentaciju u poslovanju malih i srednjih poduzeća
voditi registre i baze podataka poslovnih podataka malih i srednjih poduzeća
primjenjivati norme, standarde i procedure u svim područjima rada malih i srednjih poduzeća
9.
Komuniciranje s dobavljačima, kupcima/klijentima i poslovnim suradnicima u poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u oblikovanju komunikacijske strategije malih i srednjih poduzeća s poslovnim suradnicima u poslovanju
komunicirati unutar organizacije malih i srednjih poduzeća na svim organizacijskim razinama
primjenjivati osnovna načela timskog rada i poticati pozitivnu radnu atmosferu
komunicirati s dobavljačima / kupcima u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
prikupljati relevantne informacije za implementaciju poduzetničke ideje
koristiti različite komunikacijske kanale u svrhu razmjene ideja i informacija o poslovanju malih i srednjih poduzeća
organizirati sastanke s dobavljačima, kupcima / klijentima i poslovnim suradnicima u poslovanju malih i srednjih poduzeća
izrađivati zapisnike sa sastanka s poslovnim suradnicima za potrebe poslovanja malih i srednjih poduzeća
primjenjivati pravila poslovnog bontona u komunikaciji s poslovnim suradnicima
10.
Komuniciranje s poduzetničkim potpornim institucijama i državnim tijelima
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništava
sudjelovati u izradi projektnih prijedloga za poduzetničke potporne institucije
komunicirati s poduzetničkim potpornim institucijama, Financijskom agencijom, Poreznom upravom, bankama
komunicirati s tijelima javne i državne uprave
primjenjivati pravila poslovnog bontona u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama i državnim tijelima
primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima
11.
Sudjelovanje u razradi informacijsko - komunikacijskih rješenja za praćenje poslovnih procesa u malim i srednjim poduzećima
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
predlagati mogućnosti unapređenja postojećeg informacijsko-komunikacijskog rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u razvoju e-poslovanje malih i srednjih poduzeća
kreirati vlastite digitalne obrasce potrebne u poslovanju malih i srednjih poduzeća
provoditi informacijsku sigurnost u poslovanju malih i srednjih poduzeća
organizirati datoteke i dokumente u poslovanju malih i srednjih poduzeća
izrađivati sigurnosne kopije datoteka u poslovanju malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u odabiru ERP rješenja za unapređenje poslovanja malih i srednjih poduzeća
12.
Provođenje standarda, normi, internih procedura upravljanja kvalitetom poslovanja u malim i srednjim poduzećima
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati standarde i norme za upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
sudjelovati u izradi internih procedura za upravljanje kvalitetom u malom i srednjem poduzeću
provoditi mjere usvojenih normi, standarda i internih procedura upravljanja kvalitetom
primjenjivati standarde i odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka u svim segmentima poslovanja malih i srednjih poduzeća
promicati zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova u poslovanju malih i srednjih poduzeća
13.
Provođenje normi, internih akata i procedura o zaštiti zdravlja i okoliša u poslovanju malih i srednjih poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
12.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladnom propisima
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala
zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
predviđati utjecaj poslovnih odluka na zaštitu okoliša i zdravlja
primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju
provoditi cjeloživotno učenje o propisima o gospodarenju uredskim otpadom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ekonomski referent / ekonomska referentica
Datum upisa
12.11.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća