Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Inženjer/inženjerka okoliša

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.214.2143 Inženjeri/inženjerke za okoliš

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Neposredna aktivnost Inženjera okoliša je korištenje naprednih znanja iz prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša, sintetiziranje načela zaštite okoliša u pripremi projektne  dokumentacije i izvedbi projekata, upravljanje okolišem na održiv način i preuzimanje osobne i timske odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka, izvođenje složenih radnji te primjena složenih metoda, instrumenata, alata i materijala u inženjerstvu okoliša, primjena legislative iz područja zaštite okoliša te preuzimanje društvene i etičke odgovornosti za posljedice.

Inženjer okoliša ima potrebna znanja i vještine za primjenu i praćenje propisa u zaštiti okoliša, preuzima osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša za uspostavljanje i održavanje radne prakse i procedure prema važećim propisima iz specifičnog područja poslovanja i zaštite okoliša. Također, identificira i procjenjuje opasnosti i rizika za koje razvija procedure i postupke s ciljem smanjenja rizika te sanacije onečišćenja. Inženjer okoliša posjeduje znanja i vještine potrebne za pripremu, izvedbu i interpretaciju rezultata monitoringa sastavnica okoliša, analizu ekoloških pokazatelja i kontrolu emisija u okoliš uz primjenu načela dobre laboratorijske prakse.

 

Uvjeti rada

Inženjer okoliša radi uglavnom pod umjetnom rasvjetom i u klimatiziranim prostorijama na sobnoj temperaturi. Najviše su naglašeni rizici uredskog posla od umjetne rasvjete, dugotrajnog sjedenja i rada u savijenom položaju, no s obzirom da je zanimanje Inženjer okoliša interdisciplinarno, ono obuhvaća široko područje poslovanja od terenskog rada, rada u laboratoriju do uredskog posla. Stoga povremeno su inženjeri okoliša izloženi buci i vibracijama, vlažnom prostoru i opasnim kemikalijama te dugotrajnom stajanju i hodanju.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Zakonski propisi u području inženjerstva okoliša
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti, povezati i implementirati zakonske obveze vezane uz regulativu smanjenja antropogenog utjecaja na okoliš
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u kružnom gospodarstvu
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u vodnom gospodarstvu
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u zaštiti tla
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u području sprječavanja klimatskih promjena i zelene tranzicije
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u području prilagodbe klimatskim promjenama
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u gospodarenju otpadom
Pratiti i primijeniti međunarodne i nacionalne regulative u sustavima upravljanja okolišem
Provoditi inspekcijski nadzor u području zaštite okoliša.
Poznavati propise vezane za ekološku mrežu
Uvoditi međunarodne standarde u gospodarenju energetskim resursima, materijalima i sirovinama
2.
Organizacija rada, komunikacija i interdisciplinaran pristup
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati, planirati i organizirati vlastiti rad u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša, održivog razvoja, kružnog gospodarstva i zelene tranzicije
Primijeniti pravila, mjere i aktivnosti zaštite na radu, koristiti osobna zaštitna sredstva i zaštitnu opremu
Primijeniti i izvršavati operativne poslove vezane uz opremu, pribor, materijal za izvođenje ispitivanja
Procijeniti rizike na radnom mjestu i u poslovnom okruženju
Primijeniti interdisciplinaran i sustavni pristup tijekom suradnje s radnom okolinom
Upotrijebiti komunikacijske i organizacijske vještine u upravljanju sustavima
Primijeniti interdisciplinaran pristup suradnji s istraživačkim / projektnim timom
Pristupiti interdisciplinarnom rješavanju svakodnevnih i izvanrednih situacija u inženjerstvu okoliša
Prepoznati i riješiti prijetnje u okolišu i radnoj okolini uz primjenu multidisciplinarnih tehničkih metoda
Uključiti relevantne dionike prilikom rješavanja problema upravljanja sastavnicama okoliša
Organizirati i sudjelovati u postupcima javnih savjetovanja
Koordinirati timovima u nepredviđenim izvanrednim situacijama onečišćenja
3.
Zaštita sastavnica okoliša
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predlagati mjere smanjenja antropogenog utjecaja na okoliš te organizirati sustave upravljanja okolišem (tlo, zrak, voda)
Prepoznati i upravljati rizicima u upravljanju okolišem, energijom i resursima, uključujući georaznolikost.
Provoditi analize životnog vijeka proizvoda i usluga
Racionalno i održivo upravljati prirodnim resursima u poslovima zaštite okoliša
Procijeniti štete nastale u okolišu te izraditi prijedloge mogućih rješenja
Prepoznati potencijalna onečišćenja u prirodnim sustavima uzrokovanih antropogenim utjecajem
Procijeniti i upravljati materijalima, sekundarnom sirovinom i otpadnim tvarima
Izraditi i voditi analizu utjecaja i pritisaka te programe sanacije
Pripremati analitičke podloge i tehničku dokumentaciju za održivo financiranje
Interpretirati i prikazati rezultate dobivene kroz aktivnosti i metode iz interdisciplinarnog područja tehničkih znanosti
Implementirati principe racionalnoga i održivog upravljanja okolišnih i proizvodnih sustava
Koristiti inovativne tehnike i metode s ciljem sprječavanja degradacije okoliša
4.
Praćenje stanja i onečišćenja sastavnica okoliša
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi nadzorni, operativni i istraživački monitoring pokazatelja antropogenog utjecaja na okoliš
Uzorkovati, analizirati resurse, uključujući i otpad, u svrhu procjene nultog stanja i procjene izvanrednih situacija
Identificirati nulto stanje okoliša i izraditi temeljna izvješća
Pratiti i upravljati potrošnjom energije te sudjelovati u primjeni mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Pratiti i analizirati pokazatelje kvalitete unutarnjeg okoliša
Nadzirati i provoditi operativne i istraživačke aktivnosti u interdisciplinarnom tehničkom području zaštite okoliša
Ispitivati pokazatelje antropogenog utjecaja na prirodne resurse i energiju
Primijeniti znanja laboratorijskog rada, korištenja digitalnih alata i terenskog rada
Izraditi i provoditi planove uzorkovanja i identificiranja antropogenog utjecaja na okoliš
Identificirati, kvantificirati i pratiti mikroonečišćivala u vodi, zraku i tlu
Provoditi postupke prikupljanja i analiza uzoraka za ispitivanje pojedinih pokazatelja onečišćenja okoliša
5.
Procjena rizika i izbor postupaka sanacije onečišćenja
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati opasne tvari, onečišćivala i opasnosti u sustavima okoliša
Prepoznati i identificirati onečišćivače te predložiti mjere smanjenog utjecaja na prirodne resurse
Procijeniti, upravljati i predlagati postupke i mjere smanjenja antropogenog utjecaja na prirodne resurse
Razvijati programe i planove interdisciplinarnog praćenja procesa potrošnje prirodnih resursa
Upravljati ulaznim i izlaznim pokazateljima sustava kroz analizu resursa (materijal, energija, voda)
Provoditi i upravljati antropogenim utjecajima (ranjivost, rizici i opasnost)
Primijeniti međunarodne regulative u izradi projektne dokumentacije i pri upravljanju projektima uz načelo zaštite okoliša i zdravlja
Usmjeravati proizvodne procese, sustave i sudionike sa ciljem smanjenja antropogenog učinka na okoliš
Izraditi programe oporabe sirovina i energije
Izraditi dokumentaciju za prilagodbu klimatskim promjenama
6.
Gospodarenje otpadom
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati i voditi sustave sprječavanja nastanka, oporabe i zbrinjavanja otpada
Primijeniti nove metode u gospodarenju otpadom te upravljati procesom dobivanja sekundarnih sirovina i zbrinjavanja otpada
Izraditi i provoditi programe akcijskih planova zaštite okolišem i gospodarenja otpadom
Primjenjivati katalog otpada te postupke oporabe i zbrinjavanja otpada, određivati kategorije otpada i opasnih svojstava otpada, ispunjavati obrasce za podatke o otpadu
Upravljati gospodarenjem otpada uz primjenu procjene životnog vijeka proizvoda i maksimalne iskoristivosti
7.
Korištenje naprednih sofisticiranih računalnih alata i softvera te primjena različitih analiza
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti ekonomske analize u svrhu tehničke procjene unapređenja postojećih sustava i usluga
Primijeniti složene numeričke analize i fizikalne modele u svrhu procjene širenja onečišćenja u tlu, vodi i zraku
Koristiti programske alate, registre i očevidnike sekundarnih sirovina
Koristiti i primijeniti Registar onečišćivača te dostava podataka putem obrazaca u Registar onečišćivača
Koristiti GIS (geografski informacijski sustav)
Pripremiti i provoditi prostorne analize uz izradu multidisciplinarnih modela korištenjem digitalnih alata
Razvijati planove i programe interdisciplinarnog praćenja kroz kvalitativne i kvantitativne analize sastavnica okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Pripremanje radnog prostora prema uputama i u skladu sa zahtjevima radnog okruženja
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Analizirati, planirati i organizirati vlastiti rad u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša, održivog razvoja, kružnog gospodarstva i zelene tranzicije
Primijeniti pravila, mjere i aktivnosti zaštite na radu, koristiti osobna zaštitna sredstva i zaštitnu opremu
Primijeniti i izvršavati operativne poslove vezane uz opremu, pribor, materijal za izvođenje ispitivanja
Procijeniti rizike na radnom mjestu i u poslovnom okruženju
Primijeniti interdisciplinaran i sustavni pristup tijekom suradnje s radnom okolinom
2.
Priprema i primjena složenih metoda, instrumenata i alata u inženjerstvu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Predlagati mjere smanjenja antropogenog utjecaja na okoliš te organizirati sustave upravljanja okolišem (tlo, zrak, voda)
Prepoznati i upravljati rizicima u upravljanju okolišem, energijom i resursima, uključujući georaznolikost.
Provoditi analize životnog vijeka proizvoda i usluga
Provoditi nadzorni, operativni i istraživački monitoring pokazatelja antropogenog utjecaja na okoliš
Uzorkovati, analizirati resurse, uključujući i otpad, u svrhu procjene nultog stanja i procjene izvanrednih situacija
Organizirati i voditi sustave sprječavanja nastanka, oporabe i zbrinjavanja otpada
3.
Praćenje, primjena međunarodnih standarda i nacionalnog zakonodavstva iz područja inženjerstva okoliša te preuzimanje društvene i etičke odgovornosti u tumačenju istih
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Pratiti, povezati i implementirati zakonske obveze vezane uz regulativu smanjenja antropogenog utjecaja na okoliš
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u kružnom gospodarstvu
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u vodnom gospodarstvu
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u zaštiti tla
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u području sprječavanja klimatskih promjena i zelene tranzicije
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u području prilagodbe klimatskim promjenama
Pratiti i primijeniti međunarodne standarde i nacionalno zakonodavstvo u gospodarenju otpadom
Pratiti i primijeniti međunarodne i nacionalne regulative u sustavima upravljanja okolišem
Provoditi inspekcijski nadzor u području zaštite okoliša.
Poznavati propise vezane za ekološku mrežu
4.
Komuniciranje u radnom okruženju i interdisciplinaran pristup organizaciji posla pri izradi planova upravljanja sastavnicama okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Upotrijebiti komunikacijske i organizacijske vještine u upravljanju sustavima
Primijeniti interdisciplinaran pristup suradnji s istraživačkim / projektnim timom
Pristupiti interdisciplinarnom rješavanju svakodnevnih i izvanrednih situacija u inženjerstvu okoliša
Prepoznati i riješiti prijetnje u okolišu i radnoj okolini uz primjenu multidisciplinarnih tehničkih metoda
Uključiti relevantne dionike prilikom rješavanja problema upravljanja sastavnicama okoliša
Organizirati i sudjelovati u postupcima javnih savjetovanja
Koordinirati timovima u nepredviđenim izvanrednim situacijama onečišćenja
5.
Praćenje, analiziranje i vrednovanje procesa onečišćenja i pročišćavanja sastavnica okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Racionalno i održivo upravljati prirodnim resursima u poslovima zaštite okoliša
Procijeniti štete nastale u okolišu te izraditi prijedloge mogućih rješenja
Prepoznati potencijalna onečišćenja u prirodnim sustavima uzrokovanih antropogenim utjecajem
Procijeniti i upravljati materijalima, sekundarnom sirovinom i otpadnim tvarima
Izraditi i voditi analizu utjecaja i pritisaka te programe sanacije
Pripremati analitičke podloge i tehničku dokumentaciju za održivo financiranje
Identificirati nulto stanje okoliša i izraditi temeljna izvješća
Pratiti i upravljati potrošnjom energije te sudjelovati u primjeni mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Pratiti i analizirati pokazatelje kvalitete unutarnjeg okoliša
6.
Praćenje stanja i emisije okoliša te koordiniranje i pripremanje izvješća za sastavnice okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Interpretirati i prikazati rezultate dobivene kroz aktivnosti i metode iz interdisciplinarnog područja tehničkih znanosti
Nadzirati i provoditi operativne i istraživačke aktivnosti u interdisciplinarnom tehničkom području zaštite okoliša
Ispitivati pokazatelje antropogenog utjecaja na prirodne resurse i energiju
Prepoznati opasne tvari, onečišćivala i opasnosti u sustavima okoliša
Prepoznati i identificirati onečišćivače te predložiti mjere smanjenog utjecaja na prirodne resurse
7.
Priprema i izrada dokumentacije za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Procijeniti, upravljati i predlagati postupke i mjere smanjenja antropogenog utjecaja na prirodne resurse
Razvijati programe i planove interdisciplinarnog praćenja procesa potrošnje prirodnih resursa
Upravljati ulaznim i izlaznim pokazateljima sustava kroz analizu resursa (materijal, energija, voda)
Provoditi i upravljati antropogenim utjecajima (ranjivost, rizici i opasnost)
Primijeniti međunarodne regulative u izradi projektne dokumentacije i pri upravljanju projektima uz načelo zaštite okoliša i zdravlja
Usmjeravati proizvodne procese, sustave i sudionike sa ciljem smanjenja antropogenog učinka na okoliš
8.
Inovativan i razvojni pristup rješavaju pitanja zaštite sastavnica okoliša i unapređenja postojećih sustava direktno ili indirektno vezanih uz okoliš
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Uvoditi međunarodne standarde u gospodarenju energetskim resursima, materijalima i sirovinama
Implementirati principe racionalnoga i održivog upravljanja okolišnih i proizvodnih sustava
Koristiti inovativne tehnike i metode s ciljem sprječavanja degradacije okoliša
Izraditi programe oporabe sirovina i energije
Izraditi dokumentaciju za prilagodbu klimatskim promjenama
Primijeniti nove metode u gospodarenju otpadom te upravljati procesom dobivanja sekundarnih sirovina i zbrinjavanja otpada
Izraditi i provoditi programe akcijskih planova zaštite okolišem i gospodarenja otpadom
Primijeniti ekonomske analize u svrhu tehničke procjene unapređenja postojećih sustava i usluga
Primijeniti složene numeričke analize i fizikalne modele u svrhu procjene širenja onečišćenja u tlu, vodi i zraku
9.
Izrada istražnih radova, mjerenja, laboratorijskih ispitivanja te interpretacija i primjena dobivenih podataka
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Interpretirati i prikazati rezultate dobivene kroz aktivnosti i metode iz interdisciplinarnog područja tehničkih znanosti
Primijeniti znanja laboratorijskog rada, korištenja digitalnih alata i terenskog rada
Izraditi i provoditi planove uzorkovanja i identificiranja antropogenog utjecaja na okoliš
Identificirati, kvantificirati i pratiti mikroonečišćivala u vodi, zraku i tlu
Provoditi postupke prikupljanja i analiza uzoraka za ispitivanje pojedinih pokazatelja onečišćenja okoliša
10.
Obavljanje stručnih poslova za potrebe stručnih baza podataka o onečišćenju okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
17.3.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Geotehnički fakultet
Kompetencije
Primjenjivati katalog otpada te postupke oporabe i zbrinjavanja otpada, određivati kategorije otpada i opasnih svojstava otpada, ispunjavati obrasce za podatke o otpadu
Upravljati gospodarenjem otpada uz primjenu procjene životnog vijeka proizvoda i maksimalne iskoristivosti
Koristiti programske alate, registre i očevidnike sekundarnih sirovina
Koristiti i primijeniti Registar onečišćivača te dostava podataka putem obrazaca u Registar onečišćivača
Koristiti GIS (geografski informacijski sustav)
Pripremiti i provoditi prostorne analize uz izradu multidisciplinarnih modela korištenjem digitalnih alata
Razvijati planove i programe interdisciplinarnog praćenja kroz kvalitativne i kvantitativne analize sastavnica okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/inženjerka okoliša
Datum upisa
17.3.2023
Vrijedi do
19.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje