Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila

Razina HKO
6
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3115.91.4 Strojarski tehničar/strojarska tehničarka

3115.92.6 Strojarski inženjer/strojarska inženjerka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.214.2144 Inženjeri/inženjerke strojarstva

3.31.311.3115 Tehničari/tehničarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Inženjer održavanja motornih vozila upravlja procesom održavanja motornih vozila. Planira i organizira održavanje motornih vozila. Upravlja timom zaposlenika, poboljšava proces održavanja, surađuje u nabavi rezervnih dijelova, vodi administrativnu u tehnološku dokumentaciju kao i brigu o edukaciji servisnih djelatnika. Nadzire provedbu kvalitete izvedenih radova od strane mehaničara i poslovođa, te razvija tehnologiju održavanja. Komunicira sa strankama, određuje termine i priprema radne naloge za održavanje.

Uvjeti rada

Inženjer održavanja motornih vozila obavlja poslove u zatvorenom prostoru, kojeg karakterizira povremenim rad u smjenama. Čimbenici rizika su: visoka i niska temperatura, vlažnost, buka i vibracije, opasne kemikalije, umjetna rasvjeta, dugotrajno sjedenje, dugotrajno stajanje.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Planiranje, organiziranje i vođenje sustava održavanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u procesu planiranja i organiziranja procesa održavanja motornih vozila, kotačnih i gusjeničnih vozila (cestovna vozila, vojna vozila, građevinski strojevi)
Usklađivati planove sa strategijom razvoja organizacije održavanja motornih vozila (auto servisi, remontne organizacije, servisno prodajni centri, radionice, pogoni...)
Usklađivati organizaciju radnog procesa održavanja (tvrtke/poduzeća, odjela, radnog mjesta)
Analizirati postojeće stanje procesa održavanja motornih vozila, otkrivanje kritičnih mjesta i predložiti promjene u organizaciji održavanja
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu održavanja motornih vozila u cilju zadovoljstva kupca
Kontrolirati izvršenje radnog naloga i status održavanja pojedinog vozila u realnom vremenu
Sastavljati programe poboljšavanja u procesu održavanja motornih vozila
Primjenjivati metodologiju kontinuiranih poboljšavanja korištenjem suvremenih metoda
2.
Logistička potpora u procesu održavanja motornih vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u tehničkoj potpori procesa održavanja motornih vozila
Upravljati zalihama rezervnih dijelova u održavanju motornih vozila
Osiguravati kontinuitet opskrbe materijala i rezervnih dijelova u održavanju motornih vozila
Kontrolirati razinu zaliha u vremenskom periodu (sigurnosna i signalna zaliha)
Pripremiti potrebnu tehničku dokumentaciju praćenja troškova izrade, skladištenja i izdavanja
Osigurati alat i dijagnostičku opremu u procesu održavanja motornih vozila
Sastavljati programe obuke djelatnika na održavanja motornih vozila
Provoditi izobrazbu djelatnika za održavanje motornih vozila prema programu proizvođača motornih vozila (certifikat marke)
Provoditi internu izobrazbu djelatnika neophodne za provedbu održavanja (performanse motornih vozila)
Provoditi obuku djelatnika iz poznavanja principa rada pojedinih sklopova vozila
Provoditi obuku djelatnika o načinu korištenja dijagnostičke opreme
3.
Provedba i kontrola tehnologije održavanja motornih vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeravati provedbu tehnologije održavanja motornih vozila i kvalitetu izvedenih radova
Poznavati radni proces preventivnog i korektivnog održavanja te održavanja po stanju motornih vozila
Odabrati, kontrolirati i ispravno primijeniti alat svih vrsta (standardne alate, tipizirane alate i specijalne alate za održavanje) propisane od strane proizvođača motornih vozila
Poznavati tehnološki proces za izradu dijelova, njihovu montažu, podešavanje i ispitivanje te cjelokupni remont vozila
Pripremati konstrukcijsku i tehnološku dokumentaciju zamjenskih dijelova i sklopova u održavanju specijalnih i radnih vozila
Razraditi konstrukcijsku dokumentaciju kao tehnološka priprema za izradu dijelova i sklopova u proizvodnji
Poznavati procedure i način utvrđivanja tehničkog stanja ispravnosti motornog vozila u procesu održavanja
Poznavati propisane parametre provjere tehničkog stanja ispravnosti motornog vozila
Primjenjivati procedure utvrđivanja kontrole kvalitete izvedenih radova (pratiti procedure i propisane postupke sustava kvalitete održavanja, check liste)
Odabrati i primijeniti računalnu dijagnostičku opremu za kontrolu pojedinih sklopova motornog vozila
Koordinirati otklanjanje nedostataka izvršenih radova
Primjenjivati specifične tehnologije održavanja vojnih vozila i građevinskih strojeva s aspekta reparature istrošenih dijelova
Koristiti standardne procedure ispitivanja ispravnosti vozila
Izraditi izvješće o praćenju kontrole kvalitete održavanja
4.
Komunikacija u procesu održavanja motornih vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti odgovarajući način komuniciranja sa sudionicima u procesu održavanja vozila na hrvatskom jeziku
Informirati sudionike održavanja o poslovima i rokovima izvršavanja poslova
Koordinirati i razvijati suradnju, timski rad i partnerstvo u procesu održavanja motornih vozila
Poštivati organizacijska pravila unutar sustava (pravilnici, postupci, procedure, upute, dokumenti) i formalne odnose (ovlasti, odgovornosti, uloge, zadaci)
Koristiti stručnu terminologiju iz područja motornih vozila
Analizirati i prezentirati rezultate održavanja motornih vozila na temelju uredno vođene radne dokumentacije
Poznavati strani jezik (engleski ili njemački) u govoru i pismu
Samostalno koristiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku iz motornih vozila
5.
Primjena informacijske tehnologije u procesu održavanja motornih vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati računalnu grafičku komunikaciju (CAD, skice, sheme, crteže i dr.) u razvoju procesa održavanja motornih vozila
Koristiti aplikativne programe za kreiranje radne dokumentacije u procesu održavanja motornih vozila
Pripremati tehnološku dokumentaciju za praćenje procesa održavanja motornih vozila pomoću računala ili koristiti programske pakete sustava upravljanja održavanjem
Prikupljati informacije o utrošenom materijalu, vremenu i fakturiranju (vezivanje dokumenata uz radni nalog, ...)
Upravljati tehničkom dokumentacijom (upravljanje zapisima o izvedenim radovima održavanja, označavanje, čuvanje/arhiviranje, dostupnost, ažuriranje)
Koristiti u obuci djelatnika aplikativne programe vizualizacije složenih radnji održavanja primjenom virtualne stvarnosti
Izabirati i nabavljati rezervne dijelove potrebne za održavanje motornih vozila uz korištenje aplikativnog softvera proizvođača vozila
6.
Primjena propisa u procesu održavanja motornih vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati propise zaštite na radu pri održavanju motornih vozila
Primjenjivati propise zaštite okoliša
Pridržavati se normi, smjernica, odredbi i obveza koje je propisao zakonodavac, proizvođač ili distributer vezano uz područje osiguranja kvalitete izvršenja radova održavanja motornih vozila
Primjenjivati norme održavanja i ispitivanja te preporuke proizvođača motornih vozila
Osigurati uvjete za rad na siguran način pri održavanju i ispitivanju vozila
Koristiti propisana i zajednička sredstva za zaštitu na rad i zaštitu od požara na ispravan način
Koristiti alate i uređaje na propisani način pri održavanju vozila, uvažavajući specifične opasnosti i preporuke
Prepoznati opasnosti i moguće ozljede pri radu sa strojevima i opremom (opasnosti visokog napona, kemijske štetnosti, fizičkih opterećenja i drugo)
Primijeniti mjere zaštite okoliša u području održavanja motornih vozila sukladno euro normama
Izraditi plan kontrole provođenja mjera zaštite okoliša i zaštite zdravlja djelatnika na održavanju motornih vozila
Nadzirati skupljanje posebne kategorije otpada (skupljanje otpadnih guma, akumulatora, ulja, i otpadnih vozila)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Planiranje i organiziranje radnog procesa održavanja motornih vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u procesu planiranja i organiziranja procesa održavanja motornih vozila, kotačnih i gusjeničnih vozila (cestovna vozila, vojna vozila, građevinski strojevi)
Usklađivati planove sa strategijom razvoja organizacije održavanja motornih vozila (auto servisi, remontne organizacije, servisno prodajni centri, radionice, pogoni...)
Usklađivati organizaciju radnog procesa održavanja (tvrtke/poduzeća, odjela, radnog mjesta)
Analizirati postojeće stanje procesa održavanja motornih vozila, otkrivanje kritičnih mjesta i predložiti promjene u organizaciji održavanja
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu održavanja motornih vozila u cilju zadovoljstva kupca
Poznavati radni proces preventivnog i korektivnog održavanja te održavanja po stanju motornih vozila
2.
Poboljšavanje i razvoj procesa održavanja motornih vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sastavljati programe poboljšavanja u procesu održavanja motornih vozila
Primjenjivati metodologiju kontinuiranih poboljšavanja korištenjem suvremenih metoda
Primjenjivati specifične tehnologije održavanja vojnih vozila i građevinskih strojeva s aspekta reparature istrošenih dijelova
Primjenjivati računalnu grafičku komunikaciju (CAD, skice, sheme, crteže i dr.) u razvoju procesa održavanja motornih vozila
3.
Sudjelovanje u tehničkoj pripremi održavanja vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u tehničkoj potpori procesa održavanja motornih vozila
Upravljati zalihama rezervnih dijelova u održavanju motornih vozila
Pripremiti potrebnu tehničku dokumentaciju praćenja troškova izrade, skladištenja i izdavanja
Poznavati tehnološki proces za izradu dijelova, njihovu montažu, podešavanje i ispitivanje te cjelokupni remont vozila
Pripremati konstrukcijsku i tehnološku dokumentaciju zamjenskih dijelova i sklopova u održavanju specijalnih i radnih vozila
Razraditi konstrukcijsku dokumentaciju kao tehnološka priprema za izradu dijelova i sklopova u proizvodnji
Pripremati tehnološku dokumentaciju za praćenje procesa održavanja motornih vozila pomoću računala ili koristiti programske pakete sustava upravljanja održavanjem
Izabirati i nabavljati rezervne dijelove potrebne za održavanje motornih vozila uz korištenje aplikativnog softvera proizvođača vozila
4.
Primjenjivanje alata i dijagnostičke opremu u procesu održavanja motornih vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Odabrati, kontrolirati i ispravno primijeniti alat svih vrsta (standardne alate, tipizirane alate i specijalne alate za održavanje) propisane od strane proizvođača motornih vozila
Odabrati i primijeniti računalnu dijagnostičku opremu za kontrolu pojedinih sklopova motornog vozila
Koristiti standardne procedure ispitivanja ispravnosti vozila
5.
Upravljanje radnim nalozima, zalihama materijala i rezervnih dijelova za održavanje motornih vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Kontrolirati izvršenje radnog naloga i status održavanja pojedinog vozila u realnom vremenu
Osiguravati kontinuitet opskrbe materijala i rezervnih dijelova u održavanju motornih vozila
Kontrolirati razinu zaliha u vremenskom periodu (sigurnosna i signalna zaliha)
Osigurati alat i dijagnostičku opremu u procesu održavanja motornih vozila
Informirati sudionike održavanja o poslovima i rokovima izvršavanja poslova
Koristiti aplikativne programe za kreiranje radne dokumentacije u procesu održavanja motornih vozila
6.
Komuniciranje i suradnja sa sudionicima u procesu održavanja vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Primijeniti odgovarajući način komuniciranja sa sudionicima u procesu održavanja vozila na hrvatskom jeziku
Koordinirati i razvijati suradnju, timski rad i partnerstvo u procesu održavanja motornih vozila
Poštivati organizacijska pravila unutar sustava (pravilnici, postupci, procedure, upute, dokumenti) i formalne odnose (ovlasti, odgovornosti, uloge, zadaci)
Koristiti stručnu terminologiju iz područja motornih vozila
Poznavati strani jezik (engleski ili njemački) u govoru i pismu
Samostalno koristiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku iz motornih vozila
7.
Provjeravanje tehničkog stanja ispravnosti motornih vozila u postupku održavanja
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati procedure i način utvrđivanja tehničkog stanja ispravnosti motornog vozila u procesu održavanja
Poznavati propisane parametre provjere tehničkog stanja ispravnosti motornog vozila
Primjenjivati procedure utvrđivanja kontrole kvalitete izvedenih radova (pratiti procedure i propisane postupke sustava kvalitete održavanja, check liste)
8.
Provjeravanje kvalitete izvršenih radova održavanja motornih vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Provjeravati provedbu tehnologije održavanja motornih vozila i kvalitetu izvedenih radova
Koordinirati otklanjanje nedostataka izvršenih radova
Izraditi izvješće o praćenju kontrole kvalitete održavanja
Pridržavati se normi, smjernica, odredbi i obveza koje je propisao zakonodavac, proizvođač ili distributer vezano uz područje osiguranja kvalitete izvršenja radova održavanja motornih vozila
Primjenjivati norme održavanja i ispitivanja te preporuke proizvođača motornih vozila
9.
Analiziranje i dokumentiranje rezultata održavanja motornih vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Analizirati i prezentirati rezultate održavanja motornih vozila na temelju uredno vođene radne dokumentacije
Prikupljati informacije o utrošenom materijalu, vremenu i fakturiranju (vezivanje dokumenata uz radni nalog, ...)
Upravljati tehničkom dokumentacijom (upravljanje zapisima o izvedenim radovima održavanja, označavanje, čuvanje/arhiviranje, dostupnost, ažuriranje)
10.
Izvođenje radova u skladu sa propisima zaštite na radu kod održavanja vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Primjenjivati propise zaštite na radu pri održavanju motornih vozila
Osigurati uvjete za rad na siguran način pri održavanju i ispitivanju vozila
Koristiti propisana i zajednička sredstva za zaštitu na rad i zaštitu od požara na ispravan način
Koristiti alate i uređaje na propisani način pri održavanju vozila, uvažavajući specifične opasnosti i preporuke
Prepoznati opasnosti i moguće ozljede pri radu sa strojevima i opremom (opasnosti visokog napona, kemijske štetnosti, fizičkih opterećenja i drugo)
11.
Izvođenje radova u skladu sa propisima zaštite okoliša kod održavanja vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Primjenjivati propise zaštite okoliša
Primijeniti mjere zaštite okoliša u području održavanja motornih vozila sukladno euro normama
Izraditi plan kontrole provođenja mjera zaštite okoliša i zaštite zdravlja djelatnika na održavanju motornih vozila
Nadzirati skupljanje posebne kategorije otpada (skupljanje otpadnih guma, akumulatora, ulja, i otpadnih vozila)
12.
Sudjelovanje u planiranju izobrazbe djelatnika u održavanju motornih vozila
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sastavljati programe obuke djelatnika na održavanja motornih vozila
Provoditi izobrazbu djelatnika za održavanje motornih vozila prema programu proizvođača motornih vozila (certifikat marke)
Provoditi internu izobrazbu djelatnika neophodne za provedbu održavanja (performanse motornih vozila)
Provoditi obuku djelatnika iz poznavanja principa rada pojedinih sklopova vozila
Provoditi obuku djelatnika o načinu korištenja dijagnostičke opreme
Koristiti u obuci djelatnika aplikativne programe vizualizacije složenih radnji održavanja primjenom virtualne stvarnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila
Datum upisa
10.11.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje