Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Drvno ekološki tehničar / Drvno ekološka tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
Drvna tehnologija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.61.4 Drvni tehničar/drvna tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311 Tehničko-tehnološki tehničari/tehničko-tehnološke tehničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Drvno-ekološki tehničar / Drvno-ekološka tehničarka radi u tvrtkama koje se bave preradom i obradom drva. Najčešće radi u pilanama koje proizvode piljeno drvo za potrebe građevinarstva, proizvodnju namještaja, drvene ambalaže te proizvodnju ekoloških drvenih kuća. Zaposlen/a je i na poslovima sušenja i parenja drva.

U logističkim centrima za drvnu biomasu radi na poslovima zaprimanja, prikupljanja, distribucije, prerade i prodaje drvne biomase.

Radi i u tvrtkama za proizvodnju ogrijeva iz obnovljivih izvora energije - peleta, briketa, drvenog ugljena i ogrjevnog drva, ali i u pogonima kogeneracijskih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije iz drvne biomase.

U reciklažnim dvorištima za prikupljanje i gospodarenje drvnim otpadom i papirom radi na poslovima zaprimanja, prikupljanja, distribucije, prerade i prodaje drvnog otpada te papira, papirnate i kartonske ambalaže.

 

Koji će od navedenih poslova drvno-ekološki tehničar / drvno-ekološka tehničarka obavljati, ovisi o djelatnosti u kojoj je zaposlen/zaposlena.

Uvjeti rada

Drvno-ekološki tehničar / Drvno-ekološka tehničarka samostalno obavlja i sudjeluje u proizvodnji piljene građe, biomase, drvene ambalaže, peleta, briketa i drvenog ugljena. Drvno- ekološki tehničar / Drvno-ekološka tehničarka obavlja svoje poslove u industrijskoj i/ili obrtničkoj proizvodnji. Posao obavlja ovisno o zahtjevu radnog mjesta i specifičnim uvjetima rada uz obveznu uporabu sredstava osobne zaštite.

Poslove pripreme, planiranja i organiziranja proizvodnje obavlja u uredu. U odjelu prodaje i nabave obavlja poslove izradbe, kalkulacije za ponude, nabave materijala.

Uredske poslove drvno-ekološki tehničar / drvno-ekološka tehničarka obavlja pretežno sjedeći, koristeći računalo, iako za radnog vremena niz poslova obavlja i hodajući ili stojeći.

Neposredna proizvodnja odvija se u proizvodnoj hali i na otvorenom prostoru. Samostalno obavlja poslove koji su u njegovoj nadležnosti poštujući i primjenjujući sva pravila, upute i procedure tvrtke te pravila koja se temelje na zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja. Može biti zaposlen i na radnom mjestu skladištara, gdje skrbi o robi u skladištu, sudjeluje u poslovima otpreme i nabave gotovih proizvoda i manipulacije skladištenom robom.

Na ovim poslovima izložen/a je umjerenim fizičkim naporima i uvjetima rada:

  • smjenski rad
  • nepovoljni položaji tijela (rad u stojećem položaju, često mijenjanje položaja prigibanjem, podizanjem lakših tereta)
  • izloženost buci i vibracijama
  • djelovanje radnog okoliša (prašina, promjene temperature, strujanje zraka, vlaga, isparavanja)
Skupovi kompetencija (12)
1.
Analiza i planiranje poslova prerade i obrade drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
isplanirati optimalne zalihe materijala u primarnoj preradi i obradi drva i papira
odrediti optimalan redoslijed faza proizvodnje u primarnoj preradi i obradi drva i papira
izraditi planove proreza pilanskih trupaca prema narudžbama kupaca ili prema standardu pri izradi piljenog drva
isplanirati proizvodnju drvenog ugljena prema narudžbama kupaca ili prema planu proizvodnje
analizirati dokumentaciju za operativno vođenje proizvodnog procesa
planirati sredstva osobne zaštite i sredstva zaštite na radu manje grupe
skrbiti o periodičnim pregledima radnika koji obavljaju poslove kod kojih postoji povećana opasnost od ozljeda na radu
skrbiti o osobnoj zaštitnoj opremi za sebe i zaštitnoj opremi radnika
2.
Priprema poslova primarne prerade i obrade drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
zaprimiti zaduženja od nadređenih u primarnoj preradi i obradi drva i papira
rasporediti poslove po radnim mjestima u primarnoj preradi i obradi drva i papira
podesiti alate, opremu i zaštitne naprave
rasporediti ljudske resurse po radnim mjestima u skladu s radnim nalogom
pripremiti složajeve piljene građe za sušenje ili za parenje drva
pripremiti sirovinu za proizvodnju peleta
pripremiti sirovinu za izradu drvenog ugljena
pripremiti sirovinu za izradu briketa
skrbiti o sredstvima za prvu pomoć i redovito provoditi zamjenu potrošenih materijala
3.
Organizacija poslova primarne prerade i obrade drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
organizirati nabavu materijala u primarnoj preradi i obradi drva i papira
organizirati pražnjenje sušionice ili parionice drva
organizirati deponiranje i skladištenje oblovine i drvne sječke
organizirati isporuku sječke ili ogrjevnog drva kupcima
organizirati punjenje spremnika drvnom biomasom u procesu izrade drvenog ugljena
organizirati briketiranje i pakiranje drvenog ugljena
organizirati sakupljanje otpadnog i starog papira, kartona i drvene ambalaže
organizirati sortiranje i skladištenje otpadnog papira, kartona i kartonske ambalaže prema zadanim kriterijima
voditi skupinu djelatnika u proizvodnom procesu pilanske obrade i prerade drva
organizirati posao skupine i dati jasne upute svim djelatnicima skupine
formirati tim djelatnika prema vrsti radnog zadatka
organizirati dostavu robe u skladište
organizirati otpremu robe iz skladišta
4.
Poslovna i proizvodna dokumentacija i evidencija u preradi drva i papira i pilanskoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti vrste i elemente troškova u primarnoj preradi i obradi drva i papira
izraditi tehničku dokumentaciju za proizvod
izraditi tehnološku dokumentaciju za proizvodni proces
otvoriti, lansirati i pratiti radne naloge po proizvodnim odjelima
izraditi nalog za nabavu materijala
izraditi nalog za isporuku robe
evidentirati utrošak rada po radnom nalogu
obračunati radni nalog
arhivirati dokumente TTR dokumentacije
dodijeliti i obraditi radne naloge za pilanu
evidentirati zalihe trupaca
evidentirati kvalitativne i kvantitativne parametre proreza trupaca
evidentirati mjerne parametre režima sušenja ili parenja drva
evidentirati kvalitativne i kvantitativne parametre sušenja sječke, mljevenja sječke, kondicioniranja i peletiranja
evidentirati kvalitativne i kvantitativne parametre sirovine i strojeva u procesu briketiranja
izraditi skicu drvene ambalaže
izraditi tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvod drvene ambalaže prema radnim nalozima
evidentirati troškove proizvodnje drvene ambalaže
lansirati i obraditi radne naloge za liniju proizvodnje drvenog ugljena
izraditi zapisnik, izvještaj i operativni dnevnik o radu kogeneracijskog postrojenja
evidentirati stanje robe na skladištu
izraditi deklaracije za proizvedenu drvnu sječku ili ogrjevno drvo
voditi evidenciju o atestima radnih strojeva i sredstava za gašenje požara
5.
Metode i postupci izrade proizvoda primarne obrade drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
zaprimiti trupce na stovarište
optimizirati kvantitativno i kvalitativno iskorištenje trupca pri izradi piljene građe
razvrstati trupce prema standardima ili zadanim kriterijima
odabrati načine i tehnike piljenja trupaca i postupke dorade piljene građe i pilanskog ostatka
razvrstati piljenu građu u skladu sa standardom za klasiranje piljene građe
nadgledati punjenje sušionice ili parionice za drvo
odabrati režim sušenja ili parenja drva
unijeti parametre sušenja ili parenja drva
nadzirati proces hidrotermičke obrade drva
6.
Metode i postupci izrade proizvoda primarne prerade drva i papira
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izmjeriti masu i volumen dostavljene sirovine u sabirni centar
odrediti količinu suhog sadržaja i udjela vode u uzorkovanoj oblovini ili drvnoj sječki
unijeti ulazne parametre briketiranja
nadzirati automatski vođen proces izrade briketa
dozirati piljevinu za izradu peleta
unijeti parametre postupka izrade drvenog ugljena
provesti jednostavne laboratorijske analize međufaznih kontrola recikliranja papira
izraditi drvnu sječku iz drvnog otpada
7.
Tržišno poslovanje u primarnoj preradi i obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi kalkulaciju i cijenu koštanja piljene građe i elemenata
izračunati kalkulaciju i cijenu koštanja drvenog ugljena
izraditi jednostavne promidžbene materijale za tvrtku
izraditi osnovni poslovni plan za pokretanje poslovanja u primarnoj preradi i obradi drva
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika proizvoda tvrtke
provesti analizu ponude tržišta prema zahtjevima nabave
izdati račun za prodanu robu ili uslugu prema pravilima fiskalizacije
zaprimiti robu na skladište
izdati robu sa skladišta
izraditi inventuru skladišta
riješiti pritužbe i reklamacije kupaca
8.
Poslovna komunikacija drvno ekološkog tehničara/drvno ekološke tehničarke
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvijestiti nadređene o izvršavanju aktivnosti u procesu izrade piljenog drva
izraditi izvješće o učincima sušenja ili parenja drva
izvijestiti nadređene o učincima procesa izrade briketa
izvijestiti nadređene o učincima procesa izrade peleta
izvijestiti nadređene o učincima procesa izrade drvene ambalaže
izraditi upit za proizvod ili uslugu tvrtke za preradu i obradu drva
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude tvrtke za preradu i obradu drva
komunicirati sa suradnicima, dobavljačima i klijentima
surađivati sa stručnjakom zaštite na radu kod evidentiranja i prijava ozljeda te na osposobljavanju za rad na siguran način (ZOS obrazac)
9.
Primjena IKT tehnologije u procesu prerade i obrade drva i papira
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti informatičke tehnologije i stručnu terminologiju u poslovnom komuniciranju
izraditi sigurnosne kopije podataka i provesti jednostavnije postupke zaštite računala
koristiti komercijalne programske aplikacije za sušenje i parenje drva
razraditi konstrukciju drvene ambalaže primjenom računala
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga tvrtke
razviti kanale digitalnog marketinga u poslovanju tvrtke
koristiti društvene mreže za digitalni marketing u poslovanju tvrtke
koristiti alate i metode rada u digitalnom svijetu za tržišno poslovanje tvrtke
koristiti računalne aplikacije za kolaboraciju i komunikaciju
koristiti računala i računalne aplikacije u izradi TTR dokumentacije
10.
Kontrola kvalitete proizvodnih procesa primarne prerade i obrade drva i papira
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
identificirati i prijaviti kvarove i nepravilnosti tijekom pripreme radnog mjesta i sredstava za rad
opskrbiti radno mjesto materijalima prema zadanim kriterijima
otkloniti zastoj u procesu sušenja ili parenja drva
kontrolirati parametre strojeva, uređaja i opreme u proizvodnji peleta
kontrolirati parametre procesa karbonizacije pri izradi drvenog ugljena
otkloniti jednostavne zastoje u automatiziranim procesima izrade drvenog ugljena, a o većima obavijestiti nadređene
kontrolirati kvalitativne i kvantitativne parametre proizvodnje recikliranog papira i kartona prema propisanim recepturama i proizvodnom programu
kontrolirati doziranje sirovine i pomoćnih materijala prema propisanim recepturama za izradu recikliranog papira
unijeti tehničke i tehnološke parametre obrade prema zadanim uvjetima i standardima
provjeriti ispravnost alata, opreme i zaštitnih naprava na strojevima
ispraviti parametre proizvodnje u slučaju odstupanja od propisanih parametara i obavijestiti nadređene o odstupanjima
kontrolirati kvalitetu i količinu drvene sječke u postrojenju za izradu sječke
otkloniti jednostavne zastoje ili odstupanja od standardnih parametara u automatiziranim procesima izrade drvene sječke, a o većim odstupanjima obavijestiti nadređene
otkloniti jednostavne zastoje u liniji za izradu peleta
11.
Osiguranje kvalitete proizvoda primarne prerade i obrade drva i papira
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti FSC standarde za industrijsku proizvodnju proizvoda od drva
odrediti parametre biomase prema propisanim standardima za izradu, skladištenje i proizvodnju drvne biomase
primijeniti standarde i pravilnike o proizvodnji drvne ambalaže
primijeniti procedure postupanja s nesukladnom drvenom ambalažom
pratiti dnevni operativni rad kogeneracijskog postrojenja
odvojiti i zbrinuti škart i nesukladne proizvode prema propisanim procedurama
12.
Zaštita na radu, zaštita zdravlja i okoliša
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija - Drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
uskladištiti, obraditi, transportirati i odložiti drvni otpad sukladno zakonskoj regulativi
redovito se educirati za poslove ovlaštenika poslodavca za provođenje zaštite na radu
pružiti prvu pomoći na radnom mjestu u slučaju nezgode
primijeniti procedure za rad na siguran način u proizvodnim procesima primarne prerade i obrade drva i papira
primijeniti mjere zaštite od požara, sukladno propisima
postupiti s ambalažom i opasnim otpadom u skladu s propisima
uskladištiti i čuvati kemikalije i druge opasne tvari u skladu sa zakonskom regulativom
osigurati transport otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima
kontrolirati izvedbu radova na siguran način bez ugroze ljudi ili okoliša
evidentirati slučajeve zagađenja okoliša otpadom
primijeniti standardne mjere zaštite okoliša za postupke u drvnoj industriji koji mogu prouzročiti rizik ili opasnost za okoliš
sudjelovati u provođenju mjera sprečavanja zloupotrebe sredstava ovisnosti
zbrinuti ambalažu zaštitnih sredstva
kontrolirati osposobljenost radnika za rad na siguran način
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (16)
1.
Planiranje i organiziranje proizvodnje u primarnoj preradi i obradi drva i papira
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
isplanirati optimalne zalihe materijala u primarnoj preradi i obradi drva i papira
odrediti optimalan redoslijed faza proizvodnje u primarnoj preradi i obradi drva i papira
analizirati dokumentaciju za operativno vođenje proizvodnog procesa
planirati sredstva osobne zaštite i sredstva zaštite na radu manje grupe
zaprimiti zaduženja od nadređenih u primarnoj preradi i obradi drva i papira
rasporediti poslove po radnim mjestima u primarnoj preradi i obradi drva i papira
organizirati nabavu materijala u primarnoj preradi i obradi drva i papira
odrediti vrste i elemente troškova u primarnoj preradi i obradi drva i papira
2.
Pripremanje radnog mjesta u primarnoj preradi i obradi drva i papira
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
podesiti alate, opremu i zaštitne naprave
rasporediti ljudske resurse po radnim mjestima u skladu s radnim nalogom
identificirati i prijaviti kvarove i nepravilnosti tijekom pripreme radnog mjesta i sredstava za rad
opskrbiti radno mjesto materijalima prema zadanim kriterijima
unijeti tehničke i tehnološke parametre obrade prema zadanim uvjetima i standardima
provjeriti ispravnost alata, opreme i zaštitnih naprava na strojevima
3.
Izrađivanje tehničke, tehnološke i radne dokumentacije u primarnoj preradi i obradi drva i papira
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi tehničku dokumentaciju za proizvod
izraditi tehnološku dokumentaciju za proizvodni proces
otvoriti, lansirati i pratiti radne naloge po proizvodnim odjelima
izraditi nalog za nabavu materijala
izraditi nalog za isporuku robe
evidentirati utrošak rada po radnom nalogu
obračunati radni nalog
arhivirati dokumente TTR dokumentacije
izraditi sigurnosne kopije podataka i provesti jednostavnije postupke zaštite računala
koristiti računala i računalne aplikacije u izradi TTR dokumentacije
4.
Vođenje proizvodnog procesa izrade piljenog drva
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi planove proreza pilanskih trupaca prema narudžbama kupaca ili prema standardu pri izradi piljenog drva
dodijeliti i obraditi radne naloge za pilanu
evidentirati zalihe trupaca
evidentirati kvalitativne i kvantitativne parametre proreza trupaca
zaprimiti trupce na stovarište
optimizirati kvantitativno i kvalitativno iskorištenje trupca pri izradi piljene građe
razvrstati trupce prema standardima ili zadanim kriterijima
odabrati načine i tehnike piljenja trupaca i postupke dorade piljene građe i pilanskog ostatka
razvrstati piljenu građu u skladu sa standardom za klasiranje piljene građe
izraditi kalkulaciju i cijenu koštanja piljene građe i elemenata
izvijestiti nadređene o izvršavanju aktivnosti u procesu izrade piljenog drva
primijeniti FSC standarde za industrijsku proizvodnju proizvoda od drva
5.
Vođenje i upravljanje sušenjem i parenjem drva
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti složajeve piljene građe za sušenje ili za parenje drva
organizirati pražnjenje sušionice ili parionice drva
evidentirati mjerne parametre režima sušenja ili parenja drva
nadgledati punjenje sušionice ili parionice za drvo
odabrati režim sušenja ili parenja drva
unijeti parametre sušenja ili parenja drva
nadzirati proces hidrotermičke obrade drva
izraditi izvješće o učincima sušenja ili parenja drva
koristiti komercijalne programske aplikacije za sušenje i parenje drva
otkloniti zastoj u procesu sušenja ili parenja drva
6.
Prikupljanje i izrađivanje drvne biomase
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati deponiranje i skladištenje oblovine i drvne sječke
organizirati isporuku sječke ili ogrjevnog drva kupcima
izraditi deklaracije za proizvedenu drvnu sječku ili ogrjevno drvo
izmjeriti masu i volumen dostavljene sirovine u sabirni centar
odrediti količinu suhog sadržaja i udjela vode u uzorkovanoj oblovini ili drvnoj sječki
odrediti parametre biomase prema propisanim standardima za izradu, skladištenje i proizvodnju drvne biomase
7.
Upravljanje linijom za izradu briketa
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti sirovinu za izradu briketa
evidentirati kvalitativne i kvantitativne parametre sirovine i strojeva u procesu briketiranja
unijeti ulazne parametre briketiranja
nadzirati automatski vođen proces izrade briketa
izvijestiti nadređene o učincima procesa izrade briketa
8.
Upravljanje linijom za izradu peleta
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti sirovinu za proizvodnju peleta
evidentirati kvalitativne i kvantitativne parametre sušenja sječke, mljevenja sječke, kondicioniranja i peletiranja
dozirati piljevinu za izradu peleta
izvijestiti nadređene o učincima procesa izrade peleta
kontrolirati parametre strojeva, uređaja i opreme u proizvodnji peleta
otkloniti jednostavne zastoje u liniji za izradu peleta
9.
Vođenje proizvodnog procesa izrade drvene ambalaže
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi skicu drvene ambalaže
izraditi tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvod drvene ambalaže prema radnim nalozima
evidentirati troškove proizvodnje drvene ambalaže
izvijestiti nadređene o učincima procesa izrade drvene ambalaže
razraditi konstrukciju drvene ambalaže primjenom računala
primijeniti standarde i pravilnike o proizvodnji drvne ambalaže
primijeniti procedure postupanja s nesukladnom drvenom ambalažom
10.
Vođenje proizvodnog procesa izrade drvenog ugljena
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
isplanirati proizvodnju drvenog ugljena prema narudžbama kupaca ili prema planu proizvodnje
pripremiti sirovinu za izradu drvenog ugljena
organizirati punjenje spremnika drvnom biomasom u procesu izrade drvenog ugljena
organizirati briketiranje i pakiranje drvenog ugljena
lansirati i obraditi radne naloge za liniju proizvodnje drvenog ugljena
unijeti parametre postupka izrade drvenog ugljena
izračunati kalkulaciju i cijenu koštanja drvenog ugljena
kontrolirati parametre procesa karbonizacije pri izradi drvenog ugljena
otkloniti jednostavne zastoje u automatiziranim procesima izrade drvenog ugljena, a o većima obavijestiti nadređene
11.
Provođenje postupaka recikliranja papira, kartona i drvene ambalaže
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati sakupljanje otpadnog i starog papira, kartona i drvene ambalaže
organizirati sortiranje i skladištenje otpadnog papira, kartona i kartonske ambalaže prema zadanim kriterijima
provesti jednostavne laboratorijske analize međufaznih kontrola recikliranja papira
kontrolirati kvalitativne i kvantitativne parametre proizvodnje recikliranog papira i kartona prema propisanim recepturama i proizvodnom programu
kontrolirati doziranje sirovine i pomoćnih materijala prema propisanim recepturama za izradu recikliranog papira
ispraviti parametre proizvodnje u slučaju odstupanja od propisanih parametara i obavijestiti nadređene o odstupanjima
12.
Gospodarenje drvnim otpadom u primarnoj preradi i obradi drva
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi zapisnik, izvještaj i operativni dnevnik o radu kogeneracijskog postrojenja
izraditi drvnu sječku iz drvnog otpada
kontrolirati kvalitetu i količinu drvene sječke u postrojenju za izradu sječke
otkloniti jednostavne zastoje ili odstupanja od standardnih parametara u automatiziranim procesima izrade drvene sječke, a o većim odstupanjima obavijestiti nadređene
pratiti dnevni operativni rad kogeneracijskog postrojenja
uskladištiti, obraditi, transportirati i odložiti drvni otpad sukladno zakonskoj regulativi
13.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju tvrtke za preradu i obradu drva
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi jednostavne promidžbene materijale za tvrtku
izraditi osnovni poslovni plan za pokretanje poslovanja u primarnoj preradi i obradi drva
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika proizvoda tvrtke
provesti analizu ponude tržišta prema zahtjevima nabave
izdati račun za prodanu robu ili uslugu prema pravilima fiskalizacije
riješiti pritužbe i reklamacije kupaca
izraditi upit za proizvod ili uslugu tvrtke za preradu i obradu drva
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude tvrtke za preradu i obradu drva
koristiti informatičke tehnologije i stručnu terminologiju u poslovnom komuniciranju
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga tvrtke
razviti kanale digitalnog marketinga u poslovanju tvrtke
koristiti društvene mreže za digitalni marketing u poslovanju tvrtke
koristiti alate i metode rada u digitalnom svijetu za tržišno poslovanje tvrtke
14.
Vođenje tima i rad u timu u proizvodnim procesima prerade i obrade drva
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi skupinu djelatnika u proizvodnom procesu pilanske obrade i prerade drva
organizirati posao skupine i dati jasne upute svim djelatnicima skupine
formirati tim djelatnika prema vrsti radnog zadatka
komunicirati sa suradnicima, dobavljačima i klijentima
koristiti računalne aplikacije za kolaboraciju i komunikaciju
15.
Vođenje skladišta u primarnoj preradi i obradi drva i papira
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati dostavu robe u skladište
organizirati otpremu robe iz skladišta
evidentirati stanje robe na skladištu
zaprimiti robu na skladište
izdati robu sa skladišta
izraditi inventuru skladišta
uskladištiti i čuvati kemikalije i druge opasne tvari u skladu sa zakonskom regulativom
osigurati transport otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima
16.
Primjenjivanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u primarnoj preradi i obradi drva i papira
Datum evidencije u Registar HKO
22.10.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
skrbiti o periodičnim pregledima radnika koji obavljaju poslove kod kojih postoji povećana opasnost od ozljeda na radu
skrbiti o osobnoj zaštitnoj opremi za sebe i zaštitnoj opremi radnika
skrbiti o sredstvima za prvu pomoć i redovito provoditi zamjenu potrošenih materijala
voditi evidenciju o atestima radnih strojeva i sredstava za gašenje požara
surađivati sa stručnjakom zaštite na radu kod evidentiranja i prijava ozljeda te na osposobljavanju za rad na siguran način (ZOS obrazac)
odvojiti i zbrinuti škart i nesukladne proizvode prema propisanim procedurama
redovito se educirati za poslove ovlaštenika poslodavca za provođenje zaštite na radu
pružiti prvu pomoći na radnom mjestu u slučaju nezgode
primijeniti procedure za rad na siguran način u proizvodnim procesima primarne prerade i obrade drva i papira
primijeniti mjere zaštite od požara, sukladno propisima
postupiti s ambalažom i opasnim otpadom u skladu s propisima
kontrolirati izvedbu radova na siguran način bez ugroze ljudi ili okoliša
evidentirati slučajeve zagađenja okoliša otpadom
primijeniti standardne mjere zaštite okoliša za postupke u drvnoj industriji koji mogu prouzročiti rizik ili opasnost za okoliš
sudjelovati u provođenju mjera sprečavanja zloupotrebe sredstava ovisnosti
zbrinuti ambalažu zaštitnih sredstva
kontrolirati osposobljenost radnika za rad na siguran način
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Drvno ekološki tehničar / Drvno ekološka tehničarka
Datum upisa
22.10.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća