Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Logoped / logopedinja

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.22.226.2266 Audiolozi/audiologinje i logopedi/logopedinje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Naziv zanimanja „logoped/logopedinja“ podrazumijeva kompetencije koje su ranije stjecane pod nazivima profesor defektolog-logoped, diplomirani defektolog-logoped i profesor logoped.

Logoped/logopedinja je samostalan/samostalna stručnjak/inja u domeni poremećaja komunikacije, jezika, govora, glasa, sluha i slušanja, hranjenja i gutanja, te socijalne komunikacije. Profesionalnim djelovanjem logopeda/logopedinja obuhvaćeni su svi verbalni i neverbalni aspekti komunikacije i jezika povezani s razumijevanjem i proizvodnjom oralnoga, pisanoga i znakovnoga jezika kao i neverbalne i potpomognute komunikacije.

Logoped/logopedinja obavlja poslove prevencije, probira, trijaže, procjene i dijagnostike te intervencije (terapije/podrške/habilitacije/rehabilitacije), savjetovanja, osvještavanja, edukacije, superviziranja i mentoriranja, usmjeravanja/upućivanja drugim stručnjacima, profesionalnoga zastupanja korisnika i njihovih obitelji, suradnje s drugim stručnjacima, administriranja i rukovođenja, sudjeluje u stvaranju zakonske regulative povezane s profesijom, te provodi znanstvena i stručna istraživanja.

Logoped/logopedinja svojim je profesionalnim djelovanjem usmjeren/a na sve dobne skupine korisnika. Neposredni logopedski rad usmjeren je prema korisnicima s širokim rasponom potreba u domeni komunikacije, jezika, govora, glasa, sluha i slušanja, hranjenja i gutanja, te socijalne komunikacije i kognitivnih aspekata komunikacije. U logopedskom radu upotrebljava suvremene znanstveno-stručne spoznaje, primjere dobre prakse, te znanja o suvremenim tehnološkim rješenjima za komunikaciju.

Popis profesionalnoga djelovanja logopeda/logopedinja uključuje, ali nije ograničen navedenim poremećajima i razvojnim aspektima iz kojih odstupanja mogu proizaći:

- odstupanja u predjezičnoj komunikaciji,

- kašnjenje u komunikacijskom, jezičnom i govornom razvoju,

- razvojni jezični poremećaji kod jednojezičnih i višejezičnih govornika,

- odstupanja u razvoju predvještina čitanja i pisanja,

- disleksija,

- disgrafija,

- diskalkulija,

- specifični poremećaji učenja,

 -neverbalne teškoće učenja,

- poremećaji tečnosti govora,

- poremećaji glasa,

- nazalnosti,

- kraniofacijalni govorni poremećaji,

- artikulacijski i fonološki poremećaji izgovora,

- prirođena i stečena oštećenja sluha (nagluhost i gluhoća),

- poremećaji slušnoga procesiranja, socijalni komunikacijski poremećaji,

- poremećaj iz spektra autizma,

- socijalno (pragmatički) komunikacijski poremećaji,

- motorički govorni poremećaji (dispraksija/apraksija, dizartrija/ anartrija),

- neurogeni poremećaji komunikacije različite vrste,

- traumatska oštećenja mozga,

- afazije i drugi stečeni jezični poremećaji,

- neurodegenerativnim bolestima,

- kognitivne komunikacijske teškoće i poremećaji,

- poremećaji glasa,

- laringektomija,

- komunikacijski poremećaji uslijed tumora glave i vrata, 

- poremećaji sisanja, gutanja (disfagija) i hranjenja,

- mutizam i selektivni mutizam,

- potreba za alternativnom, potpomognutom i asistivnom komunikacijom,

- složene komunikacijske potrebe proizašle iz poremećaja iz spektra autizma, intelektualnih teškoća, senzoričkih poremećaja, motoričkih poremećaja, poremećaji u ponašanju i sl.

Temeljem postavljene logopedske dijagnoze logoped/logopedinja predlaže i provodi različite intervencijske postupke te  prilagodbe u procesu odgoja i obrazovanja. Logoped/logopedinja sudjeluje u izradi odgovarajućih odgojno-obrazovnih programa za učenika s teškoćama iz područja djelovanja te predlaže i sudjeluje u procesu odabira, prilagodbe i primjene odgovarajućih komunikacijskih sustava, komunikacijskih pomagala i uređaja i asistivne tehnologije za korisnike dječje i odrasle dobi.

Raspon drugih uloga i odgovornosti logopeda/logopedinja širok je i uključuje suradnju sa svim dionicima društvene zajednice, zakonodavcima, stručnjacima iz sustava koji skrbe za dobrobit osoba s navedenim odstupanjima/poremećajima te članovima uže i šire   obitelji korisnika logopedskih usluga.

Logoped/logopedinja djeluje u svim sustavima u kojima se pruža podrška, najčešće u zdravstvenom, odgojno-obrazovnom, socijalnom, privatnom sustavu, nevladinim organizacijama te u svim drugim sustavima u kojima  se nalaze korisnici iz područja djelovanja logopeda/logopedinja.

Profesionalno djelovanje logopeda/logopedinja utemeljeno je na znanstvenim spoznajama i kontinuirano se unaprjeđuje u skladu s napretkom znanosti i tehnologije. U svome radu logoped/logopedinja se pridržava etičkih i drugih profesionalnih načela struke.

Uvjeti rada

Logopedi/logopedinje rade u zatvorenom prostoru (uredima, kabinetima, učionicama, odjelima, ambulantama, dispanzerima u domovima zdravlja, bolnicama, poliklinikama, zavodima, privatnoj praksi, civilnom sektoru, odgojno-obrazovnim ustanovama poput vrtića i škola, ustanovama socijalne skrbi, te u tijelima vještačenja i zakonodavnim tijelima), te su izloženi umjetnoj rasvjeti i umjerenoj do jakoj razini buke. Prostor u kojem pružaju logopedske usluge uređen je sukladno potrebama korisnika i propisima sustava u kojem se djelatnost obavlja (navedeno u poglavlju Zakoni i/ili propisi koji uređuju uvjete za obavljanje zanimanja). Po potrebi rade patronažu u prostorima u kojima borave korisnici (prostori gdje korisnici žive). Većinu radnog vremena logopedi/logopedinje provode sjedeći, koristeći računalo i/ili pripremajući materijale za rad, što dugoročno može ostaviti posljedice na njihovo fizičko zdravlje. Logopedi/logopedinje prema potrebi rade u smjenama, ovisno o organizaciji rada unutar sustava zdravstva, sustava odgoja i obrazovanja te socijalne skrbi unutar kojih pružaju stručne usluge za korisnike. Unutar sustava zdravstva, logopedi/logopedinje ponekad su u svom radu izloženi pojačanim zdravstvenim rizicima. Na svim radnim mjestima logopedi/logopedinje intenzivno koriste glas kao sredstvo rada te su izloženi velikom opterećenju glasa i riziku nastanka poremećaja glasa. Isto tako, na svim radnim mjestima logopedi/logopedinje izloženi su izravnom kontaktu s pojedinim korisnikom (licem u lice) ili grupom korisnika, te potencijalno ugrožavajućim situacijama koje prate izravan rad s korisnicima koji imaju nepoželjna ponašanja. Navedeno podrazumijeva i izloženost pojačanom stresu i sindromu izgaranja uslijed odgovornosti za životne ishode korisnika. Logopedi/logopedinje provode i telerehabilitaciju, zbog čega mogu biti prekomjerno izloženi negativnom utjecaju rada na računalu. Na svim radnim mjestima logopedi/logopedinje pridržavaju se pravila struke i propisa koji reguliraju rad unutar pojedinog sustava.  

Skupovi kompetencija (6)
1.
Promidžba zdravlja i dobrobiti
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritičko prosuđivanje interdisciplinarnih stručnih i znanstvenih sadržaja te zakonske regulative u svrhu zagovaranja optimalnih uvjeta provedbe logopedskog rada.
Objašnjavanje anatomsko-neuro-fizioloških i socio-kognitivnih osnova socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja i računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja i slušanja.
Opisivanje ustroja hrvatskog jezika te osnovnih lingvističkih teorija i metoda.
Definiranje značajki urednog razvoja komunikacije, jezika i govora (slušanje, govorenje, predvještine i vještine čitanja i pisanja, znakovanje) u jedno- i višejezičnim okruženjima, matematičkih (pred)vještina i znanja te vještina hranjenja.
Tumačenje rizičnih čimbenika za nastanak odstupanja i njihovo povezivanje s prevencijskim postupcima za sprječavanje pojave odstupanja u socijalnoj komunikaciji, jeziku, čitanju, pisanju, računanju, učenju, glasu, govoru, hranjenju, gutanju i slušanju.
Uvažavanje različitosti i individualnih potreba korisnika, njihovih obitelji, te svih osoba uključenih logopedski rad.
Predlaganje dodatnih rješenja za prevladavanje teškoća iz područja socijalne komunikacije, slušanja, jezika, govora, čitanja, pisanja, računanja, učenja, sisanja, gutanja i hranjenja, slušanja te slušnog procesiranja osobama iz stručnog i izvan stručnog okruženja.
2.
Odlučivanje i upravljanje
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Tumačenje i integriranje podataka iz medicinske i odgojno-obrazovne dokumentacije korisnika te nalaza i mišljenja drugih stručnjaka.
Primjenjivanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu izrađivanja baze podataka.
Interpretiranje i integriranje rezultata primijenjenih probirnih i dijagnostičkih metoda i instrumenata (tiskanih, instrumentalnih, poput VFFS/akt gutanja, FEES i drugih instrumentalnih metoda procjene gutanja, uključujući softverska, elektroakustička, nisko- i visoko-tehnološka pomagala) te sredstava rada.
Odabiranje oblika podrške dostupnih korisniku u sustavima zdravstva, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi.
Analiziranje osobitosti svih sustava podrške koji su korisniku na raspolaganju.
Vrednovanje ishoda logopedskog rada i donošenje odluka sukladno rezultatima vrednovanja.
3.
Logopedski rad
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabiranje tehnoloških pomagala i uređaja za optimiziranje komunikacije (npr. slušnog pomagala, kohlearnog implantata, pomagala za govor i disanje i slično), te drugih oblika asistivne tehnologije za komunikaciju (multimedijski uređaji poput komunikacijskih ploča, radnih kartica, komunikacijskih knjiga, specijaliziranih komunikatora, prilagođenih tipkovnica i slično).
Primjenjivanje odgovarajućih probirnih i dijagnostičkih metoda i instrumenata (tiskanih, instrumentalnih, poput VFFS/akt gutanja, FEES i drugih instrumentalnih metoda procjene gutanja, uključujući softverska, elektroakustička, nisko- i visoko-tehnološka pomagala) te sredstava rada u području socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja.
Provođenje samostalnog i timskog individualnog i grupnog logopedskog rada (terapije/podrške/habilitacije/rehabilitacije) i teleprakse kod korisnika logopedskih usluga s teškoćama/poremećajima iz domene socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja, te njihovih obitelji.
Primjenjivanje logopedskih metoda i postupaka kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.
Primjenjivanje načela i provođenje postupaka rane intervencije u zadanim uvjetima (kliničkim, patronažnim, vrtićkim).
Korištenje osnova hrvatskog znakovnog jezika, primjenjivanje odgovarajućih komunikacijskih sustava (potpomognuta komunikacija), te jezična prilagodba (materijali pisani jednostavnim jezikom) sukladno komunikacijskoj situaciji, te individualnim komunikacijskim, slušnim i jezično-govornim obilježjima osobe.
Predlaganje prilagodbi i podrške za neposredan OO rad s učenicima s komunikacijskim, jezično-govornim teškoćama i oštećenjem sluha, izrađivanje OO programa (individualiziranih i prilagođenih, uz primjenu jednostavnog jezika), izvođenje svih oblika neposrednog OO rada (vođenje nastave razrednog odjela/ produženog stručnog postupka za OO skupinu, pružanje pomoći u učenju, provođenje rehabilitacijskih programa, strukturiranje slobodnih i izvannastavnih aktivnosti i obavljanje ostalih poslova u OO radu.
4.
Komunikacija i suradnja
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razumijevanje osobitosti odgoja i obrazovanja te poučavanja djece s teškoćama u području socijalne komunikacije, jezika, čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, hranjenja, gutanja, slušanja i slušnog procesiranja.
Tumačenje svrhe logopedskog rada i potreba korisnika stručnjacima drugih profila i zajednici (suradnicima iz drugih ustanova i sustava, suradnicima na radnom mjestu, poslodavcima, predstavnicima različitih razina lokalne, regionalne i državne vlasti te predstavnicima medija).
Objašnjavanje ključnih stručnih sadržaja odgovarajućim načinom, prilagođeno individualnim mogućnostima korisnika i njihovih obitelji, uvažavajući osobitosti pojedinaca i obitelji kao i okolnosti.
5.
Istraživanje i razvoj
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritičko prosuđivanje interdisciplinarnih stručnih i znanstvenih sadržaja u svrhu zagovaranja primjene suvremenih, empirijski i znanstveno utemeljenih spoznaja u logopedskom radu.
Primjenjivanje metodoloških, statističkih i tehnoloških znanja u svrhu provođenja istraživanja, te analize i interpretacije prikupljenih podataka.
Kritičko prosuđivanje te prezentiranje (usmenim i pisanim putem) rezultata empirijskih istraživanja i predlaganje inovativnih rješenja za unapređivanje logopedskog rada.
6.
Etika i sustav vrijednosti
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Tumačenje obilježja kulture Gluhih.
Primjenjivanje etičkih načela u logopedskom radu.
Kritičko prosuđivanje raznovrsnih oblika cjeloživotnog učenja i planiranje sudjelovanja u odabranim oblicima cjeloživotnog obrazovanja.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje i organiziranje poslova u područjima socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja i računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Kritičko prosuđivanje interdisciplinarnih stručnih i znanstvenih sadržaja te zakonske regulative u svrhu zagovaranja optimalnih uvjeta provedbe logopedskog rada.
Objašnjavanje anatomsko-neuro-fizioloških i socio-kognitivnih osnova socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja i računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja i slušanja.
Opisivanje ustroja hrvatskog jezika te osnovnih lingvističkih teorija i metoda.
Definiranje značajki urednog razvoja komunikacije, jezika i govora (slušanje, govorenje, predvještine i vještine čitanja i pisanja, znakovanje) u jedno- i višejezičnim okruženjima, matematičkih (pred)vještina i znanja te vještina hranjenja.
Tumačenje rizičnih čimbenika za nastanak odstupanja i njihovo povezivanje s prevencijskim postupcima za sprječavanje pojave odstupanja u socijalnoj komunikaciji, jeziku, čitanju, pisanju, računanju, učenju, glasu, govoru, hranjenju, gutanju i slušanju.
Tumačenje i integriranje podataka iz medicinske i odgojno-obrazovne dokumentacije korisnika te nalaza i mišljenja drugih stručnjaka.
2.
Pripremanje radnog mjesta, logopedskih mjernih i dijagnostičkih instrumenata, nisko- i visoko-tehnoloških pomagala te izrada logopedskih radnih materijala prema potrebama korisnika i obitelji.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Uvažavanje različitosti i individualnih potreba korisnika, njihovih obitelji, te svih osoba uključenih logopedski rad.
Primjenjivanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu izrađivanja baze podataka.
Odabiranje tehnoloških pomagala i uređaja za optimiziranje komunikacije (npr. slušnog pomagala, kohlearnog implantata, pomagala za govor i disanje i slično), te drugih oblika asistivne tehnologije za komunikaciju (multimedijski uređaji poput komunikacijskih ploča, radnih kartica, komunikacijskih knjiga, specijaliziranih komunikatora, prilagođenih tipkovnica i slično).
3.
Provođenje logopedskog probira, trijaže, anamnestičke obrade, prevencije, dijagnostike i procjene, praćenje razvoja, stanja i promjena te upućivanje korisnika na daljnje obrade prema potrebi.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Interpretiranje i integriranje rezultata primijenjenih probirnih i dijagnostičkih metoda i instrumenata (tiskanih, instrumentalnih, poput VFFS/akt gutanja, FEES i drugih instrumentalnih metoda procjene gutanja, uključujući softverska, elektroakustička, nisko- i visoko-tehnološka pomagala) te sredstava rada.
Odabiranje oblika podrške dostupnih korisniku u sustavima zdravstva, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi.
Primjenjivanje odgovarajućih probirnih i dijagnostičkih metoda i instrumenata (tiskanih, instrumentalnih, poput VFFS/akt gutanja, FEES i drugih instrumentalnih metoda procjene gutanja, uključujući softverska, elektroakustička, nisko- i visoko-tehnološka pomagala) te sredstava rada u području socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja.
Tumačenje i integriranje podataka iz medicinske i odgojno-obrazovne dokumentacije korisnika te nalaza i mišljenja drugih stručnjaka.
4.
Samostalan i timski individualan i grupni logopedski rad (terapija/podrška/habilitacija/rehabilitacija) i telepraksa za korisnike s teškoćama/poremećajima i za njihove obitelji.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Predlaganje dodatnih rješenja za prevladavanje teškoća iz područja socijalne komunikacije, slušanja, jezika, govora, čitanja, pisanja, računanja, učenja, sisanja, gutanja i hranjenja, slušanja te slušnog procesiranja osobama iz stručnog i izvan stručnog okruženja.
Analiziranje osobitosti svih sustava podrške koji su korisniku na raspolaganju.
Provođenje samostalnog i timskog individualnog i grupnog logopedskog rada (terapije/podrške/habilitacije/rehabilitacije) i teleprakse kod korisnika logopedskih usluga s teškoćama/poremećajima iz domene socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja, te njihovih obitelji.
Primjenjivanje logopedskih metoda i postupaka kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.
Primjenjivanje načela i provođenje postupaka rane intervencije u zadanim uvjetima (kliničkim, patronažnim, vrtićkim).
Korištenje osnova hrvatskog znakovnog jezika, primjenjivanje odgovarajućih komunikacijskih sustava (potpomognuta komunikacija), te jezična prilagodba (materijali pisani jednostavnim jezikom) sukladno komunikacijskoj situaciji, te individualnim komunikacijskim, slušnim i jezično-govornim obilježjima osobe.
Predlaganje prilagodbi i podrške za neposredan OO rad s učenicima s komunikacijskim, jezično-govornim teškoćama i oštećenjem sluha, izrađivanje OO programa (individualiziranih i prilagođenih, uz primjenu jednostavnog jezika), izvođenje svih oblika neposrednog OO rada (vođenje nastave razrednog odjela/ produženog stručnog postupka za OO skupinu, pružanje pomoći u učenju, provođenje rehabilitacijskih programa, strukturiranje slobodnih i izvannastavnih aktivnosti i obavljanje ostalih poslova u OO radu.
Razumijevanje osobitosti odgoja i obrazovanja te poučavanja djece s teškoćama u području socijalne komunikacije, jezika, čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, hranjenja, gutanja, slušanja i slušnog procesiranja.
Tumačenje svrhe logopedskog rada i potreba korisnika stručnjacima drugih profila i zajednici (suradnicima iz drugih ustanova i sustava, suradnicima na radnom mjestu, poslodavcima, predstavnicima različitih razina lokalne, regionalne i državne vlasti te predstavnicima medija).
Tumačenje obilježja kulture Gluhih.
Vrednovanje ishoda logopedskog rada i donošenje odluka sukladno rezultatima vrednovanja.
5.
Logopedsko savjetovanje korisnika, obitelji, stručnjaka u timu i pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika o jezičnom modalitetu, komunikacijskom sustavu/pomagalu/uređaju/asistivnoj tehnologiji.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Kritičko prosuđivanje interdisciplinarnih stručnih i znanstvenih sadržaja te zakonske regulative u svrhu zagovaranja optimalnih uvjeta provedbe logopedskog rada.
Objašnjavanje ključnih stručnih sadržaja odgovarajućim načinom, prilagođeno individualnim mogućnostima korisnika i njihovih obitelji, uvažavajući osobitosti pojedinaca i obitelji kao i okolnosti.
6.
Komuniciranje s neposrednim i posrednim dionicima logopedskog rada u svrhu zastupanja interesa korisnika, stvaranja partnerskog odnosa i mobilizacije odgovarajućih resursa.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Tumačenje svrhe logopedskog rada i potreba korisnika stručnjacima drugih profila i zajednici (suradnicima iz drugih ustanova i sustava, suradnicima na radnom mjestu, poslodavcima, predstavnicima različitih razina lokalne, regionalne i državne vlasti te predstavnicima medija).
Objašnjavanje ključnih stručnih sadržaja odgovarajućim načinom, prilagođeno individualnim mogućnostima korisnika i njihovih obitelji, uvažavajući osobitosti pojedinaca i obitelji kao i okolnosti.
Kritičko prosuđivanje interdisciplinarnih stručnih i znanstvenih sadržaja u svrhu zagovaranja primjene suvremenih, empirijski i znanstveno utemeljenih spoznaja u logopedskom radu.
7.
Vođenje evidencije rada sukladno radnom mjestu, vođenje administracije o pojedinom korisniku i izrada osnovnog statističkog pregleda rada.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Primjenjivanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu izrađivanja baze podataka.
Primjenjivanje metodoloških, statističkih i tehnoloških znanja u svrhu provođenja istraživanja, te analize i interpretacije prikupljenih podataka.
8.
(Samo)vrednovanje logopedskog rada i aktivno uključivanje u razne oblike cjeloživotnog učenja radi unaprjeđenja znanja sukladno suvremenim spoznajama o primjerima dobre prakse.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Kritičko prosuđivanje interdisciplinarnih stručnih i znanstvenih sadržaja te zakonske regulative u svrhu zagovaranja optimalnih uvjeta provedbe logopedskog rada.
Vrednovanje ishoda logopedskog rada i donošenje odluka sukladno rezultatima vrednovanja.
Primjenjivanje etičkih načela u logopedskom radu.
Kritičko prosuđivanje raznovrsnih oblika cjeloživotnog učenja i planiranje sudjelovanja u odabranim oblicima cjeloživotnog obrazovanja.
9.
Primjenjivanje odgovarajućih metoda u radu, za čiju primjenu postoji potrebna razina stručnosti, te briga za sigurnost i zaštitu interesa korisnika.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Uvažavanje različitosti i individualnih potreba korisnika, njihovih obitelji, te svih osoba uključenih logopedski rad.
Kritičko prosuđivanje interdisciplinarnih stručnih i znanstvenih sadržaja u svrhu zagovaranja primjene suvremenih, empirijski i znanstveno utemeljenih spoznaja u logopedskom radu.
10.
Primjenjivanje znanja za samostalan ili timski istraživački rad usmjeren stjecanju novih spoznaja i razvoju novih usluga i proizvoda.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Kritičko prosuđivanje interdisciplinarnih stručnih i znanstvenih sadržaja u svrhu zagovaranja primjene suvremenih, empirijski i znanstveno utemeljenih spoznaja u logopedskom radu.
Primjenjivanje metodoloških, statističkih i tehnoloških znanja u svrhu provođenja istraživanja, te analize i interpretacije prikupljenih podataka.
Kritičko prosuđivanje te prezentiranje (usmenim i pisanim putem) rezultata empirijskih istraživanja i predlaganje inovativnih rješenja za unapređivanje logopedskog rada.
11.
Provođenje aktivnosti promidžbe struke, usluga i stručnih znanja.
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Tumačenje svrhe logopedskog rada i potreba korisnika stručnjacima drugih profila i zajednici (suradnicima iz drugih ustanova i sustava, suradnicima na radnom mjestu, poslodavcima, predstavnicima različitih razina lokalne, regionalne i državne vlasti te predstavnicima medija).
Objašnjavanje ključnih stručnih sadržaja odgovarajućim načinom, prilagođeno individualnim mogućnostima korisnika i njihovih obitelji, uvažavajući osobitosti pojedinaca i obitelji kao i okolnosti.
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Logoped / logopedinja
Datum upisa
12.1.2023
Vrijedi do
1.10.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje