Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.41.411.4110 Uredski službenici/uredske službenice za opće poslove

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima obavlja administrativnu pomoć voditelju projekta.

Operativni poslovi koje obavlja uključuju:

  • prikupljanje dokumentacije za izradu projektne prijave u skladu s natječajem za financiranje projekta;
  • sudjelovanje u izradi projektnog prijedloga/prijave, akcijskog plana i projektnog plana nabave;
  • kreiranje evidencijske projektne dokumentacije prema uputama voditelja projekta;
  • prikupljanje, sortiranje i arhiviranje cjelokupne projektne dokumentacije prema postavljenim rokovima;
  • podršku u organizaciji i provedbi svih ili dodijeljenih projektnih aktivnosti uključujući osiguranje vidljivosti projekta sukladno uputama voditelja projekta;
  • prikupljanje dokumentacije za izradu projektnih izvješća i interne evaluacije projekta;
  • izrađivanje (narativna i financijska) projektnih izvješća sukladno uputama i pod nadzorom voditelja projekta.

Asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima komunicira usmenim i pisanim putem na materinjem i poslovnom stranom jeziku s članovima projektnog tima, sudionicima projekta, ciljnim skupinama, investitorima, posredničkim tijelom i ostalim dionicima projekta te javnosti sukladno uputama voditelja projekta u skladu s pravilima poslovnog komuniciranja. Kako bi  mogao/la uspješno obavljati posao treba imati  i razvijene digitalne, interpersonalne, prezentacijske,  organizacijske, analitičke i numeričke vještine, sposobnost određivanja prioriteta i brzinu ovladavanja novim tehnologijama, točnost i usmjerenost na detalje, sistematičnost i strpljivost u radu. 

Uvjeti rada

Asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnoga svjetla, koristi računalo, telefon, mobitel, kopirni uređaj i skener. Većinu posla obavlja u uredu, ali dio posla obavlja i izvan ureda na sastancima, radionicama i ostalim projektnim događanjima ukoliko je u njih uključen. Tijekom rada na navedenim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom, glavoboljama i posljedicama stresa.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje, priprema i provedba projektnih aktivnosti
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razumjeti strukturu i osnovne dijelove projektne prijave i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
razlikovati korisnika, sudionika, ciljnu skupinu i dionika projekta
sudjelovati u prikupljanju dokumentacije u skladu s javnim natječajem ili natječajem za dodjelu sredstava za financiranje projekta
organizirati sastanke s projektnim timom, projektnim partnerima i drugim dionicima projekta
provjeravati usklađenost prikupljene dokumentacije sa zahtjevima definiranim natječajnom dokumentacijom
sudjelovati u izradi projektnog prijedloga u suradnji s projektnim timom
organizirati planirane marketinške/projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
2.
Izrada i arhiviranje projektne dokumentacije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u pripremi akcijskog plana provedbe projektnih aktivnosti s postavljenim rokovima i raspodjelom zadataka i odgovornosti između članova projektnog tima
sudjelovati u izradi projektnog plana nabave
prikupljati dokumentaciju vezanu za realizaciju projektnih aktivnosti, projektnih ciljeva i mjerljivih ishoda projekta
planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
pripremati i izrađivati potpisne liste, dnevnike rada i druge evidencijske obrasce za potrebe evidencije provođenja projektnih aktivnosti
voditi potrebne evidencije i provjeravati pravodobnost dostave i zaprimanja projektne dokumentacije u skladu s provedbenim planom
izrađivati zapisnike sa sastanaka s projektnim timom, projektnim partnerima i drugim dionicima projekta
poznavati slijed kreiranja dokumentacije u postupcima javne nabave, jednostavne nabave i postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
sortirati dokumente proizašle iz postupka javne nabave, jednostavne nabave i postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
arhivirati dokumente proizašle iz postupka javne nabave, jednostavne nabave i postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
prikupljati, sortirati i pohranjivati/arhivirati projektnu dokumentaciju u skladu s uputama i pravilima provedbe projekta
arhivirati prikupljene statističke podatke za potrebe izvještavanja o projektnim aktivnostima i ostvarenim ishodima, ciljevima i indikatorima
3.
Komunikacija sa svim (su)dionicima projekta
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
komunicirati usmeno i pisano na materinjem jeziku s posredničkim tijelom, projektnim partnerima, članovima projektnog tima i ostalim dionicima vezanim uz projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
komunicirati usmeno i pisano na stranom jeziku s posredničkim tijelom, projektnim partnerima, članovima projektnog tima i ostalim dionicima vezanim uz projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
informirati članove projektnog tima, projektne partnere, dionike projekta i javnost o planiranim i provedenim projektnim aktivnostima u svojem području/djelokrugu rada
prezentirati planirane projektne aktivnosti
komunicirati s projektnim partnerima, članovima projektnog tima i ostalim dionicima vezano za pravovremenu dostavu ispravne dokumentacije u skladu s pravilima provedbe projekta
aktivno slušati i rješavati konflikte/sukobe u svojem području/djelokrugu rada
izvještavati voditelja projekta ili drugu nadležnu osobu o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
izvještavati voditelja projekta o provedbi dodijeljenih zadataka u svom području/djelokrugu rada
4.
Provedba marketinških aktivnosti/osiguravanje vidljivosti projekta
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
sudjelovati u provođenju zadanih/planiranih marketinških aktivnosti u cilju promidžbe i vidljivosti projekta u svojem području/djelokrugu rada
pripremati ključne informacije o održanoj projektnoj aktivnosti u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
prilagođavati marketinški materijal pojedinim fazama projektnih aktivnosti
5.
Financijsko administriranje i evidentiranje ljudskih resursa u projektnim aktivnostima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kategorizirati projektne troškove i odrediti njihovu prihvatljivost/neprihvatljivost za potrebe izvještavanja
sudjelovati u planiranju udjela i troška rada pojedinog člana projektnog tima na projektu u odnosu na ukupno radno vrijeme
sudjelovati u planiranju ukupnog angažmana pojedinog člana projektnog tima i rasporeda (mjesečnog) angažmana/radnog opterećenja pojedinog člana projektnog tima
evidentirati radne sate pojedinog člana projekta u tablične evidencije sukladno pravilima provedbe projekta i potpisnim listama
izračunavati udio i trošak rada pojedinog člana projektnog tima na projektu
izračunavati bruto i neto plaću zaposlenika koji su članovi projektnog tima
izrađivati ugovor o djelu i ugovor o radu prema tipskim obrascima
evidentirati prihode na projektu
evidentirati rashode na projektu
sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
6.
Primjena informacijsko-komunikacijskih rješenja u administraciji, komunikaciji te realizaciji promidžbe i vidljivosti projektnih aktivnosti
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pregledavati objavljene natječaje na odgovarajućim web platformama
koristiti poslovne aplikacije za obradu teksta s ciljem pravodobnog izvršavanja projektnih aktivnosti
koristiti proračunske tablice s ciljem pravodobnog izvršavanja projektnih aktivnosti
koristiti poslovne aplikacije za prezentaciju projektnih aktivnosti s ciljem pravodobnog izvršavanja projektnih aktivnosti
sudjelovati u upravljanju mrežnom stranicom i društvenim mrežama u svrhu provedbe promidžbe i vidljivosti projekta
koristiti digitalna rješenja u komunikaciji s projektnim timom, projektnim partnerima i drugim dionicima projekta
odgovarati i/ili prosljeđivati poruku elektroničkom poštom u skladu s pravilima poslovne komunikacije
koristiti elektroničke usluge državne i javne uprave u svrhu prikupljanja projektne dokumentacije i komunikacije s tijelima državne uprave
organizirati datoteke i dokumente za različite projektne aktivnosti
arhivirati datoteke u digitalnom formatu u svrhu usklađenosti administracije s pravilima provedbe projekta
upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
provoditi jednostavnije postupke zaštite računala i podataka proizašlih iz projekta
izrađivati sigurnosne kopije podataka proizašlih iz projekta
7.
Prikupljanje i obrada podataka i izvještavanje o projektnim aktivnostima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prikupljati relevantne podatke od partnera, članova projektnog tima, sudionika/pripadnika ciljnih skupina i dionika projekta za potrebe interne evaluacije projekta i za potrebe izvještavanja
slijediti proceduru izrađivanja izvještaja za potrebe projekta sukladno pravilima poslovne organizacije i pravilima projektnog izvještavanja
unositi podatke vezane uz projektne aktivnosti u propisane obrasce uključujući i online obrasce
izrađivati izvješća o održanim aktivnostima vezano za realizaciju i vidljivost projektnih aktivnosti za voditelja projekta / menadžment / investitora / posredničko tijelo
izrađivati kvartalni / godišnji / polugodišnji / finalni izvještaj o nastalim i realiziranim troškovima projekta u predmetnom razdoblju
sudjelovati u izradi mjesečnih / kvartalnih / godišnjih / finalnih narativnih izvještaja o realiziranim / ostvarenim projektnim aktivnostima u pojedinoj fazi realizacije projekta
sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
8.
Evaluacija projektnih aktivnosti i razine ostvarenosti ishoda projekta, projektnih ciljeva i ispunjenja indikatora projekta
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
identificirati razine logičke matrice projekta
identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
procjenjivati i evidentirati ostvarenost projektnih aktivnosti u pojedinoj fazi provedbe projekta
sudjelovati u praćenju ostvarenosti projektnih aktivnosti u pojedinoj fazi realizacije projekta - monitoring projekta
sortirati prikupljene podatke za potrebe interne evaluacije projekta
statistički grupirati podatke za potrebe analize ostvarenosti mjerljivih ishoda i indikatora projekta
analizirati prikupljene i grupirane podatke za potrebe izvještavanja o projektnim aktivnostima i ostvarenim ishodima, ciljevima i indikatorima
sudjelovati u statističkoj interpretaciji podataka za potrebe izvještavanja o projektnim aktivnostima i ostvarenim ishodima, ciljevima i indikatorima
informirati članove tima, voditelja projekta i/ili posredničko tijelo o rezultatima analize podataka relevantnih za projekt
9.
Potpora realizaciji poduzetničkih ideja projektnim aktivnostima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prepoznavati poduzetnike kao ciljne skupine projekata i pojedinih projektnih aktivnosti
prepoznavati otvorene natječaje pogodne za financiranje razvoja poduzetničkih pothvata
prepoznavati otvorene natječaje pogodne za financiranje pokretanja poduzetničkih pothvata
sudjelovati u savjetovanju klijenata i/ili ciljnih skupina o mogućnostima projektnog financiranja
sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
pružati podršku korisnicima/nositeljima projekata u provedbi projektnih aktivnosti u svojem području/djelokrugu
10.
Primjena standarda, normi i mjera sigurnosti očuvanja zdravlja i okoliša i upravljanja kvalitetom u provedbi projektnih aktivnosti
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada
provoditi propisane procedure uvedenih sustava upravljanja kvalitetom projekta
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka svih dionika u projektnim aktivnostima
primjenjivati povjerljivost podataka i odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka
promicati zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova u poslovnoj organizaciji
primjenjivati standarde u organiziranju pravilnog, stručnog i pravovremenog izvršavanja smjernica i radnih postupaka vezanih uz projektne aktivnosti
evidentirati poštivanje/nepoštivanje mjera sigurnosti na radu pri provođenju operativnih i drugih poslova vezanih uz projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
evidentirati poštivanje mjera zaštite i očuvanja okoliša pri provođenju operativnih i drugih poslova vezanih uz projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
osiguravati i nadzirati održavanje uredske opreme i prostora
poznavati načine ekonomične uporabe uredske opreme
koristiti uredsku opremu sukladno propisima o sigurnosti na radu i zaštiti okoliša
obavještavati nadređene o kvaru na opremi i o potrebi nabave nove opreme
zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima i usvojenim normama/standardima organizacije
primjenjivati zakonsku regulativu vezanu uz zaštitu okoliša
pridonositi učinkovitom upravljanju energijom u poslovnoj organizaciji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Uspostavljanje sustava administriranja i dokumentacije projekta
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u pripremi akcijskog plana provedbe projektnih aktivnosti s postavljenim rokovima i raspodjelom zadataka i odgovornosti između članova projektnog tima
sudjelovati u izradi projektnog plana nabave
pripremati i izrađivati potpisne liste, dnevnike rada i druge evidencijske obrasce za potrebe evidencije provođenja projektnih aktivnosti
voditi potrebne evidencije i provjeravati pravodobnost dostave i zaprimanja projektne dokumentacije u skladu s provedbenim planom
prikupljati, sortirati i pohranjivati/arhivirati projektnu dokumentaciju u skladu s uputama i pravilima provedbe projekta
arhivirati datoteke u digitalnom formatu u svrhu usklađenosti administracije s pravilima provedbe projekta
upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
2.
Sudjelovanje u administriranju i praćenju ostvarenosti projektnih ciljeva i mjerljivih ishoda projekta u pojedinoj fazi provedbe projekta
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupljati dokumentaciju vezanu za realizaciju projektnih aktivnosti, projektnih ciljeva i mjerljivih ishoda projekta
planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
organizirati datoteke i dokumente za različite projektne aktivnosti
identificirati razine logičke matrice projekta
identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
3.
Sudjelovanje u prikupljanju projektne dokumentacije i izradi projektnog prijedloga
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razumjeti strukturu i osnovne dijelove projektne prijave i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
razlikovati korisnika, sudionika, ciljnu skupinu i dionika projekta
sudjelovati u prikupljanju dokumentacije u skladu s javnim natječajem ili natječajem za dodjelu sredstava za financiranje projekta
provjeravati usklađenost prikupljene dokumentacije sa zahtjevima definiranim natječajnom dokumentacijom
sudjelovati u izradi projektnog prijedloga u suradnji s projektnim timom
pregledavati objavljene natječaje na odgovarajućim web platformama
koristiti elektroničke usluge državne i javne uprave u svrhu prikupljanja projektne dokumentacije i komunikacije s tijelima državne uprave
4.
Pripremanje podataka za internu evaluaciju ostvarenosti ciljeva i rezultata projekta
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupljati relevantne podatke od partnera, članova projektnog tima, sudionika/pripadnika ciljnih skupina i dionika projekta za potrebe interne evaluacije projekta i za potrebe izvještavanja
procjenjivati i evidentirati ostvarenost projektnih aktivnosti u pojedinoj fazi provedbe projekta
sudjelovati u praćenju ostvarenosti projektnih aktivnosti u pojedinoj fazi realizacije projekta - monitoring projekta
sortirati prikupljene podatke za potrebe interne evaluacije projekta
5.
Evidentiranje radnih sati članova projektnog tima i izračun udjela rada na projektu u odnosu na ukupno (mjesečno) radno vrijeme
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kategorizirati projektne troškove i odrediti njihovu prihvatljivost/neprihvatljivost za potrebe izvještavanja
sudjelovati u planiranju udjela i troška rada pojedinog člana projektnog tima na projektu u odnosu na ukupno radno vrijeme
sudjelovati u planiranju ukupnog angažmana pojedinog člana projektnog tima i rasporeda (mjesečnog) angažmana/radnog opterećenja pojedinog člana projektnog tima
evidentirati radne sate pojedinog člana projekta u tablične evidencije sukladno pravilima provedbe projekta i potpisnim listama
izračunavati udio i trošak rada pojedinog člana projektnog tima na projektu
izračunavati bruto i neto plaću zaposlenika koji su članovi projektnog tima
izrađivati ugovor o djelu i ugovor o radu prema tipskim obrascima
6.
Izrađivanje izvještaja vezano za projektne aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
slijediti proceduru izrađivanja izvještaja za potrebe projekta sukladno pravilima poslovne organizacije i pravilima projektnog izvještavanja
unositi podatke vezane uz projektne aktivnosti u propisane obrasce uključujući i online obrasce
izrađivati izvješća o održanim aktivnostima vezano za realizaciju i vidljivost projektnih aktivnosti za voditelja projekta / menadžment / investitora / posredničko tijelo
izrađivati kvartalni / godišnji / polugodišnji / finalni izvještaj o nastalim i realiziranim troškovima projekta u predmetnom razdoblju
sudjelovati u izradi mjesečnih / kvartalnih / godišnjih / finalnih narativnih izvještaja o realiziranim / ostvarenim projektnim aktivnostima u pojedinoj fazi realizacije projekta
sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
7.
Pripremanje i sistematizacija podataka za provođenje statističke analize vezane za projektne aktivnosti, ciljne skupine, mjerljive ishode i indikatore projekta
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
arhivirati prikupljene statističke podatke za potrebe izvještavanja o projektnim aktivnostima i ostvarenim ishodima, ciljevima i indikatorima
statistički grupirati podatke za potrebe analize ostvarenosti mjerljivih ishoda i indikatora projekta
analizirati prikupljene i grupirane podatke za potrebe izvještavanja o projektnim aktivnostima i ostvarenim ishodima, ciljevima i indikatorima
sudjelovati u statističkoj interpretaciji podataka za potrebe izvještavanja o projektnim aktivnostima i ostvarenim ishodima, ciljevima i indikatorima
informirati članove tima, voditelja projekta i/ili posredničko tijelo o rezultatima analize podataka relevantnih za projekt
8.
Korištenje poslovnih aplikacija za evidenciju, razmjenu i arhiviranje projektne dokumentacije te realizaciju promidžbe i vidljivosti projekta
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti poslovne aplikacije za obradu teksta s ciljem pravodobnog izvršavanja projektnih aktivnosti
koristiti proračunske tablice s ciljem pravodobnog izvršavanja projektnih aktivnosti
koristiti poslovne aplikacije za prezentaciju projektnih aktivnosti s ciljem pravodobnog izvršavanja projektnih aktivnosti
koristiti digitalna rješenja u komunikaciji s projektnim timom, projektnim partnerima i drugim dionicima projekta
provoditi jednostavnije postupke zaštite računala i podataka proizašlih iz projekta
izrađivati sigurnosne kopije podataka proizašlih iz projekta
9.
Vođenje poslovnih knjiga za potrebe projekta
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
evidentirati prihode na projektu
evidentirati rashode na projektu
sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
10.
Sortiranje i pohrana/arhiviranje projektne dokumentacije dokumenata proizašlih iz postupaka jednostavne nabave ili javne nabave
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati slijed kreiranja dokumentacije u postupcima javne nabave, jednostavne nabave i postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
sortirati dokumente proizašle iz postupka javne nabave, jednostavne nabave i postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
arhivirati dokumente proizašle iz postupka javne nabave, jednostavne nabave i postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
11.
Provođenje aktivnosti marketinškog procesa vezanih uz projektne aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati planirane marketinške/projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
sudjelovati u provođenju zadanih/planiranih marketinških aktivnosti u cilju promidžbe i vidljivosti projekta u svojem području/djelokrugu rada
pripremati ključne informacije o održanoj projektnoj aktivnosti u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
prilagođavati marketinški materijal pojedinim fazama projektnih aktivnosti
sudjelovati u upravljanju mrežnom stranicom i društvenim mrežama u svrhu provedbe promidžbe i vidljivosti projekta
12.
Komuniciranje s posredničkim tijelom, projektnim partnerima, članovima projektnog tima, dionicima projekta i javnosti
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati sastanke s projektnim timom, projektnim partnerima i drugim dionicima projekta
izrađivati zapisnike sa sastanaka s projektnim timom, projektnim partnerima i drugim dionicima projekta
odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
komunicirati usmeno i pisano na materinjem jeziku s posredničkim tijelom, projektnim partnerima, članovima projektnog tima i ostalim dionicima vezanim uz projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
komunicirati usmeno i pisano na stranom jeziku s posredničkim tijelom, projektnim partnerima, članovima projektnog tima i ostalim dionicima vezanim uz projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
informirati članove projektnog tima, projektne partnere, dionike projekta i javnost o planiranim i provedenim projektnim aktivnostima u svojem području/djelokrugu rada
prezentirati planirane projektne aktivnosti
komunicirati s projektnim partnerima, članovima projektnog tima i ostalim dionicima vezano za pravovremenu dostavu ispravne dokumentacije u skladu s pravilima provedbe projekta
aktivno slušati i rješavati konflikte/sukobe u svojem području/djelokrugu rada
izvještavati voditelja projekta ili drugu nadležnu osobu o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
izvještavati voditelja projekta o provedbi dodijeljenih zadataka u svom području/djelokrugu rada
odgovarati i/ili prosljeđivati poruku elektroničkom poštom u skladu s pravilima poslovne komunikacije
13.
Pružanje potpore realizaciji poduzetničkih pothvata u okviru projekta i/ili rada
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prepoznavati poduzetnike kao ciljne skupine projekata i pojedinih projektnih aktivnosti
prepoznavati otvorene natječaje pogodne za financiranje razvoja poduzetničkih pothvata
prepoznavati otvorene natječaje pogodne za financiranje pokretanja poduzetničkih pothvata
sudjelovati u savjetovanju klijenata i/ili ciljnih skupina o mogućnostima projektnog financiranja
sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
pružati podršku korisnicima/nositeljima projekata u provedbi projektnih aktivnosti u svojem području/djelokrugu
14.
Primjenjivanje normi, standarda i procedura uvedenih sustava upravljanja kvalitetom projekta
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada
provoditi propisane procedure uvedenih sustava upravljanja kvalitetom projekta
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka svih dionika u projektnim aktivnostima
primjenjivati povjerljivost podataka i odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka
promicati zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova u poslovnoj organizaciji
primjenjivati standarde u organiziranju pravilnog, stručnog i pravovremenog izvršavanja smjernica i radnih postupaka vezanih uz projektne aktivnosti
15.
Primjenjivanje mjera sigurnosti, zaštite i postupaka očuvanja okoliša prema važećim zakonskim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
3.9.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
evidentirati poštivanje/nepoštivanje mjera sigurnosti na radu pri provođenju operativnih i drugih poslova vezanih uz projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
evidentirati poštivanje mjera zaštite i očuvanja okoliša pri provođenju operativnih i drugih poslova vezanih uz projektne aktivnosti u svojem području/djelokrugu rada
osiguravati i nadzirati održavanje uredske opreme i prostora
poznavati načine ekonomične uporabe uredske opreme
koristiti uredsku opremu sukladno propisima o sigurnosti na radu i zaštiti okoliša
obavještavati nadređene o kvaru na opremi i o potrebi nabave nove opreme
zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima i usvojenim normama/standardima organizacije
primjenjivati zakonsku regulativu vezanu uz zaštitu okoliša
pridonositi učinkovitom upravljanju energijom u poslovnoj organizaciji
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima
Datum upisa
3.9.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća