Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - logistički operater/logistička operaterka u trgovinskom poslovanju

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Trgovina
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.332.3322 Komercijalisti/komercijalistice u prodaji

3.33.333.3331 Špediteri/špediterke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Logistički operater/operaterka u trgovinskom poslovanju  priprema i prati logističko-distribucijske procese (transport, špediciju, carinjenje, osiguranje, skladištenje robe i upravlje zalihama) pri nabavi i prodaji robe u trgovačkim i proizvodnim gospodarskim subjektima.

  

Glavni zadatak logističkog operatera/operaterke je planirati, organizirati i pratiti otpremu, skladištenje, prekrcaj i dostavu robe u skladištima gotovih proizvoda kod proizvođača, u logističko-distribucijskim centrima (LDC), u domaćem i međunarodnom prijevozu i maloprodajnoj mreži, a da pri tome uz minimalno uložene resurse i potencijale maksimalno zadovoljava zahtjeve tržišta.

 

Logistički operater/operaterka u trgovinskom poslovanju poznaje mrežno planiranje kretanja robe te je sposoban pratiti status robe u svakom trenutku bilo u procesu nabave, bilo u procesu prodaje robe u trgovačkim i proizvodnim gospodarskim subjektima.

 

Redovito prati procese nabave u odnosu na potrebe u procesu prodaje,  predlaže plan distribucije, prati i analizira sustav narudžbi radi pravovremene otpreme robe, izbora najboljeg prijevoznog puta i sredstva, sustava skladištenja te upravljanja zalihama robe. Koristiti se integriranim informacijsko-transportnim sustavom u cilju poštivanja rokova isporuke robe. Poznaje procese i poslove vezane uz prijevoz, osiguranje i carinjenje robe kao i špediterske poslove sa svrhom optimiziranja svih procesa u lancu opskrbe poštujući preventivne politike zaštite okoliša.

 

Redovito surađuje s poslovnim partnerima uključenima u proces distribucije od trenutka nabave do same prodaje. U tu svrhu istražuje i prati tržište logističko-distribucijskih usluga. U pronalaženju novih poslovnih partnera, služi se informacijama iz različitih izvora i koristi informacijske tehnologije. S poslovnim partnerima vodi poslovne sastanke, priprema i zaključuje ugovor o pružanju logističko- distribucijskih usluga, održava stalne kontakte radi obnavljanja ugovora i održavanja dugoročnih poslovnih odnosa za što mora imati razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine te se kontinuirano usavršavati.

 

Logistički operater/operaterka u trgovinskom poslovanju mora poznavati kako mikro-logističke sustave na razini jedne organizacije tako i makro i mega logističke sustave između organizacija bilo na razini jedne zemlje bilo u međunarodnoj razmjeni. Suradnja s poslovnim partnerima koji su često iz različitih zemalja zahtijeva poznavanje jednog ili više stranih jezika.

 

 

Uvjeti rada

Logistički operater/operaterka u trgovinskom poslovanju radi u zatvorenom, obilježje radnog okoliša je rad u uredu ili agenciji, ali vrlo često i na otvorenom. Često putuje. Dinamika posla zahtjeva i vozačku dozvolu B kategorije. Rad se u smislu radnog vremena, odvija uglavnom od ponedjeljka do petka, ali ponekad je moguć rad subotom kao i večernji rad. Tjelesne aktivnosti na radu uključuju dugotrajno sjedenje, a čimbenik rizika je česta izloženost buci. Ovi uvjeti rada opisani su sukladno rezultatima dobivenim anketom o standardu zanimanja logistički operater/ operaterka u trgovinskom poslovanju.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Pripremanje radnog mjesta i poslovnih procesa
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
proučiti procedure i standarde za izvršenje pojedinog zadatka
grupirati podatke kako bi isti bili temelj za odlučivanje i utvrđivanje poslovne strategije
pripremiti sve korake potrebne za izvršenje zadatka
pronaći pozitivne propise koji se tiču struke, a nužni su za donošenje odluka
poznavati standarde za održavanje radnog mjesta i opreme
pripremiti radno mjesto i rukovati opremom u skladu sa standardima
pridonositi čišćem okolišu racionalnim korištenjem uredskog materijala i energenata
pratiti razvoj struke i kontinuirano brinuti o profesionalnom, poslovnom i osobnom razvoju
pripremiti poslovnu dokumentaciju i ažurirati baze podataka
2.
Statističkim metodama prikupiti i analizirati poslovne podatke i interpretirati dobivene informacije
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati i provoditi istraživanje tržišta logističko-distribucijskih usluga
poznavati metode istraživanja tržišta
interpretirati poslovne podatke
prikupiti i obraditi podatke za potrebe planiranja svojih aktivnosti
organizirati svoje aktivnosti u skladu s dobivenim poslovnim planovima (plan narudžbi, plan komunikacije s poslovnim partnerima, plan resursa za rad)
analizirati izvršenja vlastitih aktivnosti i izraditi plan korektivnih aktivnosti
3.
Planiranje i priprema logističko-distribucijskog procesa
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
identificirati postupke i faze planiranja logističko-distribucijskog procesa
usklađivati nabavne i prodajne aktivnosti (plan nabave i prodaje) s logističko-distribucijskim procesom i politikom upravljanja zalihama
predložiti plan distribucije
uspostaviti kontakt s postojećim/potencijalnim poslovnim partnerima u tuzemstvu i inozemstvu (upit)
uspoređivati prikupljene ponude
voditi pregovore oko uvjeta ugovora o prijevozu, osiguranju, špediciji
zaključiti ugovor
izvoditi poslovne procese logistike i distribucije nabave u skladu s zakonskim propisima, pravilima i standardima
pripremiti uvozni postupak i carinske dokumente
4.
Praćenje realizacije logističko-distribucijskog procesa
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sastavljati, izdavati i primati poslovne dopise i naloge potrebne za provođenje logističko-distribucijskog procesa, razmjenjivati i obrađivati poslovne informacije
pratiti status robe u procesu nabave kao i u procesu prodaje robe u trgovačkim i proizvodnim gospodarskim subjektima
koordinirati rad prijevoznika i špeditera u konvencionalnom, kombiniranom, integriranom ili multimodalnom prijevozu
izraditi pripadajuću prijevoznu dokumentaciju u domaćem i međunarodnom prijevozu
kvantitativno i kvalitativno preuzeti robu
klasificirati i komisionirati robu
provoditi politiku upravljanja zalihama i kontinuirano pratiti stanje zaliha
izraditi svu pripadajuću skladišnu dokumentaciju
pratiti plaćanja prema prijevozniku, špediteru, osiguravatelju
zaprimati reklamacije od poslovnih partnera i rješavati sporove u skladu s pravnom praksom u tuzemstvu i inozemstvu
voditi i ažurirati poslovnu bazu podataka
provoditi preventivne kontrolne postupke u logističko-distribucijskom procesu: poštovati parametre za kontrolu ispravnosti dokumentacije
redovito uspoređivati izvršavanje poslovnih aktivnosti s planovima i standardima kako bi se pravodobno otkrila odstupanja i otklonili problemi
obavljati administrativne poslove izvještavanja u svom području/djelokrugu rada
ponašati se u skladu s propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoliša u svim fazama distribucijskog procesa
5.
Korištenje pravila poslovne komunikacije u poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razvijati interakcijske vještine potrebne za kvalitetnu i uspješnu pisanu, usmenu i neverbalnu komunikaciju u različitim poslovnim situacijama na materinskom i stranom jeziku
pridržavati se jezičnih i komunikacijskih pravila: precizno, jasno i stručno se izražavati na materinskom i stranom jeziku
razvijati, poticati i održavati komunikacijske odnose s kolegama, nadležnim službama i institucijama, poslovnim partnerima u tuzemstvu i inozemstvu u skladu s etičkim kodeksom i hijerarhijom
formalno i neformalno komunicirati s kolegama i poslovnim partnerima
razvijati timski rad i visoku razinu odgovornosti
izraditi upit/ponudu/zapisnik/reklamaciju u skladu s internim procedurama i pravilima poslovne komunikacije
koristiti suvremenu tehnologiju (IKT) u poslovnom komuniciranju, poznavati poslovni bonton u različitim zemljama
primijeniti osnovna pravila komunikacijske psihologije
kombinirati različite čimbenike uspješne komunikacije kako bi se uspostavljene poslovne veze održale i učvrstile
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
prikupljanje potrebnih poslovnih informacija i planiranje poslovnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
grupirati podatke kako bi isti bili temelj za odlučivanje i utvrđivanje poslovne strategije
pronaći pozitivne propise koji se tiču struke, a nužni su za donošenje odluka
poznavati metode istraživanja tržišta
interpretirati poslovne podatke
prikupiti i obraditi podatke za potrebe planiranja svojih aktivnosti
organizirati svoje aktivnosti u skladu s dobivenim poslovnim planovima (plan narudžbi, plan komunikacije s poslovnim partnerima, plan resursa za rad)
analizirati izvršenja vlastitih aktivnosti i izraditi plan korektivnih aktivnosti
2.
pripremanje radnog mjesta za učinkovitu interakciju s poslovnim partnerima i kolegama
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
proučiti procedure i standarde za izvršenje pojedinog zadatka
pripremiti sve korake potrebne za izvršenje zadatka
poznavati standarde za održavanje radnog mjesta i opreme
pripremiti radno mjesto i rukovati opremom u skladu sa standardima
pripremiti poslovnu dokumentaciju i ažurirati baze podataka
3.
pripremanje logističko-distribucijskog procesa
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
planirati i provoditi istraživanje tržišta logističko-distribucijskih usluga
identificirati postupke i faze planiranja logističko-distribucijskog procesa
predložiti plan distribucije
uspostaviti kontakt s postojećim/potencijalnim poslovnim partnerima u tuzemstvu i inozemstvu (upit)
uspoređivati prikupljene ponude
voditi pregovore oko uvjeta ugovora o prijevozu, osiguranju, špediciji
zaključiti ugovor
pripremiti uvozni postupak i carinske dokumente
4.
praćenje logističko-distribucijskog procesa
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
usklađivati nabavne i prodajne aktivnosti (plan nabave i prodaje) s logističko-distribucijskim procesom i politikom upravljanja zalihama
pratiti status robe u procesu nabave kao i u procesu prodaje robe u trgovačkim i proizvodnim gospodarskim subjektima
koordinirati rad prijevoznika i špeditera u konvencionalnom, kombiniranom, integriranom ili multimodalnom prijevozu
izraditi pripadajuću prijevoznu dokumentaciju u domaćem i međunarodnom prijevozu
5.
skladištenje i upravljanje zalihama
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
kvantitativno i kvalitativno preuzeti robu
klasificirati i komisionirati robu
provoditi politiku upravljanja zalihama i kontinuirano pratiti stanje zaliha
izraditi svu pripadajuću skladišnu dokumentaciju
6.
vođenje evidencije i arhiviranje poslovne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
voditi i ažurirati poslovnu bazu podataka
obavljati administrativne poslove izvještavanja u svom području/djelokrugu rada
7.
provođenje logističko-distribucijskih poslova u procesu nabave i prodaje
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
sastavljati, izdavati i primati poslovne dopise i naloge potrebne za provođenje logističko-distribucijskog procesa, razmjenjivati i obrađivati poslovne informacije
pratiti plaćanja prema prijevozniku, špediteru, osiguravatelju
zaprimati reklamacije od poslovnih partnera i rješavati sporove u skladu s pravnom praksom u tuzemstvu i inozemstvu
8.
pisano i usmeno komuniciranje u poslovnom okruženju, prenošenje informacija, uskladivanje mišljenja i sporazumijevanje s ciljem obavljanja logističko-distribucijskih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
razvijati interakcijske vještine potrebne za kvalitetnu i uspješnu pisanu, usmenu i neverbalnu komunikaciju u različitim poslovnim situacijama na materinskom i stranom jeziku
razvijati, poticati i održavati komunikacijske odnose s kolegama, nadležnim službama i institucijama, poslovnim partnerima u tuzemstvu i inozemstvu u skladu s etičkim kodeksom i hijerarhijom
formalno i neformalno komunicirati s kolegama i poslovnim partnerima
razvijati timski rad i visoku razinu odgovornosti
izraditi upit/ponudu/zapisnik/reklamaciju u skladu s internim procedurama i pravilima poslovne komunikacije
koristiti suvremenu tehnologiju (IKT) u poslovnom komuniciranju, poznavati poslovni bonton u različitim zemljama
primijeniti osnovna pravila komunikacijske psihologije
kombinirati različite čimbenike uspješne komunikacije kako bi se uspostavljene poslovne veze održale i učvrstile
9.
sudjelovanje u svakodnevnom nadzoru provedbi operativnih i drugih poslova u svom području/djelokrugu rada
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
pratiti razvoj struke i kontinuirano brinuti o profesionalnom, poslovnom i osobnom razvoju
izvoditi poslovne procese logistike i distribucije nabave u skladu s zakonskim propisima, pravilima i standardima
provoditi preventivne kontrolne postupke u logističko-distribucijskom procesu: poštovati parametre za kontrolu ispravnosti dokumentacije
redovito uspoređivati izvršavanje poslovnih aktivnosti s planovima i standardima kako bi se pravodobno otkrila odstupanja i otklonili problemi
pridržavati se jezičnih i komunikacijskih pravila: precizno, jasno i stručno se izražavati na materinskom i stranom jeziku
10.
djelovanje u skladu sa zakonskim propisima o sigurnosti i zaštiti okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Komercijalno trgovačka škola Split
Kompetencije
pridonositi čišćem okolišu racionalnim korištenjem uredskog materijala i energenata
ponašati se u skladu s propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoliša u svim fazama distribucijskog procesa
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
logistički operater/logistička operaterka u trgovinskom poslovanju
Datum upisa
30.7.2020
Vrijedi do
31.12.2023
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje