Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Socijalni radnik / Socijalna radnica

Razina HKO
6.st
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.34.341.3412 Socijalni radnici/socijalne radnice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Socijalni radnici / Socijalne radnice procjenjuju potrebe, analiziraju, planiraju i provode intervencije, pružaju podršku i pomoć s ciljem rješavanja problema i unapređenja kvalitete života i osnaživanja pojedinaca, obitelji, grupa i zajednica. Djelovanje socijalnog rada usmjereno je na smanjenje socijalne isključenosti kao i prevenciju i prevladavanje psihosocijalnih rizika i problema posebno kod osjetljivih skupina kao što su: osobe koje žive u siromaštvu, osobe s invaliditetom, djeca bez adekvatne roditeljske skrbi, obitelji u riziku, starije osobe, žrtve nasilja, osobe s poteškoćama mentalnog zdravlja i osobe s problemima u ponašanju.

Socijalni radnici, osim navedenog, sudjeluju u kreiranju mjera socijalne politike te razvijaju, unaprjeđuju i pružaju socijalne usluge u zajednici.

Socijalni radnici / Socijalne radnice su najčešće zaposleni u sustavima socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, pravosuđa, zapošljavanja kao i drugim javnim službama i tijelima te u jedinicama lokalne, regionalne i državne uprave. Osim navedenog, socijalni radnici zapošljavaju se i organizacijama civilnog društva, vjerskim zajednicama kao i privatnom i poslovnom sektoru.

U svom radu socijalni radnici djeluju u skladu s etičkim kodeksom i standardima struke.

Uvjeti rada

Posao socijalnog radnika / socijalne radnice odvija se u uredu i na terenu. Može uključivati obilazak korisnika u njihovim domovima, praćenje i rad u drugim organizacijama i sl.  Pri radu mogu biti izloženi neugodnim situacijama, čak i fizičkom i psihičkom nasilju. Naime, rad socijalnog radnika / radnice podrazumijeva rad s nedobrovoljnim korisnicima i korisnicima koji su u nevolji zbog kojih mogu biti frustrirani.

Skupovi kompetencija (13)
1.
Teorijske postavke socijalnog rada
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti teorijske modele, pristupe i koncepte socijalnog rada
Poznavati i uvažavati psihosocijalne odrednice razvoja pojedinca kod provođenja procjene i određivanja aktivnosti
Odabrati mjere za poboljšanje položaja korisnika temeljem ispitanog stanja
Odrediti metode i tehnike rada s korisnikom
Odrediti intervencije socijalnog rada
Izraditi plan pomoći i podrške s korisnikom
Primijeniti stručne metode, tehnike i intervencije socijalnog rada u radu s korisnicima
Prilagoditi intervencije, metode i tehnike rada u skladu s utvrđenim stanjem
Prilagoditi i primijeniti socijalne intervencije u suradnji s korisnikom
2.
Pravni okvir socijalnog rada
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati zakonsku regulativu iz domene socijalne skrbi, ljudskih prava, obitelji i zaštite ranjivih skupina
Procijeniti mogućnosti korištenja prava i usluga u sustavu formalne podrške
Informirati o pravima u sustavu formalne podrške
Informirati o uslugama u sustavu formalne podrške
Upoznati korisnika s mogućnosti zadovoljenja utvrđene potrebe
Zaštititi osobne podatke korisnika
Sudjelovati u postupcima određivanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti korisnika u nadležnosti sustava socijalne skrbi
Sudjelovati u postupcima provođenja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti korisnika u nadležnosti sustava socijalne skrbi
Sudjelovati u izradi programa rada mjera stručne pomoći i potpore prema potrebama korisnika
Sudjelovati u postupcima stručne podrške, pomoći i nadzora u cilju zaštite dobrobiti djece
Sudjelovati u provođenju prvostupanjskih postupaka o pravima u sustavu socijalne skrbi
Sudjelovati u obilasku korisnika u njegovu domu, pratiti prilike u kojima žive
Sudjelovati u izradi i donošenju nalaza, mišljenja i izvješća o korisniku
Sudjelovati u izvršavanju prekida penalnih i probacijskih mjera
Izraditi izvješće na zahtjev državnog odvjetnika, suda, sudca izvršenja, kaznionica odnosno zatvora te tijela nadležnog za uvjetni otpust
Provesti nadzor nad ponašanjem osoba koje su u riziku nakon izricanja neke kaznene mjere ili izlaska iz institucije zatvorenog tipa
3.
Sustavi podrške i socijalne usluge
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati sustav formalne podrške
Poznavati sustav socijalnih usluga u zajednici
Organizirati pristup socijalnim uslugama
Koordinirati korištenje socijalnih usluga
Surađivati sa drugim pružateljima usluga, stručnim suradnicima i drugim izvorima podrške značajnim za korisnika
Pregovarati s pružateljima usluga u zajednici prema potrebama korisnika
4.
Stvaranje preduvjeta za rad s korisnicima
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati uvjete za individualni rad s korisnikom u uredu i/ili na terenu
Osigurati uvjete za grupni rad
Osigurati sigurnost korisnika
Osigurati uvjete za povjerljivost pri radu s korisnikom
Smanjiti komunikacijske barijere u radu s korisnikom (prilagoditi jezik i izričaj korisniku, koristiti prevoditelje i sl.)
Senzibilizirati pružatelje usluga (medicinskih, terapijskih i sl.) za socijalne i emocionalne aspekte stanja korisnika
5.
Utvrđivanje potrebe korisnika
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi potrebe korisnika u odnosu na sustav formalne podrške
Prepoznati potrebe korisnika
Definirati potrebe korisnika u suradnji s korisnikom
Odrediti ciljeve u suradnji s korisnikom
6.
Prikupljanje i analiziranje podataka o korisniku u socijalnom radu
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti situaciju korisnika obzirom na sigurnost i žurnost postupka
Prikupiti i analizirati osobne i sociodemografske podatke o korisniku
Prikupiti i analizirati podatke o rizičnim čimbenicima korisnika
Prikupiti i analizirati podatke o zaštitnim čimbenicima korisnika
Identificirati rizike i teškoće korisnika i mogućnosti njihova smanjenja ili uklanjanja
Identificirati razloge koji dovode do nepovoljnih okolnosti kod korisnika
Analizirati i sistematizirati informacije o korisniku iz različitih izvora
Prepoznati manipulativna ponašanja od strane korisnika
Izraditi socijalnu anamnezu korisnika
Pratiti provođenje postupaka od strane korisnika
Pratiti korištenje usluga od strane korisnika
Provesti psihosocijalnu procjenu korisnika pri prijemu u instituciju (medicinsku, instituciju za skrb i sl.))
Sudjelovati u dijagnostičkoj procjeni mentalnih bolesti
7.
Informiranje i savjetovanje korisnika
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prezentirati plan pomoći i podrške korisniku na jasan i razumljiv način
Prenijeti informacije i ideje različitim skupinama korisnika (djeca, odrasli, stariji, migranti, bolesnici, osobe s invaliditetom...)
Koristiti principe i postavke savjetodavnog rada s korisnicima
Pružiti podršku korisnicima u razumijevanju različitih opcija indiciranog tretmana kao i razumijevanje posljedica prihvaćanja ili odbijanja tretmana (medicinskog, terapijskog i sl.)
Pružiti podršku korisniku i obitelji za prilagodbu na smještaj izvan obitelji (bolnica, institucija socijalne skrbi, penalna ustanova...)
8.
Etički principi rada u socijalnoj skrbi
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poštivati profesionalne standarde i etiku struke socijalnog rada pri radu
Poznavati i primijeniti etičke principe socijalnog rada
9.
Pružanje pomoći i podrške korisnicima
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uspostaviti partnerski odnos s korisnicima i njihovom okolinom
Pružiti podršku i pomoć korisnicima u svladavanju teškoća
Pružiti podršku i pomoć korisnicima u unaprjeđenju kvalitete života
Primijeniti holistički pristup kod pružanja usluga korisnicima
Sudjelovati u procesu pružanja usluga (medicinskih, terapijskih i sl.) korisnika u sustavu socijalne skrbi
10.
Korištenje IKT tehnologija u socijalnom radu
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati korištenjem IKT tehnologija s korisnicima, drugim pružateljima usluga, stručnim suradnicima i drugim izvorima podrške značajnim za korisnike
Koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije kod administrativnih poslova i vođenju evidencija
11.
Administriranje, evidentiranje i uredsko poslovanje u socijalnom radu
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidencije u cilju praćenja provedbe plana podrške i pomoći
Formirati spis u skladu s pravnim postupkom koji se treba provesti
Pokrenuti sudski postupak
Voditi dokumentaciju o korisniku u skladu s regulativom
Izraditi poslovni dopis namijenjen različitim ciljanim skupinama (korisnicima, sustručnjacima, sudu i sl.)
Čuvati dokumentaciju o korisniku u skladu s regulativom
Arhivirati dokumentaciju o korisniku u skladu s regulativom
Voditi propisane evidencije iz domene socijalne skrbi
12.
Refleksija i unaprjeđenje vlastitog rada
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritički propitivati provedene postupke radi procjene njihovih učinaka
Provesti samorefleksiju u odnosu na stručna znanja i vještine
Sudjelovati u programima cjeloživotnog obrazovanja
Sudjelovati u programima sustručnjačke pomoći i podrške
13.
Osobna sigurnost i samozaštita
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti metode nenasilnog i konstruktivnog rješavanja sukoba
Procijeniti stupanj osobne ugroženosti pri provođenju intervencija socijalnog rada
Poduzeti mjere samozaštite prema procijenjenoj situaciji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Informiranje o pravima i uslugama u sustavu formalne podrške
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Poznavati zakonsku regulativu iz domene socijalne skrbi, ljudskih prava, obitelji i zaštite ranjivih skupina
Procijeniti mogućnosti korištenja prava i usluga u sustavu formalne podrške
Informirati o pravima u sustavu formalne podrške
Informirati o uslugama u sustavu formalne podrške
Poznavati sustav formalne podrške
Poznavati sustav socijalnih usluga u zajednici
Utvrditi potrebe korisnika u odnosu na sustav formalne podrške
2.
Provođenje početne procjene i određivanje načina rada s korisnikom
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koristiti teorijske modele, pristupe i koncepte socijalnog rada
Poznavati i uvažavati psihosocijalne odrednice razvoja pojedinca kod provođenja procjene i određivanja aktivnosti
Odabrati mjere za poboljšanje položaja korisnika temeljem ispitanog stanja
Upoznati korisnika s mogućnosti zadovoljenja utvrđene potrebe
Prepoznati potrebe korisnika
Definirati potrebe korisnika u suradnji s korisnikom
Procijeniti situaciju korisnika obzirom na sigurnost i žurnost postupka
Prikupiti i analizirati osobne i sociodemografske podatke o korisniku
Prikupiti i analizirati podatke o rizičnim čimbenicima korisnika
Prikupiti i analizirati podatke o zaštitnim čimbenicima korisnika
Identificirati rizike i teškoće korisnika i mogućnosti njihova smanjenja ili uklanjanja
Identificirati razloge koji dovode do nepovoljnih okolnosti kod korisnika
Analizirati i sistematizirati informacije o korisniku iz različitih izvora
Provesti psihosocijalnu procjenu korisnika pri prijemu u instituciju (medicinsku, instituciju za skrb i sl.))
Sudjelovati u dijagnostičkoj procjeni mentalnih bolesti
Poznavati i primijeniti etičke principe socijalnog rada
3.
Osiguravanje uvjeta za rad s korisnikom u skladu s pravilima struke
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Zaštititi osobne podatke korisnika
Osigurati uvjete za individualni rad s korisnikom u uredu i/ili na terenu
Osigurati uvjete za grupni rad
Osigurati sigurnost korisnika
Osigurati uvjete za povjerljivost pri radu s korisnikom
Smanjiti komunikacijske barijere u radu s korisnikom (prilagoditi jezik i izričaj korisniku, koristiti prevoditelje i sl.)
Senzibilizirati pružatelje usluga (medicinskih, terapijskih i sl.) za socijalne i emocionalne aspekte stanja korisnika
Poštivati profesionalne standarde i etiku struke socijalnog rada pri radu
4.
Planiranje rada s korisnikom
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Odrediti metode i tehnike rada s korisnikom
Odrediti intervencije socijalnog rada
Izraditi plan pomoći i podrške s korisnikom
Odrediti ciljeve u suradnji s korisnikom
Prepoznati manipulativna ponašanja od strane korisnika
Prezentirati plan pomoći i podrške korisniku na jasan i razumljiv način
5.
Provođenje plana podrške i pomoći korisniku
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Primijeniti stručne metode, tehnike i intervencije socijalnog rada u radu s korisnicima
Sudjelovati u postupcima određivanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti korisnika u nadležnosti sustava socijalne skrbi
Sudjelovati u postupcima provođenja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti korisnika u nadležnosti sustava socijalne skrbi
Sudjelovati u izradi programa rada mjera stručne pomoći i potpore prema potrebama korisnika
Sudjelovati u postupcima stručne podrške, pomoći i nadzora u cilju zaštite dobrobiti djece
Sudjelovati u provođenju prvostupanjskih postupaka o pravima u sustavu socijalne skrbi
Sudjelovati u obilasku korisnika u njegovu domu, pratiti prilike u kojima žive
Sudjelovati u izradi i donošenju nalaza, mišljenja i izvješća o korisniku
Sudjelovati u izvršavanju prekida penalnih i probacijskih mjera
Organizirati pristup socijalnim uslugama
Koordinirati korištenje socijalnih usluga
Surađivati sa drugim pružateljima usluga, stručnim suradnicima i drugim izvorima podrške značajnim za korisnika
Pregovarati s pružateljima usluga u zajednici prema potrebama korisnika
Izraditi socijalnu anamnezu korisnika
Prenijeti informacije i ideje različitim skupinama korisnika (djeca, odrasli, stariji, migranti, bolesnici, osobe s invaliditetom...)
Koristiti principe i postavke savjetodavnog rada s korisnicima
Pružiti podršku korisnicima u razumijevanju različitih opcija indiciranog tretmana kao i razumijevanje posljedica prihvaćanja ili odbijanja tretmana (medicinskog, terapijskog i sl.)
Pružiti podršku korisniku i obitelji za prilagodbu na smještaj izvan obitelji (bolnica, institucija socijalne skrbi, penalna ustanova...)
Uspostaviti partnerski odnos s korisnicima i njihovom okolinom
Pružiti podršku i pomoć korisnicima u svladavanju teškoća
Pružiti podršku i pomoć korisnicima u unaprjeđenju kvalitete života
Primijeniti holistički pristup kod pružanja usluga korisnicima
Sudjelovati u procesu pružanja usluga (medicinskih, terapijskih i sl.) korisnika u sustavu socijalne skrbi
Komunicirati korištenjem IKT tehnologija s korisnicima, drugim pružateljima usluga, stručnim suradnicima i drugim izvorima podrške značajnim za korisnike
Voditi evidencije u cilju praćenja provedbe plana podrške i pomoći
Koristiti metode nenasilnog i konstruktivnog rješavanja sukoba
6.
Provođenje administrativnih poslova iz domene socijalne skrbi u skladu s regulativom
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Izraditi izvješće na zahtjev državnog odvjetnika, suda, sudca izvršenja, kaznionica odnosno zatvora te tijela nadležnog za uvjetni otpust
Koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije kod administrativnih poslova i vođenju evidencija
Formirati spis u skladu s pravnim postupkom koji se treba provesti
Pokrenuti sudski postupak
Voditi dokumentaciju o korisniku u skladu s regulativom
Izraditi poslovni dopis namijenjen različitim ciljanim skupinama (korisnicima, sustručnjacima, sudu i sl.)
Čuvati dokumentaciju o korisniku u skladu s regulativom
Arhivirati dokumentaciju o korisniku u skladu s regulativom
Voditi propisane evidencije iz domene socijalne skrbi
7.
Praćenje i evidencija predloženih mjera i pruženih usluga
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Prilagoditi intervencije, metode i tehnike rada u skladu s utvrđenim stanjem
Prilagoditi i primijeniti socijalne intervencije u suradnji s korisnikom
Provesti nadzor nad ponašanjem osoba koje su u riziku nakon izricanja neke kaznene mjere ili izlaska iz institucije zatvorenog tipa
Pratiti provođenje postupaka od strane korisnika
Pratiti korištenje usluga od strane korisnika
Kritički propitivati provedene postupke radi procjene njihovih učinaka
8.
Briga za osobnu sigurnost i samozaštita
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Procijeniti stupanj osobne ugroženosti pri provođenju intervencija socijalnog rada
Poduzeti mjere samozaštite prema procijenjenoj situaciji
9.
Briga za stručni, profesionalni i osobni razvoj
Datum evidencije u Registar HKO
10.10.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Provesti samorefleksiju u odnosu na stručna znanja i vještine
Sudjelovati u programima cjeloživotnog obrazovanja
Sudjelovati u programima sustručnjačke pomoći i podrške
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni radnik / Socijalna radnica
Predlagatelj
Datum upisa
10.10.2022
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje