Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Socijalni pedagog/socijalna pedagoginja

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.23.235.2352 Stručnjaci/stručnjakinje edukacijsko-rehabilitacijskog profila

2.26.263.2635 Stručnjaci/stručnjakinje za socijalni rad i savjetovanje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Socijalni pedagog je stručnjak koji obavlja socijalnopedagošku djelatnost s osobama u riziku za razvoj problema u ponašanju te osobama s problemima u ponašanju (osobe s teškoćama u ponašanju ili s poremećajima u ponašanju) uključujući djecu, mlade i odrasle. Djelatnost uključuje socijalnopedagošku procjenu te razvoj, implementaciju i evaluaciju intervencija u području promocije mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja, prevencije i tretmana problema u ponašanju te posttretmana. Provodi stručne postupke, mjere, aktivnosti i programe, odnosno kreira sustav intervencija usmjeren pojedincima, obiteljima, skupinama, institucijama, organizacijama i zajednicama. Usmjeren je na procjenu potreba i resursa, rizičnih i zaštitnih čimbenika, promjenu ponašanja te unaprjeđivanje psihosocijalnog funkcioniranja i kvalitete života, osoba u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju zasnovano na humanizmu i ljudskim pravima te na dobrobit pojedinca i društva u cjelini. Zapošljava se u institucijama i organizacijama koje utječu na razvoj, zdravlje i kvalitetu života kako ukupne populacije tako i osoba u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju te njihovog socijalnog okruženja, uključujući sustave odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, unutarnjih poslova, organizacije civilnog društva te vjerske i humanitarne zajednice.

Korisnici socijalnopedagoških intervencija su osobe čije ponašanje odstupa od uobičajenih kulturnih i društvenih normi, dobi i situaciji primjerenih ponašanja, a čije posljedice mogu štetno djelovati na samu osobu i okruženje i time otežavati uspješnu socijalnu integraciju, ali i osoba bez razvijenih odstupanja s ciljem prevencije problema u ponašanju. U sustavu odgoja i obrazovanja, korisnici socijalnopedagoških intervencija su djeca i mladi u riziku za razvoj problema u ponašanju, s problemima u ponašanju i/ili s emocionalnim problemima te s teškoćama u učenju koje su uzrokovane emocionalnim problemima i/ili problemima u ponašanju kao i djeca i mladi s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima, a čije ponašanje štetno djeluje na njihov akademski, socijalni i osobni razvoj te čija ponašanja mogu biti problematična za dobrobit drugih pojedinca i skupina u odgojno – obrazovnim ustanovama. Osim toga, socijalni pedagozi provode socijalnopedagoške intervencije usmjerene na promociju mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja kroz razvoj, implementaciju i evaluaciju preventivnih programa. U sustavu zdravstva korisnici socijalnopedagoških intervencija su osobe koje uz postojanje emocionalnih i/ili psihičkih poremećaja iskazuju poteškoće u interpersonalnim odnosima i socijalnom funkcioniranju kao i osobe koje uslijed postojanja emocionalnih i/ili psihičkih poremećaja čine kaznena i/ili prekršajna djela odnosno iskazuju ponašanja kojima ugrožavaju sebe ili druge. U sustavu unutarnjih poslova i pravosuđa, korisnici socijalnopedagoških intervencija su počinitelji kaznenih i/ili prekršajnih djela. U području socijalne skrbi korisnici socijalnopedagoških intervencija su osobe čija ponašanja značajno odstupaju od opće prihvaćenih socijalnih i kulturnih te zakonom definiranih normi te koja su rizična za vlastiti razvoj i/ili dobrobit drugih pojedinaca i skupina u društvu. U području civilnog društva, uz prethodno navedene, korisnici mogu biti pripadnici marginaliziranih skupina u društvu, kao i pojedinci koji žele unaprijediti kvalitetu života. 

Uvjeti rada

Socijalni pedagozi/socijalne pedagoginje rade individualno ili u timu. Rade u zatvorenim prostorima, ali rad može uključivati i rad na otvorenom, a ponekad i terenski rad. Rad socijalnog pedagoga može se odvijati u jutarnjim, poslijepodnevnim, iznimno noćnim smjenama, na nekim radnim mjestima mogu raditi i vikendom. Izloženi su umjetnoj rasvjeti, a na nekim mjestima umjerenoj do jakoj razini buke. Tijekom rada socijalni pedagozi i socijalne pedagoginje mogu biti izloženi dugotrajno sjedećem i stojećem položaju, a na nekim mjestima rad uključuje učestalo hodanje. Na nekim pak mjestima socijalni pedagozi i socijalne pedagoginje većinu vremena provode sjedeći, koristeći računalo i/ili pripremajući materijale za rad, što dugoročno može ostaviti posljedice na njihovo fizičko zdravlje. Unutar nekih sustava zapošljavanja (poput sustava pravosuđa, socijalne skrbi i zdravstva) socijalni pedagozi i socijalne pedagoginje ponekad su u svom radu izloženi pojačanim zdravstvenim rizicima. Radi se o potencijalnoj fizičkoj ili psihičkoj ugrozi od strane korisnika (npr. fizički napadi korisnika, fizička izloženost pri smirivanju korisnika, korisnici pod utjecajem psihoaktivnih tvari), zatim opasnosti od dobivanja zaraznih bolesti pri izravnom kontaktu s pojedinim korisnikom ili grupom korisnika. Navedeno podrazumijeva i izloženost pojačanom stresu, sindromu izgaranja te riziku od posredne viktimizacije uslijed odgovornosti za životne ishode korisnika. Važna specifičnost socijalnih pedagoga i socijalnih pedagoginja je nužnost posjedovanja vrijednosnog sustava koji omogućava rad s marginaliziranim i socijalno isključenim skupinama korisnika.

 

Skupovi kompetencija (16)
1.
Planiranje i programiranje socijalnopedagoških intervencija
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati vremenom, zadatcima i resursima u okviru radnog mjesta/projektnih aktivnosti.
Interpretirati etiološke i fenomenološke značajke rizičnih ponašanja i problema u ponašanju na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.
Objasniti specifičnosti razvojnih faza korisnika.
Procijeniti specifičnosti i potrebe okruženja u kojima se provode socijalnopedagoške intervencije (obiteljsko okruženje, institucionalno okruženje, okruženje zajednice).
Utvrditi specifične resurse i ključne dionike u lokalnoj zajednici koji mogu pomoći u zadovoljenju potreba korisnika socijalnopedagoških intervencija.
2.
Upravljanje informacijama iz zakonskog i regulatornog okvira
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Interpretirati postojeće javne politike, zakone, pravilnike, protokole i druge važne dokumente.
Opisati mrežu socijalnopedagoških intervencija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.
Kritički analizirati javne politike, zakone, pravilnike, protokole i druge važne dokumente usmjerene na osobe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
Opisati kontinuum socijalnopedagoških intervencija.
3.
Razumijevanje fenomena problema u ponašanju
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti cjelokupni razvoj i prepoznati odstupanja u psihofizičkom razvoju.
Klasificirati i objasniti probleme u ponašanju.
Objasniti okolnosti i promjene u sustavima značajnima za pojedinca (obitelj, vršnjaci, institucije, organizacije i zajednica) koje mogu doprinijeti razvoju problema u ponašanju.
Prepoznati i interpretirati rizike, snage, potrebe te razinu spremnosti na promjenu ciljane populacije u svrhu kreiranja i provedbe socijalnopedagoških intervencija.
4.
Organizacija posla
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi plan aktivnosti sukladno zahtjevima i očekivanjima radnog mjesta.
Kreirati godišnji plan i program rada te vrednovati njegovu provedbu.
Kreirati sadržaj radnog mjesta na teorijski utemeljenim modelima intervencija i standardima kvalitete.
Vrednovati i evidentirati realizaciju planova i programa rada.
5.
Procjena obilježja osoba s problemima u ponašanju, analiza i sinteza informacija
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osmisliti i primijeniti postupke, metode i tehnike procjene rizičnih ponašanja i problema u ponašanju.
Procijeniti utjecaj rizičnih i zaštitnih čimbenika u socijalnim okruženjima ciljane populacije (obiteljsko okruženje, institucionalno okruženje, okruženje zajednice) koji povećavaju ili umanjuju rizik za razvoj problema u ponašanju, ili koji su doveli do razvoja problema u ponašanju korisnika.
Tumačiti i integrirati podatke iz dokumentacije te nalaza, mišljenja i prijedloga drugih stručnjaka radi planiranja i provedbe stručnih postupaka.
Predložiti primjereni oblik školovanja i odgojno-obrazovne podrške, kaznenopravnu, socijalno - zaštitnu ili obiteljsko-pravnu intervenciju za osobe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju, emocionalnim problemima, teškoćama u socijalnom funkcioniranju, ovisno o sustavu u kojem se intervencija predlaže.
Izraditi plan provedbe i implementacije socijalnopedagoške intervencije
6.
Kreiranje programa i socijalnopedagoških intervencija
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predložiti znanstveno utemeljene pristupe i metode rada s ciljem promjene ponašanja, smanjivanja razvojnih i okolinskih rizika te jačanja potencijala osobe i njenog okruženja.
Objasniti znanstveno utemeljena načela, pristupe i metode rada s ciljanom populacijom.
Integrirati teorijske i empirijske spoznaje u svrhu samostalnog razvijanja socijalnopedagoških intervencija u području promocije mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja, prevencije i tretmana problema u ponašanju te posttretmana.
Kreirati znanstveno utemeljenu intervenciju usklađenu s rizicima, snagama i potrebama korisnika.
Kreirati znanstveno utemeljenu intervenciju baziranu na logičkom modelu.
Kreirati znanstveno utemeljenu socijalnopedagošku intervenciju na principima participacije, osnaživanja, socijalnog uključivanja (inkluzije) i multikulturalnosti, za pojedinca ili grupe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju te njihova socijalna okruženja (obitelj, institucije, vršnjaci, zajednica).
Uvažavati specifičnosti sustava (odgoja i obrazovanja, zdravstva, policije, pravosuđa, socijalne skrbi) u provedbi socijalnopedagoške intervencije.
Poznavati načela i metodologiju evaluacije socijalnopedagoških intervencija.
Planirati i provesti postupak evaluacije socijalnopedagoških intervencija.
Interpretirati rezultate dobivene kroz primjenu metoda evaluacije.
7.
Implementacija socijalnopedagoških programa i intervencija
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uvažavati specifičnosti sustava (odgoja i obrazovanja, zdravstva, policije, pravosuđa, socijalne skrbi) u osmišljavanju i planiranju provedbe socijalnopedagoških intervencija.
Provesti znanstveno utemeljenu intervenciju u području promocije mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja, prevencije i tretmana problema u ponašanju te posttretmana.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju putem individualnog ili grupnog rada usmjerenu na podršku i/ili promjenu ponašanja pojedinca.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju s/u obitelji.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju s/u institucijama poput kaznionica, ustanova socijalne skrbi, odgojno-obrazovnih ustanova.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju s/u zajednici.
Podučiti korisnike socijalnopedagoških usluga životnim i socijalno-emocionalnim vještinama te poticati samouvid koji će im pomoći u rješavanju osobnih i socijalnih problema.
Pružiti podršku osobama koje proživljavaju (su proživjeli) teška životna iskustva kroz identificiranje potreba i promoviranje njihovih prava, socijalnog uključivanja i dobrostanja.
Kreirati okruženje koje podržava korisnike u promjeni ponašanja, unaprjeđivanju njihovog psihosocijalnog funkcioniranja i kvalitete života.
Primijeniti postojeće i razvijati nove modele participacije korisnika u svim procesima u koje su uključeni.
Postupati prema korisniku u skladu s relevantnim zakonskim aktima i etikom struke.
Prilagoditi način komunikacije kognitivnim i komunikacijskim mogućnostima korisnika.
Vrednovati ishode i donijeti odluke sukladno rezultatima vrednovanja.
8.
Uspostava i održavanje profesionalno pomažućeg odnosa
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti interpersonalne vještine nužne za uspostavu, održavanje i završavanje empatičnog odnosa s korisnicima socijalnopedagoških usluga.
Primijeniti načela i pristupe u radu s nedobrovoljnim korisnicima.
Primijeniti metode i tehnike motiviranja korisnika za sudjelovanje u intervenciji ili za promjenu ponašanja.
Primijeniti metode i tehnike usmjerene na pružanje pomoći i promjenu ponašanja korisnika.
9.
Suradnja i komuniciranje
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u timovima i/ili radnim skupinama formiranima u svrhu unaprjeđenja regulatornog okvira, nacionalnih i lokalnih politika koje se odnose na socijalnopedagošku djelatnost.
Sudjelovati u kreiranju timskog prijedloga i mišljenja o cjelokupnom funkcioniranju osobe i procjeni razvojnih i okolinskih rizika za razvoj problema u ponašanju.
Surađivati s drugim stručnjacima u svrhu rješavanja specifičnih problema korisnika i/ili stručnih pitanja.
Koordinirati uključenost korisnika u višestruke intervencije.
Primjenjivati vještine timskog rada sa stručnjacima različitih struka, iz različitih organizacija i sustava.
Unaprijediti postojeće te predlagati nove suradnje u okviru interdisciplinarnog timskog pristupa u najboljem interesu korisnika.
Procijeniti nužnost upućivanja u daljnje intervencije u skladu s individualnim potrebama.
Voditi timove i druge radne skupine formirane u svrhu rješavanja specifičnih problema korisnika i/ili stručnih pitanja.
Sudjelovati u izradi interdisciplinarnog prijedloga i mišljenja.
Primjenjivati vještine timskog pristupa sa stručnjacima srodnih profesija uzimajući u obzir okolnosti kriznih psihosocijalnih situacija.
Djelotvorno profesionalno komunicirati.
Surađivati u interdisciplinarnim i međusektorskim timovima.
Koristiti suvremene tehnologije u komunikaciji.
Upotrijebiti strani jezik s ciljem komunikacije i suradnje s relevantnim formalnim i neformalnim sustavima pomoći.
Primjenjivati vještine timskog pristupa sa stručnjacima srodnih profesija uzimajući u obzir okolnosti kriznih psihosocijalnih situacija
10.
Etičko i stručno postupanje
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razjasniti i primijeniti etičke principe i standarde struke u svim aspektima socijalnopedagoškog rada.
Zagovarati razvoj i implementaciju znanstveno utemeljenih socijalnopedagoških intervencija u području promocije mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja, prevencije i tretmana problema u ponašanju te posttretmana.
Vrednovati vlastito mentalno i fizičko zdravlje te primijeniti strategije očuvanja vlastitog mentalnog i fizičkog zdravlja.
Kontinuirano razvijati i unapređivati standarde kvalitete socijalnopedagoškog rada.
Zagovarati i promovirati prava i najbolji interes osoba u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
11.
Sigurnost i upravljanje rizikom
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Vrednovati načine postupanja u kriznim/rizičnim situacijama.
Primijeniti metode i tehnike kao i komunikacijske vještine nužne za upravljanje kriznim psihosocijalnim situacijama (poput izloženosti prijetnjama osoba lišenih slobode u zatvorskom sustavu).
Izraditi plan postupanja u kriznoj psihosocijalnoj situaciji.
Izraditi sigurnosnu procjenu pojedinca i/ili situacije.
12.
Dokumentiranje
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti različite metode dokumentiranja provedbe socijalnopedagoških intervencija.
Koristiti bazu podataka o korisnicima i pruženim stručnim uslugama.
Pokazati znanje rada na računalu i primjenu programskih paketa za provođenje i evidenciju provedenih socijalnopedagoških intervencija.
Vrednovati i evidentirati realizaciju planova i programa rada.
13.
Izvještavanje
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Napisati stručno mišljenje i prijedlog temeljen na interpretaciji i integraciji podataka dobivenih kroz procjenu osobe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
Izvijestiti o provedenoj intervenciji usmenim ili pisanim putem.
14.
Promocija i edukacija
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osmisliti i provesti program učenja ili aktivnost za (su)stručnjake s ciljem ovladavanja općim i specifičnim socijalnopedagoškim kompetencijama te poboljšanja osobne i profesionalne djelotvornosti.
Odgovarajuće prezentirati stručne sadržaje usmenim i pisanim putem te multimedijalno.
Izraditi stručne i promotivne materijale na temu socijalnopedagoških, psihosocijalnih i psihoedukativnih kompetencija te poboljšanja osobne i profesionalne djelotvornosti.
Promovirati postojeće i nove intervencije namijenjene osobama u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
Prikazati modele učinkovitih socijalnopedagoških intervencija stručnoj i široj javnosti.
Prikazati elemente socijalnopedagoškog rada i stručnog djelovanja općoj i stručnoj javnosti na pisani i usmeni način.
Identificirati načine osiguravanja sredstava za provedbu socijalnopedagoških intervencija putem javnih natječaja, donacija i uslužnih djelatnosti.
Demonstrirati poduzetničke vještine važne za razvoj i promociju psihosocijalnih usluga.
15.
Promocija osobnog i profesionalnog razvoja i razvoja (su)stručnjaka
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Vrednovati ugroženost vlastitog mentalnog i fizičkog zdravlja u kriznim psihosocijalnim situacijama.
Mentorirati vježbenika/ce s ciljem njegove/njezine pripreme za buduće ovlašteno obavljanje djelatnosti.
Upravljati vlastitim profesionalnim razvojem.
Planirati i provoditi osobni plan kontinuiranog stručnog usavršavanja.
Procjenjivati, vrednovati i unaprjeđivati vlastiti profesionalni rad/angažman.
Zagovarati važnost provedbe stručnjačke podrške (mentoriranje, supervizija i sl.).
Pružiti profesionalnu (su)stručnjačku podršku i/ili superviziju.
Osmišljavati i provoditi programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja socijalnih pedagoga.
Razviti plan i program rada i praćenja vježbenika/ce s ciljem njegove/njezine pripreme za buduće samostalno obavljanje djelatnosti.
16.
Istraživanje i razvoj socijalnopedagoških intervencija (inovacije)
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predložiti načine unaprjeđenja u daljnjoj provedbi intervencije.
Definirati metodologiju za provođenje empirijskog istraživanja.
Kreirati i provesti empirijsko istraživanje s ciljem produbljivanja spoznaja o mentalnom zdravlju/pozitivnom razvoju te etiološkim i fenomenološkim značajkama problema u ponašanju, obilježjima ponašanja pojedinaca, obitelji, skupina te učinkovitim stručnim intervencijama.
Predstaviti rezultate znanstvenog istraživanja i stručnog djelovanja općoj i stručnoj javnosti na pisani i usmeni način.
Kreirati inovativne metode procjene rizičnih ponašanja i problema u ponašanju.
Predložiti inovacije u socijalnopedagoškim intervencijama (s pojedincima, obiteljima, grupama i/ili u/s zajednicama) u svim sektorima socijalnoopedagoške djelatnosti (odgoja i obrazovanja, zdravstva, unutarnjih poslova, socijalne skrbi ili pravosuđa) temeljem rezultata provedenog znanstvenog istraživanja.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (18)
1.
Strateško i operativno planiranje radnog mjesta socijalnog pedagoga
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Upravljati vremenom, zadatcima i resursima u okviru radnog mjesta/projektnih aktivnosti.
Interpretirati postojeće javne politike, zakone, pravilnike, protokole i druge važne dokumente.
Opisati mrežu socijalnopedagoških intervencija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.
Izraditi plan aktivnosti sukladno zahtjevima i očekivanjima radnog mjesta.
Kreirati godišnji plan i program rada te vrednovati njegovu provedbu.
Kreirati sadržaj radnog mjesta na teorijski utemeljenim modelima intervencija i standardima kvalitete.
Razjasniti i primijeniti etičke principe i standarde struke u svim aspektima socijalnopedagoškog rada.
2.
Praćenje etioloških i fenomenoloških obilježja populacija u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Interpretirati etiološke i fenomenološke značajke rizičnih ponašanja i problema u ponašanju na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.
Objasniti specifičnosti razvojnih faza korisnika.
Pratiti cjelokupni razvoj i prepoznati odstupanja u psihofizičkom razvoju.
Klasificirati i objasniti probleme u ponašanju.
Objasniti okolnosti i promjene u sustavima značajnima za pojedinca (obitelj, vršnjaci, institucije, organizacije i zajednica) koje mogu doprinijeti razvoju problema u ponašanju.
3.
Analiziranje regulatornog okvira te nacionalnih i lokalnih politika koje se odnose na socijalnopedagošku djelatnost i predlaganje njihovih unapređenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Interpretirati postojeće javne politike, zakone, pravilnike, protokole i druge važne dokumente.
Kritički analizirati javne politike, zakone, pravilnike, protokole i druge važne dokumente usmjerene na osobe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
Sudjelovati u timovima i/ili radnim skupinama formiranima u svrhu unaprjeđenja regulatornog okvira, nacionalnih i lokalnih politika koje se odnose na socijalnopedagošku djelatnost.
Zagovarati i promovirati prava i najbolji interes osoba u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
4.
Procjenjivanje rizika, potreba i resursa korisnika i njegovog okruženja
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Interpretirati etiološke i fenomenološke značajke rizičnih ponašanja i problema u ponašanju na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.
Procijeniti specifičnosti i potrebe okruženja u kojima se provode socijalnopedagoške intervencije (obiteljsko okruženje, institucionalno okruženje, okruženje zajednice).
Utvrditi specifične resurse i ključne dionike u lokalnoj zajednici koji mogu pomoći u zadovoljenju potreba korisnika socijalnopedagoških intervencija.
Prepoznati i interpretirati rizike, snage, potrebe te razinu spremnosti na promjenu ciljane populacije u svrhu kreiranja i provedbe socijalnopedagoških intervencija.
Osmisliti i primijeniti postupke, metode i tehnike procjene rizičnih ponašanja i problema u ponašanju.
Procijeniti utjecaj rizičnih i zaštitnih čimbenika u socijalnim okruženjima ciljane populacije (obiteljsko okruženje, institucionalno okruženje, okruženje zajednice) koji povećavaju ili umanjuju rizik za razvoj problema u ponašanju, ili koji su doveli do razvoja problema u ponašanju korisnika.
Tumačiti i integrirati podatke iz dokumentacije te nalaza, mišljenja i prijedloga drugih stručnjaka radi planiranja i provedbe stručnih postupaka.
5.
Izrađivanje socijalnopedagoškog mišljenja i prijedloga u svrhu planiranja socijalnopedagoških intervencija
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Opisati kontinuum socijalnopedagoških intervencija.
Predložiti primjereni oblik školovanja i odgojno-obrazovne podrške, kaznenopravnu, socijalno - zaštitnu ili obiteljsko-pravnu intervenciju za osobe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju, emocionalnim problemima, teškoćama u socijalnom funkcioniranju, ovisno o sustavu u kojem se intervencija predlaže.
Izraditi plan provedbe i implementacije socijalnopedagoške intervencije
Predložiti znanstveno utemeljene pristupe i metode rada s ciljem promjene ponašanja, smanjivanja razvojnih i okolinskih rizika te jačanja potencijala osobe i njenog okruženja.
Sudjelovati u kreiranju timskog prijedloga i mišljenja o cjelokupnom funkcioniranju osobe i procjeni razvojnih i okolinskih rizika za razvoj problema u ponašanju.
Izraditi sigurnosnu procjenu pojedinca i/ili situacije.
Napisati stručno mišljenje i prijedlog temeljen na interpretaciji i integraciji podataka dobivenih kroz procjenu osobe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
6.
Planiranje socijalnopedagoških intervencija s pojedincem, grupom, obitelji, institucijom, i/ili u/s lokalnom zajednicom na razini promocije mentalnog zdravlja, prevencije, tretmana i posttretmana
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Objasniti znanstveno utemeljena načela, pristupe i metode rada s ciljanom populacijom.
Integrirati teorijske i empirijske spoznaje u svrhu samostalnog razvijanja socijalnopedagoških intervencija u području promocije mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja, prevencije i tretmana problema u ponašanju te posttretmana.
Kreirati znanstveno utemeljenu intervenciju usklađenu s rizicima, snagama i potrebama korisnika.
Kreirati znanstveno utemeljenu intervenciju baziranu na logičkom modelu.
Kreirati znanstveno utemeljenu socijalnopedagošku intervenciju na principima participacije, osnaživanja, socijalnog uključivanja (inkluzije) i multikulturalnosti, za pojedinca ili grupe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju te njihova socijalna okruženja (obitelj, institucije, vršnjaci, zajednica).
Uvažavati specifičnosti sustava (odgoja i obrazovanja, zdravstva, policije, pravosuđa, socijalne skrbi) u osmišljavanju i planiranju provedbe socijalnopedagoških intervencija.
7.
Provođenje socijalnopedagoških intervencija s pojedincem, grupom, obitelji, institucijama, i/ili u/s lokalnom zajednicom na razini promocije mentalnog zdravlja, prevencije, tretmana i posttretmana
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Vrednovati i evidentirati realizaciju planova i programa rada.
Uvažavati specifičnosti sustava (odgoja i obrazovanja, zdravstva, policije, pravosuđa, socijalne skrbi) u provedbi socijalnopedagoške intervencije.
Provesti znanstveno utemeljenu intervenciju u području promocije mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja, prevencije i tretmana problema u ponašanju te posttretmana.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju putem individualnog ili grupnog rada usmjerenu na podršku i/ili promjenu ponašanja pojedinca.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju s/u obitelji.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju s/u institucijama poput kaznionica, ustanova socijalne skrbi, odgojno-obrazovnih ustanova.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju s/u zajednici.
Podučiti korisnike socijalnopedagoških usluga životnim i socijalno-emocionalnim vještinama te poticati samouvid koji će im pomoći u rješavanju osobnih i socijalnih problema.
Pružiti podršku osobama koje proživljavaju (su proživjeli) teška životna iskustva kroz identificiranje potreba i promoviranje njihovih prava, socijalnog uključivanja i dobrostanja.
Kreirati okruženje koje podržava korisnike u promjeni ponašanja, unaprjeđivanju njihovog psihosocijalnog funkcioniranja i kvalitete života.
Primijeniti postojeće i razvijati nove modele participacije korisnika u svim procesima u koje su uključeni.
Postupati prema korisniku u skladu s relevantnim zakonskim aktima i etikom struke.
Prilagoditi način komunikacije kognitivnim i komunikacijskim mogućnostima korisnika.
Primijeniti interpersonalne vještine nužne za uspostavu, održavanje i završavanje empatičnog odnosa s korisnicima socijalnopedagoških usluga.
Primijeniti načela i pristupe u radu s nedobrovoljnim korisnicima.
Primijeniti metode i tehnike motiviranja korisnika za sudjelovanje u intervenciji ili za promjenu ponašanja.
Primijeniti metode i tehnike usmjerene na pružanje pomoći i promjenu ponašanja korisnika.
Surađivati s drugim stručnjacima u svrhu rješavanja specifičnih problema korisnika i/ili stručnih pitanja.
Koordinirati uključenost korisnika u višestruke intervencije.
Izvijestiti o provedenoj intervenciji usmenim ili pisanim putem.
8.
Evaluiranje socijalnopedagoških intervencija
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Poznavati načela i metodologiju evaluacije socijalnopedagoških intervencija.
Planirati i provesti postupak evaluacije socijalnopedagoških intervencija.
Interpretirati rezultate dobivene kroz primjenu metoda evaluacije.
Vrednovati ishode i donijeti odluke sukladno rezultatima vrednovanja.
Predložiti načine unaprjeđenja u daljnjoj provedbi intervencije.
9.
Kreiranje, vođenje i sudjelovanje u provedbi integriranih (međusektorskih/međuresornih) intervencija za korisnike u riziku za razvoj ili s problemima u ponašanju
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Procijeniti specifičnosti i potrebe okruženja u kojima se provode socijalnopedagoške intervencije (obiteljsko okruženje, institucionalno okruženje, okruženje zajednice).
Utvrditi specifične resurse i ključne dionike u lokalnoj zajednici koji mogu pomoći u zadovoljenju potreba korisnika socijalnopedagoških intervencija.
Koordinirati uključenost korisnika u višestruke intervencije.
Primjenjivati vještine timskog rada sa stručnjacima različitih struka, iz različitih organizacija i sustava.
Unaprijediti postojeće te predlagati nove suradnje u okviru interdisciplinarnog timskog pristupa u najboljem interesu korisnika.
Procijeniti nužnost upućivanja u daljnje intervencije u skladu s individualnim potrebama.
Voditi timove i druge radne skupine formirane u svrhu rješavanja specifičnih problema korisnika i/ili stručnih pitanja.
Sudjelovati u izradi interdisciplinarnog prijedloga i mišljenja.
10.
Upravljanje i pregovaranje u kriznim psihosocijalnim situacijama
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Voditi timove i druge radne skupine formirane u svrhu rješavanja specifičnih problema korisnika i/ili stručnih pitanja.
Primjenjivati vještine timskog pristupa sa stručnjacima srodnih profesija uzimajući u obzir okolnosti kriznih psihosocijalnih situacija.
Vrednovati načine postupanja u kriznim/rizičnim situacijama.
Primijeniti metode i tehnike kao i komunikacijske vještine nužne za upravljanje kriznim psihosocijalnim situacijama (poput izloženosti prijetnjama osoba lišenih slobode u zatvorskom sustavu).
Izraditi plan postupanja u kriznoj psihosocijalnoj situaciji.
Izraditi sigurnosnu procjenu pojedinca i/ili situacije.
Vrednovati ugroženost vlastitog mentalnog i fizičkog zdravlja u kriznim psihosocijalnim situacijama.
11.
Zagovaranje najboljeg interesa osoba s problemima u ponašanju ili u riziku za razvoj problema u ponašanju i njihovih obitelji
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Kritički analizirati javne politike, zakone, pravilnike, protokole i druge važne dokumente usmjerene na osobe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
Primijeniti postojeće i razvijati nove modele participacije korisnika u svim procesima u koje su uključeni.
Zagovarati razvoj i implementaciju znanstveno utemeljenih socijalnopedagoških intervencija u području promocije mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja, prevencije i tretmana problema u ponašanju te posttretmana.
Zagovarati i promovirati prava i najbolji interes osoba u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
12.
Komuniciranje i suradnja unutar i/ili između relevantnih formalnih i neformalnih sustava, institucija/organizacija
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Primijeniti postojeće i razvijati nove modele participacije korisnika u svim procesima u koje su uključeni.
Koordinirati uključenost korisnika u višestruke intervencije.
Unaprijediti postojeće te predlagati nove suradnje u okviru interdisciplinarnog timskog pristupa u najboljem interesu korisnika.
Voditi timove i druge radne skupine formirane u svrhu rješavanja specifičnih problema korisnika i/ili stručnih pitanja.
Sudjelovati u izradi interdisciplinarnog prijedloga i mišljenja.
Djelotvorno profesionalno komunicirati.
Surađivati u interdisciplinarnim i međusektorskim timovima.
Koristiti suvremene tehnologije u komunikaciji.
Upotrijebiti strani jezik s ciljem komunikacije i suradnje s relevantnim formalnim i neformalnim sustavima pomoći.
Primjenjivati vještine timskog pristupa sa stručnjacima srodnih profesija uzimajući u obzir okolnosti kriznih psihosocijalnih situacija
Mentorirati vježbenika/ce s ciljem njegove/njezine pripreme za buduće ovlašteno obavljanje djelatnosti.
13.
Osmišljavanje i provođenje edukacija iz područja socijalnopedagoške djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Osmisliti i provesti program učenja ili aktivnost za (su)stručnjake s ciljem ovladavanja općim i specifičnim socijalnopedagoškim kompetencijama te poboljšanja osobne i profesionalne djelotvornosti.
Odgovarajuće prezentirati stručne sadržaje usmenim i pisanim putem te multimedijalno.
Izraditi stručne i promotivne materijale na temu socijalnopedagoških, psihosocijalnih i psihoedukativnih kompetencija te poboljšanja osobne i profesionalne djelotvornosti.
14.
Vođenje dokumentacije o korisnicima, evidencije rada te izvještavanje o provedenim socijalnopedagoškim intervencijama
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Vrednovati i evidentirati realizaciju planova i programa rada.
Koristiti različite metode dokumentiranja provedbe socijalnopedagoških intervencija.
Koristiti bazu podataka o korisnicima i pruženim stručnim uslugama.
Pokazati znanje rada na računalu i primjenu programskih paketa za provođenje i evidenciju provedenih socijalnopedagoških intervencija.
Vrednovati i evidentirati realizaciju planova i programa rada.
Izvijestiti o provedenoj intervenciji usmenim ili pisanim putem.
15.
Cjeloživotno učenje i pružanje različitih oblika sustručnjačke pomoći
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Razjasniti i primijeniti etičke principe i standarde struke u svim aspektima socijalnopedagoškog rada.
Vrednovati vlastito mentalno i fizičko zdravlje te primijeniti strategije očuvanja vlastitog mentalnog i fizičkog zdravlja.
Kontinuirano razvijati i unapređivati standarde kvalitete socijalnopedagoškog rada.
Mentorirati vježbenika/ce s ciljem njegove/njezine pripreme za buduće ovlašteno obavljanje djelatnosti.
Upravljati vlastitim profesionalnim razvojem.
Planirati i provoditi osobni plan kontinuiranog stručnog usavršavanja.
Procjenjivati, vrednovati i unaprjeđivati vlastiti profesionalni rad/angažman.
Zagovarati važnost provedbe stručnjačke podrške (mentoriranje, supervizija i sl.).
Pružiti profesionalnu (su)stručnjačku podršku i/ili superviziju.
Osmišljavati i provoditi programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja socijalnih pedagoga.
Razviti plan i program rada i praćenja vježbenika/ce s ciljem njegove/njezine pripreme za buduće samostalno obavljanje djelatnosti.
16.
Razvijanje i promoviranje edukacija/treninga iz socijalnopedagoške djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Promovirati postojeće i nove intervencije namijenjene osobama u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
Prikazati modele učinkovitih socijalnopedagoških intervencija stručnoj i široj javnosti.
Prikazati elemente socijalnopedagoškog rada i stručnog djelovanja općoj i stručnoj javnosti na pisani i usmeni način.
Identificirati načine osiguravanja sredstava za provedbu socijalnopedagoških intervencija putem javnih natječaja, donacija i uslužnih djelatnosti.
Demonstrirati poduzetničke vještine važne za razvoj i promociju psihosocijalnih usluga.
17.
Planiranje i provođenje stručnog i znanstvenog istraživačkog rada
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Definirati metodologiju za provođenje empirijskog istraživanja.
Kreirati i provesti empirijsko istraživanje s ciljem produbljivanja spoznaja o mentalnom zdravlju/pozitivnom razvoju te etiološkim i fenomenološkim značajkama problema u ponašanju, obilježjima ponašanja pojedinaca, obitelji, skupina te učinkovitim stručnim intervencijama.
Predstaviti rezultate znanstvenog istraživanja i stručnog djelovanja općoj i stručnoj javnosti na pisani i usmeni način.
18.
Osmišljavanje, razvijanje i implementacija novih metoda procjene i provedbe socijalnopedagoških intervencija
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Kreirati inovativne metode procjene rizičnih ponašanja i problema u ponašanju.
Predložiti inovacije u socijalnopedagoškim intervencijama (s pojedincima, obiteljima, grupama i/ili u/s zajednicama) u svim sektorima socijalnoopedagoške djelatnosti (odgoja i obrazovanja, zdravstva, unutarnjih poslova, socijalne skrbi ili pravosuđa) temeljem rezultata provedenog znanstvenog istraživanja.
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni pedagog/socijalna pedagoginja
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
29.11.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje