Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Edukacijski rehabilitator/Edukacijska rehabilitatorica

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.23.235.2352 Stručnjaci/stručnjakinje edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Edukacijski rehabilitator/edukacijska rehabilitatorica je stručnjak koji obavlja reguliranu, edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u cilju unapređivanja funkcionalnih sposobnosti i razvoja individualnih potencijala, stjecanja akademskih i socijalnih znanja i vještina, profesionalnog osposobljavanja/rehabilitacije, unapređenja životnog okruženja i kvalitete života ciljane populacije.

Ciljana populacija edukacijskog rehabilitatora su djeca s neurorazvojnim čimbenicima rizika i simptomima rizika; djeca, mladi i odrasle osobe s: intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, ADHD-om, poremećajem iz spektra autizma (PSA), višestrukim teškoćama, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, teškoćama vizualne percepcije; slijepa, slabovidna i gluhoslijepa djeca, mladi i odrasli; kao i njihovo okruženje.

Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost obuhvaća probir ciljane populacije te utvrđivanje potreba za sveobuhvatnom podrškom; prevenciju sekundarnih teškoća i socijalnog isključivanja, procjenu razvojnih miljokaza,  funkcioniranja i potreba za podrškom, značajki životnog okruženja i kvalitete života te procjenu primjerenih oblika edukacijsko-rehabilitacijskih programa i rehabilitacijske tehnologije (AT) za ciljanu populaciju u svim područjima rada. Nadalje, metodiku rada edukacijskog rehabilitatora u poučavanju djece i učenikaizradu i provođenje individualiziranih edukacijsko rehabilitacijskih planova i programa za ciljanu populaciju i životno okruženje u svim područjima rada, savjetovanje vezano uz ciljanu populaciju, te evaluaciju  svih načina djelovanja.

Područja rada edukacijskih rehabilitatora su rana intervencija u djetinjstvu, odgoj i obrazovanje, osposobljavanje za život i rad, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i stanovanje, treća životna dob te tranzicije/prijelazi unutar i između sustava (podrške).

U odnosu na uže socijalno okruženje ciljane populacije, u fokusu edukacijskih rehabilitatora su intervencije, edukacije, savjetovanja i podrška obiteljskom sustavu, skrbnicima/udomiteljima, intervencije i edukacije u vršnjačkom okruženju, kao i informiranje, edukacije i savjetovanje različitih stručnjaka, pomoćnika i poslodavaca iz okruženja ciljane populacije.

Važan aspekt rada edukacijskih rehabilitatora je analiza i kreiranje postupka i preporuka za unapređenje procesa inkluzije te razvoj suvremenih modela i programa podrške ciljanoj populaciji u zajednici.

Edukacijski rehabilitatori rade sa svim dobnim skupinama ciljane populacije u sustavu odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, civilnog sektora te samostalnoj djelatnosti.

Uvjeti rada

Edukacijski rehabilitatori rade u zatvorenim i otvorenim prostorima, u jutarnjim, poslijepodnevnim, iznimno noćnim smjenama, na nekim radnim mjestima mogu raditi i vikendom. Rade individualno ili u timu. Tijekom rada edukacijski rehabilitatori mogu biti izloženi dugotrajno sjedećem, stojećem ili savijenom položaju (pognutom, klečećem). Na nekim radnim mjestima izloženi su buci, dugotrajno koordiniranom radu ruku i nogu, prenošenju djece, mladih s teškoćama i odraslih osoba s invaliditetom. U uvjetima u kojima nisu osigurani profesionalni uvjeti na radnom mjestu (neravnopravan položaj i vrijednosni sustavi, zbunjujuće procedure, propisi, fizička ugroza od drugih osoba, zaraznih bolesti i dr.), niti uvjeti za profesionalni rast i razvoj, edukacijski rehabilitatori su izloženi povećanom nivou profesionalnog stresa, emocionalne iscrpljenosti i sagorijevanja na poslu. Edukacijski rehabilitatori imaju pravo na zaštitu od utjecaja na stručnu prosudbu i uznemiravanje ili prijetnje zbog profesionalnog djelovanja i odlučivanja, koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva edukacijskog rehabilitatora.

Skupovi kompetencija (15)
1.
Probir u edukacijskoj rehabilitaciji
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Objasniti odstupanja od tipičnog razvoja u motoričkom, senzornom, spoznajom, komunikacijskom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju
Prepoznati rane razvojne simptome rizika
Razlikovati neurorazvojne čimbenike rizika od simptoma rizika u dojenačkoj dobi
Planirati, provoditi i vrednovati programe probira ciljane populacije
Utvrditi potrebu rane intervencije za ciljanu populaciju
Kreirati i primijeniti probirne ljestvice u radu s ciljanom populacijom
Prepoznati odstupanja u razvoju socijalnih i emocionalnih vještina te vještina učenja u predškolskoj i školskoj dobi.
2.
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena i vrednovanje
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati sustave i modele podrške u zajednici i odabrati primjerene postupke u skladu s individualnim potrebama ciljane populacije
Provesti formalne i neformalne tehnike edukacijsko-rehabilitacijske procjene
Kreirati i provesti procjenu razvojnih miljokaza, funkcioniranja i potreba za podrškom (na području motoričkog, senzornog i spoznajnog razvoja, učenja, komunikacije, socijalnih i emocionalnih vještina) za ciljanu populaciju
Kreirati i provesti procjenu adaptivnih vještina i akademskih predvještina i vještina, znanja i interesa ciljane populacije
Kreirati i provesti procjenu životnog okruženja ciljane populacije: fizičko okruženje (npr. škola, učionica, radno mjesto, obiteljski dom, prijevozno sredstvo) te uže (npr. obitelj, vršnjaci, odgojitelji, učitelji, nastavnici, odgojitelji, poslodavci, zaposlenici) i šire socijalno okruženje (dostupne mogućnosti u zajednici vezane za socijalnu inkluziju, službe i sustave podrške)
Procijeniti čimbenike i obilježja kvalitete življenja ciljane populacije
U postupku procjene, primjenjivati vještine timskog rada i suradnje sa stručnjacima različitih profila, s različitim organizacijama i sustavima te osobama iz životnog okruženja ciljane populacije
Kreirati i provesti procjenu potreba za AT podrškom, digitalnim alatima i strategijama ciljane populacije u svim područjima rada
Procijeniti profesionalne interese i sposobnosti mladih ciljane populacije
Procijeniti potrebe za prilagodbom radnog mjesta i uvjeta rada odraslih ciljane populacije
Provesti funkcionalnu procjenu nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije
Izraditi edukacijsko-rehabilitacijski nalaz, mišljenje i preporuke za ciljanu populaciju u svim područjima rada
Poznavati i primjenjivati elemente procesa vrednovanja kvalitete programa i planova podrške
Vrednovati provedbu individualiziranih planova i programa podrške, znanstveno utemeljenih, edukacijsko-rehabilitacijskih programa i intervencija
Modificirati/preoblikovati edukacijsko-rehabilitacijske programe, planove podrške i postupke s obzirom na njihove učinke
Kritički prosuđivati ostvarivanje prava i preuzimanje odgovornosti svih dionika u sustavima koji razvijaju modele i pružaju skrb i podršku ciljanoj populaciji
Pratiti i vrednovati napredak ciljane populacije primjenom formalnih i neformalnih tehnika edukacijsko-rehabilitacijske procjene
Vrednovati primjenu IKT, AT, digitalnih sadržaja, sredstava, didaktičkih materijala i pomagala
3.
Sigurnost i zaštita zdravlja
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prilagodba i provođenje protokola vezanih za zaštitu zdravlja i okoliša
Osmišljavanje, provođenje i vrednovanje sigurnosnih protokola vezanih za ciljanu populaciju
Brinuti o vlastitom mentalnom i fizičkom zdravlju.
Osmišljavanje načina unapređivanja zdravlja na radnom mjestu edukacijskog rehabilitatora
4.
Evidencija i vođenje dokumentacije
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno voditi propisanu dokumentaciju i evidenciju o ciljanoj populaciji
Voditi evidenciju o realizaciji edukacijsko-rehabilitacijskih programa, intervencija, postupaka i podrške
Pisati izvještaje, nalaze, mišljenja, stručne preporuke, zahtjeve (npr. za odobravanje pomoćnika u nastavi, za nabavku zdravstvene, didaktičko - metodičke, komunikacijske opreme) i statističkih pregleda
5.
Analiziranje preduvjeta, pretpostavki i standarda kvalitete za samostalan edukacijsko-rehabilitacijski rad
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati preduvjete i organizirati edukacijsko-rehabilitacijski rad
Analizirati i razvijati standarde kvalitete edukacijsko-rehabilitacijskog rada
Analizirati zakonsku regulativu važnu za rad stručnjaka edukacijskog rehabilitatora u svim područjima rada
Analizirati stanja i potrebe za osiguravanjem pristupačnosti usluga socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, radi izjednačavanja mogućnosti i socijalnog uključivanja ciljane populacije
Analizirati sustave podrške u zajednici i odabrati modele primjerene individualnim potrebama ciljane populacije
6.
Organizacija edukacijsko-rehabilitacijskog rada
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati rad u skladu sa zakonskom regulativom
Osmisliti, organizirati i i prilagoditi fizičko okruženje u skladu s ciljevima rada
Odabrati, nabaviti, pripremiti, prilagoditi i izraditi individualno primjerene materijale (instrumenti procjene, edukacijsko-rehabilitacijski i didaktičko-metodički materijali, digitalna i asistivna tehnologija i dr.)
Kontinuirano promišljati, osmišljavati i mijenjati prostorno-materijalno okruženje u skladu s uočenim potrebama, interesima i značajkama funkcioniranja ciljane populacije
Analizirati stanja i potrebe za osiguravanjem pristupačnosti radi izjednačavanja mogućnosti i socijalnog uključivanja ciljane populacije
7.
Neposredni edukacijsko-rehabilitacijski rad s ciljanom populacijom
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Objasniti osobitosti u motoričkom, senzornom, spoznajnom, komunikacijskom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju ciljane populacije i potrebe za podrškom
Samostalno planirati i izrađivati individualne i individualizirane planove i programe podrške za ciljanu populaciju u svim područjima rada (npr. individualizirane odgojno obrazovne programe/kurikulume (IOOP/IK), individualne i individualizirane edukacijske planove (IEP), individualizirane planove podrške usmjerene obitelji (IOPP), osobno usmjerene planove podrške (OUPP) itd.)
Timski surađivati i/ili koordinirati proces planiranja i izrade individualnih i individualni plan i individualizirani programa podrške za ciljanu populaciju u svim područjima rada s drugim stručnjacima (npr. IOOP, IEP, IPPO, OUPP itd.)
Planirati i izrađivati posebne kurikulume uz individualizirane postupke u osnovnim i srednjim školama za ciljanu populaciju
Planirati i izrađivati posebne kurikulume za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada
Oblikovati i modificirati primjerene individualizirane, znanstveno utemeljene, edukacijsko - rehabilitacijske programe i intervencije u cilju razvoja kompetencija ciljane populacije i unapređivanja njihovog životnog okruženja
Analizirati i predlagati mjere za prilagodbu fizičkog i socijalnog okruženja sukladno potrebama ciljane populacije (npr. informacijska i komunikacijska pristupačnost, osiguranje prostorne pristupačnosti, struktura učionice, prijevoz)
Razumjeti i oblikovati razumnu prilagodbu fizičkog te užeg i šireg socijalnog okruženja u odnosu na pojedinca i njegove potrebe na radnom mjestu
Planirati i programirati edukacijsko-rehabilitacijski rad na prevenciji sekundarnih teškoća i socijalne isključenosti ciljane populacije
Izraditi individualni plan i individualizirani program podrške za tranzicije/prijelaze unutar i između sustava
Samostalno i timski izraditi plan podrške za sprečavanje i smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije
Kreirati inovativne edukacijsko-rehabilitacijske programe i intervencije
Planirati i programirati postupke i usluge profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja te profesionalne rehabilitacije ciljane populacije
Planirati i programirati rad s obitelji/skrbnicima/udomiteljima i socijalnim okruženjem ciljane populacije
Osmisliti, izraditi i/ili prilagoditi sredstva, pomagala i materijale za rad
Odrediti alate računalne i asistivne tehnologije (IKT i AT) te strategije za podršku ciljanoj populaciji u svim područjima rada (npr. individualne prilagodbe akademskih sadržaja, izrada obrazovnih sadržaja uz upotrebu netehničkih, niskotehnoloških i visokotehnoloških AT rješenja).
Izraditi program rada tima za asistivnu tehnologiju
Izraditi individualizaciju i adaptaciju alata i opreme za olakšani, optimalni pristup rješenjima asistivne tehnologije
Samostalno provoditi individualizirane planove i programe podrške, znanstveno utemeljene programe i intervencije u grupnim i individualnim oblicima rada u cilju unapređenja funkcionalnog razvoja i ostvarenja kvalitete života ciljane populacije i njihovih obitelji u svim područjima rada.
Primjenjivati i modificirati individualizirane, znanstveno utemeljene edukacijsko - rehabilitacijske programe i intervencije u cilju unapređenja životnog okruženja ciljane populacije
Provoditi programe za prevenciju sekundarnih teškoća i socijalne isključenosti ciljane populacije
Provoditi i/ili koordinirati provođenje prilagodbe šireg i užeg socijalnog i fizičkog okruženja
Primijeniti IKT, asistivnu tehnologiju, virtualnu i proširenu stvarnost, sredstva, materijale i pomagala u radu s ciljanom populacijom
Provoditi individualizirane planove tranzicije/prijelaza za ciljanu populaciju
Provoditi plan podrške za sprečavanje i smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije u suradnji s osobama iz životnog okruženja i drugim stručnjacima
Provoditi posebne kurikulume uz individualizirane postupke u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ciljane populacije
Provoditi posebne kurikulume za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada s ciljanom populacijom
Primjenjivati strategije učenja i poučavanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima s ciljanom populacijom
Primijeniti digitalne obrazovne sadržaje za podučavanje i učenje u kontaktu i na daljinu
Prevenirati razvoj sekundarnih teškoća i socijalne isključenosti ciljane populacije
Provoditi razumnu prilagodbu radnog mjesta osoba s invaliditetom (poslovi, uvjeti rada, zahtjevi radnog mjesta) i socijalnu prilagodbu na radnom mjestu (odnosi, komunikacija, pravila)
Preporučiti načine postupanja s ciljanom populacijom u izvanrednim u okolnostima
8.
Profesionalni razvoj
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati kontinuiranim profesionalnim i osobnim razvojem
9.
Suradnja s obitelji ciljane populacije, drugim stručnjacima i socijalnim okruženjem
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Surađivati s obitelji i drugim stručnjacima u provedbi probira ciljane populacije
Surađivati s obitelji, drugim stručnjacima i okolinom u izradi planova i programa podrške za ciljanu populaciju i za njihove obitelji
Koordinirati i/ili sudjelovati u radu mobilnih stručnih timova
Primjenjivati vještine timskog rada i suradnje sa stručnjacima različitih profila, s različitim organizacijama i sustavima te osobama iz životnog okruženja ciljane populacije
Surađivati s obitelji, drugim stručnjacima i okolinom u pružanju podrške tijekom tranzicije unutar i/ili između sustava za ciljanu populaciju
Surađivati s obitelji u provedbi individualiziranih planova i programa podrške i primjeni edukacijsko-rehabilitacijskih programa i intervencija s ciljanom populacijom
Proaktivno poticati suradnju s roditeljima i drugim stručnjacima vezanim uz ciljanu populaciju
Informirati roditelje i suradnike vezano uz ciljanu populaciju i edukacijsko-rehabilitacijski rad
Primjenjivati vještine timskog rada i suradnje sa stručnjacima različitih struka, s različitim organizacijama i sustavima te osobama iz životnog okruženja ciljane populacije
Surađivati sa stručnjacima izvan zemlje
Timski surađivati/ili koordinirati proces provedbe individualiziranih planova i programa podrške za ciljanu populaciju u svim područjima rada
10.
Promicanje struke
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Zagovarati i kreirati postupke unapređenja procesa inkluzije te razvoja suvremenih modela i programa podrške u zajednici za ciljanu populaciju.
Zagovarati prava djece s teškoćama i osoba s invaliditetom
Promovirati profesionalne kompetencije edukacijskih rehabilitatora, njihovu ulogu u društvu i svim područjima rada kroz komercijalne projekte, publikacije, medije i manifestacije te organiziranje konferencija, skupova, promocija
Prezentirati javnosti nova rješenja i protokole u struci
Zagovarati proces inkluzije te razvoj suvremenih modela i programa podrške u zajednici za ciljanu populaciju
11.
Generičke vještine
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Aktivno sudjelovati u timskom radu
Razvijati međusobno povjerenje u timu i uvažavanje ekspertnih znanja svakog pojedinca tima
Demonstrirati vještine vođenja i komunikacijske vještine
Pokazati socijalne i emocionalne kompetencije
Demonstrirati odgovarajuće prezentacijske i komunikacijske vještine: učinkovitu i prikladnu komunikaciju, fleksibilnost, otvorenost, empatiju, asertivnost, aktivno slušanje, poznavanje i prevladavanje prepreka u komunikaciji.
Primjenjivati vještine organizacije, timske suradnje i komunikacije
Demonstrirati profesionalnu odgovornost u svakodnevnom suradničkom radu.
12.
Edukacijsko-rehabilitacijska supervizija i mentoriranje
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Educirati i mentorirati pomoćnike u nastavi, osobne pomoćnike, radne asistente vezano uz ciljanu populaciju
Mentorirati studente i alumne-pripravnike
13.
Edukacija i savjetovanje
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pružati usluge individualne i grupne edukacije ciljane populacije i osoba iz njihovog socijalnog okruženja za upotrebu AT
Informirati, educirati i savjetovati odgojitelje, učitelje/nastavnike, pomoćnike u nastavi, asistente u stanovanju, radne asistente, osobne asistente, poslodavce, suradnike i druge stručnjake vezano za podršku ciljanoj populaciji i njihovim obiteljima
Senzibilizirati i educirati stručnjake i društvo o potrebama za podrškom ciljane populacije
14.
Istraživanje i inovacije
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kreirati nova rješenja i protokole postupanja povezane s profesionalno-etičkim izazovima struke
Kontinuirano prezentirati stručnoj i široj javnosti rezultate provedenih znanstvenih i stručnih istraživanja u području edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti
Planirati i provoditi znanstvena i stručna istraživanja temeljena na poštivanju etičkog kodeksa i načela društvene korisnosti rezultata istraživanja
Istraživati učinkovitost cjelokupnog sustava i razvijati suvremene modele i programe podrške u zajednici te nove usluge temeljene na relevantnim znanstvenim i stručnim spoznajama
Razvijati digitalne obrazovne sadržaje (DOS)
Pisati znanstvene i stručne radove
Razvijati nova tehnološka i programska rješenja u području asistivne tehnologije
Kreirati i provoditi nove programe/kurikulume, metode, terapijske postupke, tehnologije i metodičko-didaktičke pristupe namijenjene ciljanoj populaciji
15.
Kreiranje javnih politika
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Surađivati s državnim tijelima i tijelima lokalne uprave u cilju utjecaja na politiku skrbi, obrazovanja, zdravstva i rada ciljane populaciji
Zagovarati prava ciljane populacije
Predlagati izmjene strategija i javnih politika usmjerene na ciljanu populaciju
Zagovarati i kreirati postupke unapređenja procesa inkluzije te razvoja suvremenih modela i programa podrške u zajednici za ciljanu populaciju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Analiziranje, planiranje, organizacija rada edukacijskog rehabilitatora i ustanove u skladu sa zakonskom regulativom vezanom uz ciljanu populaciju u svim područjima rada
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Analizirati sustave i modele podrške u zajednici i odabrati primjerene postupke u skladu s individualnim potrebama ciljane populacije
Analizirati preduvjete i organizirati edukacijsko-rehabilitacijski rad
Analizirati i razvijati standarde kvalitete edukacijsko-rehabilitacijskog rada
Analizirati zakonsku regulativu važnu za rad stručnjaka edukacijskog rehabilitatora u svim područjima rada
Analizirati stanja i potrebe za osiguravanjem pristupačnosti usluga socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, radi izjednačavanja mogućnosti i socijalnog uključivanja ciljane populacije
Organizirati rad u skladu sa zakonskom regulativom
Upravljati kontinuiranim profesionalnim i osobnim razvojem
Kreirati nova rješenja i protokole postupanja povezane s profesionalno-etičkim izazovima struke
2.
Pripremanje uvjeta rada na određenom radnom mjestu u skladu s potrebama ciljane populacije u različitim životnim okruženjima i područjima rada
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Osmisliti, organizirati i i prilagoditi fizičko okruženje u skladu s ciljevima rada
Odabrati, nabaviti, pripremiti, prilagoditi i izraditi individualno primjerene materijale (instrumenti procjene, edukacijsko-rehabilitacijski i didaktičko-metodički materijali, digitalna i asistivna tehnologija i dr.)
Kontinuirano promišljati, osmišljavati i mijenjati prostorno-materijalno okruženje u skladu s uočenim potrebama, interesima i značajkama funkcioniranja ciljane populacije
Analizirati stanja i potrebe za osiguravanjem pristupačnosti radi izjednačavanja mogućnosti i socijalnog uključivanja ciljane populacije
3.
Planiranje, provođenje i vrednovanje aktivnosti probira ciljane populacije te utvrđivanje potreba za podrškom
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Objasniti odstupanja od tipičnog razvoja u motoričkom, senzornom, spoznajom, komunikacijskom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju
Prepoznati rane razvojne simptome rizika
Razlikovati neurorazvojne čimbenike rizika od simptoma rizika u dojenačkoj dobi
Planirati, provoditi i vrednovati programe probira ciljane populacije
Utvrditi potrebu rane intervencije za ciljanu populaciju
Kreirati i primijeniti probirne ljestvice u radu s ciljanom populacijom
Prepoznati odstupanja u razvoju socijalnih i emocionalnih vještina te vještina učenja u predškolskoj i školskoj dobi.
Surađivati s obitelji i drugim stručnjacima u provedbi probira ciljane populacije
4.
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena razvojnih miljokaza, funkcioniranja, značajki okruženja, kvalitete života te primjerenosti asistivne tehnologije (AT) za ciljanu populaciju u svim područjima rada
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Provesti formalne i neformalne tehnike edukacijsko-rehabilitacijske procjene
Kreirati i provesti procjenu razvojnih miljokaza, funkcioniranja i potreba za podrškom (na području motoričkog, senzornog i spoznajnog razvoja, učenja, komunikacije, socijalnih i emocionalnih vještina) za ciljanu populaciju
Kreirati i provesti procjenu adaptivnih vještina i akademskih predvještina i vještina, znanja i interesa ciljane populacije
Kreirati i provesti procjenu životnog okruženja ciljane populacije: fizičko okruženje (npr. škola, učionica, radno mjesto, obiteljski dom, prijevozno sredstvo) te uže (npr. obitelj, vršnjaci, odgojitelji, učitelji, nastavnici, odgojitelji, poslodavci, zaposlenici) i šire socijalno okruženje (dostupne mogućnosti u zajednici vezane za socijalnu inkluziju, službe i sustave podrške)
Procijeniti čimbenike i obilježja kvalitete življenja ciljane populacije
U postupku procjene, primjenjivati vještine timskog rada i suradnje sa stručnjacima različitih profila, s različitim organizacijama i sustavima te osobama iz životnog okruženja ciljane populacije
Kreirati i provesti procjenu potreba za AT podrškom, digitalnim alatima i strategijama ciljane populacije u svim područjima rada
Procijeniti profesionalne interese i sposobnosti mladih ciljane populacije
Procijeniti potrebe za prilagodbom radnog mjesta i uvjeta rada odraslih ciljane populacije
Provesti funkcionalnu procjenu nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije
Izraditi edukacijsko-rehabilitacijski nalaz, mišljenje i preporuke za ciljanu populaciju u svim područjima rada
Analizirati sustave podrške u zajednici i odabrati modele primjerene individualnim potrebama ciljane populacije
Objasniti osobitosti u motoričkom, senzornom, spoznajnom, komunikacijskom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju ciljane populacije i potrebe za podrškom
5.
Izrada edukacijsko-rehabilitacijskih planova i programa te individualiziranih programa podrške za tranzicije za ciljanu populaciju u svim područjima rada, samostalno i u suradnji s drugim stručnjacima
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Samostalno planirati i izrađivati individualne i individualizirane planove i programe podrške za ciljanu populaciju u svim područjima rada (npr. individualizirane odgojno obrazovne programe/kurikulume (IOOP/IK), individualne i individualizirane edukacijske planove (IEP), individualizirane planove podrške usmjerene obitelji (IOPP), osobno usmjerene planove podrške (OUPP) itd.)
Timski surađivati i/ili koordinirati proces planiranja i izrade individualnih i individualni plan i individualizirani programa podrške za ciljanu populaciju u svim područjima rada s drugim stručnjacima (npr. IOOP, IEP, IPPO, OUPP itd.)
Planirati i izrađivati posebne kurikulume uz individualizirane postupke u osnovnim i srednjim školama za ciljanu populaciju
Planirati i izrađivati posebne kurikulume za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada
Oblikovati i modificirati primjerene individualizirane, znanstveno utemeljene, edukacijsko - rehabilitacijske programe i intervencije u cilju razvoja kompetencija ciljane populacije i unapređivanja njihovog životnog okruženja
Analizirati i predlagati mjere za prilagodbu fizičkog i socijalnog okruženja sukladno potrebama ciljane populacije (npr. informacijska i komunikacijska pristupačnost, osiguranje prostorne pristupačnosti, struktura učionice, prijevoz)
Razumjeti i oblikovati razumnu prilagodbu fizičkog te užeg i šireg socijalnog okruženja u odnosu na pojedinca i njegove potrebe na radnom mjestu
Planirati i programirati edukacijsko-rehabilitacijski rad na prevenciji sekundarnih teškoća i socijalne isključenosti ciljane populacije
Izraditi individualni plan i individualizirani program podrške za tranzicije/prijelaze unutar i između sustava
Samostalno i timski izraditi plan podrške za sprečavanje i smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije
Kreirati inovativne edukacijsko-rehabilitacijske programe i intervencije
Planirati i programirati postupke i usluge profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja te profesionalne rehabilitacije ciljane populacije
Planirati i programirati rad s obitelji/skrbnicima/udomiteljima i socijalnim okruženjem ciljane populacije
Osmisliti, izraditi i/ili prilagoditi sredstva, pomagala i materijale za rad
Odrediti alate računalne i asistivne tehnologije (IKT i AT) te strategije za podršku ciljanoj populaciji u svim područjima rada (npr. individualne prilagodbe akademskih sadržaja, izrada obrazovnih sadržaja uz upotrebu netehničkih, niskotehnoloških i visokotehnoloških AT rješenja).
Izraditi program rada tima za asistivnu tehnologiju
Izraditi individualizaciju i adaptaciju alata i opreme za olakšani, optimalni pristup rješenjima asistivne tehnologije
Surađivati s obitelji, drugim stručnjacima i okolinom u izradi planova i programa podrške za ciljanu populaciju i za njihove obitelji
Aktivno sudjelovati u timskom radu
Razvijati međusobno povjerenje u timu i uvažavanje ekspertnih znanja svakog pojedinca tima
Demonstrirati vještine vođenja i komunikacijske vještine
6.
Provođenje znanstveno utemeljenih edukacijsko-rehabilitacijskih programa i primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i AT za ciljanu populaciju u svim područjima rada
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Samostalno provoditi individualizirane planove i programe podrške, znanstveno utemeljene programe i intervencije u grupnim i individualnim oblicima rada u cilju unapređenja funkcionalnog razvoja i ostvarenja kvalitete života ciljane populacije i njihovih obitelji u svim područjima rada.
Primjenjivati i modificirati individualizirane, znanstveno utemeljene edukacijsko - rehabilitacijske programe i intervencije u cilju unapređenja životnog okruženja ciljane populacije
Provoditi programe za prevenciju sekundarnih teškoća i socijalne isključenosti ciljane populacije
Provoditi i/ili koordinirati provođenje prilagodbe šireg i užeg socijalnog i fizičkog okruženja
Primijeniti IKT, asistivnu tehnologiju, virtualnu i proširenu stvarnost, sredstva, materijale i pomagala u radu s ciljanom populacijom
Provoditi individualizirane planove tranzicije/prijelaza za ciljanu populaciju
Provoditi plan podrške za sprečavanje i smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije u suradnji s osobama iz životnog okruženja i drugim stručnjacima
Provoditi razumnu prilagodbu radnog mjesta osoba s invaliditetom (poslovi, uvjeti rada, zahtjevi radnog mjesta) i socijalnu prilagodbu na radnom mjestu (odnosi, komunikacija, pravila)
Koordinirati i/ili sudjelovati u radu mobilnih stručnih timova
Primjenjivati vještine timskog rada i suradnje sa stručnjacima različitih profila, s različitim organizacijama i sustavima te osobama iz životnog okruženja ciljane populacije
Surađivati s obitelji, drugim stručnjacima i okolinom u pružanju podrške tijekom tranzicije unutar i/ili između sustava za ciljanu populaciju
Zagovarati i kreirati postupke unapređenja procesa inkluzije te razvoja suvremenih modela i programa podrške u zajednici za ciljanu populaciju.
Zagovarati prava djece s teškoćama i osoba s invaliditetom
Pružati usluge individualne i grupne edukacije ciljane populacije i osoba iz njihovog socijalnog okruženja za upotrebu AT
7.
Provođenje odgojno obrazovnih planova i programa za ciljanu populaciju
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Provoditi posebne kurikulume uz individualizirane postupke u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ciljane populacije
Provoditi posebne kurikulume za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada s ciljanom populacijom
Primjenjivati strategije učenja i poučavanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima s ciljanom populacijom
Primijeniti digitalne obrazovne sadržaje za podučavanje i učenje u kontaktu i na daljinu
Preporučiti načine postupanja s ciljanom populacijom u izvanrednim u okolnostima
8.
Savjetovanje za ciljanu populaciju i njihove obitelji u svim područjima rada te savjetovanje, edukacija i edukacijsko-rehabilitacijska supervizija drugih stručnjaka
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Provoditi plan podrške za sprečavanje i smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije u suradnji s osobama iz životnog okruženja i drugim stručnjacima
Primjenjivati vještine timskog rada i suradnje sa stručnjacima različitih profila, s različitim organizacijama i sustavima te osobama iz životnog okruženja ciljane populacije
Surađivati s obitelji, drugim stručnjacima i okolinom u pružanju podrške tijekom tranzicije unutar i/ili između sustava za ciljanu populaciju
Surađivati s obitelji u provedbi individualiziranih planova i programa podrške i primjeni edukacijsko-rehabilitacijskih programa i intervencija s ciljanom populacijom
Pokazati socijalne i emocionalne kompetencije
Demonstrirati odgovarajuće prezentacijske i komunikacijske vještine: učinkovitu i prikladnu komunikaciju, fleksibilnost, otvorenost, empatiju, asertivnost, aktivno slušanje, poznavanje i prevladavanje prepreka u komunikaciji.
Mentorirati studente i alumne-pripravnike
Informirati, educirati i savjetovati odgojitelje, učitelje/nastavnike, pomoćnike u nastavi, asistente u stanovanju, radne asistente, osobne asistente, poslodavce, suradnike i druge stručnjake vezano za podršku ciljanoj populaciji i njihovim obiteljima
9.
Vrednovanje edukacijsko-rehabilitacijskih planova i programa za ciljanu populaciju u svim područjima rada te vrednovanje planova i programa razvijenih u suradnji s drugim stručnjacima
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Poznavati i primjenjivati elemente procesa vrednovanja kvalitete programa i planova podrške
Vrednovati provedbu individualiziranih planova i programa podrške, znanstveno utemeljenih, edukacijsko-rehabilitacijskih programa i intervencija
Modificirati/preoblikovati edukacijsko-rehabilitacijske programe, planove podrške i postupke s obzirom na njihove učinke
Kritički prosuđivati ostvarivanje prava i preuzimanje odgovornosti svih dionika u sustavima koji razvijaju modele i pružaju skrb i podršku ciljanoj populaciji
Pratiti i vrednovati napredak ciljane populacije primjenom formalnih i neformalnih tehnika edukacijsko-rehabilitacijske procjene
Vrednovati primjenu IKT, AT, digitalnih sadržaja, sredstava, didaktičkih materijala i pomagala
10.
Vođenje administracije vezano za ciljanu populaciju, radno mjesto i izrada osnovnog statističkog pregleda rada
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Samostalno voditi propisanu dokumentaciju i evidenciju o ciljanoj populaciji
Voditi evidenciju o realizaciji edukacijsko-rehabilitacijskih programa, intervencija, postupaka i podrške
Pisati izvještaje, nalaze, mišljenja, stručne preporuke, zahtjeve (npr. za odobravanje pomoćnika u nastavi, za nabavku zdravstvene, didaktičko - metodičke, komunikacijske opreme) i statističkih pregleda
Primjenjivati vještine timskog rada i suradnje sa stručnjacima različitih profila, s različitim organizacijama i sustavima te osobama iz životnog okruženja ciljane populacije
11.
Provođenje aktivnosti promidžbe struke, usluga i stručnih znanja
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Promovirati profesionalne kompetencije edukacijskih rehabilitatora, njihovu ulogu u društvu i svim područjima rada kroz komercijalne projekte, publikacije, medije i manifestacije te organiziranje konferencija, skupova, promocija
Prezentirati javnosti nova rješenja i protokole u struci
Primjenjivati vještine organizacije, timske suradnje i komunikacije
Kontinuirano prezentirati stručnoj i široj javnosti rezultate provedenih znanstvenih i stručnih istraživanja u području edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti
12.
Komuniciranje i mreže suradnje s obiteljima/skrbnicima, stručnjacima u zemlji i inozemstvu, s predstavnicima lokalne i državne vlasti te nevladinog i privatnog sektora
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Proaktivno poticati suradnju s roditeljima i drugim stručnjacima vezanim uz ciljanu populaciju
Informirati roditelje i suradnike vezano uz ciljanu populaciju i edukacijsko-rehabilitacijski rad
Primjenjivati vještine timskog rada i suradnje sa stručnjacima različitih struka, s različitim organizacijama i sustavima te osobama iz životnog okruženja ciljane populacije
Surađivati sa stručnjacima izvan zemlje
Timski surađivati/ili koordinirati proces provedbe individualiziranih planova i programa podrške za ciljanu populaciju u svim područjima rada
Zagovarati proces inkluzije te razvoj suvremenih modela i programa podrške u zajednici za ciljanu populaciju
Pokazati socijalne i emocionalne kompetencije
Demonstrirati odgovarajuće prezentacijske i komunikacijske vještine: učinkovitu i prikladnu komunikaciju, fleksibilnost, otvorenost, empatiju, asertivnost, aktivno slušanje, poznavanje i prevladavanje prepreka u komunikaciji.
Demonstrirati profesionalnu odgovornost u svakodnevnom suradničkom radu.
Educirati i mentorirati pomoćnike u nastavi, osobne pomoćnike, radne asistente vezano uz ciljanu populaciju
Senzibilizirati i educirati stručnjake i društvo o potrebama za podrškom ciljane populacije
Surađivati s državnim tijelima i tijelima lokalne uprave u cilju utjecaja na politiku skrbi, obrazovanja, zdravstva i rada ciljane populaciji
13.
Istraživanje učinkovitosti sustava podrške za ciljanu populaciju; razvoj i vrednovanje novih usluga, praćenje inovacija u struci i tehnologiji te publiciranje stručnih i/ili znanstvenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Zagovarati i kreirati postupke unapređenja procesa inkluzije te razvoja suvremenih modela i programa podrške u zajednici za ciljanu populaciju.
Planirati i provoditi znanstvena i stručna istraživanja temeljena na poštivanju etičkog kodeksa i načela društvene korisnosti rezultata istraživanja
Istraživati učinkovitost cjelokupnog sustava i razvijati suvremene modele i programe podrške u zajednici te nove usluge temeljene na relevantnim znanstvenim i stručnim spoznajama
Razvijati digitalne obrazovne sadržaje (DOS)
Pisati znanstvene i stručne radove
Razvijati nova tehnološka i programska rješenja u području asistivne tehnologije
Kreirati i provoditi nove programe/kurikulume, metode, terapijske postupke, tehnologije i metodičko-didaktičke pristupe namijenjene ciljanoj populaciji
Zagovarati prava ciljane populacije
Predlagati izmjene strategija i javnih politika usmjerene na ciljanu populaciju
Zagovarati i kreirati postupke unapređenja procesa inkluzije te razvoja suvremenih modela i programa podrške u zajednici za ciljanu populaciju
14.
Zaštita zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
27.9.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kompetencije
Prilagodba i provođenje protokola vezanih za zaštitu zdravlja i okoliša
Osmišljavanje, provođenje i vrednovanje sigurnosnih protokola vezanih za ciljanu populaciju
Brinuti o vlastitom mentalnom i fizičkom zdravlju.
Osmišljavanje načina unapređivanja zdravlja na radnom mjestu edukacijskog rehabilitatora
Prevenirati razvoj sekundarnih teškoća i socijalne isključenosti ciljane populacije
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Edukacijski rehabilitator/Edukacijska rehabilitatorica
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
1.10.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje