Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar geodezije i geoinformatike/Tehničarka geodezije i geoinformatike

Razina HKO
4.2
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3112.95.4 Geodetski tehničar/geodetska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3112 Tehničari/tehničarke za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar geodezije i geoinformatike/Tehničarka geodezije i geoinformatike obavlja poslove samostalno i/ili u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije. Poslovi su definirani Zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz geodetsku djelatnost (npr. izradba geodetskih i parcelacijskih elaborata, izradba karata, planova i posebnih geodetskih podloga, iskolčenje i praćenje građevina i sl.). Posao koji obavlja tehničar geodezije i geoinformatike obavlja se na terenu i uredu. Narav geodetskih poslova zahtijeva visoku preciznost i točnost i dobro poznavanje i primjenu znanja iz matematike i informatike.

Temeljne zadaće struke ostvaruju se kroz tri osnovne cjeline: 

  1. Prikupljanje podataka: • neposredno prikupljanje - mjerenjem geodetskim instrumentima, različitim geodetskim metodama; • posredno prikupljanje – metodama daljinskog promicanja, analizom i preuzimanjem podataka iz postojećih baza (službenih evidencija, projektnih dokumentacija i sl.).
  2. Obrada podataka: • obrada prikupljenih podataka obavlja se pomoću odgovarajućih računalnih programa; • pri numeričkoj obradi mjerenih podataka obično se primjenjuju metode matematičke statistike i računa izjednačenja • pri grafičkoj obradi upotrebljavaju se odgovarajući tehnički standardi. Tako obrađeni podatci postaju dijelovi raznih prostornih informacijskih sustava.
  3. Predočavanje podataka: • donedavno su geodetski podatci predočavani isključivo na kartama i planovima iscrtanima na papiru, no zahvaljujući razvoju informacijske tehnologije, danas su to i digitalne karte, digitalni modeli terena i prostorni informacijski sustavi koji čine osnovu učinkovitog gospodarenja prostorom uz maksimalnu zaštitu okoliša • važan dio geodetskih podataka predočen je u obliku službenih evidencija kojima država osigurava građanima pravo vlasništva i pravo upravljanja nekretninama.
Uvjeti rada

Tehničar/tehničarka geodezije i geoinformatike radi na terenu i u uredu. Uvjeti rada na terenu usko su povezani s vremenskim prilikama i konfiguracijom krajolika, dok je rad u uredu povezan s radom na računalu.

Moguće opasnosti pri obavljanju poslova tehničara za geodeziju i geoinformatiku / tehničarke za geodeziju i geoinformatiku su od: prometa, mina i vremenskih nepogoda. Isto tako, moguće su ozljede pri radu na terenu, profesionalne bolesti vezane uz rad na računalu te alergijske reakcije.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Planiranje i organizacija geodetskih poslova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi plan izvršenja aktivnosti
specificirati i prikazati utrošene resurse u svrhu obavljanja radnog zadatka
specificirati potreban materijal za obavljanje radnog zadatka
planirati instrumentarij i pribor potreban za obavljanje stručnih geodetskih poslova
planirati prikladan način transporta osoba, instrumenata i pribora
planirati postupke i procedure u skladu s gospodarenjem zemljištem i zaštitom okoliša
raspodijeliti aktivnosti unutar tima
2.
Prikupljanje podataka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prikupiti podatke potrebne za obavljanje stručnih geodetskih
prikupiti podatke potrebne za izradu projektne dokumentacije i posebnih evidencija korisnika
prikupiti podatke geodetskom izmjerom
prikupiti podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
prikupiti podatke potrebne za izradbu proizvoda iz službenih državnih evidencija
3.
Priprema radnog mjesta
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti mjerni instrumentarij i pribor
pripremiti informatičku i komunikacijsku opremu i pribor
pripremiti sredstva za transport ljudi i opreme
pripremiti HTZ sredstva
4.
Geodetska izmjera
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obaviti geodetsku izmjeru za potrebe prostornog planiranja, projektiranja, izgradnje i održavanja objekta
obaviti iskolčenje građevine
obaviti geodetsku izmjeru za praćenje pomaka i deformacija
obaviti geodetsku izmjeru za potrebe eksploatacije objekata
5.
Obrada geoinformatičkih podataka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
numerički obraditi podatke
grafički obraditi podatke
primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju prostorne baze podataka
primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju topografske i tematske karte
primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju digitalnog ortofota i digitalnog modela terena
obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
6.
Predočavanje podataka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
predočiti podatke u obliku planova, karata i kartama srodnih prikaza
predočiti podatke multimedijskim i alfanumeričkim prikazom podataka
prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
primijeniti 3D modeliranje u kartografiji i fotogrametriji
7.
Informacijsko komunikacijske tehnologije
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti IKT kod postupaka u kartografiji i fotogrametriji
primijeniti IKT u planiranju i organizaciji geodetskih poslova
primijeniti IKT kod postupaka geodetske izmjere
primijeniti IKT u izradi i održavanju prostorne baze podataka
primijeniti IKT u prikupljanju, obradi i prikazivanju prostornih podataka
primijeniti IKT pri obavljanju geoinformatičkih postupaka u katastru i zemljišnoj knjizi
primijeniti IKT u poslovnoj komunikaciji i vođenju evidencija
koristiti IKT u praćenju promjena zakonskih i podzakonskih akata
8.
Poslovna komunikacija i vođenje evidencija
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
voditi evidenciju utrošenog materijala i radnog vremena
voditi evidencije u skladu s radnim zadatkom
razmijeniti informacije sa suradnicima, strankama i drugim dionicima na zadatku
komunicirati verbalno i pisano
komunicirati s korisnicima i suradnicima pri izdavanju podataka iz službene evidencije (katastra i zemljišnika)
komunicirati uz pomoć IKT sredstava
izdavati podatke iz službene evidencije
održavati katastarske i zemljišnoknjižne evidencije
koordinirati aktivnosti unutar tima
9.
Osiguranje kvalitete
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti licencirani softver
provjeriti ispravnost mjernog instrumentarija i pribora
provjeriti ispravnost informatičke i komunikacijske opreme i pribora
osigurati pravo na zaštitu osobnih podataka
pridržavati se propisa, normi i specifikacija
primijeniti certificirani instrumentarij i pribor
osposobiti suradnike za ispravno korištenje opreme i materijala
primijeniti materijale standardizirane kvalitete
10.
Zaštita na radu, zaštita zdravlja
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osigurati radno mjesto
primijeniti procedure za rad na siguran način
osigurati siguran rad u prometnom okruženju
pružiti prvu pomoć
provjeriti ispravnost sredstava za transport ljudi i opreme
11.
Zaštita okoliša
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti postupke i procedure koje u najmanjem mogućem opsegu odstranjuju drveće, grmlje i ostalo raslinje
primijeniti postupke i procedure koje dopuštaju okolnosti gospodarenja zemljištem
zbrinuti pravilno opasni otpad (baterije, ambalažu itd.)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Planiranje geodetskih poslova i organiziranje rada
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi plan izvršenja aktivnosti
planirati instrumentarij i pribor potreban za obavljanje stručnih geodetskih poslova
planirati prikladan način transporta osoba, instrumenata i pribora
planirati postupke i procedure u skladu s gospodarenjem zemljištem i zaštitom okoliša
raspodijeliti aktivnosti unutar tima
prikupiti podatke potrebne za obavljanje stručnih geodetskih
prikupiti podatke potrebne za izradu projektne dokumentacije i posebnih evidencija korisnika
prikupiti podatke potrebne za izradbu proizvoda iz službenih državnih evidencija
primijeniti IKT u planiranju i organizaciji geodetskih poslova
koordinirati aktivnosti unutar tima
2.
Pripremanje i osiguravanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti mjerni instrumentarij i pribor
pripremiti informatičku i komunikacijsku opremu i pribor
pripremiti sredstva za transport ljudi i opreme
pripremiti HTZ sredstva
provjeriti ispravnost mjernog instrumentarija i pribora
provjeriti ispravnost informatičke i komunikacijske opreme i pribora
osigurati radno mjesto
provjeriti ispravnost sredstava za transport ljudi i opreme
3.
Obavljanje geodetske izmjere uz primjenu geodetskih postupaka u prostornom planiranju, izgradnji i održavanju građevina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupiti podatke geodetskom izmjerom
obaviti geodetsku izmjeru za potrebe prostornog planiranja, projektiranja, izgradnje i održavanja objekta
obaviti iskolčenje građevine
obaviti geodetsku izmjeru za praćenje pomaka i deformacija
obaviti geodetsku izmjeru za potrebe eksploatacije objekata
numerički obraditi podatke
grafički obraditi podatke
predočiti podatke u obliku planova, karata i kartama srodnih prikaza
predočiti podatke multimedijskim i alfanumeričkim prikazom podataka
primijeniti IKT kod postupaka geodetske izmjere
4.
Primjenjivanje geodetskih i geoinfomatičkih postupaka u kartografiji i fotogrametriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju prostorne baze podataka
primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju topografske i tematske karte
primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju digitalnog ortofota i digitalnog modela terena
primijeniti 3D modeliranje u kartografiji i fotogrametriji
primijeniti IKT kod postupaka u kartografiji i fotogrametriji
primijeniti IKT u izradi i održavanju prostorne baze podataka
5.
Primjenjivanje geoinfomatičkih postupaka u infrastrukturi prostornih podataka
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupiti podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
primijeniti IKT u prikupljanju, obradi i prikazivanju prostornih podataka
6.
Primjenjivanje geodetskih i geoinfomatičkih postupaka u katastru i zemljišnoj knjizi
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti IKT pri obavljanju geoinformatičkih postupaka u katastru i zemljišnoj knjizi
komunicirati s korisnicima i suradnicima pri izdavanju podataka iz službene evidencije (katastra i zemljišnika)
izdavati podatke iz službene evidencije
održavati katastarske i zemljišnoknjižne evidencije
osigurati pravo na zaštitu osobnih podataka
7.
Poslovno komuniciranje i vođenje administrativne evidencije
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju utrošenog materijala i radnog vremena
voditi evidencije u skladu s radnim zadatkom
razmijeniti informacije sa suradnicima, strankama i drugim dionicima na zadatku
specificirati i prikazati utrošene resurse u svrhu obavljanja radnog zadatka
specificirati potreban materijal za obavljanje radnog zadatka
primijeniti IKT u poslovnoj komunikaciji i vođenju evidencija
komunicirati verbalno i pisano
komunicirati uz pomoć IKT sredstava
8.
Pridržavanje važećih zakonskih i podzakonskih akata, specifikacija proizvoda i pravila struke
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti licencirani softver
koristiti IKT u praćenju promjena zakonskih i podzakonskih akata
pridržavati se propisa, normi i specifikacija
primijeniti certificirani instrumentarij i pribor
primijeniti materijale standardizirane kvalitete
9.
Primjenjivanje procedura povezanih sa zaštitom zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
osposobiti suradnike za ispravno korištenje opreme i materijala
primijeniti procedure za rad na siguran način
osigurati siguran rad u prometnom okruženju
pružiti prvu pomoć
primijeniti postupke i procedure koje u najmanjem mogućem opsegu odstranjuju drveće, grmlje i ostalo raslinje
primijeniti postupke i procedure koje dopuštaju okolnosti gospodarenja zemljištem
zbrinuti pravilno opasni otpad (baterije, ambalažu itd.)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar geodezije i geoinformatike/Tehničarka geodezije i geoinformatike
Datum upisa
14.7.2020
Vrijedi do
1.1.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća