Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Pogrebnik/ Pogrebnica

Razina HKO
4.1
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.51.516.5163 Grobari/grobarke, pogrebnici/pogrebnice i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Pogrebnici/Pogrebnice organiziraju ceremoniju sprovoda, pokopa i odavanja počasti umrlima na zahtjev rodbine/skrbnika umrle osobe, a u skladu s religioznim i kulturalnim običajima te posljednjim željama pokojnika. Pritom surađuju s naručiteljem pogrebnih usluga, koji je najčešće član uže pokojnikove obitelji, s komunalnim poduzećem koje vodi groblje, s dobavljačima pogrebne opreme te sa cvjećarima, klesarima i osobama drugih zanimanja povezanih s pogrebničkom djelatnošću. U kontaktu su sa vjerskim službenicima u skladu s vjerskom orijentacijom preminule osobe, odnosno s religijskim institucijama i dužnosnicima koji su povezani s vjeroispovijesti umrlog.

Pri obavljanju pogrebničke djelatnosti pogrebnik/pogrebnica vodi računa o jednakom pristupu svakoj umrloj osobi bez diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Služe se katalozima s fotografijama cvjetnih aranžmana i vijenaca te izlošcima koji se nalaze u samom pogrebnom uredu ili pogrebnom centru.

Osim aktivnosti vezanih uz groblje, pogrebnici/pogrebnice ugovaraju i preuzimaju obaveze koje se tiču odnosa obitelji umrlog i javnosti – tiskaju osmrtnice i distribuiraju ih te objavljuju obavijesti o smrti u novinama. Pogrebnik/ pogrebnica po potrebi organizira pogreb (glazbu, posmrtni govor i sl.).

Uz navedene poslove pogrebnici/pogrebnice vode materijalno i financijsko knjigovodstvo i službenu korespondenciju sa svojim suradnicima i klijentima. Osim spomenutih, organiziraju i ostale prijevozne usluge, kao što je prijevoz posmrtnih ostataka građana koji se zakapaju u inozemstvu, u svojim domicilnim državama, prijevoz za ožalošćene te prijevoz cvijeća i vijenaca.  

Pogrebnici/pogrebnice moraju imati razvijen osjećaj odgovornosti i organizacijske sposobnosti, jer je svaki propust u ceremoniji povezan s emocionalnom patnjom pokojniku najbližih. Sućutan odnos prema obitelji, takt i strpljivost nužni su u kontaktima s naručiteljem sprovoda.

Poznavanje i praćenje zakonskih odredbi koje se odnose na sanitarno-tehničke uvjete pokopa, građevinskih propisa za izradbu grobnica, kao i praćenje trendova razvoja pogrebničkih usluga, važne su za obavljanje pogrebničkog posla.

Uvjeti rada

Pogrebnici/Pogrebnice se zapošljavaju isključivo u pogrebničkim tvrtkama.

Pogrebnici/Pogrebnice rade u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, a prema potrebi noću, vikendom i blagdanima. Stranke primaju u uredu, na terenu ili putem telefonskog poziva. Pogrebnik/Pogrebnica radi u timu. Pogrebnici/Pogrebnice  su izloženi stresovima koji se odnose na striktno poštivanje dogovorenih termina, opremanje pokojnika, posebice onih koji su nastradali nesretnim slučajem uz značajna tjelesna oštećenja te pri susretu sa ožalošćenim članovima obitelji. Zbog navedenog, pogrebnici/pogrebnice mogu biti samo izrazito stabilne, emocionalno čvrste i empatične osobe.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Organiziranje pogrebničkog poslovanja
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove organiziranja pogrebničkog poslovanja
Poznavati pravila etičnog ponašanja u skladu s pogrebničkom strukom
Poznavati osnove psihologije za rad sa strankama u teškim životnim trenucima
Poznavati važeću legislativu vezano za poslovanje pogrebnika/pogrebnice
Poznavati običaje i poštovati ih u skladu sa važećom legislativom
Planirati i organizirati nabavu osnovnih sredstva za rad (npr. pogrebno vozilo, kolica za prijevoz lijesa, nosila, transportni lijes, lemilica i ostali ručni alati, stroj za tiskanje, stroj za graviranje i sl.)
Planirati potreban broj zaposlenih djelatnika i organizirati njihov rad
Planirati i organizirati nabavu repromaterijala i pogrebničke opreme za prodaju, kvartalno i mjesečno
Planirati stručno usavršavanje djelatnika
Uređivati i održavati pogrebni salon uz kontinuirano nabavljanje robe
Pripremati se za svaki radni zadatak na osnovi odaziva u svih 24 sata u svih 7 dana u tjednu
Održavati higijenu pogrebnika/pogrebnice te čistim i urednim pogrebni ured, pogrebno vozilo i pogrebnu opremu
Promovirati tvrtku putem izrađenih posjetnica, web stranice i oglašavanja u javnim glasilima
2.
Obavljanje pogrebničkih poslova
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati vrste materijala od kojega se izrađuje pogrebna oprema
Poznavati jednostavne alate za izvršavanje pogrebničkih poslova te rukovanje s njima na ispravan način
Preuzeti pokojnika s mjesta smrti (bolnica, kuća, zdravstvena ili druga ustanova) uz osiguranje potrebne opreme (klasični lijes, transportni lijes)
Izlaziti na teren po pozivu žurnih službi i preuzimati tijelo pokojnika stradalih u nesrećama uz osiguranje potrebne opreme (npr. transportni lijes, pogrebna vreća, jednokratna zaštitna oprema za pogrebnika/pogrebnicu i sl.)
Zbrinuti tijela pokojnika stradalih u raznim nesretnim i neprirodnim okolnostima u skladu s važećim propisima (npr. utapanjem, vješanjem, nakon djelovanja eksplozivnih sredstava, prometnih nesreća, ubojstava i sl.)
Lemiti limeni lijes u skladu s važećim sanitarnim propisima (u slučaju smrti od zarazne bolesti, transporta preminulog u inozemstvo, ukopa u grobnicu, raku te prijevoza tijela pokojnika drugim prijevoznim sredstvom (npr. avionom, brodom, vlakom i sl.))
Urediti, prati i odijevati pokojnika
Zaprimiti zahtjeve stranke tj. članova obitelji pokojnika i uzeti sve potrebne podatke o pokojniku
Ishodovati punomoć stranke za zbrinjavanje pokojnika
Dogovoriti s grobljem vrijeme pogreba na osnovi punomoći koju izdaje stranka
Odabrati pogrebnu opremu u suradnji sa strankom
Izraditi osmrtnicu na računalu (objavu o smrti), umnožiti ju i postaviti na za to predviđena mjesta
Organizirati objavu o smrti u javnim glasilima
Dogovoriti sa strankom detalje pogreba
Organizirati glazbu na pogrebu
Organizirati fotografiranje i/ili snimanje pogreba
Uputiti stranku, ukoliko se radi o vjerskom obredu, na vjersku organizaciju po čijem obredu se odabire pokopati pokojnika
Informirati stranku o financijskom iznosu dogovorenih usluga i pogrebne opreme
Završno opremiti pogrebnu opremu (npr. lijes, križ i sl.) prema želji stranke
Izraditi natpis na nadgrobnom znaku (npr. križ) i pločici za lijes (npr. graviranjem)
Organizirati dopremu cvjetnih aranžmana po potrebi
Preuzimati tijela i prenositi ih do pogrebnog vozila
Prevesti pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa, krematorija, Odjela za patologiju/sudsku medicinu ili mrtvačnicu
3.
Financijsko i administrativno poslovanje pogrebnika
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za prijevoz pokojnika
Ishodovati potrebne dokumente za pogreb u skladu s važećim propisima (npr. dozvola za ukop, potvrda o smrti, sanitarna sprovodnica i sl.)
Ispuniti zahtjeve prema policiji, bolnici, sanitarnoj inspekciji i upravi groblja
Po potrebi ispuniti zahtjeve za sprovodnice prema veleposlanstvima RH, EU i trećih zemalja
U skladu sa zahtjevima rodbine/skrbnika umrle osobe, ishodovati smrtni list, pokrenuti postupak za ostavinsku raspravu (smrtovnicu), odjaviti zdravstveno i mirovinsko osiguranje za preminulog
Ishodovati dokumentaciju u skladu s propisanim mjerama u slučaju zarazne bolesti od koje je pokojnik preminuo
Poznavati pravila trgovačkog poslovanja
Izraditi cjenik pogrebničkih usluga
Voditi evidenciju zaliha potrošne i trgovačke robe
Izdavati transakcijske/fiskalne račune za izvršenu uslugu i prodanu robu te naplaćivati iste
4.
Poslovno komuniciranje uz primjenjivanje osnova psihologije neophodnih za pogrebničko poslovanje
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku
Komunicirati s medijima
Izraditi upute za obitelji u kojima se dogodio smrtni slučaj
Primjenjivati primjerenu komunikaciju s ožalošćenima te im pružati potporu za obavljanje pogrebne usluge i izgrađivati njihovo povjerenje prema pogrebniku/pogrebnici
Poželjno poznavati osnove stranog jezika (npr. engleskog, njemačkog, talijanskog i sl.)
Komunicirati sa strankama
Komunicirati s pogrebnim poduzećima u RH, osiguravajućim kućama te sa svim ustanovama i institucijama u lokalnoj, županijskoj i državnoj upravi vezano za pogrebe
Komunicirati s upravama groblja/ krematorija
Komunicirati s veleposlanstvima u slučaju smrti u inozemstvu te pogrebnim poduzećima u inozemstvu
Komunicirati s vjerskim organizacijama
Komunicirati s dobavljačima pogrebne opreme, cvjećarima, pružateljima glazbenih usluga na pogrebima, fotografima i snimateljima pogreba, klesarima i drugima
5.
Osiguranje kvalitete usluga, zaštita na radu i zaštita okoliša pri obavljanju pogrebničkih poslova
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način
Redovito se usavršavati u skladu s trendovima u struci
Pripremiti anketu o zadovoljstvu stranke, provesti i analizirati ju te na osnovi prrrikupljenih i analiziranijh odgovora, unapređivati svoj rad
Timski raditi i surađivati, dijeliti iskustvo i analizirati rad te ga na osnovi zaključaka, unapređivati
Koristiti zaštitnu opremu (rukavice, kute, maske i po potrebi jednokratnu zaštitnu odjeću i opremu)
Poznavati pravila za rad na siguran način i pravila za zaštitu okoliša
Provoditi mjere zaštite od zaraznih bolesti
Prikupljati i razvrstavati iskorištenu zaštitnu opremu u skladu s pravilima odlaganja opasnog i neopasnog otpada
Odlagati otpad i jednokratnu zaštitnu opremu na propisan način (npr. vreća za pokojnika, jednokratne maske, viziri, zaštitna odijela, rukavice i sl.)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Planiranje i organiziranje pogrebničkog poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove organiziranja pogrebničkog poslovanja
Poznavati pravila etičnog ponašanja u skladu s pogrebničkom strukom
Poznavati osnove psihologije za rad sa strankama u teškim životnim trenucima
Poznavati važeću legislativu vezano za poslovanje pogrebnika/pogrebnice
Poznavati običaje i poštovati ih u skladu sa važećom legislativom
Planirati i organizirati nabavu osnovnih sredstva za rad (npr. pogrebno vozilo, kolica za prijevoz lijesa, nosila, transportni lijes, lemilica i ostali ručni alati, stroj za tiskanje, stroj za graviranje i sl.)
Planirati potreban broj zaposlenih djelatnika i organizirati njihov rad
Planirati i organizirati nabavu repromaterijala i pogrebničke opreme za prodaju, kvartalno i mjesečno
Planirati stručno usavršavanje djelatnika
Poznavati vrste materijala od kojega se izrađuje pogrebna oprema
Poznavati jednostavne alate za izvršavanje pogrebničkih poslova te rukovanje s njima na ispravan način
2.
Izvršavanje pripremnih aktivnosti za početak pogrebničkih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Uređivati i održavati pogrebni salon uz kontinuirano nabavljanje robe
Pripremati se za svaki radni zadatak na osnovi odaziva u svih 24 sata u svih 7 dana u tjednu
Održavati higijenu pogrebnika/pogrebnice te čistim i urednim pogrebni ured, pogrebno vozilo i pogrebnu opremu
Izraditi upute za obitelji u kojima se dogodio smrtni slučaj
Primjenjivati primjerenu komunikaciju s ožalošćenima te im pružati potporu za obavljanje pogrebne usluge i izgrađivati njihovo povjerenje prema pogrebniku/pogrebnici
3.
Briga o pokojniku
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Preuzeti pokojnika s mjesta smrti (bolnica, kuća, zdravstvena ili druga ustanova) uz osiguranje potrebne opreme (klasični lijes, transportni lijes)
Izlaziti na teren po pozivu žurnih službi i preuzimati tijelo pokojnika stradalih u nesrećama uz osiguranje potrebne opreme (npr. transportni lijes, pogrebna vreća, jednokratna zaštitna oprema za pogrebnika/pogrebnicu i sl.)
Zbrinuti tijela pokojnika stradalih u raznim nesretnim i neprirodnim okolnostima u skladu s važećim propisima (npr. utapanjem, vješanjem, nakon djelovanja eksplozivnih sredstava, prometnih nesreća, ubojstava i sl.)
Lemiti limeni lijes u skladu s važećim sanitarnim propisima (u slučaju smrti od zarazne bolesti, transporta preminulog u inozemstvo, ukopa u grobnicu, raku te prijevoza tijela pokojnika drugim prijevoznim sredstvom (npr. avionom, brodom, vlakom i sl.))
Urediti, prati i odijevati pokojnika
4.
Pripremanje pogreba
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Zaprimiti zahtjeve stranke tj. članova obitelji pokojnika i uzeti sve potrebne podatke o pokojniku
Ishodovati punomoć stranke za zbrinjavanje pokojnika
Dogovoriti s grobljem vrijeme pogreba na osnovi punomoći koju izdaje stranka
Odabrati pogrebnu opremu u suradnji sa strankom
Izraditi osmrtnicu na računalu (objavu o smrti), umnožiti ju i postaviti na za to predviđena mjesta
Organizirati objavu o smrti u javnim glasilima
Dogovoriti sa strankom detalje pogreba
Organizirati glazbu na pogrebu
Organizirati fotografiranje i/ili snimanje pogreba
Uputiti stranku, ukoliko se radi o vjerskom obredu, na vjersku organizaciju po čijem obredu se odabire pokopati pokojnika
Informirati stranku o financijskom iznosu dogovorenih usluga i pogrebne opreme
Završno opremiti pogrebnu opremu (npr. lijes, križ i sl.) prema želji stranke
Izraditi natpis na nadgrobnom znaku (npr. križ) i pločici za lijes (npr. graviranjem)
Organizirati dopremu cvjetnih aranžmana po potrebi
5.
Prijevoz pokojnika
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Preuzimati tijela i prenositi ih do pogrebnog vozila
Prevesti pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa, krematorija, Odjela za patologiju/sudsku medicinu ili mrtvačnicu
Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za prijevoz pokojnika
6.
Pripremanje dokumentacije potrebne za pogreb i nakon smrti preminule osobe
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Ishodovati potrebne dokumente za pogreb u skladu s važećim propisima (npr. dozvola za ukop, potvrda o smrti, sanitarna sprovodnica i sl.)
Ispuniti zahtjeve prema policiji, bolnici, sanitarnoj inspekciji i upravi groblja
Po potrebi ispuniti zahtjeve za sprovodnice prema veleposlanstvima RH, EU i trećih zemalja
U skladu sa zahtjevima rodbine/skrbnika umrle osobe, ishodovati smrtni list, pokrenuti postupak za ostavinsku raspravu (smrtovnicu), odjaviti zdravstveno i mirovinsko osiguranje za preminulog
Ishodovati dokumentaciju u skladu s propisanim mjerama u slučaju zarazne bolesti od koje je pokojnik preminuo
7.
Provođenje administrativnih i komercijalnih poslova u pogrebništvu
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Promovirati tvrtku putem izrađenih posjetnica, web stranice i oglašavanja u javnim glasilima
Poznavati pravila trgovačkog poslovanja
Izraditi cjenik pogrebničkih usluga
Voditi evidenciju zaliha potrošne i trgovačke robe
Izdavati transakcijske/fiskalne račune za izvršenu uslugu i prodanu robu te naplaćivati iste
8.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku
Komunicirati s medijima
Poželjno poznavati osnove stranog jezika (npr. engleskog, njemačkog, talijanskog i sl.)
Komunicirati sa strankama
Komunicirati s pogrebnim poduzećima u RH, osiguravajućim kućama te sa svim ustanovama i institucijama u lokalnoj, županijskoj i državnoj upravi vezano za pogrebe
Komunicirati s upravama groblja/ krematorija
Komunicirati s veleposlanstvima u slučaju smrti u inozemstvu te pogrebnim poduzećima u inozemstvu
Komunicirati s vjerskim organizacijama
Komunicirati s dobavljačima pogrebne opreme, cvjećarima, pružateljima glazbenih usluga na pogrebima, fotografima i snimateljima pogreba, klesarima i drugima
9.
Osiguranje kvalitete izvršenih pogrebničkih usluga i procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Redovito se usavršavati u skladu s trendovima u struci
Pripremiti anketu o zadovoljstvu stranke, provesti i analizirati ju te na osnovi prrrikupljenih i analiziranijh odgovora, unapređivati svoj rad
Timski raditi i surađivati, dijeliti iskustvo i analizirati rad te ga na osnovi zaključaka, unapređivati
10.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u pogrebništvu
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način
Koristiti zaštitnu opremu (rukavice, kute, maske i po potrebi jednokratnu zaštitnu odjeću i opremu)
Poznavati pravila za rad na siguran način i pravila za zaštitu okoliša
Provoditi mjere zaštite od zaraznih bolesti
Prikupljati i razvrstavati iskorištenu zaštitnu opremu u skladu s pravilima odlaganja opasnog i neopasnog otpada
Odlagati otpad i jednokratnu zaštitnu opremu na propisan način (npr. vreća za pokojnika, jednokratne maske, viziri, zaštitna odijela, rukavice i sl.)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Pogrebnik/ Pogrebnica
Datum upisa
28.6.2022
Vrijedi do
15.6.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje