Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta

Razina HKO
7.1
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2149.17.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka za zaštitu na radu

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2 Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje

3.32.325.3257 Inspektori/inspektorice za zaštitu okoliša, higijenu i medicinu rada i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta rukovodi, upravlja i zapovijeda timovima, postrojbama i centrima operativne razine u provođenju općih i posebnih mjera Sustava domovinske sigurnosti, Sustava civilne zaštite i tehničke zaštite u privrednim subjektima ljudi, životinja, materijalnih dobara i okoliša. Sudjeluje na strateškoj, a rukovodi analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura na operativnoj i taktičkoj razini te sudjeluje na strateškoj, a upravlja provođenjem operativnih poslova zaštite i spašavanja na operativnoj i taktičkoj. Rukovodi izobrazbom, obukom i vježbama te sudjeluje u istraživanjima za potrebe upravljanja u kriznim uvjetima. Upravnu, rukovodeću i zapovjednu funkciju temelji na poznavanju domaće i međunarodne pravne legislative te na poznavanju prirodnih i antropogenih ugroza, opasnosti i štetnosti. U svom radu koristi se suvremenim uređajima, alatima, priborima te informatičkim i informacijskim sustavima zaštite i spašavanja.

Uvjeti rada

Specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta obavlja poslove koji uključuju umjetnu rasvjetu de dugotrajno sjedenje. Ponekad se u ovom zanimanju od ostalih psihofizičkih zahtjeva može pojaviti dugotrajno stajanje i hodanje te izloženost stresu.

Skupovi kompetencija (12)
1.
Poznavanje UN, EU i RH doktrine, strategije, pravne legislative iz područja sigurnosti i obrane
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati doktrine, strategije i pravnu legislativu UN, EU i RH iz područja sigurnosti i obrane
Poznavati međunarodne i domaće zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz sigurnost, proizvodnje, skladištenja, transporta, manipulacije i upotrebu opasnih radnih tvari
Poznavati međunarodne i nacionalne zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz fizikalne i KBR štetnosti
Znati UN i EU mehanizme, procedura, pravila i propise međunarodne pomoći u slučaju katastrofa
Znati i provoditi standarde, propise, pravila i uputstva općih i posebnih mjera civilne zaštite i spašavanja
2.
Sudjelovanje u operacionalizaciji Sustava domovinske sigurnosti i Sustava civilne zaštite
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi propisana zakonska rješenja, procedure, postupke, norme i standarde iz područja sigurnosti i obrane
Znati namjenu, ciljeve i zadatke Sustava domovinske sigurnosti RH te procedure upravljanja u kriznim situacijama
Znati ustroj, namjenu, načela i mehanizme kriznog upravljanja Sustava civilne zaštite RH i Unije za civilnu zaštitu
3.
Poznavanje prirodnih i antropogenih ugroza, opasnih radnih tvari te fizikalnih i RKB štetnosti na ljude i okoliš
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno tumačiti prirodne ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati među-utjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
Poznavati međuutjecaje prirodnih i antropogenih ugroza, njihove faze i posljedice
Poznavati posljedice prirodnih i antropogenih ugroza na ljude, floru i faunu te okoliš
Samostalno tumačiti antropogene ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati međuutjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
Izrađivati metodologije za procjenu rizika od prirodnih i antropogenih ugroza i njihovih pojavnosti
Poznavati utjecaj geografskih i topografskih čimbenika i njihov utjecaj na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
Poznavati utjecaj hidrometeoroloških pojava i podataka i njihov utjecaj na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
4.
Korištenje alata, uređaja, pribora, zaštitnih sredstva i sredstava za sanaciju u nesrećama
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izrađivati situacijske karte i predviđati krizne događaje na temelju prikupljenih, obrađenih i analiziranih podataka o ugrozama
Koristiti se osobnom i kolektivnom zaštitnom opremom te sredstvima, priborima i uređajima za osobnu RKB dekontaminaciju
Koristiti suvremene informatičke sustave i programe za analizu i predikciju događaja specifične za profesiju
Koristiti se informacijskim sustavima i tehnologijama za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija
5.
Vođenje i upravljanje analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura za zaštitu i spašavanje
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati opće i posebne mjere zaštite i spašavanja na operativnoj razini.
Rukovoditi analizom, planiranjem, razrađivanjem i provođenjem postupaka i procedura upravljanja u kriznim uvjetima
Rukovoditi analizom planova i programa za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
Upravljati analizom i procjenom utjecaja fizikalnih i RKB štetnosti te opasnih radnih tvari na ljude, životnu sredinu i okoliš
Upravljati analizom kritičnih sustava, elemenata i momenata u tehnološkim postrojenjima, skladištima i transportu opasnih radnih tvari
Rukovoditi definiranjem logističke potpore operacijama zaštite i spašavanja
Rukovoditi planiranjem materijalnih i kadrovskih kapaciteta za izvršenje specijalističkih zadataka operativnih snaga civilne zaštite
Izrađivati operativne planove i standardne operativne procedure na razini SuDuS-a za organizaciju i provođenje mjera civilne zaštite
Planirati angažiranja sastavnica Sustava domovinske sigurnosti i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
Analizirati sposobnosti i potreba sastavnica Sustava domovinske sigurnosti i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
Upravljati izradom postupaka, procedura i uputstva za zaštitu i spašavanje
Upravljati izradom planova i programa asanacije i sanacije (rehabilitacije i obnove) na strateškoj razini
Znati klasificirati i analizirati izvore poslovnih kriza i sudjelovati u razvoju i implementaciji sustava poslovne sigurnosti
Rukovoditi planiranjem i nadziranjem preventivnih mjera zaštite okoliša na strateškoj razini
6.
Rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Rukovoditi operacijom uklanjanja posljedica na okoliš kod prirodnih i antropogenih ugroza
Ekonomično upravljati s logističkim centrima i robnim pričuvama
Upravljati komunikacijskim centrom zapovjedništva i stožera
Samostalno obavljati kadrovske, materijalno-tehničke i logističke poslove Sustava domovinske sigurnosti
Upravljati materijalnim resursima u zadaćama provođenja mjera CZ na taktičkoj i operativnoj razini
Rukovoditi planiranjem materijalnih i kadrovskih resursi za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
Upravljati operativnim pravcem i elementima evakuacije, prihvata, zbrinjavanja i sanacije
Upravljati prihvatnim centrom, linijom prihvata i zonom sanacije u provođenju mjera CZ
Rukovoditi radom operativnih centara
Rukovoditi radom multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama
Zapovijedati taktičkim i operativnim postrojbama i timovima pripadnika prvog odgovora na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Zapovjediti taktičkim i operativnim timovima i postrojbama na zadacima provođenja mjera CZ
Rukovoditi planiranjem, organizacijom i provođenjem obuke i vježbi združenih operativnih timova i postrojbi na međuresornoj i međunarodnoj razini
Voditi i koordinirati vježbe postupanja u krizama između taktičkih timova i postrojbi više subjekata Sustava domovinske sigurnosti
Upravljati izradom operativnih planova i standardnih operativnih procedura na razini za organizaciju i provođenje taktičkih mjera Sustava domovinske sigurnosti
Zapovijedati vježbama kriznih situacija na bilateralnoj i multilateralnoj razini
7.
Sudjelovanje u operativnim poslovima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u izradi operativnih planova i standardnih operativnih procedura na razini SuDuS-a za organizaciju i provođenje mjera civilne zaštite
Sudjelovati u radu međunarodnih tijela za kontrolu pružanja pomoći
Sudjelovati u radu operativnog zapovjedništva i zapovjedništva združenih snaga
Sudjelovati u izradi elaborata i planova za izvođenje vježbi kriznih situacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Sudjelovati u radu stožera i zapovjedništva međunarodne vježbe upravljanja u kriznim uvjetima
Sudjelovati u radu kriznih stožera Sustava domovinske sigurnosti i Sustava civilne zaštite
Sudjelovati u razvoju sustava poslovne sigurnosti i standardnih operativnih postupaka za donošenje odluka u kriznim situacijama u poslovanju
Rukovoditi planiranjem, traženjem, prihvatom i pružanjem nacionalne i međunarodne pomoći
Sudjelovati u provođenju analiza i procjeni mogućih ekoloških incidenata na strateškoj razini
Provoditi postupke, procedure i metode za prevenciju i zaštitu od opasnih radnih tvari, fizikalnih i RKB štetnosti u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari
8.
Upravljanje vertikalnom i horizontalnom komunikacijom
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Rukovoditi obradom, analizom i distribucijom obavijesti informacija po liniji upravljanja i zapovijedanja
Rukovoditi obradom, analizom i distribucijom obavijesti informacija prema podređenim namjenski organiziranim snagama
9.
Sudjelovanje, vođenje i upravljanje izobrazbom, obukom, vježbama i istraživanju za potrebe upravljanja u kriznim uvjetima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno kreirati vježbe i obuku za obuku operativnih snaga
Poznavati osnovna pedagoška i andragoška načela organizacije obuke i vježbi
Izrađivati planove, programe i elaborate vježbi kriznih situacija za operativne snage Sustava domovinske sigurnosti i Sustava civilne zaštite
Rukovoditi vježbama i obukom za taktiku upotrebe sredstava, alata, uređaja i pribora za provođenje općih i specijalističkih mjera KBRN obrane u CZ
Provoditi vježbe i obuku za informacijske alate i pribore kriznog upravljanja
Rukovoditi definiranjem korisničkih i tehničkih zahtjeva za materijalno-tehnička sredstva
10.
Sudjelovanje u fundamentalnom i aplikativnom znanstveno-istraživačkom radu
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno pisati osnovne korisničke naputke, procedure i postupke za timove i postrojbe operativnih snaga CZ
Sudjelovati na međunarodnim stručnim forumima sustava kriznog upravljanja
Sudjelovati u provođenju aplikativnih istraživanja na razini i taktičkih timova i postrojbi
Sudjelovati u definiranju potrebnih, specifičnih znanja i vještina pripadnika sustava zaštite i spašavanja za nove tehnologije u sustavu domovinske sigurnosti
Provoditi analizu kriza i kriznih situacija s ciljem stvaranja naučenih lekcija
Provoditi analizu provedenih vježbi s ciljem stvaranja naučenih lekcija
Rukovoditi ispitivanjem uporabnih svojstva sredstava, uređaja i opreme za potrebe zaštite i spašavanja
11.
Vođenje i administriranje opće i posebne dokumentacije
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati klasificirati, voditi i administrirati službenu dokumentaciju u sustavu zaštite i spašavanja
12.
Profesionalna komunikacija i suradnja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati osnovna pravila profesionalnog komuniciranja i prezentiranja.
Znati pismeno i usmeno profesionalno komunicirati na materinskom i stranom jeziku koristeći stručnu terminologiju
Poznavati pravila multikulturalne komunikacije i suradnje
Znati se služiti računalima i drugim informatičkim alatima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (36)
1.
Provođenje doktrina, strategija, direktiva, pravila, propisa, uputstva i procedura UN, EU, RH i NATO Saveza iz područja kriznog upravljanja kod prirodnih i antropogenih katastrofa
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati doktrine, strategije i pravnu legislativu UN, EU i RH iz područja sigurnosti i obrane
Poznavati međunarodne i domaće zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz sigurnost, proizvodnje, skladištenja, transporta, manipulacije i upotrebu opasnih radnih tvari
Poznavati međunarodne i nacionalne zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz fizikalne i KBR štetnosti
Znati UN i EU mehanizme, procedura, pravila i propise međunarodne pomoći u slučaju katastrofa
Znati i provoditi standarde, propise, pravila i uputstva općih i posebnih mjera civilne zaštite i spašavanja
2.
Operacionalizacija Sustava domovinske sigurnosti i Sustava zaštite i spašavanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Provoditi propisana zakonska rješenja, procedure, postupke, norme i standarde iz područja sigurnosti i obrane
Znati namjenu, ciljeve i zadatke Sustava domovinske sigurnosti RH te procedure upravljanja u kriznim situacijama
Znati ustroj, namjenu, načela i mehanizme kriznog upravljanja Sustava civilne zaštite RH i Unije za civilnu zaštitu
3.
Izrađivanje procjena rizika i posljedica ugroženosti od prirodnih i antropogenih ugroza na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno tumačiti prirodne ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati među-utjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
Poznavati međuutjecaje prirodnih i antropogenih ugroza, njihove faze i posljedice
Samostalno tumačiti antropogene ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati međuutjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
Izrađivati metodologije za procjenu rizika od prirodnih i antropogenih ugroza i njihovih pojavnosti
4.
Upravljanje izradom i usklađivanje procjena rizika i posljedica ugroženosti od prirodnih i antropogenih ugroza na taktičkim (lokalnim) razinama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati posljedice prirodnih i antropogenih ugroza na ljude, floru i faunu te okoliš
Poznavati utjecaj geografskih i topografskih čimbenika i njihov utjecaj na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
Poznavati utjecaj hidrometeoroloških pojava i podataka i njihov utjecaj na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
5.
Planiranje, organizacija i priprema planova i programa općih i posebnih mjera obrane, zaštite i spašavanja od prirodnih i antropogenih ugroza na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Planirati opće i posebne mjere zaštite i spašavanja na operativnoj razini.
Rukovoditi analizom, planiranjem, razrađivanjem i provođenjem postupaka i procedura upravljanja u kriznim uvjetima
6.
Upravljanje izradom i usklađivanje planova te programa općih i posebnih mjera obrane, zaštite i spašavanja od prirodnih i antropogenih ugroza na taktičkim (lokalnim) razinama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Rukovoditi analizom planova i programa za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
Upravljati analizom i procjenom utjecaja fizikalnih i RKB štetnosti te opasnih radnih tvari na ljude, životnu sredinu i okoliš
Upravljati analizom kritičnih sustava, elemenata i momenata u tehnološkim postrojenjima, skladištima i transportu opasnih radnih tvari
7.
Analiziranje, procjenjivanje i planiranje logističko-materijalnih i kadrovskih potreba na temelju procjene rizika i posljedica na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Ekonomično upravljati s logističkim centrima i robnim pričuvama
Rukovoditi definiranjem logističke potpore operacijama zaštite i spašavanja
Rukovoditi planiranjem materijalnih i kadrovskih kapaciteta za izvršenje specijalističkih zadataka operativnih snaga civilne zaštite
8.
Upravljanje logističko-materijalnim i kadrovskim potrebama na taktičkim (lokalnim) razinama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno obavljati kadrovske, materijalno-tehničke i logističke poslove Sustava domovinske sigurnosti
Upravljati materijalnim resursima u zadaćama provođenja mjera CZ na taktičkoj i operativnoj razini
Rukovoditi planiranjem materijalnih i kadrovskih resursi za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
9.
Izrađivanje provedbenih planova i standardne operativne procedure pozivanja i procedure postupanja timova i postrojbi prvog odgovora Sustava Domovinske Sigurnosti (SuDoS) na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Izrađivati operativne planove i standardne operativne procedure na razini SuDuS-a za organizaciju i provođenje mjera civilne zaštite
Planirati angažiranja sastavnica Sustava domovinske sigurnosti i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
10.
Upravljanje izradom i usklađivanje provedbenih planova i standardne operativne procedure pozivanja i procedure postupanja timova i postrojbi prvog odgovora SuDoS-a na taktičkim (lokalnim) razinama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Analizirati sposobnosti i potreba sastavnica Sustava domovinske sigurnosti i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
Upravljati izradom postupaka, procedura i uputstva za zaštitu i spašavanje
11.
Izrađivanje planova i programa asanacije i sanacije (rehabilitacije i obnove) na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Upravljati izradom planova i programa asanacije i sanacije (rehabilitacije i obnove) na strateškoj razini
12.
Upravljanje izradom i usklađivanje planova i programa asanacije i sanacije (rehabilitacije i obnove) na taktičkim (lokalnim) razinama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Upravljati operativnim pravcem i elementima evakuacije, prihvata, zbrinjavanja i sanacije
Upravljati prihvatnim centrom, linijom prihvata i zonom sanacije u provođenju mjera CZ
13.
Upravljanje prikupljanjem, obradom i analizom podataka i informacija o ugrozama te izrađivanje situacijske karte i predviđanje događaja na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Izrađivati situacijske karte i predviđati krizne događaje na temelju prikupljenih, obrađenih i analiziranih podataka o ugrozama
Koristiti suvremene informatičke sustave i programe za analizu i predikciju događaja specifične za profesiju
Koristiti se informacijskim sustavima i tehnologijama za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija
14.
Sudjelovanje u izradi i provođenju mjera i postupaka za razvoj sigurnosne kulture i općih mjera obrane, zaštite i spašavanja na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno pisati osnovne korisničke naputke, procedure i postupke za timove i postrojbe operativnih snaga CZ
Sudjelovati u definiranju potrebnih, specifičnih znanja i vještina pripadnika sustava zaštite i spašavanja za nove tehnologije u sustavu domovinske sigurnosti
15.
Sudjelovanje u radu kriznih stožera u SuDoS-u na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u radu operativnog zapovjedništva i zapovjedništva združenih snaga
Sudjelovati u radu kriznih stožera Sustava domovinske sigurnosti i Sustava civilne zaštite
16.
Upravljanje radom kriznih stožera u SuDoS-u na taktičkoj (lokalnoj) razini i koordiniranje rada multidisciplinarnih timova na rješavanju krizne situacije
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Upravljati komunikacijskim centrom zapovjedništva i stožera
Rukovoditi radom operativnih centara
Rukovoditi radom multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama
17.
Zapovijedanje združenim operativnim postrojbama pripadnika prvog odgovora na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Zapovijedati taktičkim i operativnim postrojbama i timovima pripadnika prvog odgovora na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Zapovjediti taktičkim i operativnim timovima i postrojbama na zadacima provođenja mjera CZ
18.
Izrađivanje planova i programa za stratešku razinu obuke združenih postrojbi prvog odgovora
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Rukovoditi planiranjem, organizacijom i provođenjem obuke i vježbi združenih operativnih timova i postrojbi na međuresornoj i međunarodnoj razini
19.
Upravljanje planiranjem, organizacijom i provođenjem pojedinačne i grupne obuke pripadnika prvog odgovora, na taktičkoj (lokalnoj) razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Voditi i koordinirati vježbe postupanja u krizama između taktičkih timova i postrojbi više subjekata Sustava domovinske sigurnosti
Samostalno kreirati vježbe i obuku za obuku operativnih snaga
20.
Izrađivanje planskih i provedbenih dokumenata za potrebe SuDoS-a i njegovih sastavnica na strateškoj razini te upravljanje izradom na taktičkoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u izradi operativnih planova i standardnih operativnih procedura na razini SuDuS-a za organizaciju i provođenje mjera civilne zaštite
Upravljati izradom operativnih planova i standardnih operativnih procedura na razini za organizaciju i provođenje taktičkih mjera Sustava domovinske sigurnosti
21.
Izrađivanje elaborata i planova za izvođenje združenih vježbi kriznih situacija te vođenje i koordiniranje vježbi postupanja u krizama na taktičkim (lokalnim) razinama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati osnovna pedagoška i andragoška načela organizacije obuke i vježbi
Izrađivati planove, programe i elaborate vježbi kriznih situacija za operativne snage Sustava domovinske sigurnosti i Sustava civilne zaštite
22.
Planiranje, sudjelovanje i zapovijedanje u vježbama multinacionalnih združenih operativnih snaga sustava kriznog upravljanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u izradi elaborata i planova za izvođenje vježbi kriznih situacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Sudjelovati u radu stožera i zapovjedništva međunarodne vježbe upravljanja u kriznim uvjetima
Zapovijedati vježbama kriznih situacija na bilateralnoj i multilateralnoj razini
23.
Analiziranje naučenih lekcija te izrađivanje prijedlog mjera, postupaka i smjernica za unapređenje SuDoS-a na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Provoditi analizu kriza i kriznih situacija s ciljem stvaranja naučenih lekcija
Provoditi analizu provedenih vježbi s ciljem stvaranja naučenih lekcija
24.
Sudjelovanje u rješavanju poslovnih kriza sustava korporativnog menadžmenta
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Znati klasificirati i analizirati izvore poslovnih kriza i sudjelovati u razvoju i implementaciji sustava poslovne sigurnosti
Sudjelovati u razvoju sustava poslovne sigurnosti i standardnih operativnih postupaka za donošenje odluka u kriznim situacijama u poslovanju
25.
Koordiniranje rada i zajedničkog djelovanja tijela državne uprave u odnosu na razine ustroja i nadležnosti tijela državne uprave u kriznim stanjima
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u radu međunarodnih tijela za kontrolu pružanja pomoći
Rukovoditi planiranjem, traženjem, prihvatom i pružanjem nacionalne i međunarodne pomoći
26.
Vođenje i administriranje opće i posebne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Znati klasificirati, voditi i administrirati službenu dokumentaciju u sustavu zaštite i spašavanja
27.
Sudjelovanje u radu institucija i međunarodnih foruma sustava kriznog upravljanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati na međunarodnim stručnim forumima sustava kriznog upravljanja
28.
Sudjelovanje u horizontalnoj komunikaciji unutar namjenski organiziranih snaga tijekom odgovora na kriznu situaciju
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Rukovoditi obradom, analizom i distribucijom obavijesti informacija po liniji upravljanja i zapovijedanja
29.
Sudjelovanje u vertikalnoj komunikaciji u zapovijedanju i izvješćivanju
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Rukovoditi obradom, analizom i distribucijom obavijesti informacija prema podređenim namjenski organiziranim snagama
30.
Planiranje i nadziranje preventivnih mjera zaštite okoliša na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Rukovoditi planiranjem i nadziranjem preventivnih mjera zaštite okoliša na strateškoj razini
31.
Kontroliranje provođenja analiza i procjena mogućih ekoloških incidenata na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u provođenju analiza i procjeni mogućih ekoloških incidenata na strateškoj razini
32.
Rukovođenje otklanjanja posljedica ekoloških incidenata i katastrofa na strateškoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Rukovoditi operacijom uklanjanja posljedica na okoliš kod prirodnih i antropogenih ugroza
33.
Sudjelovanje u fundamentalnim i aplikativnim istraživanjima
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u provođenju aplikativnih istraživanja na razini i taktičkih timova i postrojbi
Rukovoditi ispitivanjem uporabnih svojstva sredstava, uređaja i opreme za potrebe zaštite i spašavanja
34.
Razvijanje i modernizacija kadrovskih, materijalno-tehničkih i logističkih elemenata te sastavnica SuDoS-a
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Rukovoditi vježbama i obukom za taktiku upotrebe sredstava, alata, uređaja i pribora za provođenje općih i specijalističkih mjera KBRN obrane u CZ
Provoditi vježbe i obuku za informacijske alate i pribore kriznog upravljanja
Rukovoditi definiranjem korisničkih i tehničkih zahtjeva za materijalno-tehnička sredstva
35.
Provođenje mjera zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Koristiti se osobnom i kolektivnom zaštitnom opremom te sredstvima, priborima i uređajima za osobnu RKB dekontaminaciju
Provoditi postupke, procedure i metode za prevenciju i zaštitu od opasnih radnih tvari, fizikalnih i RKB štetnosti u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari
36.
Komuniciranje u različitim profesionalnim okruženjima i služeći se komunikacijskim alatima
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Znati osnovna pravila profesionalnog komuniciranja i prezentiranja.
Znati pismeno i usmeno profesionalno komunicirati na materinskom i stranom jeziku koristeći stručnu terminologiju
Poznavati pravila multikulturalne komunikacije i suradnje
Znati se služiti računalima i drugim informatičkim alatima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje