Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Inženjer/Inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima

Razina HKO
6
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.10.6 Inženjer/inženjerka zaštite na radu

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3 Tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice

3.31.311.3119 Tehničko-tehnološki tehničari/tehničko-tehnološke tehničarke d. n.

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Inženjer/Inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima rukovodi, upravlja i zapovijeda timovima, postrojbama i centrima taktičke razine u provođenju općih i posebnih mjera civilne zaštite i tehničke zaštite u privrednim subjektima ljudi, životinja, materijalnih dobara i okoliša. Sudjeluje u analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura te u provođenju operativnih poslova zaštite i spašavanja. Sudjeluje u izobrazbi, obuci, vježbama i istraživanju za potrebe upravljanja u kriznim uvjetima. Upravnu, rukovodeću i zapovjednu funkciju temelji na poznavanju domaće i međunarodne pravne legislative te na poznavanju prirodnih i antropogenih ugroza, opasnosti i štetnosti. U svom radu koristi se suvremenim uređajima, alatima, priborima te informatičkim i informacijskim sustavima zaštite i spašavanja.

Uvjeti rada

Inženjer/Inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima obavlja poslove koji uključuju i uvjete prirodnih i antropogenih prijetnji, ugroza i rizika kao i šireg spektra opasnosti te fizikalnih, kemijskih, bioloških i radioloških štetnosti.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Poznavanje UN, EU i RH doktrine, strategije, pravne legislative iz područja sigurnosti i obrane
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati doktrine, strategije i pravnu legislativu UN, EU i RH iz područja sigurnosti i obrane
Znati UN mehanizme, procedura, pravila i propise međunarodne pomoći u slučaju katastrofa
Poznavati međunarodne i domaće zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz sigurnost, proizvodnje, skladištenja, transporta, manipulacije i upotrebu opasnih radnih tvari
Poznavati međunarodne i nacionalne zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz fizikalne i KBR štetnosti
Poznavati i provoditi standarde, propise, pravila i uputstva općih i posebnih mjera civilne zaštite i spašavanja
2.
Sudjelovanje u operacionalizaciji sustava zaštite i spašavanja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati ustroj, funkcioniranje i namjenu zaštite U RH i EU i njezine mehanizme kriznog upravljanja
Znati namjenu kriznog upravljanja i mehanizme civilne zaštite
Provoditi propisana zakonska rješenja, procedure, postupke, norme i standarde iz područja sigurnosti i obrane
3.
Poznavanje prirodnih i antropogenih ugroza, opasnih radnih tvari te fizikalnih i RKB štetnosti na ljude i okoliš.
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno tumačiti prirodne ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati među-utjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
Samostalno tumačiti antropogene ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati među-utjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
Poznavati međuutjecaje prirodnih i antropogenih ugroza, njihove faze i posljedice
Sudjelovati u izradi metodologija za procjenu rizika od prirodnih i antropogenih ugroza i njihovih pojavnosti
Poznavati posljedice prirodnih i antropogenih ugroza na ljude, floru i faunu te okoliš
Analizirati i procjenjivati utjecaj fizikalnih i RKB štetnosti te opasnih radnih tvari na životnu sredinu i okoliš
Znati kritične sustave, elemente i momente u tehnološkim postrojenjima, skladištima i transportu opasnih radnih tvari
Poznavati metode, postupke i procedure prevencije i zaštite u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari
Poznavati utjecaj geografskih i topografskih čimbenika na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
Poznavati utjecaj hidrometeoroloških pojava i podataka na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
Poznavati postupke, procedure i metode za prevenciju i zaštitu od opasnih radnih tvari, fizikalnih i RKB štetnosti
4.
Korištenje alata, uređaja, pribora, zaštitnih sredstva i sredstava za sanaciju u nesrećama
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izrađivati situacijske karte i predviđati krizne događaje na temelju prikupljenih, obrađenih i analiziranih podataka o ugrozama
Samostalno se služiti informacijskim sustavima i tehnologijama za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija
Koristiti se osobnom i kolektivnom zaštitnom opremom te sredstvima, priborima i uređajima za osobnu RKB dekontaminaciju
Samostalno se u radu služiti računalima i drugim informatičkim alatima
Koristiti suvremene informatičke sustave i programe za analizu i predikciju događaja specifične za profesiju
Koristiti se uređajima, alatima, priborima i sredstvima za provođenje specijalističkih mjera KBRN obrane u CZ
Poznavati zemaljske, zračne i pomorske mobilne platforme na uporabi u sustavu sigurnosti i obrane, s naglaskom u kriznom upravljanju
5.
Sudjelovanje u analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura za zaštitu i spašavanje
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno predlagati opće mjere zaštite i spašavanja na taktičkoj razini i samostalnim objektima
Sudjelovati u analizi, planiranju, razrađivanju i provođenju postupaka i procedura upravljanja u kriznim uvjetima
Sudjelovati u definiranju logističke potpore operacijama zaštite i spašavanja
Samostalno obavljati kadrovske, materijalno-tehničke i logističke poslove SuDuSa
Sudjelovati u planiranju materijalnih i kadrovskih kapaciteta za izvršenje specijalističkih zadataka operativnih snaga civilne zaštite
Sudjelovati u procesu prikupljanja, obrade i analize podataka te predikciji događaja
Sudjelovati u analizi sposobnosti i potreba sastavnica SuDuS-a i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
Sudjelovati u planiranju angažiranja sastavnica SuDuS-a i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
Samostalno pisati osnovne korisničke naputke, procedure i postupke za timove i postrojbe operativnih snaga CZ
Samostalno izrađivati postupke, procedure i uputstva za zaštitu i spašavanje u otvorenim i zatvorenim objektima i prostorima masovnog okupljanja
Sudjelovati u izradi operativnih planova i standardnih operativnih procedura na razini SuDuS-a za organizaciju i provođenje mjera civilne zaštite
Sudjelovati u analizi planova i programa za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
Sudjelovati u planiranju materijalnih i kadrovskih resursi za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
6.
Rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Rukovoditi operacijom uklanjanja posljedica na okoliš kod prirodnih i antropogenih ugroza
Rukovoditi operacijom uklanjanja posljedica na okoliš kod tehnoloških nesreća
Ekonomično upravljati s logističkim centrima i robnim pričuvama
Samostalno upravljati taktičkim pravcem ili taktičkim elementima evakuacije, prihvata, zbrinjavanja i sanacije
Samostalno upravljati prihvatnim centrom, linijom prihvata i zonom sanacije u provođenju mjera CZ
Samostalno upravljati materijalnim resursima u zadaćama provođenja mjera CZ na taktičkoj razini
Samostalno zapovijedati taktičkim operativnim postrojbama i timovima pripadnika prvog odgovora na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Samostalno zapovjediti taktičkim operativnim timovima i postrojbama na zadacima provođenja mjera CZ
Samostalno upravljati taktičkim i lokalnim operativnim centrom
Upravljati komunikacijskim centrom zapovjedništva i stožera
7.
Sudjelovanje u operativnim poslovima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u radu operativnih centara
Sudjelovati u radu kriznih stožera
Sudjelovati u planiranju, traženju, prihvatu i pružanju nacionalne i međunarodne pomoći
Sudjelovati u radu međunarodnih tijela za kontrolu pružanja pomoći
Sudjelovati u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama
Sudjelovati na međunarodnim stručnim forumima sustava kriznog upravljanja
Sudjelovati u radu operativnog zapovjedništva i zapovjedništva združenih snaga
8.
Sudjelovanje u vertikalnoj i horizontalnoj komunikaciji
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u obradi, analizi i distribuciji obavijesti informacija prema podređenim namjenski organiziranim snagama
Sudjelovati u obradi, analizi i distribuciji obavijesti informacija po liniji upravljanja i zapovijedanja
9.
Sudjelovanje u izobrazbi, obuci, vježbama i istraživanju za potrebe upravljanja u kriznim uvjetima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnovna pedagoška i andragoška načela organizacije obuke i vježbi.
Samostalno provoditi vježbe i obuku za informacijske alate i pribore kriznog upravljanja
Samostalno provoditi vježbe i obuku za taktiku upotrebe sredstava, uređaja, alata i pribora za provođenje općih i specijalističkih mjera KBRN obrane u CZ
Samostalno kreirati vježbe i obuku za osnovnu i obuku nižih taktičkih razina
Sudjelovati u izradi elaborata i planova za izvođenje vježbi kriznih situacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Samostalno izrađivati planove, programe i elaborate vježbi kriznih situacija na taktičkoj razini
Voditi i koordinirati vježbe postupanja u krizama taktičkih timova i postrojbi
Sudjelovati u vođenju i koordinaciji vježbi postupanja u krizama između taktičkih timova i postrojbi više subjekata SuDuS-a
Sudjelovati u planiranju, organizaciji i provođenju obuke i vježbi operativnih timova i postrojbi na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Sudjelovati u planiranju, organizaciji i provođenju obuke i vježbi operativnih timova i postrojbi na međuresornoj razini
Sudjelovati u vježbama kriznih situacija na bilateralnoj i multilateralnoj razini
Sudjelovati u radu stožera i zapovjedništva međunarodne vježbe upravljanja u kriznim uvjetima
Ispitivati uporabna svojstva sredstava, uređaja i opreme za potrebe zaštite i spašavanja
Sudjelovati u provođenju aplikativnih istraživanja na razini i taktičkih timova i postrojbi
Sudjelovati u definiranju korisničkih i tehničkih zahtjeva za materijalno-tehnička sredstva
Sudjelovati u definiranju potrebnih, specifičnih znanja i vještina pripadnika sustava zaštite i spašavanja za nove tehnologije u sustavu domovinske sigurnosti
10.
Vođenje i administriranje opće i posebne dokumentacije
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati zakonodavne regulative o klasificiranju dokumentacije
Znati klasificirati, voditi i administrirati službenu dokumentaciju u sustavu zaštite i spašavanja
11.
Komuniciranje i prezentiranje u profesionalnom okruženju
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati osnovna pravila profesionalnog komuniciranja i prezentiranja.
Znati pismeno i usmeno profesionalno komunicirati na materinskom i stranom jeziku koristeći stručnu terminologiju
Poznavati pravila multikulturalne komunikacije i suradnje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (30)
1.
Provođenje doktrina, strategija, direktiva, pravila, propisa, uputstva i procedura UN, EU, RH i NATO Saveza iz područja kriznog upravljanja kod prirodnih i antropogenih katastrofa
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati doktrine, strategije i pravnu legislativu UN, EU i RH iz područja sigurnosti i obrane
Znati UN mehanizme, procedura, pravila i propise međunarodne pomoći u slučaju katastrofa
Poznavati međunarodne i domaće zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz sigurnost, proizvodnje, skladištenja, transporta, manipulacije i upotrebu opasnih radnih tvari
Poznavati međunarodne i nacionalne zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz fizikalne i KBR štetnosti
Poznavati i provoditi standarde, propise, pravila i uputstva općih i posebnih mjera civilne zaštite i spašavanja
2.
Operacionalizacija sustava zaštite i spašavanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Znati ustroj, funkcioniranje i namjenu zaštite U RH i EU i njezine mehanizme kriznog upravljanja
Znati namjenu kriznog upravljanja i mehanizme civilne zaštite
Provoditi propisana zakonska rješenja, procedure, postupke, norme i standarde iz područja sigurnosti i obrane
3.
Izrađivanje procjena rizika i posljedica ugroženosti od prirodnih i antropogenih ugroza
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno tumačiti prirodne ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati među-utjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
Samostalno tumačiti antropogene ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati među-utjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
Poznavati međuutjecaje prirodnih i antropogenih ugroza, njihove faze i posljedice
Sudjelovati u izradi metodologija za procjenu rizika od prirodnih i antropogenih ugroza i njihovih pojavnosti
4.
Planiranje, organizacija i priprema planova i programa općih i posebnih mjera obrane, zaštite i spašavanja od prirodnih i antropogenih ugroza
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno predlagati opće mjere zaštite i spašavanja na taktičkoj razini i samostalnim objektima
Sudjelovati u analizi, planiranju, razrađivanju i provođenju postupaka i procedura upravljanja u kriznim uvjetima
5.
Provođenje analiza i procjena mogućih ekoloških i drugih incidenata na taktičkoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati posljedice prirodnih i antropogenih ugroza na ljude, floru i faunu te okoliš
Analizirati i procjenjivati utjecaj fizikalnih i RKB štetnosti te opasnih radnih tvari na životnu sredinu i okoliš
6.
Planiranje i nadziranje preventivnih mjera zaštite okoliša na taktičkoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Znati kritične sustave, elemente i momente u tehnološkim postrojenjima, skladištima i transportu opasnih radnih tvari
Poznavati metode, postupke i procedure prevencije i zaštite u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari
7.
Rukovođenje otklanjanja posljedica ekoloških i drugih incidenata i katastrofa na taktičnoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Rukovoditi operacijom uklanjanja posljedica na okoliš kod prirodnih i antropogenih ugroza
Rukovoditi operacijom uklanjanja posljedica na okoliš kod tehnoloških nesreća
8.
Analiziranje, procjena, planiranje i upravljanje logističko - materijalnim i kadrovskim potrebama na temelju procjene rizika i posljedica kriza
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u definiranju logističke potpore operacijama zaštite i spašavanja
Samostalno obavljati kadrovske, materijalno-tehničke i logističke poslove SuDuSa
Sudjelovati u planiranju materijalnih i kadrovskih kapaciteta za izvršenje specijalističkih zadataka operativnih snaga civilne zaštite
Ekonomično upravljati s logističkim centrima i robnim pričuvama
9.
Prikupljanje, obrada i analiziranje podataka i informacija o ugrozama te izrada situacijskih karti i predviđanje događaja
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati utjecaj geografskih i topografskih čimbenika na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
Poznavati utjecaj hidrometeoroloških pojava i podataka na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
Izrađivati situacijske karte i predviđati krizne događaje na temelju prikupljenih, obrađenih i analiziranih podataka o ugrozama
Sudjelovati u procesu prikupljanja, obrade i analize podataka te predikciji događaja
10.
Izrađivanje planskih i provedbenih dokumenata za potrebe SuDoS-a i njegovih sastavnica
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u analizi sposobnosti i potreba sastavnica SuDuS-a i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
Sudjelovati u planiranju angažiranja sastavnica SuDuS-a i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
11.
Izrađivanje provedbenih planova i standardnih operativnih procedura pozivanja i postupanja timova te postrojbi prvog odgovora Sustava Domovinske Sigurnosti (SuDoS)
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno pisati osnovne korisničke naputke, procedure i postupke za timove i postrojbe operativnih snaga CZ
Samostalno izrađivati postupke, procedure i uputstva za zaštitu i spašavanje u otvorenim i zatvorenim objektima i prostorima masovnog okupljanja
Sudjelovati u izradi operativnih planova i standardnih operativnih procedura na razini SuDuS-a za organizaciju i provođenje mjera civilne zaštite
12.
Izrađivanje planova i programa asanacije i sanacije (rehabilitacije i obnove)
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u analizi planova i programa za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
Sudjelovati u planiranju materijalnih i kadrovskih resursi za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
13.
Upravljanje mjerama sustava zaštite i spašavanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno upravljati taktičkim pravcem ili taktičkim elementima evakuacije, prihvata, zbrinjavanja i sanacije
Samostalno upravljati prihvatnim centrom, linijom prihvata i zonom sanacije u provođenju mjera CZ
Samostalno upravljati materijalnim resursima u zadaćama provođenja mjera CZ na taktičkoj razini
14.
Sudjelovanje u radu kriznih stožera u SuDoS-u i multidisciplinarnih timova na rješavanju krizne situacije
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u radu operativnih centara
Sudjelovati u radu kriznih stožera
15.
Zapovijedanje operativnim postrojbama prvog odgovora na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno zapovijedati taktičkim operativnim postrojbama i timovima pripadnika prvog odgovora na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Samostalno zapovjediti taktičkim operativnim timovima i postrojbama na zadacima provođenja mjera CZ
16.
Sudjelovanje u proceduri traženja, prihvata i pružanja nacionalne i međunarodne pomoći u kriznim situacijama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u planiranju, traženju, prihvatu i pružanju nacionalne i međunarodne pomoći
Sudjelovati u radu međunarodnih tijela za kontrolu pružanja pomoći
17.
Sudjelovanje u radu institucija i međunarodnih foruma sustava kriznog upravljanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama
Sudjelovati na međunarodnim stručnim forumima sustava kriznog upravljanja
18.
Sudjelovanje u horizontalnoj komunikaciji namjenski organiziranih snaga tijekom odgovora na kriznu situaciju
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno se služiti informacijskim sustavima i tehnologijama za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija
Samostalno upravljati taktičkim i lokalnim operativnim centrom
Sudjelovati u obradi, analizi i distribuciji obavijesti informacija prema podređenim namjenski organiziranim snagama
19.
Sudjelovanje u vertikalnoj komunikaciji u zapovijedanju i izvješćivanju
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Upravljati komunikacijskim centrom zapovjedništva i stožera
Sudjelovati u radu operativnog zapovjedništva i zapovjedništva združenih snaga
Sudjelovati u obradi, analizi i distribuciji obavijesti informacija po liniji upravljanja i zapovijedanja
20.
Provođenje mjera zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati postupke, procedure i metode za prevenciju i zaštitu od opasnih radnih tvari, fizikalnih i RKB štetnosti
Koristiti se osobnom i kolektivnom zaštitnom opremom te sredstvima, priborima i uređajima za osobnu RKB dekontaminaciju
21.
Korištenje suvremenih alata, uređaja, pribora i sustava za zaštitu i spašavanje
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Samostalno se u radu služiti računalima i drugim informatičkim alatima
Koristiti suvremene informatičke sustave i programe za analizu i predikciju događaja specifične za profesiju
Koristiti se uređajima, alatima, priborima i sredstvima za provođenje specijalističkih mjera KBRN obrane u CZ
Poznavati zemaljske, zračne i pomorske mobilne platforme na uporabi u sustavu sigurnosti i obrane, s naglaskom u kriznom upravljanju
22.
Planiranje, organizacija i provođenje pojedinačne obuke pripadnika prvog odgovora te obuke timova i postrojbi prvog odgovora
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati osnovna pedagoška i andragoška načela organizacije obuke i vježbi.
Samostalno provoditi vježbe i obuku za informacijske alate i pribore kriznog upravljanja
Samostalno provoditi vježbe i obuku za taktiku upotrebe sredstava, uređaja, alata i pribora za provođenje općih i specijalističkih mjera KBRN obrane u CZ
Samostalno kreirati vježbe i obuku za osnovnu i obuku nižih taktičkih razina
23.
Izrađivanje elaborata i planova za izvođenje vježbi kriznih situacija
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u izradi elaborata i planova za izvođenje vježbi kriznih situacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Samostalno izrađivati planove, programe i elaborate vježbi kriznih situacija na taktičkoj razini
24.
Vođenje i koordinacija vježbi postupanja u krizama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Voditi i koordinirati vježbe postupanja u krizama taktičkih timova i postrojbi
Sudjelovati u vođenju i koordinaciji vježbi postupanja u krizama između taktičkih timova i postrojbi više subjekata SuDuS-a
25.
Organiziranje vježbi operativnih postrojbi u sustavu civilne zaštite
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u planiranju, organizaciji i provođenju obuke i vježbi operativnih timova i postrojbi na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Sudjelovati u planiranju, organizaciji i provođenju obuke i vježbi operativnih timova i postrojbi na međuresornoj razini
26.
Sudjelovanje u vježbama međunarodnih operativnih snaga sustava kriznog upravljanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u vježbama kriznih situacija na bilateralnoj i multilateralnoj razini
Sudjelovati u radu stožera i zapovjedništva međunarodne vježbe upravljanja u kriznim uvjetima
27.
Sudjelovanje u različitim fazama aplikativnih istraživanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Ispitivati uporabna svojstva sredstava, uređaja i opreme za potrebe zaštite i spašavanja
Sudjelovati u provođenju aplikativnih istraživanja na razini i taktičkih timova i postrojbi
28.
Vođenje i administriranje opće i posebne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Poznavati zakonodavne regulative o klasificiranju dokumentacije
Znati klasificirati, voditi i administrirati službenu dokumentaciju u sustavu zaštite i spašavanja
29.
Provođenje modernizacije kadrovskih, materijalno-tehničkih i logističkih elemenata te sastavnica SuDoS-a
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Sudjelovati u definiranju korisničkih i tehničkih zahtjeva za materijalno-tehnička sredstva
Sudjelovati u definiranju potrebnih, specifičnih znanja i vještina pripadnika sustava zaštite i spašavanja za nove tehnologije u sustavu domovinske sigurnosti
30.
Komuniciranje i prezentiranje u profesionalnom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište Velika Gorica
Kompetencije
Znati osnovna pravila profesionalnog komuniciranja i prezentiranja.
Znati pismeno i usmeno profesionalno komunicirati na materinskom i stranom jeziku koristeći stručnu terminologiju
Poznavati pravila multikulturalne komunikacije i suradnje
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/Inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje