Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove

Razina HKO
7.1
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

1229.12.0 Ravnatelj/ravnateljica škole

1229.13.0 Ravnatelj/ravnateljica predškolske ustanove

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove odgovoran je za cjelokupni rad i rezultate rada ustanove, kao i za rad svakog pojedinog zaposlenika. Brine o standardima kvalitete za odvijanje svake pojedine aktivnosti i skupine aktivnosti, temeljnih odgojno-obrazovnih procesa i osiguravanja adekvatnih materijalnih uvjeta za rad. Funkcija ravnatelja postaje sve složenija, složenost njegovih poslova sve veća, okolnosti u kojima se ostvaruje sve složenije, čime se ujedno povećavaju složenost i razina profesionalnih kompetencija.

Prije svega, ravnatelj mora biti sposoban strateški upravljati odgojno-obrazovnom ustanovom. To znači da mora biti u stanju kreirati viziju i afirmirati misiju ustanove u suradnji sa svim relevantnim dionicima izvan i unutar ustanove. Mora biti sposoban projektirati sve relevantne aktivnosti i procese unutar ustanove, pratiti njihovu provedbu i vrednovati uspješnost realizacije.

Mora biti sposoban brinuti o svim zaposlenicima škole od trenutka njihovog odabira za posao, zapošljavanja, uvođenja u rad, preko trajnog profesionalnog razvoja do vrednovanja postignuća. Kako bi osobno djelovao kao uzor zaposlenicima, mora voditi računa o svom osobnom i profesionalnom razvoju i kontinuiranom unapređivanja svog rada.

S obzirom da je središnja djelatnost odgojno-obrazovnih ustanova vezana uz pedagoške procese (učenje, poučavanje, odgoj), ravnatelj mora temeljito poznavati načela, koncepte, metode i tehnike svih odgojno-obrazovnih procesa. Također, mora poznavati načela rada svih odgojno-obrazovnih djelatnika, ali i prepoznati potrebe svih korisnika odgojno-obrazovnih usluga. Mora voditi računa o svim preduvjetima (materijalnim, kadrovskim) za odvijanje odgojno-obrazovnog rada, ali i osiguravati kvalitetu svih aspekata rada ustanove kao temeljno načelo svog rada. Odgovoran je za stvaranje pozitivne radne klime i kulture ustanove.

Osim što mora biti kompetentan pedagoški voditelj u odgojno-obrazovnoj ustanovi, ravnatelj mora osigurati nesmetano odvijanje svih drugi procesa unutar ustanove, osobito financijskih i administrativno-pravnih.

Ravnatelj predstavlja školu/odgojno-obrazovnu ustanovu u vanjskom okruženju i javnosti. Surađuje s veliki brojem vanjskih dionika u lokalnoj zajednici, kao i upravnim službama na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Uvjeti rada

Opći uvjeti rada sukladni su važećem nacionalnom zakonodavstvu o radu i podzakonskim propisima i odredbama koje uređuju pitanje rada i zapošljavanja, dok su specifični propisani su važećim zakonskim aktima iz djelokruga Ministarstva znanosti i obrazovanja:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17. i 68/18)
  • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
  • Zakon o ustanovama (Narodne novine, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Ravnatelji školskih, domskih i predškolskih ustanova rade po potrebi u smjenama, a ovisno o ustanovi (primjerice, u učeničkim domovima) povremeno i noću, odnosno po potrebi subotom, nedjeljom i praznicima.

Posao ravnatelja vezan je uz povremena kraća i duža putovanja odnosno kraće boravke izvan mjesta stanovanja. Prisutna je učestalost komunikacije s različitim skupinama dionika, povremeno rješavanje kriznih, hitnih i rizičnih situacija unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove.

Ravnatelji često rade u zatvorenom prostoru, izloženi su umjetnoj rasvjeti, veći broj sati mogu provoditi sjedeći ispred ekrana računala.

Za obavljanje ravnateljskog posla neophodno je poznavanje rada na računalu, kao i permanentno stručno usavršavanje osobnih ravnateljskih kompetencija.

Skupovi kompetencija (9)
1.
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati, pripremati i organizirati odgojno-obrazovni proces
Sudjelovati u izradi novih odgojno-obrazovnih programa uvažavajući potrebe različitih skupina djece i učenika
Planirati aktivnosti i projekte odgojno obrazovne ustanove na svim razinama
Osiguravati uvjete za optimalno funkcioniranje rada odgojno-obrazovne ustanove
Poznavati i primijeniti marketinške tehnike i alate za postizanje ciljeva odgojno-obrazovne ustanove
Kreirati viziju i misiju odgojno-obrazovne ustanove
Izraditi strateški dokument odgojno-obrazovne ustanove
2.
ANALIZA OKRUŽENJA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati potrebe i interese te mogućnosti suradnje s okruženjem odgojno-obrazovne ustanove
Pratiti provedbu aktivnosti odgojno-obrazovne ustanove vezane uz suradnju s okruženjem
Vrednovati kvalitetu suradnje s okruženjem odgojno-obrazovne ustanove
Planirati unapređivanje suradnje s dionicima okruženja odgojno obrazovne ustanove
Aktivno sudjelovati u radu strukovnih udruga
Prepoznavati odgojno-obrazovne potrebe društva te trendove tržišta rada
3.
OSIGURAVANJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti realizaciju godišnjeg plana i programa rada odgojno-obrazovne ustanove te kurikuluma i razvojnog plana
Pratiti i analizirati rad zaposlenika/odgojno-obrazovnih radnika
Vrednovati cjelokupni rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi i samovrednovati svoj rad
Uvoditi inovativne metode i tehnike rada kao rezultat ulaganja u svoj osobni i profesionalni razvoj
Sudjelovati u radu i pratiti rad tima koji izrađuje plan unapređivanja kvalitete odgojno-obrazovne ustanove
Vrednovati planirane aktivnosti i projekte koji se odvijaju u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Analizirati i vrednovati odgojno-obrazovni proces
Koristiti i promovirati najnovije stručno-znanstvene spoznaje iz područja odgoja i obrazovanja
Pratiti provedbu svih planiranih aktivnosti i projekata koje se odvijaju u odgojno-obrazovnoj ustanovi
4.
ORGANIZACIJA RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ USTANOVI
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Donositi primjerene i pravovremene odluke vezane uz rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Primjenjivati znanja i vještine relevantne za istraživanje i mijenjanje kulture odgojno-obrazovne ustanove.
Oblikovati kulturu odgojno-obrazovne ustanove i pritom razvijati klimu suradnje i povjerenja
Koristiti informatičko-komunikacijske tehnologije u radnim procesima odgojno-obrazovne ustanove
Osigurati uvjete za sigurno okruženje odgojno-obrazovnog procesa i sudionika
Prepoznati i procijeniti potencijalne krizne situacije
Koordinirati izradu preventivnih programa za izbjegavanje kriznih situacija
Poznavati i primjenjivati standardne procedure za rješavanje kriznih situacija
5.
SAVJETODAVNI RAD U ODGOJNO OBRAZOVNOJ USTANOVI
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati i provoditi savjetodavni rad s djecom, učenicima i roditeljima
Pripremati i provoditi zajedno sa stručnim suradnicima savjetodavni rad s nastavnicima odnosno odgajateljima početnicima
Pripremati i provoditi zajedno sa stručnim suradnicima savjetodavni rad u svrhu podrške zaposlenicima odgojno-obrazovne ustanove
6.
KOMUNIKACIJSKO PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati sve oblike suradnje s roditeljima
Afirmirati identitet odgojno-obrazovne ustanove u javnosti uključujući i suradnju s medijima
Predstavljati rad odgojno-obrazovne ustanove u javnosti
Primjenjivati djelotvornu komunikaciju u radu sa zaposlenicima i djecom odnosno učenicima
Surađivati s dionicima odgojno-obrazovne ustanove na nacionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini
7.
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ USTANOVI
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u selekciji kandidata za zaposlenike odgojno-obrazovne ustanove
Uvoditi pripravnike i novozaposlene osobe i integrirati ih u kulturu odgojno-obrazovne ustanove
Organizirati i pratiti profesionalni razvoj zaposlenika/odgojno-obrazovnih radnika uključujući i informiranje o pravnim propisima te vođenje poučavanja
Uočavati izvore stresa i provoditi aktivnosti s ciljem smanjenja stresa u odgojno-obrazovnom procesu
Voditi sastanke kolegijalnih tijela te ostale sastanke u kojima aktivno sudjeluje
Organizirati rad u projektnim timovima iz područja obrazovanja
Organizirati rad timova u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Planirati zapošljavanje prema specifičnim potrebama odgojno-obrazovne ustanove u skladu s njezinom vizijom
8.
PROVOĐENJE PRAVNE REGULATIVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osiguravati zakonitost rada ustanove
Primijeniti odgovarajuće pravne, uključujući i financijske propise u realnim situacijama vođenja odgojno-obrazovne ustanove
Sudjelovati u izradi pravnih i drugih akata odgojno-obrazovne ustanove
Pratiti vođenje pravno propisane dokumentacije za funkcioniranje odgojno-obrazovne ustanove
9.
FINANCIJSKO POSLOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati materijalnim i financijskim poslovanjem odgojno-obrazovne ustanove
Obrazložiti financijski plan, plan nabave i financijske izvještaje
Raspolagati racionalno postojećim financijskim i drugim resursima materijalne i nematerijalne naravi u cilju ostvarivanja godišnjega plana i programa rada ustanove
Predstaviti zainteresiranim dionicima načine i mogućnosti ostvarivanja vlastitih prihoda odgojno-obrazovne ustanove te svrhovito i racionalno njima raspolagati
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
STRATEŠKO UPRAVLJANJE U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ USTANOVI
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Kompetencije
Planirati aktivnosti i projekte odgojno obrazovne ustanove na svim razinama
Poznavati i primijeniti marketinške tehnike i alate za postizanje ciljeva odgojno-obrazovne ustanove
Kreirati viziju i misiju odgojno-obrazovne ustanove
Izraditi strateški dokument odgojno-obrazovne ustanove
Prepoznavati odgojno-obrazovne potrebe društva te trendove tržišta rada
Pratiti realizaciju godišnjeg plana i programa rada odgojno-obrazovne ustanove te kurikuluma i razvojnog plana
Vrednovati cjelokupni rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi i samovrednovati svoj rad
Vrednovati planirane aktivnosti i projekte koji se odvijaju u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Pratiti provedbu svih planiranih aktivnosti i projekata koje se odvijaju u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Donositi primjerene i pravovremene odluke vezane uz rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi
2.
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ USTANOVI
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Kompetencije
Pratiti i analizirati rad zaposlenika/odgojno-obrazovnih radnika
Uvoditi inovativne metode i tehnike rada kao rezultat ulaganja u svoj osobni i profesionalni razvoj
Sudjelovati u selekciji kandidata za zaposlenike odgojno-obrazovne ustanove
Uvoditi pripravnike i novozaposlene osobe i integrirati ih u kulturu odgojno-obrazovne ustanove
Organizirati i pratiti profesionalni razvoj zaposlenika/odgojno-obrazovnih radnika uključujući i informiranje o pravnim propisima te vođenje poučavanja
Uočavati izvore stresa i provoditi aktivnosti s ciljem smanjenja stresa u odgojno-obrazovnom procesu
Voditi sastanke kolegijalnih tijela te ostale sastanke u kojima aktivno sudjeluje
Organizirati rad u projektnim timovima iz područja obrazovanja
Organizirati rad timova u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Planirati zapošljavanje prema specifičnim potrebama odgojno-obrazovne ustanove u skladu s njezinom vizijom
3.
UPRAVLJANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIM PROCESOM
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Kompetencije
Planirati, pripremati i organizirati odgojno-obrazovni proces
Sudjelovati u izradi novih odgojno-obrazovnih programa uvažavajući potrebe različitih skupina djece i učenika
Analizirati i vrednovati odgojno-obrazovni proces
Koristiti i promovirati najnovije stručno-znanstvene spoznaje iz područja odgoja i obrazovanja
Primjenjivati znanja i vještine relevantne za istraživanje i mijenjanje kulture odgojno-obrazovne ustanove.
Oblikovati kulturu odgojno-obrazovne ustanove i pritom razvijati klimu suradnje i povjerenja
Pripremati i provoditi savjetodavni rad s djecom, učenicima i roditeljima
Pripremati i provoditi zajedno sa stručnim suradnicima savjetodavni rad s nastavnicima odnosno odgajateljima početnicima
Pripremati i provoditi zajedno sa stručnim suradnicima savjetodavni rad u svrhu podrške zaposlenicima odgojno-obrazovne ustanove
Primjenjivati djelotvornu komunikaciju u radu sa zaposlenicima i djecom odnosno učenicima
4.
ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOM USTANOVOM
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Kompetencije
Osiguravati uvjete za optimalno funkcioniranje rada odgojno-obrazovne ustanove
Sudjelovati u radu i pratiti rad tima koji izrađuje plan unapređivanja kvalitete odgojno-obrazovne ustanove
Koristiti informatičko-komunikacijske tehnologije u radnim procesima odgojno-obrazovne ustanove
Osiguravati zakonitost rada ustanove
Primijeniti odgovarajuće pravne, uključujući i financijske propise u realnim situacijama vođenja odgojno-obrazovne ustanove
Sudjelovati u izradi pravnih i drugih akata odgojno-obrazovne ustanove
Pratiti vođenje pravno propisane dokumentacije za funkcioniranje odgojno-obrazovne ustanove
Upravljati materijalnim i financijskim poslovanjem odgojno-obrazovne ustanove
Obrazložiti financijski plan, plan nabave i financijske izvještaje
Raspolagati racionalno postojećim financijskim i drugim resursima materijalne i nematerijalne naravi u cilju ostvarivanja godišnjega plana i programa rada ustanove
Predstaviti zainteresiranim dionicima načine i mogućnosti ostvarivanja vlastitih prihoda odgojno-obrazovne ustanove te svrhovito i racionalno njima raspolagati
5.
SURADNJA S RODITELJIMA I VANJSKIM OKRUŽENJEM
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Kompetencije
Analizirati potrebe i interese te mogućnosti suradnje s okruženjem odgojno-obrazovne ustanove
Pratiti provedbu aktivnosti odgojno-obrazovne ustanove vezane uz suradnju s okruženjem
Vrednovati kvalitetu suradnje s okruženjem odgojno-obrazovne ustanove
Planirati unapređivanje suradnje s dionicima okruženja odgojno obrazovne ustanove
Aktivno sudjelovati u radu strukovnih udruga
Organizirati sve oblike suradnje s roditeljima
Afirmirati identitet odgojno-obrazovne ustanove u javnosti uključujući i suradnju s medijima
Predstavljati rad odgojno-obrazovne ustanove u javnosti
Surađivati s dionicima odgojno-obrazovne ustanove na nacionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini
6.
UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Kompetencije
Osigurati uvjete za sigurno okruženje odgojno-obrazovnog procesa i sudionika
Prepoznati i procijeniti potencijalne krizne situacije
Koordinirati izradu preventivnih programa za izbjegavanje kriznih situacija
Poznavati i primjenjivati standardne procedure za rješavanje kriznih situacija
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
2.6.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje