Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Prometni planer / Prometna planerka

Razina HKO
7.1
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
Promet
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2141.61.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka željezničkoga prometa

2141.62.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka cestovnog prometa

2141.63.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka zračnoga prometa

2141.67.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka pomorskoga prometa

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.216.2164 Inženjeri/inženjerke urbanizma i prometa

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Prometni planer/prometna planerka zanimanje je koje obavlja stručne poslove na radnim mjestima vezanim uz planiranje prometnog sustava i procesa te vrednovanje prometnih rješenja uz primjenu inovativnih tehnologija i naprednih statističkih metoda i računalnih rješenja u sektoru Promet i logistika. Detaljnije, prometni planer se bavi planiranjem prometne infrastrukture, prijevoznih usluga i prometnih sustava, planiranjem i izradom prometnih modela, planiranjem procesa i rješenja u javnom prijevozu putnika i tereta te modeliranjem i optimizacijom navedenih sustava i procesa. Uz znanja i vještine iz područja prometnog planiranja posjeduje i kompetencije upravljanja projektima i radnim timovima te vještine poslovnog komuniciranja što ga čini konkurentnim na tržištu rada. Osim kompetencija vezanih za planiranje prometnog sustava, predloženo zanimanje posjeduje i specifična znanja kao što su izrada investicijskih studija, troškovnika, plana istraživanja i slično što će omogućiti komparativnu prednost prilikom zapošljavanja. Ključna uloga prometnog planera očituje se i u učinkovitom djelovanju kod izvanrednih okolnosti u prometu što znači da je prometni planer kompetentan prepoznati i procijeniti rizike koji dovode do ugrožavanja sigurnosti, ali i osmisliti i planirati postupke prevencije istih. Zanimanje prometni planer sintetizira administrativna znanja poznavanja i primjena propisa i dokumenata u području prometnog i prostornog planiranja sa smjernicama zaštite zdravlja i okoliša kako bi primijenio načela održivog razvoja u izradi prometnih rješenja. Iz navedenog moguće je zaključiti kako zanimanje prometni planer pokriva širok spektar stručnih znanja i vještina u kombinaciji s mekim vještinama i smjernicama uz primjenu načela održivog razvoja što ga čini atraktivnim zanimanjem na tržištu rada.

Uvjeti rada

Prometni planer / Prometna planerka će svoj posao obavljati u zatvorenom prostoru s umjetnom rasvjetom. Posao karakterizira povremeni rad u smjenama, dugotrajno gledanje zaslona računala i/ili pripadajuće opreme te dugotrajno sjedenje.

Karakterizira ga i povremeni terenski rad, odnosno rad na otvorenom za potrebe provedbe istraživanja (npr. prikupljanje podataka na terenu) što podrazumijeva izloženost različitim vremenskim uvjetima.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje prometne infrastrukture, prijevoznih usluga i prometnih sustava
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati dijelove i elemente prometne infrastrukture te načela njihova projektiranja
Znati elemente i obilježja prijevoznih usluga te načela njihove organizacije
Znati metode i postupke vrednovanja različitih prometnih rješenja i odabira optimalnog rješenja prema relevantnim pokazateljima i kriterijima
Izraditi strateške planove razvoja prometnih sustava
Izraditi planove razvoja prometne infrastrukture
Izraditi planove unaprjeđenja prijevozne usluge
2.
Planiranje i izrada prometnih modela
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati elemente i postupak izrade i ažuriranja različitih prometnih modela
Poznavati teorijsku pozadinu izrade različitih prometnih modela
Poznavati i primijeniti postupke istraživanja prijevozne potražnje
Izraditi različite prometne modele mikroskopske, mezoskopske i makroskopske razine u odgovarajućim programskim alatima
3.
Modeliranje i optimiziranje prometnih sustava i procesa
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati koncepte i mjere učinkovitosti, efikasnosti, prometne sigurnosti i ukupne kvalitete prometnog sustava
Poznavati demografske, okolišne i ekonomske čimbenike povezane s prometnim sustavom
Analizirati potrebe i prioritete u prometnom sustavu
Poznavati prometne parametre i međuovisnost prometnih parametara
Znati pokazatelje učinkovitosti prometnog sustava
Znati metode mjerenja i analize prometnih parametara
Znati elemente i načine optimizacije prometnih tokova/plovidbenih ruta/voznih redova/redova plovidbe
Poznavati načela naprednog upravljanja prometnim tokovima
Znati operativno definirati zadatke, aktivnosti i procese vezane uz upravljanje, nadzor i vođenje prometom
Poznavati mogućnosti i načine primjene algoritama za optimizaciju prometnih procesa
Izraditi idejna rješenja prometne infrastrukture i prometnih usluga uz uvažavanje demografskih, okolišnih i ekonomskih čimbenika i problema
4.
Planiranje procesa i rješenja u javnom prijevozu putnika i tereta
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati elemente i planirati procese u javnom prijevozu putnika
Poznavati načela i organizaciju rada u kolodvorima/terminalima/lukama
Izraditi planove razvoja javnog prijevoza putnika i novih trasa linija javnog prijevoza
Znati modelirati potražnju prijevoza tereta
5.
Analiziranje sigurnosti, problema i poremećaja u prometu te planiranje rješenja kod izvanrednih okolnosti u prometu
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati matematičke i logičke modele za opisivanje problema u prometu
Znati pokazatelje sigurnosti u prometu i načine njihova praćenja
Znati vrste, uzroke i posljedice izvanrednih okolnosti i poremećaja u prometu
Analizirati pokazatelje sigurnosti i poremećaja u prometu
Sudjelovati u planiranju rješenja kod izvanrednih okolnosti i poremećaja u prometu
Osmišljavati i planirati postupke prevencije izvanrednih okolnosti u prometu
Prepoznati i procijeniti rizike koje dovode do ugrožavanja sigurnosti ili izazivaju poremećaje u prometu
6.
Primjena i vrednovanje inovativnih tehnologija, rješenja pametnog i održivog prometa
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati načela pametnog (inteligentni transportni sustavi) i održivog prometa
Poznavati učinke pojedinih ITS (inteligentni transportni sustavi) rješenja na prometni sustav
Poznavati vrste i mogućnosti primjene inovativnih tehnologija u prometu
Poznavati mogućnosti i načine primjene alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji ili ekspertnim sustavima
Primijeniti načela pametnog (inteligentni transportni sustavi) i održivog prometa u planiranju rješenja u području prometnog planiranja
Sudjelovati u izradi alata optimizacije prometnih procesa temeljenih na umjetnoj inteligenciji ili ekspertnim sustavima
7.
Primjena statističkih metoda i računalnih rješenja u prometnom planiranju
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati elemente i logiku rada s bazama podataka
Primjenom statističkih metoda evaluirati izlazne rezultate različitih prometnih modela
Poznavati osnovne mogućnosti i načine primjene softvera za izradu digitalno-prostornih prikaza (GIS)
Znati mogućnosti osnovnih alata za statističko modeliranje prometnih parametara
Koristiti osnovne alate za računalno statističko modeliranje u prometu
8.
Primjena smjernica, propisa i dokumenata u području prometnog i prostornog planiranja te zaštite zdravlja i okoliša u prometnom planiranju
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati dokumente, smjernice i propise u području prometnog i prostornog planiranja, projektiranja i razvoja
Znati administrativne zahtjeve u izvedbi prometnog planiranja
Izraditi rješenja u području prometnog planiranja u skladu s propisima i smjernicama u području prometnog planiranja
Planirati i organizirati proces ishođenja potrebnih dozvola u izradi rješenja prometnog sustava
Pripremiti dokumentaciju za ishođenje potrebnih dozvola za projektna rješenja u području prometnog planiranja
Poznavati načela održivog razvoja i standarde zaštite zdravlja i okoliša u prometu
Poznavati metode vrednovanje učinaka prometa na okoliš
Primijeniti načela održivog razvoja u izradi rješenja u području prometnog planiranja
Primijeniti standarde zaštite zdravlja i okoliša u izradi rješenja u području prometnog planiranja
Utvrditi učinke prometnih rješenja na okoliš
9.
Upravljanje projektima, radnim timovima te poslovno komuniciranje u području prometa
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati načela, procese i elemente projektnog planiranja i operativnog upravljanja u području prometnog planiranja
Znati načela organiziranja rada radnih timova i upravljanja radnim timovima različite veličine
Operativno definirati zadatke i procese u projektima u području prometnog planiranja
Izraditi radne planove provedbe projekata u području prometnog planiranja
Organizirati uloge članova radnog tima za provedbu projekata u području prometnog planiranja
Znati načela poslovne komunikacije, nastupa i predstavljanja suradnicima, korisnicima, naručiteljima i nadređenima, različitih profila i struka u verbalnom, pisanom i elektroničkom obliku
Učinkovito komunicirati sa suradnicima, nadređenima, korisnicima i naručiteljima u verbalnom, pisanom i elektroničkom obliku
Učinkovito prezentirati podatke, projekte, planove i rješenja u području prometnog planiranja
10.
Izrada studija, izvještaja te provedba istraživanja u području prometa
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati načela, strukturu i korake izrade planske dokumentacije u području prometa
Sudjelovati u izradi prometnih studija
Izraditi administrativne i druge potrebne izvještaje o prometnom sustavu, infrastrukturi i sigurnost u prometu
Znati utvrditi i analizirati troškove i koristi rješenja u području prometnog planiranja
Znati sastavnice i metode izrade investicijskih studija u prometu
Izraditi troškovnik projektnih rješenja u području prometnog planiranja
Izraditi elemente investicijske studije u prometu
Znati metodologiju provedbe istraživanja u području prometnog planiranja
Analizirati i vrednovati izvedivost modeliranih prometnih rješenja
Izraditi nacrt i plan istraživanja u postupcima prometnog planiranja
Poznavati zahtjeve administrativnog, tehničkog i statističkog izvješćivanja u području prometnog planiranja
Izraditi administrativni, tehnički i statistički izvještaj za različite potrebe i korisnike
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje projektnih zadataka različite složenosti u području prometa, operativno organiziranje provedbe zadataka i procesa te radnih timova
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati načela, procese i elemente projektnog planiranja i operativnog upravljanja u području prometnog planiranja
Znati načela organiziranja rada radnih timova i upravljanja radnim timovima različite veličine
Operativno definirati zadatke i procese u projektima u području prometnog planiranja
Izraditi radne planove provedbe projekata u području prometnog planiranja
Organizirati uloge članova radnog tima za provedbu projekata u području prometnog planiranja
2.
Upravljanje izradom strateških planova razvoja prometa, prometne infrastrukture i prijevoznih usluga te sudjelovanje u izradi prometnih studija
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati dijelove i elemente prometne infrastrukture te načela njihova projektiranja
Znati elemente i obilježja prijevoznih usluga te načela njihove organizacije
Znati metode i postupke vrednovanja različitih prometnih rješenja i odabira optimalnog rješenja prema relevantnim pokazateljima i kriterijima
Izraditi strateške planove razvoja prometnih sustava
Izraditi planove razvoja prometne infrastrukture
Izraditi planove unaprjeđenja prijevozne usluge
Poznavati koncepte i mjere učinkovitosti, efikasnosti, prometne sigurnosti i ukupne kvalitete prometnog sustava
Poznavati demografske, okolišne i ekonomske čimbenike povezane s prometnim sustavom
Analizirati potrebe i prioritete u prometnom sustavu
Znati načela, strukturu i korake izrade planske dokumentacije u području prometa
Sudjelovati u izradi prometnih studija
3.
Izrađivanje i ažuriranje prometnih modela različite razine
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati elemente i postupak izrade i ažuriranja različitih prometnih modela
Poznavati teorijsku pozadinu izrade različitih prometnih modela
Poznavati i primijeniti postupke istraživanja prijevozne potražnje
Izraditi različite prometne modele mikroskopske, mezoskopske i makroskopske razine u odgovarajućim programskim alatima
Znati matematičke i logičke modele za opisivanje problema u prometu
Poznavati elemente i logiku rada s bazama podataka
Primjenom statističkih metoda evaluirati izlazne rezultate različitih prometnih modela
Poznavati osnovne mogućnosti i načine primjene softvera za izradu digitalno-prostornih prikaza (GIS)
4.
Modeliranje i optimiziranje prometnih sustava i procesa
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati prometne parametre i međuovisnost prometnih parametara
Znati pokazatelje učinkovitosti prometnog sustava
Znati metode mjerenja i analize prometnih parametara
Znati elemente i načine optimizacije prometnih tokova/plovidbenih ruta/voznih redova/redova plovidbe
Poznavati načela naprednog upravljanja prometnim tokovima
Znati operativno definirati zadatke, aktivnosti i procese vezane uz upravljanje, nadzor i vođenje prometom
Poznavati mogućnosti i načine primjene algoritama za optimizaciju prometnih procesa
Izraditi idejna rješenja prometne infrastrukture i prometnih usluga uz uvažavanje demografskih, okolišnih i ekonomskih čimbenika i problema
Znati mogućnosti osnovnih alata za statističko modeliranje prometnih parametara
Koristiti osnovne alate za računalno statističko modeliranje u prometu
5.
Planiranje procesa i prometnih rješenja u javnom prijevozu putnika i tereta
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati elemente i planirati procese u javnom prijevozu putnika
Poznavati načela i organizaciju rada u kolodvorima/terminalima/lukama
Izraditi planove razvoja javnog prijevoza putnika i novih trasa linija javnog prijevoza
Znati modelirati potražnju prijevoza tereta
6.
Osmišljavanje i planiranje modaliteta implementacije inovativnih tehnologija, rješenja pametnog (ITS sustavi) i održivog prometa te sagledavanje njihovih učinaka
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati načela pametnog (inteligentni transportni sustavi) i održivog prometa
Poznavati učinke pojedinih ITS (inteligentni transportni sustavi) rješenja na prometni sustav
Poznavati vrste i mogućnosti primjene inovativnih tehnologija u prometu
Poznavati mogućnosti i načine primjene alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji ili ekspertnim sustavima
Primijeniti načela pametnog (inteligentni transportni sustavi) i održivog prometa u planiranju rješenja u području prometnog planiranja
Sudjelovati u izradi alata optimizacije prometnih procesa temeljenih na umjetnoj inteligenciji ili ekspertnim sustavima
7.
Sudjelovanje u analiziranju sigurnosti u prometu i aktivnostima izvanrednih okolnosti u prometu/poremećaja u prometu
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati pokazatelje sigurnosti u prometu i načine njihova praćenja
Znati vrste, uzroke i posljedice izvanrednih okolnosti i poremećaja u prometu
Analizirati pokazatelje sigurnosti i poremećaja u prometu
Sudjelovati u planiranju rješenja kod izvanrednih okolnosti i poremećaja u prometu
Osmišljavati i planirati postupke prevencije izvanrednih okolnosti u prometu
Prepoznati i procijeniti rizike koje dovode do ugrožavanja sigurnosti ili izazivaju poremećaje u prometu
8.
Praćenje strateških smjernica, propisa i dokumenata u području prometnog i prostornog planiranja, razvoja i projektiranja te primjenjivanje u projektnim rješenjima
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati dokumente, smjernice i propise u području prometnog i prostornog planiranja, projektiranja i razvoja
Znati administrativne zahtjeve u izvedbi prometnog planiranja
Izraditi rješenja u području prometnog planiranja u skladu s propisima i smjernicama u području prometnog planiranja
Planirati i organizirati proces ishođenja potrebnih dozvola u izradi rješenja prometnog sustava
Pripremiti dokumentaciju za ishođenje potrebnih dozvola za projektna rješenja u području prometnog planiranja
Izraditi administrativne i druge potrebne izvještaje o prometnom sustavu, infrastrukturi i sigurnost u prometu
Znati utvrditi i analizirati troškove i koristi rješenja u području prometnog planiranja
Znati sastavnice i metode izrade investicijskih studija u prometu
Izraditi troškovnik projektnih rješenja u području prometnog planiranja
Izraditi elemente investicijske studije u prometu
9.
Poslovno komuniciranje i predstavljanje u verbalnom, pisanom i elektroničkom obliku
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati načela poslovne komunikacije, nastupa i predstavljanja suradnicima, korisnicima, naručiteljima i nadređenima, različitih profila i struka u verbalnom, pisanom i elektroničkom obliku
Učinkovito komunicirati sa suradnicima, nadređenima, korisnicima i naručiteljima u verbalnom, pisanom i elektroničkom obliku
Učinkovito prezentirati podatke, projekte, planove i rješenja u području prometnog planiranja
10.
Provođenje istraživanja u području prometa, izrađivanje administrativnih, tehničkih i statističkih izvještaja
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati metodologiju provedbe istraživanja u području prometnog planiranja
Analizirati i vrednovati izvedivost modeliranih prometnih rješenja
Izraditi nacrt i plan istraživanja u postupcima prometnog planiranja
Poznavati zahtjeve administrativnog, tehničkog i statističkog izvješćivanja u području prometnog planiranja
Izraditi administrativni, tehnički i statistički izvještaj za različite potrebe i korisnike
11.
Osmišljavanje, vrednovanje i planiranje izvođenja prometnih rješenja u skladu s mjerama održivog razvoja te standardima zaštite zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati načela održivog razvoja i standarde zaštite zdravlja i okoliša u prometu
Poznavati metode vrednovanje učinaka prometa na okoliš
Primijeniti načela održivog razvoja u izradi rješenja u području prometnog planiranja
Primijeniti standarde zaštite zdravlja i okoliša u izradi rješenja u području prometnog planiranja
Utvrditi učinke prometnih rješenja na okoliš
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Prometni planer / Prometna planerka
Datum upisa
10.6.2022
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje