Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Agroekonomist/Agroekonomistica

Razina HKO
7.1
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2441.16.7 Diplomirani agroekonomist/diplomirana agroekonomistica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Svrha zanimanja agroekonomist/agroekonomistica je upravljanje je i organiziranje poljoprivredne proizvodnje, poslovno savjetovanje, prijava i provođenje projekata, izrada kalkulacija i poslovnih planova te administracija i računovodstvo u poljoprivredi.

Agroekonomist/agroekonomistica će obavljati poslove kao što su: edukativno-analitički poslovi, financijsko-računovodstveni poslovi, istraživanje tržišta i marketing, komercijalni poslovi, priprema i provođenje projekata, planiranje i vođenje poslovnih procesa, vođenje dokumentacije i korporativne korespondencije te suradnja u savjetodavnim poslovima u domeni poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja.

Od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje agroekonomist/agroekonomistica moraju biti spremni na učenje, komuniciranje na hrvatskom i stranom  jeziku, ali trebaju biti i matematički pismeni, poznavati rad na računalu, te imati osnovna znanja iz znanosti i tehnologije. Osim navedenih kompetencija, treba naglasiti i ostale potrebne generičke vještine: odgovornost radnika, usmjerenost na rezultate rada, prilagodljivost,  sposobnost rada u timu, sposobnost nošenja s pritiskom i emocionalnu samokontrolu te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša. Od psihomotoričkih sposobnosti mora posjedovati koordinaciju vida i pokreta te spretnost prstiju i ruku. Bliska zanimanja agroekonomistu/agroekonomistici jesu sva zanimanja u domeni ekonomike poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane, trženja poljoprivredno-prehrambenim proizvodima te agrarne politike.

Uvjeti rada

Radni okoliš ovisi o zahtjevima radnog mjesta i specifičnosti zaduženja. Često radni okoliš podrazumijeva rad u nepovoljnim uvjetima: vrućina, umjetna rasvjeta, hladnoća, strujanje zraka, buka, nečistoća, nagle promjene temperature, vlaga, zračenje. Mjesto rada ovisi o opisu radnog mjesta i zaduženjima. Mjesto rada može biti na otvorenom, ali je uglavnom u zatvorenim prostorijama. Rad se planira u standardnom radnom vremenu, osim kada treba nadgledati dugotrajnije proizvodne procese ili kada vrijeme odvijanja terenskog rada treba prilagoditi prirodnim uvjetima i meteorološkim prilikama. Ponekad se radi u smjenama, na večer i subotom. Tjelesne aktivnosti ovise o specifičnosti radnog mjesta. Najčešće tjelesne aktivnosti koje radnici izvode i tjelesni položaji u kojima rade su dugotrajno sjedenje i učestalo sagibanje.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Istraživanje i analiziranje poslovne dokumentacije i izvora u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati znanstveno stručnu-literaturu iz agroekonomike te pripadajuće zakone i propise
Analizirati poslovnu dokumentaciju i rezultate poslovanja iz područja agroekonomike primjenom indikatora financijskog uspjeha
Analizirati standarde i procedure u poljoprivrednom poslovanju
Osigurati poštivanje mjera sigurnosti i zaštite na radu
Osigurati usklađenost s mjerama zaštite okoliša
Provjeriti usklađenost poslovanja u poljoprivredi s načelima dobre poljoprivredne prakse i upozoriti na potrebna poboljšanja
Istražiti zakonske zahtjeve prilikom traženja izvora financiranja u poljoprivrednoj proizvodnji
2.
Organiziranje i upravljanje poslovnim aktivnostima
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati rad na najučinkovitiji način, uvažavajući specifičnosti resursa i tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji
Organizirati terensko istraživanje (kontakti s ispitanicima, dogovaranje posjeta OPG-ima i ustanovama iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja)
Odabrati odgovarajuću računalnu i drugu opremu te programe za obradu i analizu podataka o poslovanju u poljoprivredi
Pripremiti poslovnu dokumentaciju i različite izvore podataka za rad s klijentima, dobavljačima, kupcima i drugim dionicima u poljoprivrednom poslovanju
Pripremiti materijale, ankete i ostale instrumente istraživanja za predloženo područje
Organizirati poslovne aktivnosti i procese u manjim organizacijama i OPG-ima
3.
Financijsko-računovodstveno poslovanje u poljoprivredi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi ponude i police poljoprivrednog osiguranja
Analizirati potrebe klijenata (poljoprivrednika)
Prikupiti podatke i izraditi bazu podataka
Voditi poljoprivredno knjigovodstvo, novčane poslove i obračune
Obraditi, statistički analizirati i interpretirati podatke o poljoprivrednom poslovanju
Izraditi kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji
Izračunati financijske pokazatelje u poljoprivrednoj proizvodnji
Izraditi poslovni plan za poljoprivrednu aktivnost
Istražiti dostupne izvore financiranja poslovnih poljoprivrednih aktivnosti
Izabrati najpovoljnije izvore financiranja poljoprivrednog poslovanja
Aplicirati na različite izvore financiranja za razvoj poljoprivredne proizvodnje
4.
Administrativno praćenje i izvješćivanje o poljoprivrednom poslovanju
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi opće evidencije, registre i baze podataka u poljoprivrednom poslovanju
Voditi osnovne poslovne knjige u poljoprivrednom poslovanju
Pripremiti poslovne dopise, zapisnike, pozive, obavijesti, izvješća, ugovore i druge dokumente iz područja agroekonomike
Pripremiti podatke za potrebe inspekcijskog nadzora u poljoprivrednoj proizvodnji
Prikupiti i pripremiti podatke za potrebe poljoprivredne savjetodavne službe
Pratiti i ocijeniti radni učinak te predložiti mjere za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje
Provjeriti usklađenost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa specifikacijama
Primijeniti mjere u slučaju neispunjavanja standarda kvalitete (reklamacije) poljoprivrednih proizvoda
5.
Komercijalni poslovi u poljoprivredi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Zatražiti i odabrati najpovoljniju ponudu od dobavljača poljoprivrednih roba i usluga
Koordinirati realizaciju nabave s dobavljačima, transportom i osiguranjem u poljoprivredi
Pregovarati s kupcem/dobavljačem poljoprivrednih proizvoda oko uvjeta prodaje i otkupa
Specificirati narudžbu za poljoprivredni proizvod/uslugu
Provjeriti ispravnost poljoprivrednih proizvoda/usluga prema standardima u trženju poljoprivrednim proizvodima (važeći propisi i standardi)
Ispostaviti predračun/račun za poljoprivredni proizvod/uslugu sukladno standardima i procedurama
6.
Primjena tehnoloških procesa u poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati primjerenu tehniku i tehnologiju u poljoprivrednoj proizvodnji za provođenje radnih zadatak
Odabrati odgovarajuću manipulaciju proizvoda
Odabrati tehnologiju dorade, primarne prerade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda
Provesti cjelokupni proizvodni postupak i proizvesti poljoprivredni proizvod u manjoj organizacijskoj jedinici (OPG, obrt, udruga, zadruga)
Prepoznati specifičnosti poljoprivrednog poslovanja (lokalne, nacionalne, tehnološke, poslovne trendove)
7.
Planiranje poslovanja u poljoprivredi i donošenje poslovnih odluka
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predložiti udruživanje u poljoprivredne proizvođačke i druge oblike udruživanja
Istražiti poljoprivredno tržište nabave/prodaje
Odabrati ciljano tržište poljoprivrednih proizvoda
Osmisliti strategiju prodaje/nabave poljoprivrednih proizvoda
Osmisliti plan promocije poljoprivrednih proizvoda
Pripremiti marketinški plan poljoprivrednih proizvoda
Prepoznati probleme u poljoprivrednom poslovanju i potrebu za unaprjeđenjem
Prepoznati aktualne trendove u poljoprivredi
Osmisliti novu poslovnu ideju u poljoprivredi i pripremiti nacrt projektne prijave
Predložiti inovativna poslovna rješenja u poljoprivrednom poslovanju
8.
Komunikacijsko-prezentacijske vještine
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati unutar poljoprivredne organizacije vodeći računa o poslovnoj kulturi i hijerarhiji organizacije te poslovnoj etici i poslovnom bontonu
Prikazati i argumentirati rezultate poljoprivrednog poslovanja
Surađivati s lokalnom zajednicom u realizaciji poljoprivrednih projekata (ruralni razvoj i sl.)
Predstaviti poslovne ideje iz područja agroekonomike pisanim i usmenim putem
Uspostaviti poslovnu suradnju s poljoprivrednm proizvođačima, ustanovama i službama s ciljem prikupljanja potrebnih podataka i informacija za donošenje ekonomski utemeljenih poslovnih odluka
Poslovno komunicirati na stranom jeziku iz područja agroekonomike
Predstaviti, preporučiti i promovirati poljoprivredne proizvode/usluge putem društvenih mreža
Pregovarati o specifičnim potrebama u poljoprivrednom poslovanju
Rješavati probleme timskim radom uz visoku razinu odgovornosti
9.
Samostalnost i odgovornost
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti poljoprivrednu proizvodnu i radnu opremu na ispravan i odgovoran način
Pripremiti i voditi studentsku i učeničku poljoprivrednu praksu
Prikupiti i pripremiti podatke i informacije za potrebe savjetodavnog rada u poljoprivredi
Pripremiti podatke za edukaciju budućih poljoprivrednih proizvođača
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Analiziranje dokumentacije iz područja agroekonomike
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati znanstveno stručnu-literaturu iz agroekonomike te pripadajuće zakone i propise
Analizirati poslovnu dokumentaciju i rezultate poslovanja iz područja agroekonomike primjenom indikatora financijskog uspjeha
Analizirati standarde i procedure u poljoprivrednom poslovanju
2.
Organiziranje rada u agroekonomskom području
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati poslovne aktivnosti i procese u manjim organizacijama i OPG-ima
Organizirati rad na najučinkovitiji način, uvažavajući specifičnosti resursa i tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji
Organizirati terensko istraživanje (kontakti s ispitanicima, dogovaranje posjeta OPG-ima i ustanovama iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja)
3.
Osiguravanje uvjeta rada
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Odabrati odgovarajuću računalnu i drugu opremu te programe za obradu i analizu podataka o poslovanju u poljoprivredi
Pripremiti poslovnu dokumentaciju i različite izvore podataka za rad s klijentima, dobavljačima, kupcima i drugim dionicima u poljoprivrednom poslovanju
Pripremiti materijale, ankete i ostale instrumente istraživanja za predloženo područje
4.
Ekonomsko-financijski poslovi u poljoprivredi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Prikupiti podatke i izraditi bazu podataka
Voditi poljoprivredno knjigovodstvo, novčane poslove i obračune
Obraditi, statistički analizirati i interpretirati podatke o poljoprivrednom poslovanju
Izraditi kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji
Izračunati financijske pokazatelje u poljoprivrednoj proizvodnji
Izraditi poslovni plan za poljoprivrednu aktivnost
5.
Bankarski i osiguravateljski poslovi u poljoprivredi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Izraditi ponude i police poljoprivrednog osiguranja
Analizirati potrebe klijenata (poljoprivrednika)
Pregovarati o specifičnim potrebama u poljoprivrednom poslovanju
6.
Tehnološki poslovi u području poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Odabrati primjerenu tehniku i tehnologiju u poljoprivrednoj proizvodnji za provođenje radnih zadatak
Odabrati odgovarajuću manipulaciju proizvoda
Odabrati tehnologiju dorade, primarne prerade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda
Provesti cjelokupni proizvodni postupak i proizvesti poljoprivredni proizvod u manjoj organizacijskoj jedinici (OPG, obrt, udruga, zadruga)
7.
Edukacijski poslovi iz područja agroekonomike
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pripremiti i voditi studentsku i učeničku poljoprivrednu praksu
Prikupiti i pripremiti podatke i informacije za potrebe savjetodavnog rada u poljoprivredi
Pripremiti podatke za edukaciju budućih poljoprivrednih proizvođača
8.
Vođenje potrebne dokumentacije u poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Voditi opće evidencije, registre i baze podataka u poljoprivrednom poslovanju
Voditi osnovne poslovne knjige u poljoprivrednom poslovanju
Pripremiti poslovne dopise, zapisnike, pozive, obavijesti, izvješća, ugovore i druge dokumente iz područja agroekonomike
Pripremiti podatke za potrebe inspekcijskog nadzora u poljoprivrednoj proizvodnji
Prikupiti i pripremiti podatke za potrebe poljoprivredne savjetodavne službe
9.
Poslovi nabave i prodaje u području agroekonomike
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Zatražiti i odabrati najpovoljniju ponudu od dobavljača poljoprivrednih roba i usluga
Koordinirati realizaciju nabave s dobavljačima, transportom i osiguranjem u poljoprivredi
Pregovarati s kupcem/dobavljačem poljoprivrednih proizvoda oko uvjeta prodaje i otkupa
Specificirati narudžbu za poljoprivredni proizvod/uslugu
Ispostaviti predračun/račun za poljoprivredni proizvod/uslugu sukladno standardima i procedurama
10.
Financiranje poljoprivredne proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Istražiti zakonske zahtjeve prilikom traženja izvora financiranja u poljoprivrednoj proizvodnji
Istražiti dostupne izvore financiranja poslovnih poljoprivrednih aktivnosti
Izabrati najpovoljnije izvore financiranja poljoprivrednog poslovanja
Aplicirati na različite izvore financiranja za razvoj poljoprivredne proizvodnje
11.
Surađivanje i profesionalno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Predložiti udruživanje u poljoprivredne proizvođačke i druge oblike udruživanja
Komunicirati unutar poljoprivredne organizacije vodeći računa o poslovnoj kulturi i hijerarhiji organizacije te poslovnoj etici i poslovnom bontonu
Prikazati i argumentirati rezultate poljoprivrednog poslovanja
Surađivati s lokalnom zajednicom u realizaciji poljoprivrednih projekata (ruralni razvoj i sl.)
Predstaviti poslovne ideje iz područja agroekonomike pisanim i usmenim putem
Uspostaviti poslovnu suradnju s poljoprivrednm proizvođačima, ustanovama i službama s ciljem prikupljanja potrebnih podataka i informacija za donošenje ekonomski utemeljenih poslovnih odluka
Poslovno komunicirati na stranom jeziku iz područja agroekonomike
Predstaviti, preporučiti i promovirati poljoprivredne proizvode/usluge putem društvenih mreža
Rješavati probleme timskim radom uz visoku razinu odgovornosti
12.
Istraživanje tržišta i marketing na području poljoprivrede
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Istražiti poljoprivredno tržište nabave/prodaje
Odabrati ciljano tržište poljoprivrednih proizvoda
Osmisliti strategiju prodaje/nabave poljoprivrednih proizvoda
Osmisliti plan promocije poljoprivrednih proizvoda
Pripremiti marketinški plan poljoprivrednih proizvoda
13.
Pripremanje i provođenje projekata u poljoprivredi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Prepoznati probleme u poljoprivrednom poslovanju i potrebu za unaprjeđenjem
Prepoznati aktualne trendove u poljoprivredi
Osmisliti novu poslovnu ideju u poljoprivredi i pripremiti nacrt projektne prijave
Predložiti inovativna poslovna rješenja u poljoprivrednom poslovanju
14.
Sudjelovanje u osiguravanju kvalitete poljoprivredne proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pratiti i ocijeniti radni učinak te predložiti mjere za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje
Provjeriti usklađenost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa specifikacijama
Primijeniti mjere u slučaju neispunjavanja standarda kvalitete (reklamacije) poljoprivrednih proizvoda
Provjeriti ispravnost poljoprivrednih proizvoda/usluga prema standardima u trženju poljoprivrednim proizvodima (važeći propisi i standardi)
Prepoznati specifičnosti poljoprivrednog poslovanja (lokalne, nacionalne, tehnološke, poslovne trendove)
15.
Djelovanje u skladu sa zakonskim propisima o sigurnosti i zaštiti okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Osigurati poštivanje mjera sigurnosti i zaštite na radu
Osigurati usklađenost s mjerama zaštite okoliša
Provjeriti usklađenost poslovanja u poljoprivredi s načelima dobre poljoprivredne prakse i upozoriti na potrebna poboljšanja
Koristiti poljoprivrednu proizvodnu i radnu opremu na ispravan i odgovoran način
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Agroekonomist/Agroekonomistica
Datum upisa
2.6.2020
Vrijedi do
1.7.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje