Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stručnjak/Stručnjakinja za poslovni razvoj

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.24.242.2421 Poslovni i organizacijski analitičari/poslovne i organizacijske analitičarke

2.24.242.2422 Stručnjaci/stručnjakinje za strateško planiranje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Stručnjak za poslovni razvoj surađuje na određivanju strateških i operativnih prioriteta u razvojnim aktivnostima, te razvija planove i vodi projekte poslovnog razvoja u skladu sa strategijom organizacije.  U svrhu potpore razvojnim aktivnostima stručnjak za poslovni razvoj analizira usklađenost organizacijske strukture i strategije, te predlaže njihovo preoblikovanje. Osim toga, analizira i ocjenjuje poslovne rizike te predlaže aktivnosti njihove prevencije ili korekcije. Među zadaće stručnjaka za poslovni razvoj pripadaju i poslovi analize, uočavanja i ocjenjivanja  poslovnih prilika, te poslovi potpore inovacijske i poduzetničke organizacijske kulture kao i poticanja proaktivnosti i kreativnosti među suradnicima. Stručnjak za poslovni razvoj intenzivno surađuje i komunicira s unutrašnjim i vanjskim dionicima te podupire razvoj novih proizvoda i usluga, njihovo brendiranje i pozicioniranje.  Doprinosi oblikovanju i argumentiranju izabranih strategija i metoda rasta, te usklađivanju razvojnih aktivnosti sa zadanim standardima, regulatornim okvirom, strategijom, načelima društveno odgovornog ponašanja i održivog poslovanja. Sukladno svom području odgovornosti, obnaša upravljačke funkcije (vodi razvojne timove, upravlja resursima, financijskim sredstvima) te samostalno upravlja radom i razvojem suradnika.

Uvjeti rada

Stručnjak za poslovni razvoj svoj posao uglavnom obavlja u zatvorenom prostoru uz korištenje računala, te u radnim uvjetima koje karakterizira umjetna rasvjeta, dugotrajno sjedenje, te po potrebi klizno radno vrijeme. Osim navedenog, stručnjak/stručnjakinja za poslovni razvoj učestalo komunicira i surađuje s internim ili vanjskim dionicima te posao uključuje i učestala službena putovanja.  

Skupovi kompetencija (8)
1.
Procjena poslovnih rizika i oblikovanje prijedloga upravljanja rizicima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Samostalno identificirati i analitički protumačiti rizike sukladno ocjeni financijske, poslovne i tržišne situacije
-Predlagati preventivne i korektivne aktivnosti za prepoznate rizike
-Usavršavati osobnu financijsku i ekonomsku pismenost
2.
Izrada planova razvoja organizacije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Samostalno odabrati i primijeniti matematičke i statističke metode za poslovnu analizu
-Samostalno ocijeniti poslovnu situaciju te analizirati strateške opcije organizacije
-Samostalno predlagati projekte razvoja poslovanja
-Samostalno ocijeniti razvojne aktivnosti u skladu sa strateškim odrednicama organizacije
-Samostalno predlagati i argumentirati strategije (npr. otvaranje novih tržišta, novih kanala distribucije) i metode rasta (potencijalne investicije, akvizicije, preuzimanja, spajanja, strateški saveze)
-Samostalno ocijeniti konkurentske prednosti i konkurentski položaj organizacije
-Sudjelovati u izradi planova za razvoj, brendiranje, pozicioniranje novih proizvoda /usluga
3.
Razvoj poduzetničke organizacijske arhitekture
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Samostalno organizirati i nadzirati edukacije vezane uz učinkovito upravljanje promjenama
-Samostalno organizirati i nadzirati edukacije za poticanje proaktivnosti i kreativnosti u svrhu unapređenja upravljačkog kapaciteta menadžmenta i suradnika u organizaciji
-Samostalno analizirati procese i usklađenost organizacijske strukture i strateških planova
-Samostalno inicirati prijedloge poboljšanja i preoblikovanja organizacije sukladno standardima organizacijskog dizajna
-Komunicirati u skladu s organizacijskim vrijednostima i standardima kvalitete
-Sudjelovati u izradi planova poticanja poduzetničkog ponašanja unutar organizacije
4.
Provedba razvojnih aktivnosti u organizaciji
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Surađivati na identificiranju strateških i operativnih prioriteta u razvoju poslovanja sukladno strateškim planovima organizacije
-Pratiti i poznavati ključne odrednice regulatornog, tržišnog, industrijskog i tehnološkog okvira koje su relevantne za djelatnost i razvoj poslovanja organizacije
-Samostalno pratiti i primjenjivati načela etičkog ponašanja u svezi s razvojem poslovanja
-Samostalno pratiti i primjenjivati načela društveno odgovornog ponašanja, zaštite okoliša i zdravlja u području inoviranja proizvoda, razvoja tržišta, organizacijskih procesa i poslovnih modela
-Samostalno analizirati usklađenost razvoja proizvoda, procesa i poslovnih modela sa strateškim ciljevima organizacije, sustavima osiguranja kvalitete u organizaciji i profesionalnim standardima
5.
Potpora razvoju inovacija u organizaciji
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Samostalno odabrati i primjenjivati sustave i metriku za upravljanje znanjem i inovacijama
-Istraživati promjene tržišta, industrije i tehnologije te identificirati potencijalne poslovne prilike za razvoj poslovanja
- Analizirati i vrednovati komercijalni potencijal poslovnih prilika
-Sudjelovati u planiranju potreba za financijskim, ljudskim i materijalnim resursima neophodnim za učinkovit razvoj novih proizvoda
6.
Tržišna komunikacija
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Samostalno komunicirati na materinjem i stranom jeziku, neposredno i korištenjem IKT
-Pratiti postojeće i identificirati nove ključne vanjske dionike (klijenti, dobavljači, potencijalni partneri kao što su sveučilišta ili institucije profesionalne potpore (zajednice inovatora, razvojne agencije i sl.))
-Samostalno predložiti učinkovite metode i kanale komunikacije planova razvoja poslovanja za sve identificirane ključne vanjske dionike
-Diseminirati informacije o proizvodima/uslugama, njihovom razvoju, brendiranju i pozicioniranju
7.
Organizacijska koordinacija i suradnja
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Samostalno prezentirati razvojne projekte i izvještavati o ostvarenim ciljevima
-Samostalno primjenjivati alate IKT za pribavljanje, dijeljenje i oblikovanje sadržaja interne komunikacije u organizaciji u vezi s poslovnim razvojem
-Koordinirati komunikaciju i suradnju različitih odjela u vezi s inoviranjem proizvoda, usluga, razvojem tržišta, organizacijskih procesa i poslovnih modela
-Sudjelovati u formiranju i koordiniranju interdisciplinarnih i multinacionalih timova
8.
Profesionalni i osobni razvoj
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Upotrebljavati stručnu terminologiju u području djelatnosti organizacije, upravljanja inovacijama, razvojem tržišta, organizacijskih procesa i poslovnih modela
-Razvijati transverzalne vještine kao što su spremnost na učenje, samosvijest, upravljanje vremenom, samoinicijativnost, na osobnoj i timskoj razini
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Procjenjivanje poslovnih rizika
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Samostalno identificirati i analitički protumačiti rizike sukladno ocjeni financijske, poslovne i tržišne situacije
-Predlagati preventivne i korektivne aktivnosti za prepoznate rizike
- Samostalno odabrati i primijeniti matematičke i statističke metode za poslovnu analizu
2.
Vođenje razvojnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Samostalno ocijeniti poslovnu situaciju te analizirati strateške opcije organizacije
-Samostalno predlagati projekte razvoja poslovanja
-Surađivati na identificiranju strateških i operativnih prioriteta u razvoju poslovanja sukladno strateškim planovima organizacije
-Samostalno prezentirati razvojne projekte i izvještavati o ostvarenim ciljevima
3.
Poticanje inovacijske organizacijske kulture
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Samostalno ocijeniti razvojne aktivnosti u skladu sa strateškim odrednicama organizacije
-Samostalno organizirati i nadzirati edukacije vezane uz učinkovito upravljanje promjenama
-Samostalno organizirati i nadzirati edukacije za poticanje proaktivnosti i kreativnosti u svrhu unapređenja upravljačkog kapaciteta menadžmenta i suradnika u organizaciji
-Samostalno odabrati i primjenjivati sustave i metriku za upravljanje znanjem i inovacijama
4.
Preoblikovanje organizacijskih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Samostalno analizirati procese i usklađenost organizacijske strukture i strateških planova
-Samostalno inicirati prijedloge poboljšanja i preoblikovanja organizacije sukladno standardima organizacijskog dizajna
5.
Komuniciranje i surađivanje s vanjskim dionicima
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Samostalno komunicirati na materinjem i stranom jeziku, neposredno i korištenjem IKT
-Pratiti postojeće i identificirati nove ključne vanjske dionike (klijenti, dobavljači, potencijalni partneri kao što su sveučilišta ili institucije profesionalne potpore (zajednice inovatora, razvojne agencije i sl.))
-Samostalno predložiti učinkovite metode i kanale komunikacije planova razvoja poslovanja za sve identificirane ključne vanjske dionike
6.
Koordiniranje suradnje i komunikacije internih dionika u vezi s razvojem poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Komunicirati u skladu s organizacijskim vrijednostima i standardima kvalitete
-Samostalno primjenjivati alate IKT za pribavljanje, dijeljenje i oblikovanje sadržaja interne komunikacije u organizaciji u vezi s poslovnim razvojem
-Koordinirati komunikaciju i suradnju različitih odjela u vezi s inoviranjem proizvoda, usluga, razvojem tržišta, organizacijskih procesa i poslovnih modela
7.
Identificiranje prilika za razvoj poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Samostalno predlagati i argumentirati strategije (npr. otvaranje novih tržišta, novih kanala distribucije) i metode rasta (potencijalne investicije, akvizicije, preuzimanja, spajanja, strateški saveze)
-Sudjelovati u izradi planova poticanja poduzetničkog ponašanja unutar organizacije
-Istraživati promjene tržišta, industrije i tehnologije te identificirati potencijalne poslovne prilike za razvoj poslovanja
- Analizirati i vrednovati komercijalni potencijal poslovnih prilika
8.
Sudjelovanje u razvoju novih proizvoda/usluga te njihovom brendiranju i pozicioniranju
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Samostalno ocijeniti konkurentske prednosti i konkurentski položaj organizacije
-Sudjelovati u izradi planova za razvoj, brendiranje, pozicioniranje novih proizvoda /usluga
-Sudjelovati u planiranju potreba za financijskim, ljudskim i materijalnim resursima neophodnim za učinkovit razvoj novih proizvoda
-Diseminirati informacije o proizvodima/uslugama, njihovom razvoju, brendiranju i pozicioniranju
-Sudjelovati u formiranju i koordiniranju interdisciplinarnih i multinacionalih timova
9.
Usklađivanje razvojnih aktivnosti s regulativom, strateškim okvirom i standardima
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Pratiti i poznavati ključne odrednice regulatornog, tržišnog, industrijskog i tehnološkog okvira koje su relevantne za djelatnost i razvoj poslovanja organizacije
-Samostalno pratiti i primjenjivati načela etičkog ponašanja u svezi s razvojem poslovanja
-Samostalno pratiti i primjenjivati načela društveno odgovornog ponašanja, zaštite okoliša i zdravlja u području inoviranja proizvoda, razvoja tržišta, organizacijskih procesa i poslovnih modela
-Samostalno analizirati usklađenost razvoja proizvoda, procesa i poslovnih modela sa strateškim ciljevima organizacije, sustavima osiguranja kvalitete u organizaciji i profesionalnim standardima
10.
Usavršavanje profesionalnih i transverzalnih vještina (na osobnoj i timskoj razini)
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Usavršavati osobnu financijsku i ekonomsku pismenost
-Upotrebljavati stručnu terminologiju u području djelatnosti organizacije, upravljanja inovacijama, razvojem tržišta, organizacijskih procesa i poslovnih modela
-Razvijati transverzalne vještine kao što su spremnost na učenje, samosvijest, upravljanje vremenom, samoinicijativnost, na osobnoj i timskoj razini
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/Stručnjakinja za poslovni razvoj
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
20.12.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje