Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Sudac/sutkinja upravnog suda

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.26.261.2612 Suci/sutkinje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Sudac/sutkinja upravnog suda zanimanje je koje pripada tijelu državne vlasti, koje sudbenu vlast obavlja neovisno i samostalno u okviru djelokruga i nadležnosti određenih zakonom.  Riječ je o zanimanju koje se javlja na svim upravnim sudovima u Republici Hrvatskoj. Posebnost ovog zanimanja ogleda se u činjenici da sudac/sutkinja upravnog suda sudačku dužnost obavlja samostalno na upravnom sudu ili sudjelujući u radu sudačkog vijeća na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, primjenjujući u svom radu visoke standarde struke i pravila etičkog postupanja. U okviru ovog zanimanja posebno se ističu poslovi vezani uz vođenje upravnosudskog postupka te donošenje sudskih odluka, ali i poslovi vezani uz organizaciju i upravljanje radom upravnosudske referade.

U postupku koji prethodi donošenju upravnosudske odluke, sudac/sutkinja upravnog suda upoznaje se sa spisima, rukovodi raspravom, utvrđuje činjenično stanje i provodi dokazni postupak u upravnom sporu te primjenjuje odredbe relevantnih zakona i propisa. Stoga, poslovi suca/sutkinje upravnog suda uključuju kontinuirano praćenje  zakona i  propisa iz područja upravnog prava te njihovo tumačenje i primjenu na određeni slučaj, kao i praćenje sudske i upravne prakse. Nadalje, obzirom da je sudac/sutkinja upravnog suda zadužen i za osiguravanje jedinstvene primjene zakona te ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom, neophodno je da zna prepoznati situacije koje bi mogle utjecati na samostalno i neovisno obavljanje sudačke dužnosti i prikladno reagirati na njih. Pored nacionalnog pravnog okvira, koji je usmjeren na reguliranje upravnog spora te ostvarivanja prava i pravnih interesa pojedinaca, za stručno i kompetentno obavljanje poslova ovog zanimanja nužno je poznavati i pravni sustav i pravnu stečevinu Europske unije, Sudski poslovnik, pravila o naplati sudskih pristojbi te sistemske propise s područja sudstva.

Jedan od ključnih poslova suca/sutkinje upravnog suda je upravljanje radom upravnosudske referade, u okviru kojega sudac/sutkinja upravnog suda mora poznavati i primjenjivati regulatorni okvir koji se odnosi na predmetno područje, koristiti se informacijskim tehnologijama te poznavati pravila rada u specifičnim informatičkim sustavima sudstva (npr. u sustavu eSpis).  Za uspješno obavljanje poslova vezanih uz upravljanje radom upravnosudske referade nužno je da sudac/sutkinja upravnog suda raspolaže dobrim sposobnostima organiziranja radnoga procesa te usmjeravanja u radu sudskih savjetnika i službenika upravnosudske referade.

Osim toga, sudac/sutkinja upravnog suda zadužen je i za mentoriranje sudskih savjetnika kojima je određeni broj godina rada u struci preduvjet obavljanja sudačke profesije. Jedna od važnih zadaća suca/sutkinje upravnog suda je i sudjelovanje na sjednicama sudaca i drugim oblicima kolegijalne suradnje.

Za obavljanje zanimanja sudac/sutkinja upravnog suda od iznimne su važnosti kompetencije koje se stječu na sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju prava i kontinuiranom cjeloživotnom usavršavanju koje doprinosi razvoju znanja, vještina i kompetencija potrebnih za uspješno obavljanje ovog zanimanja. Ujedno, ne smiju se zanemariti niti generičke kompetencije, koje se čine nužnom pretpostavkom uspješnog i kvalitetnog obavljanja poslova ovog zanimanja.

Uvjeti rada

Sudac/sutkinja upravnog suda najčešće radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, telefon i druge uredske uređaje. Tijekom rada na tim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom i posljedicama stresa uzrokovanog konfliktima, koji se mogu dogoditi u radu sa strankama, opunomoćenicima stranaka i zaposlenicima.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Tumačenje i primjena prava
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore materijalnog upravnog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore postupovnog upravnog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti Ustav Republike Hrvatske, mjerodavno europsko pravo i pravnu stečevinu Europske unije te osnove konvencijskog uređenja i prakse
Poznavati, tumačiti i primijeniti sistemske propise na području sudstva
Poznavati, pretraživati i koristiti baze sudske i upravne prakse te pravnu literaturu
Analizirati pravne propise te pratiti njihove izmjene i dopune
Analizirati sudsku i upravnu praksu te komentare pravnih propisa i tumačenja pravne znanosti
Poznavati, tumačiti i primijeniti odredbe o pravima i dužnostima sudaca propisane sistemskim zakonima na području sudstva i kodeksom sudačke etike
2.
Vođenje sudskog postupka
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno provesti procesne radnje
Samostalno provesti dokazni postupak i utvrditi odlučne činjenice
Primijeniti pravila dostave pismena, spisa i druge dokumentacije
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima sudskog postupka koristeći se hrvatskim književnim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno rješavati konfliktne situacije na primjeren način
Prepoznati situacije koje mogu utjecati na samostalno i neovisno obavljanje sudačke dužnosti i prikladno reagirati na njih
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise o sudskim pristojbama
Poznavati, tumačiti i primijeniti sudski poslovnik
3.
Sudsko odlučivanje i izrada odluke
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno utvrditi pravomoćnost i izvršnost odluka
Samostalno odlučiti u sudskom postupku
Argumentirati vlastita stajališta u pisanom i usmenom obliku na jasan i uvjerljiv način
Samostalno izraditi, obrazložiti i objaviti sudsku presudu
Koristiti se hrvatskim književnim jezikom i pravnom terminologijom
Izraditi i obrazložiti rješenje
Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za donesenu odluku
4.
Organiziranje i praćenje rada
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti se informacijskim tehnologijama
Samostalno se koristiti službenim aplikacijama sudstva
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila o radu u sustavu eSpis
Organizirati radni proces te usmjeravati u radu sudske savjetnike i službenike sudske referade
5.
Usavršavanje znanja i vještina
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti se engleskim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno mentorirati sudske savjetnike
Samostalno planirati i provesti proces mentoriranja
Samostalno evaluirati rad sudskih savjetnika
Motivirati suradnike i uspostaviti poticajnu radnu atmosferu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Provedba postupaka u nadležnosti upravnog suda
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno provesti procesne radnje
Samostalno provesti dokazni postupak i utvrditi odlučne činjenice
Primijeniti pravila dostave pismena, spisa i druge dokumentacije
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima sudskog postupka koristeći se hrvatskim književnim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno rješavati konfliktne situacije na primjeren način
Samostalno utvrditi pravomoćnost i izvršnost odluka
Koristiti se informacijskim tehnologijama
Samostalno se koristiti službenim aplikacijama sudstva
2.
Odlučivanje u postupcima u nadležnosti upravnog suda
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Prepoznati situacije koje mogu utjecati na samostalno i neovisno obavljanje sudačke dužnosti i prikladno reagirati na njih
Samostalno odlučiti u sudskom postupku
Argumentirati vlastita stajališta u pisanom i usmenom obliku na jasan i uvjerljiv način
Samostalno izraditi, obrazložiti i objaviti sudsku presudu
Koristiti se hrvatskim književnim jezikom i pravnom terminologijom
Izraditi i obrazložiti rješenje
Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za donesenu odluku
3.
Proučavanje propisa, upravnosudske i upravne prakse
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore materijalnog upravnog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore postupovnog upravnog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti Ustav Republike Hrvatske, mjerodavno europsko pravo i pravnu stečevinu Europske unije te osnove konvencijskog uređenja i prakse
Poznavati, tumačiti i primijeniti sistemske propise na području sudstva
Poznavati, pretraživati i koristiti baze sudske i upravne prakse te pravnu literaturu
Analizirati pravne propise te pratiti njihove izmjene i dopune
Analizirati sudsku i upravnu praksu te komentare pravnih propisa i tumačenja pravne znanosti
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise o sudskim pristojbama
Poznavati, tumačiti i primijeniti sudski poslovnik
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila o radu u sustavu eSpis
4.
Upravljanje radom sudske referade
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore postupovnog upravnog prava
Primijeniti pravila dostave pismena, spisa i druge dokumentacije
Poznavati, tumačiti i primijeniti sudski poslovnik
Koristiti se informacijskim tehnologijama
Samostalno se koristiti službenim aplikacijama sudstva
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila o radu u sustavu eSpis
Organizirati radni proces te usmjeravati u radu sudske savjetnike i službenike sudske referade
5.
Sudjelovanje na sjednicama sudaca i drugim oblicima kolegijalne suradnje
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore materijalnog upravnog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore postupovnog upravnog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti Ustav Republike Hrvatske, mjerodavno europsko pravo i pravnu stečevinu Europske unije te osnove konvencijskog uređenja i prakse
Poznavati, tumačiti i primijeniti sistemske propise na području sudstva
Analizirati pravne propise te pratiti njihove izmjene i dopune
Analizirati sudsku i upravnu praksu te komentare pravnih propisa i tumačenja pravne znanosti
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise o sudskim pristojbama
Argumentirati vlastita stajališta u pisanom i usmenom obliku na jasan i uvjerljiv način
Koristiti se hrvatskim književnim jezikom i pravnom terminologijom
Koristiti se engleskim jezikom i pravnom terminologijom
6.
Mentoriranje sudskih savjetnika
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti odredbe o pravima i dužnostima sudaca propisane sistemskim zakonima na području sudstva i kodeksom sudačke etike
Organizirati radni proces te usmjeravati u radu sudske savjetnike i službenike sudske referade
Samostalno mentorirati sudske savjetnike
Samostalno planirati i provesti proces mentoriranja
Samostalno evaluirati rad sudskih savjetnika
Motivirati suradnike i uspostaviti poticajnu radnu atmosferu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Sudac/sutkinja upravnog suda
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
31.12.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje