Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehnolog/tehnologinja u bilinogojstvu

Razina HKO
6
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Standard zanimanja tehnolog/tehnologinja u bilinogojstvu sa stečenim specifičnim kompetencijama potrebnim za obavljanje određenih vrsta poslova u biljnoj proizvodnji osigurao bi proizvodnju poljoprivrednih kultura sukladno standardima EU i načelima integrirane i ekološke proizvodnje. Na taj način omogućava se konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i osigurava zaštita okoliša i zdravlja ljudi.

Tehnolog/Tehnologinja u bilinogojstvu obavljat će poslove kao što su: analiziranje, planiranje i organizacija rada, pripremanje radnog mjesta, operativni poslovi vezani za zanimanje / radno mjesto, administrativni poslovi, komercijalni poslovi, poslovi komunikacije i suradnje s drugima, poslovi vezani uz istraživanja, razvojni poslovi, inovacije, osiguranje kvalitete, zaštita zdravlja i okoliša i dr.

Tehnolog/Tehnologinja u bilinogojstvu  kompetentan je za obavljanje sljedećih specifičnih poslova: proizvodnju, njegu i zaštitu ratarskih kultura/usjeva, laboratorijskih poslova za potrebe bilinogojstva, poslova uređenja poljoprivrednog tla/zemljišta, organizaciju proizvodnog procesa u bilinogojstvu, poslove nadzora u bilinogojstvu, savjetovanja i edukacije u bilinogojstvu, skladištenja sirovina i proizvoda iz bilinogojstva, organiziranje i izvođenje  komercijalnih poslova u bilinogojstvu te poslovna suradnje u području bilinogojstva.

Od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje tehnolog/tehnologinja u bilinogojstvu mora biti spreman učiti, sposoban komunicirati na hrvatskom i stranom jeziku, te biti poduzetan.

Osim navedenih kompetencija naglasiti  treba i ostale potrebne generičke vještine: odgovornost radnika, svjesnost o važnosti očuvanja okoliša, usmjerenost na rezultate rada, prilagodljivost, timski rad, prezentacijske vještine, usmjerenost na potrebe korisnika, sposobnost nošenja s pritiskom i emocionalna samokontrola te organiziranje i planiranje.

Od psihomotoričkih sposobnosti mora posjedovati tjelesnu snagu i izdržljivost, spretnost ruku, spretnost prstiju, koordinaciju vida i pokreta i preciznost upravljanja strojem ili opremom.

Bliska zanimanja tehnologu/tehnologinji u bilinogojstvu jesu sva zanimanja tehnolog/tehnologinja bilo koje biljne proizvodnje uključujući i ekološku proizvodnju.

Uvjeti rada

Radni okoliš tehnologa/tehnologinje u bilinogojstvu ovisi o zahtjevima radnog mjesta i specifičnosti zaduženja te se često rad obavlja u nepovoljnim vremenskim uvjetima (ekstremne temperature zraka, vjetar, oborine, povećana relativna vlažnost zraka)  kao i u uvjetima povišene buke, prašnjavom okruženju, zatvorenom i zaštićenom prostoru sa specifičnom i promjenjivom mikroklimom. Učestala je potreba kontakta s opasnim i otrovnim tvarima (pesticidi) te alergenima.

Na osnovi provedene ankete i 13 konkretno ponuđenih obilježja radnog okoliša najveći broj poslodavaca izjasnio se da su uvjeti rada vezani za vrući ili hladni okoliš. Slijede nečisti i vlažni te toksični i radni okoliš s prisutnim strujanjem zraka. Nagle promijene temperature, umjetna rasvjeta i vibracije te buka u manjoj mjeri su obilježja radnog okoliša tehnologa/tehnologinje bilinogojstva a prema navodima poslodavaca u anketi.

Mjesto rada ovisi o opisu radnog mjesta i zaduženjima. Mjesto rada može biti na otvorenom (polje, voćnjak, vinograd), te u zatvorenim (ured, laboratorij, skladište, pakirnica, hladnjača, preradbeni pogoni i dr.) i zaštićenim prostorima (staklenici i plastenici).

Prema provedenoj anketi najveći broj poslodavaca navodi da je radno mjesto u podjednakoj mjeri zastupljeno i u zatvorenom i u otvorenom. Tek manji dio rada u bilinogojstvu a prema anketi odvija se samo u zatvorenom ili samo na otvorenom.

Rad se planira u standardnom radnom vremenu, osim kada treba nadgledati dugotrajnije proizvodne procese ili kada vrijeme odvijanja terenskog rada treba prilagoditi prirodnim uvjetima i meteorološkim prilikama. Tijekom vegetacijske sezone ponekad radi 7 dana u tjednu ili u sve tri smjene.

Rezultati provedene ankete ukazuju da u 14 (39%) organizacija radnici nikada ne rade u smjenama, dok u 13 (36%) organizacija povremeno. Povremeni rad na večer prisutan je u         14 (39%) organizacija, a radnici noću povremeno rade u 12 (33%) organizacija. Rad subotom, nedjeljom i praznikom je uglavnom povremen.

Tjelesne aktivnosti vezane za radno mjesto ovise o specifičnosti radnog mjesta. Rad na otvorenom zahtijeva dugotrajnije hodanje te sagibanje ili čučanje, posebice u obavljanju poslova uzorkovanja, mjerenja i motrenja. Rad u zatvorenim i zaštićenim prostorima osim prethodno navedenog uključuje i dugotrajnije sjedenje i stajanje.

Najčešće tjelesne aktivnosti/položaji navedene u anketi u poslovima biljne proizvodnje koje radnici izvode na radnim mjestima su dugotrajno sjedenje, dugotrajno hodanje  i dugotrajno stajanje.

 

Skupovi kompetencija (9)
1.
Analiziranje planiranje i organizacija rada u bilinogojstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati poslove za određenu tehnološku cjelinu u bilinogojstvu
Raspodjeliti poslove za određenu tehnološku cjelinu u bilinogostvu
Nabaviti potreban repromaterijal, zaštitna sredstva i gnojiva za potrebe određene kulture/usjeva u bilinogojstvu
Organizirati prijem, skladištenje i otpremu proizvoda i sirovina iz bilinogojstva za tržište
Analizirati tehnološke procese i rezultate proizvodnje u bilinogojstvu
2.
Pripremanje radnog mjesta za potrebe poslova u bilinogojstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati laboratorijske materijale, pribor i opremu standardnim metodama za bilinogojstvo
Osigurati sigurnosne uvjete za rad u laboratoriju i na terenu za potrebe bilinogojstva
3.
Operativno poslovanje zanimanja tehnolog/tehnologinja u bilinogojstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proizvesti poljoprivredni proizvod sukladno pravilima struke i zakonske regulative u bilinogojstvu
Održavati kulturu/usjev sukladno pravilima struke i zakonske regulative u bilinogojstvu
Proizvesti sjemenski materijal kulture/usjeva prema pravilima struke u bilinogojstvu
Primijeniti mjere zaštite kulture/usjeva od štetnih organizama u bilinogojstvu
Pripremiti i uzorkovati biljni materijal i medij rasta sukladno standardnoj metodologiji u bilinogojstvu
Provoditi mjere poboljšanja svojstava i popravljanja vodnog režima poljoprivrednog tla
Provoditi mjere odvodnje i navodnjavanja kultura/usjeva u bilinogojstvu
Provoditi mjere zaštite poljoprivrednog tla od erozije za potrebe bilinogojstva
4.
Administrativno poslovanje zanimanja tehnolog/tehnologinja u bilinogojstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi dokumentaciju i pripremiti izvještaj o tehnološkim procesima u proizvodnji kulture/usjeva iz bilinogojstva
Pratiti važeću zakonsku regulativu iz bilonogojstva
Sastaviti i pisati izvješća iz područja bilinigojstva
Sakupljati i pripremati podatke za potrebe savjetodavne službe iz područja bilinogojstva
Primijeniti zakonsku regulativu u nadzoru proizvodnje kulture/usjeva u bilinogojstvu
Pripremanje podataka/uzoraka za potrebe inspekcijskog nadzora u bilinogojstvu
Voditi skladišnu dokumentaciju bilinogojstva
5.
Komercijalno poslovanje zanimanja tehnolog/tehnologinja u bilinogojstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u nabavi repromaterijala za potrebe bilinogojstva
Sudjelovati u prodaji proizvoda i repromaterijala iz bilinogojstva
Sudjelovati u izradi temeljne planske i obračunske kalkulacije u bilinogojstvu
6.
Komuniciranje u području poslova bilinogojstva
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova unutar poslovnog subjekta u bilinogojstvu
Prezentirati proizvode biljne proizvodnje
7.
Istraživačko i razvojno poslovanje u bilinogojstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati uzorke biljnog materijala kultura/usjeva i supstrata/tla prema standardnim metodama za bilinogojstvo
Analizirati i interpretirati rezultate laboratorijskih analiza biljnog materijala kultura/usjeva i supstrata/tla iz bilinogojstva
Pripremati/voditi studentsku praksu iz bilinogojstva
Stjecati i primijeniti stručna znanja iz bilinogojstva (simpozij, radionice, tečajevi i seminari)
8.
Poslovanje u području osiguranja kvalitete u bilinogojstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nadzirati proizvodne procese i rezultateprozvodnje kulture/usjeva u bilinogojstvu
Osigurati/kontrolirati uvjete skladištenja proizvoda i sirovina iz bilinogojstva
Uočiti probleme pri skladištenju proizvoda i sirovina iz bilinogojstva i odgovarajuće ragirati
Odrediti kvalitetu (organoleptičke i kemijske analize) sirovina i proizvoda iz bilinogojstva za potrebe prerade
Prepoznati poslovne partnere i konkurente iz područja bilinogojstva
Sudjelovati u organizaciji i provedbi stručnih projekata u bilinogojstvu
Koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku iz područja bilinogojstva
9.
Poslovanje u području zaštite zdravlja i okoliša s aspekta bilinogojstva
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati zakonske propise zaštite na radu u bilinogojstvu
Uzgajati kulture/usjeve u bilinogojstvu u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti okoliša
Primjenjivati zakonske propise zaštite na radu u laboratoriju u bilinogojstvu
Nadzirati prikupljanje i čuvanje ambalaže iz biljne proizvodnje (SZB, gnojiva, kemikalija i dr.) sukladno odgovarajućim propisima
Prenositi upitstva o sigurnom radu i uporabi odgovarajuće opreme u bilinogojstvu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Proizvodnja, njega i zaštita ratarskih kultura/usjeva u bilinogojstvu
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati tehnološke procese i rezultate proizvodnje u bilinogojstvu
Proizvesti poljoprivredni proizvod sukladno pravilima struke i zakonske regulative u bilinogojstvu
Održavati kulturu/usjev sukladno pravilima struke i zakonske regulative u bilinogojstvu
Proizvesti sjemenski materijal kulture/usjeva prema pravilima struke u bilinogojstvu
Primijeniti mjere zaštite kulture/usjeva od štetnih organizama u bilinogojstvu
Pripremiti i uzorkovati biljni materijal i medij rasta sukladno standardnoj metodologiji u bilinogojstvu
Pratiti važeću zakonsku regulativu iz bilonogojstva
Sastaviti i pisati izvješća iz područja bilinigojstva
Primjenjivati zakonske propise zaštite na radu u bilinogojstvu
Uzgajati kulture/usjeve u bilinogojstvu u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti okoliša
2.
Laboratorijski poslovi za potrebe bilinogojstva
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pripremati laboratorijske materijale, pribor i opremu standardnim metodama za bilinogojstvo
Analizirati uzorke biljnog materijala kultura/usjeva i supstrata/tla prema standardnim metodama za bilinogojstvo
Analizirati i interpretirati rezultate laboratorijskih analiza biljnog materijala kultura/usjeva i supstrata/tla iz bilinogojstva
Primjenjivati zakonske propise zaštite na radu u laboratoriju u bilinogojstvu
3.
Poslovi uređenja poljoprivrednog tla/zemljišta za potrebe bilinogojstva
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Provoditi mjere poboljšanja svojstava i popravljanja vodnog režima poljoprivrednog tla
Provoditi mjere odvodnje i navodnjavanja kultura/usjeva u bilinogojstvu
Provoditi mjere zaštite poljoprivrednog tla od erozije za potrebe bilinogojstva
4.
Organizacija proizvodnog procesa u bilinogojstvu
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati poslove za određenu tehnološku cjelinu u bilinogojstvu
Raspodjeliti poslove za određenu tehnološku cjelinu u bilinogostvu
Nabaviti potreban repromaterijal, zaštitna sredstva i gnojiva za potrebe određene kulture/usjeva u bilinogojstvu
Osigurati sigurnosne uvjete za rad u laboratoriju i na terenu za potrebe bilinogojstva
Sakupljati i pripremati podatke za potrebe savjetodavne službe iz područja bilinogojstva
5.
Poslovi nadzora u bilinogojstvu
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Voditi dokumentaciju i pripremiti izvještaj o tehnološkim procesima u proizvodnji kulture/usjeva iz bilinogojstva
Primijeniti zakonsku regulativu u nadzoru proizvodnje kulture/usjeva u bilinogojstvu
Pripremanje podataka/uzoraka za potrebe inspekcijskog nadzora u bilinogojstvu
Nadzirati proizvodne procese i rezultateprozvodnje kulture/usjeva u bilinogojstvu
Nadzirati prikupljanje i čuvanje ambalaže iz biljne proizvodnje (SZB, gnojiva, kemikalija i dr.) sukladno odgovarajućim propisima
6.
Savjetovanje i edukacija u bilinogojstvu
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova unutar poslovnog subjekta u bilinogojstvu
Pripremati/voditi studentsku praksu iz bilinogojstva
Stjecati i primijeniti stručna znanja iz bilinogojstva (simpozij, radionice, tečajevi i seminari)
Prenositi upitstva o sigurnom radu i uporabi odgovarajuće opreme u bilinogojstvu
7.
Skladištenje sirovina i prozvoda iz biljne proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati prijem, skladištenje i otpremu proizvoda i sirovina iz bilinogojstva za tržište
Voditi skladišnu dokumentaciju bilinogojstva
Osigurati/kontrolirati uvjete skladištenja proizvoda i sirovina iz bilinogojstva
Uočiti probleme pri skladištenju proizvoda i sirovina iz bilinogojstva i odgovarajuće ragirati
Odrediti kvalitetu (organoleptičke i kemijske analize) sirovina i proizvoda iz bilinogojstva za potrebe prerade
8.
Organiziranje i izvođenje komercijalnih poslova u bilinogojstvu
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Sudjelovati u nabavi repromaterijala za potrebe bilinogojstva
Sudjelovati u prodaji proizvoda i repromaterijala iz bilinogojstva
Sudjelovati u izradi temeljne planske i obračunske kalkulacije u bilinogojstvu
Prezentirati proizvode biljne proizvodnje
9.
Poslovna suradnja u području bilinogojstva
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Prepoznati poslovne partnere i konkurente iz područja bilinogojstva
Sudjelovati u organizaciji i provedbi stručnih projekata u bilinogojstvu
Koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku iz područja bilinogojstva
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/tehnologinja u bilinogojstvu
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
1.7.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje