Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stručnjak/stručnjakinja za ljudske potencijale

Razina HKO
7.1.st
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.24.242.2423 Stručnjaci/stručnjakinje za ljudske potencijale i upravljanje karijerom

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Stručnjak/stručnjakinja za ljudske potencijale zanimanje je koje se javlja u brojnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osoba koje imaju javnu ovlast. Ovo zanimanje u pravilu se susreće i u trgovačkim društvima te javnim i privatnim ustanovama. U organizacijama koje ovo zanimanje ne izdvajaju u okviru posebnog radnog mjesta, poslovi koje obavlja pripojeni su pravnoj službi ili ustrojstvenoj jedinici zaduženoj za opće poslove. Važnost ovoga zanimanja ogleda se u vođenju evidencija o zaposlenicima te sudjelovanju u postupcima ili pripremi postupaka koji se odnose na službenički odnosno radnopravni status zaposlenika. Posebno se ističu poslovi administriranja u kadrovskim predmetima te s time povezani poslovi vođenja evidencija u kadrovskim stvarima. U tu svrhu prikuplja, analizira i obrađuje brojne podatke vezane uz kadrovska pitanja, temeljem čega izvješćuje nadređene službenike odnosno zaposlenike ili upravu te predlaže mjere za unaprjeđenje postojećeg stanja. Nesporna je uloga ovoga zanimanja pri sudjelovanju u izradi sistematizacija radnih mjesta te plana zapošljavanja koji se donosi svake kalendarske godine, kao i u postupcima prijma u službu odnosno zapošljavanja na radno mjesto. U tu svrhu bavi se osiguravanjem uvjeta za provedbu postupka za prijam odnosno zapošljavanje, izradom i objavom natječaja te pripremom dokumentacije za testiranje. Poslovi koje obavlja ovo zanimanje ujedno se odnose na vođenje računa o kvalifikacijama službenika i zaposlenika te njihovom stručnom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju u svrhu što kvalitetnijeg obavljanja poslova svakoga pojedinog radnog mjesta. Razrada sustava motiviranja te predlaganje mehanizama za napredovanje i nagrađivanje također je dio poslova ovoga zanimanja. Važno je i njegovo sudjelovanje u postupcima koji se vode o pravima i obvezama službenika i zaposlenika, kao i o prestanku radnoga odnosa. Ujedno, ovo zanimanje nerijetko je zaduženo za pružanje stručnih savjeta i pomoći suradnicima drugih odjela u vezi sa službeničkim i radnopravnim stvarima, baš kao i povezanim pravnim osobama koje proizlaze iz organizacije u kojoj ovo zanimanje radi. Važna pretpostavka kvalitetnoga obavljanja poslova ovoga zanimanja svakako je kontinuirano praćenje pravnih propisa, sudske i upravne prakse baš kao i suvremene pravne znanstvene i stručne literature.

Uvjeti rada

Stručnjak/stručnjakinja za ljudske potencijale najčešće radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, telefon, mobitel, kopirni uređaj, skener i druge uredske uređaje. Tijekom rada na tim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom i posljedicama stresa uzrokovanog konfliktima, koji se mogu dogoditi u radu sa zaposlenicima. 

Skupovi kompetencija (5)
1.
Poznavanje i tumačenje prava
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati pravne propise i komentare pravnih propisa
Poznavati, pretraživati i koristiti baze upravne i sudske prakse
Analizirati tumačenja pravne znanosti
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila zaštite osobnih podataka
poznavati, tumačiti i primijeniti izvore službeničkog/radnog prava
poznavati i primijeniti pravila ustroja radnih mjesta
2.
Provođenje pravila i postupaka iz područja službeničkog i radnopravnog zakonodavstva
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno utvrditi činjenice
provesti postupak za prijam na radno mjesto
provesti postupak vezan uz prava i obveze zaposlenika
provesti postupak vezan uz prestanak radnog odnosa
pripremiti dokumentaciju za vođenje stegovnog postupka prema uputama nadređenog službenika/zaposlenika
samostalno pripremiti dokumentaciju za vođenje postupka po zahtjevu za zaštitu prava zaposlenika
samostalno pripremiti dokumentaciju za ocjenjivanje zaposlenika
pripremiti prijedlog mehanizma motiviranja, nagrađivanja i napredovanja zaposlenika
3.
Izrada pravnoga akta
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi potvrdu
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila urudžbiranja, arhiviranja i otpreme podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
samostalno izraditi i argumentirati odluku o prijmu na radno mjesto, pravu i obvezi zaposlenika te o prestanku radnoga odnosa
samostalno izraditi plan stručnog osposobljavanja
samostalno izraditi plan usavršavanja zaposlenika
poznavati i primijeniti pravila organizacije rada
izraditi nacrt sistematizacije radnih mjesta
izraditi plan zapošljavanja
primijeniti pravila nomotehnike u izradi nacrta općeg akta
4.
Provođenje administrativnih radnji u kadrovskim stvarima
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predlagati mjere za unapređenje postojećeg stanja i ostvarivanje utvrđenih ciljeva
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
samostalno arhivirati dosje zaposlenika i drugu dokumentaciju
samostalno voditi evidenciju o kompetencijama zaposlenika
samostalno prikupljati, analizirati i obraditi podatke u kadrovskim predmetima
samostalno izraditi izvještaj o kadrovskim stvarima
5.
Komuniciranje i timski rad
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno komunicirati sa suradnicima drugih odjela i povezanim pravnim osobama
timski surađivati u radnim procesima
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Proučavanje propisa, upravnosudske i upravne prakse
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Analizirati pravne propise i komentare pravnih propisa
Poznavati, pretraživati i koristiti baze upravne i sudske prakse
Analizirati tumačenja pravne znanosti
2.
Provođenje administrativnih radnji u kadrovskim stvarima
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno izraditi potvrdu
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila urudžbiranja, arhiviranja i otpreme podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila zaštite osobnih podataka
poznavati, tumačiti i primijeniti izvore službeničkog/radnog prava
pripremiti dokumentaciju za vođenje stegovnog postupka prema uputama nadređenog službenika/zaposlenika
samostalno pripremiti dokumentaciju za vođenje postupka po zahtjevu za zaštitu prava zaposlenika
samostalno pripremiti dokumentaciju za ocjenjivanje zaposlenika
samostalno arhivirati dosje zaposlenika i drugu dokumentaciju
samostalno prikupljati, analizirati i obraditi podatke u kadrovskim predmetima
samostalno izraditi izvještaj o kadrovskim stvarima
3.
Provedba postupaka vezanih za prijam na radno mjesto, prava i obveze zaposlenika i prestanak radnoga odnosa
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno utvrditi činjenice
poznavati, tumačiti i primijeniti izvore službeničkog/radnog prava
provesti postupak za prijam na radno mjesto
provesti postupak vezan uz prava i obveze zaposlenika
provesti postupak vezan uz prestanak radnog odnosa
samostalno izraditi i argumentirati odluku o prijmu na radno mjesto, pravu i obvezi zaposlenika te o prestanku radnoga odnosa
4.
Planiranje i praćenje stručnog osposobljavanja i usavršavanja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
poznavati, tumačiti i primijeniti izvore službeničkog/radnog prava
samostalno izraditi plan stručnog osposobljavanja
samostalno izraditi plan usavršavanja zaposlenika
samostalno voditi evidenciju o kompetencijama zaposlenika
5.
Izrada općih i drugih pravnih akata
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Predlagati mjere za unapređenje postojećeg stanja i ostvarivanje utvrđenih ciljeva
poznavati, tumačiti i primijeniti izvore službeničkog/radnog prava
poznavati i primijeniti pravila ustroja radnih mjesta
poznavati i primijeniti pravila organizacije rada
izraditi nacrt sistematizacije radnih mjesta
izraditi plan zapošljavanja
primijeniti pravila nomotehnike u izradi nacrta općeg akta
6.
Pružanje stručnih savjeta i pomoći suradnicima drugih odjela i povezanim pravnim osobama
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno komunicirati sa suradnicima drugih odjela i povezanim pravnim osobama
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
timski surađivati u radnim procesima
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
pripremiti prijedlog mehanizma motiviranja, nagrađivanja i napredovanja zaposlenika
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/stručnjakinja za ljudske potencijale
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
31.12.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje