Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/specijalistica za izradu prototipa - aditivne tehnologije

Razina HKO
5
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3115.08.6 Konstruktor/konstruktorica složenih alata i uređaja

3115.31.4 Konstruktor/konstruktorica pripremaka

3115.36.4 Konstruktor/konstruktorica dijelova uređaja i kalupa

3115.39.4 Strojarski konstruktor detaljist/strojarska konstruktorica detaljistica

3115.91.4 Strojarski tehničar/strojarska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3115 Tehničari/tehničarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist/Specijalistica za izradu prototipa – aditivne tehnologije analizira tehničko- tehnološku dokumentaciju i specifikacije, planira materijale, strojeve i alate, izrađuje prateću dokumentaciju od narudžbe do isporuke prototipa.

Dizajnira 3D model, generira G-cod u "Slicer" programima za različite tipove 3D printera, definira parametre 3D printanja, kontrolira proizvedeni model te iterira postupak korekcije do zadovoljavajuće kvalitete proizvoda.

Prati kalendar programiranog održavanja, naručuje materijal i servisne dijelove i ostalo što osigurava proizvodnju sa što manje zastoja.

Kalkulira troškove izrade prototipa aditivnom proizvodnjom (procjena troška pripreme i prilagodbe ili korekcije računalnog modela prilagođenog za izradu aditivnom proizvodnjom). Planira trošak materijala i održavanje stroja.

Procjenjuje opseg posla naknadne obrade s uključenim troškovima obrade: satnica rada i utrošeni potrošni materijal za obradu prema zahtjevu proizvoda ili naručitelja.

Vodi brigu o rentabilnosti opreme i tehnologije te prati trendove na tržištu.

Provodi zakone, standarde i pravilnike o zaštiti na radu i zbrinjavanju otpada u skladu sa sigurnosno tehničkim listovima za pojedine materijale.

Uvjeti rada

Posao se, djelom, obavlja u uredu pri prirodnoj ili umjetnoj svjetlosti, u sjedećem položaju. Prema potrebi tehnološkog procesa, posao se obavlja i u proizvodnim pogonima gdje vlada buka strojeva i prašina. Jedan dio radnog vremena provodi se izvan ureda sa suradnicima i klijentima. Dio radnog vremena provodi se izvan tvrtke (sastanci s kupcima, sajmovi strojeva, opreme i materijala, edukacije i sl.). U radu se koriste računala opremljena programima za pripremu i praćenje proizvodnje i specijaliziranim CAD/CAM programima za dizajniranje i 3D printanje.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Kontrola i unaprjeđivanje kvalitete u aditivnoj proizvodnji
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti ispravne načine rada na strojevima.
Ispravno ustanoviti potrebu za završnom obradom proizvoda.
Odrediti parametre proizvedenog prototipa i usporediti ih sa specifikacijama naručitelja.
Ustanoviti završetak postupka iteriranja (ponavljanja) postizanjem zadanih specifikacija.
Samostalno provoditi postupke osiguranja kvalitete u procesu aditivne proizvodnje.
Samostalno primijeniti odgovarajuće tehnike mjerenja i mjerne uređaje.
Samostalno primijeniti metode i parametre vizualne kontrole proizvoda.
Ispravno prepoznati tipove pogrešaka u aditivnoj proizvodnji.
Ispravno procijeniti potrebu naknadne obrade proizvoda.
Provoditi procedure osiguranja kvalitete prema definiranoj normi.
Ispravno primijeniti procedure naknadne obrade kad standardi kvalitete nisu postignuti.
Ispravno koristiti različite mjerne i kontrolne uređaje i alate.
Ispravno vizualno kontrolirati izrađeni prototip.
2.
Modeliranje prototipa primjenom računalnih alata
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi tehnički crtež uz primjenu CAD alata.
Izraditi 3D animaciju korištenjem odgovarajućih CAD alata.
Prilagoditi 3D dizajn postupku odabrane aditivne tehnologije.
Samostalno skenirati 3D objekt.
Izraditi preliminarni dizajn prototipa u obliku skice primjenom odgovarajućih programskih alata.
Napraviti potrebne korekcije skeniranog 3D objekta korištenjem CAD alata.
Samostalno generirati G-code korištenjem SLICER programskih paketa.
3.
Održavanje strojeva, opreme i alata u aditivnoj proizvodnji
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti raspored za redovito održavanje i servisiranje strojeva.
Uskladiti raspored redovitog održavanja strojeva s obzirom na ugovorene kapacitete aditivne proizvodnje.
Koordinirati izmjenu opreme s obzirom na radni vijek alata i strojeva.
Primijeniti protokol održavanja strojeva.
Voditi evidenciju o kontrolnim pregledima strojeva.
Pravilno primijeniti i provoditi sustavni dijagnostički pristup.
Voditi evidenciju održavanja.
Provoditi kontinuiranu provjeru ispravnosti rada strojeva sukladno planu održavanja.
4.
Planiranje, pripremanje i izvođenje radnog procesa u aditivnoj proizvodnji
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno primijeniti odgovarajuće metode i postupke za analiziranje i planiranje proizvodnih resursa potrebnih za izradu prototipa.
Samostalno izraditi procesni dijagram.
Koristiti različite metode i tehnike upravljanja projektom.
Odrediti potrebne proizvodne kapacitete.
Samostalno odabrati odgovarajući materijal za aditivnu tehnologiju.
Poznavati tehnološke mogućnosti stroja.
Pravilno odabrati materijal s obzirom na tehničko tehnološke zahtjeve prototipa.
Odabrati strojeve i alate s obzirom na zahtjeve prototipa i tehničke mogućnosti.
Samostalno odabrati odgovarajuću aditivnu tehnologiju s obzirom na tehničko tehnološke zahtjeve prototipa.
Samostalno odabrati materijale za aditivnu tehnologiju s obzirom na njihova osnovna svojstva.
Pravilno odabrati tehnologiju s obzirom na tehničko tehnološke zahtjeve i specifikacije naručitelja.
Interpretirati specifikacije naručitelja i izvodivost projekta dostupnim tehnologijama.
Samostalno odrediti tehnologije naknadne obrade proizvoda izrađenih aditivnim tehnologijama.
Samostalno definirati promjenjive parametre u procesu iteracije do postizanja željenih specifikacija proizvoda.
Koordinirati proizvodne kapacitete.
Procijeniti dobavljivost materijala.
Optimalnom aditivnom tehnologijom izraditi prototip.
Koristiti online servise za uslugu proizvodnje na zahtjev narudžbom vanjskom izvođaču.
Upravljati promjenama, varijantama i nesukladnostima primjenom integrirane razvojno-proizvodne platforme.
5.
Poslovno komuniciranje i komuniciranje u timu
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poticati interakciju i otvorenu komunikaciju u timu.
Prepoznati fazu životnog ciklusa na projektu.
Koristiti alate za elektroničku komunikaciju.
Organizirati efikasan rad u timskom okruženju.
Ispravno prepoznati fazu razvoja tima i uspostaviti učinkovitu suradnju.
Primijeniti tehnike rješavanja konflikata u timu.
Organizirati i voditi sastanke tima radi planiranja aktivnosti na učinkovit način.
Pravovremeno obavještavati o uočenim problemima u provedbi dodijeljenih zadataka.
Prenositi tehničke informacije tijekom promjene smjene.
6.
Samostalni profesionalni razvoj na području aditivnih tehnologija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Aktivno pratiti razvoj aditivnih tehnologija.
Aktivno pratiti razvoj CAD/CAM aplikacija.
Aktivno pratiti razvoj materijala za izradu prototipa.
Samostalno primijeniti koncept Design of experiment metode.
Primijeniti suvremene znanstvene i stručne spoznaje.
7.
Sudjelovanje u analizi i unaprjeđivanju tržišnog poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno procijeniti troškove pripreme i prilagodbe proizvoda.
Samostalno procijeniti obim posla naknadne izrade s uključenim troškovima obrade.
Pravilno izraditi kalkulaciju troškova aditivne proizvodnje.
Izračunati troškove proizvodnje.
Ispravno procijeniti broj radnih sati.
Izračunati cijenu proizvoda.
Ispravno izraditi ponudu ili ugovor vezane uz projekte, proizvode i usluge.
Obrazložiti cijenu konačnog proizvoda.
Izračunati prihode i rashode.
Izračunati cijenu radnog sata po pojedinoj primijenjenoj tehnologiji.
Izračunati troškove nabave materijala.
Procijeniti rentabilnost postojeće opreme.
Predložiti nabavku ekonomičnije opreme.
Pratiti i primijeniti nove zakonske propise i njihovu primjenu sukladno razvoju novih tehnologija.
Pripremiti i provesti izradu prototipa na temelju narudžbe zaprimljene putem online servisa.
8.
Vođenje poslovne i projektne dokumentacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi izvještaj o realizaciji poslovnih aktivnosti.
Samostalno koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije za prikupljanje i obradu podataka.
Voditi evidenciju radnih sati stroja.
Samostalno izraditi dokumentaciju korisničkih zahtjeva.
Samostalno voditi dokumentaciju poslovnog procesa.
Primijeniti alate za administriranje poslovanja.
Samostalno evidentirati stanje raspoloživog materijala na skladištu.
Voditi evidenciju o rokovima trajanja materijala.
Koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije za izradu dokumentacije korisničkih zahtjeva.
9.
Zaštita zdravlja i zaštita okoliša u aditivnoj proizvodnji
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi važeće propise i procedure za zaštitu zdravlja od opasnih tvari.
Provoditi procedure ponašanja sa opasnim tvarima.
Provoditi propisane načine skladištenja opasnih tvari.
Provoditi postupke pravilnog zbrinjavanja opasnih otpada u skladu sa sigurnosno tehničkim listovima za pojedine materijale.
Pravilno primijeniti zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara.
Samostalno uspostaviti sustav kontinuirane provjere primjene zakonskih propisa.
Pravilno skladištiti materijale prema preporukama proizvođača.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Analiziranje tehničko tehnološke dokumentacije i specifikacija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno primijeniti odgovarajuće metode i postupke za analiziranje i planiranje proizvodnih resursa potrebnih za izradu prototipa.
Samostalno izraditi procesni dijagram.
Koristiti različite metode i tehnike upravljanja projektom.
Prepoznati fazu životnog ciklusa na projektu.
Samostalno koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije za prikupljanje i obradu podataka.
2.
Planiranje materijala, strojeva i alata
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Odrediti potrebne proizvodne kapacitete.
Samostalno odabrati odgovarajući materijal za aditivnu tehnologiju.
Poznavati tehnološke mogućnosti stroja.
Pravilno odabrati materijal s obzirom na tehničko tehnološke zahtjeve prototipa.
Odabrati strojeve i alate s obzirom na zahtjeve prototipa i tehničke mogućnosti.
3.
Odlučivanje o vrsti materijala i tehnologiji izrade prema zahtjevima tehničko tehnološke dokumentacije i specifikacijama naručitelja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno odabrati odgovarajuću aditivnu tehnologiju s obzirom na tehničko tehnološke zahtjeve prototipa.
Samostalno odabrati materijale za aditivnu tehnologiju s obzirom na njihova osnovna svojstva.
Pravilno odabrati tehnologiju s obzirom na tehničko tehnološke zahtjeve i specifikacije naručitelja.
Interpretirati specifikacije naručitelja i izvodivost projekta dostupnim tehnologijama.
4.
Kontroliranje i planiranje održavanja radnih strojeva, opreme i alata za provedu proizvodnih procesa u aditivnim tehnologijama
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Primijeniti ispravne načine rada na strojevima.
Pripremiti raspored za redovito održavanje i servisiranje strojeva.
Uskladiti raspored redovitog održavanja strojeva s obzirom na ugovorene kapacitete aditivne proizvodnje.
Koordinirati izmjenu opreme s obzirom na radni vijek alata i strojeva.
Primijeniti protokol održavanja strojeva.
Voditi evidenciju o kontrolnim pregledima strojeva.
Pravilno primijeniti i provoditi sustavni dijagnostički pristup.
Voditi evidenciju održavanja.
Provoditi kontinuiranu provjeru ispravnosti rada strojeva sukladno planu održavanja.
Voditi evidenciju radnih sati stroja.
5.
Dizajniranje i izrađivanje modela prototipa na temelju parametara određenih tehničko tehnološkom dokumentacijom i specifikacijama naručitelja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno izraditi tehnički crtež uz primjenu CAD alata.
Izraditi 3D animaciju korištenjem odgovarajućih CAD alata.
Prilagoditi 3D dizajn postupku odabrane aditivne tehnologije.
Samostalno skenirati 3D objekt.
Izraditi preliminarni dizajn prototipa u obliku skice primjenom odgovarajućih programskih alata.
Napraviti potrebne korekcije skeniranog 3D objekta korištenjem CAD alata.
Samostalno generirati G-code korištenjem SLICER programskih paketa.
Optimalnom aditivnom tehnologijom izraditi prototip.
Koristiti online servise za uslugu proizvodnje na zahtjev narudžbom vanjskom izvođaču.
Pripremiti i provesti izradu prototipa na temelju narudžbe zaprimljene putem online servisa.
6.
Odlučivanje o potrebi naknadne obrade proizvoda izrađenih aditivnom proizvodnjom
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Ispravno ustanoviti potrebu za završnom obradom proizvoda.
Samostalno odrediti tehnologije naknadne obrade proizvoda izrađenih aditivnim tehnologijama.
7.
Iteritanje (ponavljanje) postupka izrade prototipa do postizanja specificiranih svojstava
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Odrediti parametre proizvedenog prototipa i usporediti ih sa specifikacijama naručitelja.
Ustanoviti završetak postupka iteriranja (ponavljanja) postizanjem zadanih specifikacija.
Samostalno definirati promjenjive parametre u procesu iteracije do postizanja željenih specifikacija proizvoda.
8.
Praćenje realizacije poslovnih aktivnosti i izrada prateće dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno izraditi izvještaj o realizaciji poslovnih aktivnosti.
Upravljati promjenama, varijantama i nesukladnostima primjenom integrirane razvojno-proizvodne platforme.
Samostalno izraditi dokumentaciju korisničkih zahtjeva.
Samostalno voditi dokumentaciju poslovnog procesa.
Primijeniti alate za administriranje poslovanja.
Samostalno evidentirati stanje raspoloživog materijala na skladištu.
Voditi evidenciju o rokovima trajanja materijala.
Koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije za izradu dokumentacije korisničkih zahtjeva.
9.
Izrađivanje ponuda i ugovora vezanih uz projekte, proizvode i usluge
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Koordinirati proizvodne kapacitete.
Procijeniti dobavljivost materijala.
Samostalno procijeniti troškove pripreme i prilagodbe proizvoda.
Samostalno procijeniti obim posla naknadne izrade s uključenim troškovima obrade.
Pravilno izraditi kalkulaciju troškova aditivne proizvodnje.
Izračunati troškove proizvodnje.
Ispravno procijeniti broj radnih sati.
Izračunati cijenu proizvoda.
Ispravno izraditi ponudu ili ugovor vezane uz projekte, proizvode i usluge.
Obrazložiti cijenu konačnog proizvoda.
Izračunati prihode i rashode.
Izračunati cijenu radnog sata po pojedinoj primijenjenoj tehnologiji.
Izračunati troškove nabave materijala.
10.
Praćenje proizvodnosti i rentabilnosti postojeće opreme za aditivnu proizvodnju
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Procijeniti rentabilnost postojeće opreme.
Predložiti nabavku ekonomičnije opreme.
11.
Razvijanje komunikacije sa suradnicima i/ili klijentima i drugim dionicima u poslovnom procesu
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Poticati interakciju i otvorenu komunikaciju u timu.
Koristiti alate za elektroničku komunikaciju.
Organizirati efikasan rad u timskom okruženju.
Ispravno prepoznati fazu razvoja tima i uspostaviti učinkovitu suradnju.
Primijeniti tehnike rješavanja konflikata u timu.
Organizirati i voditi sastanke tima radi planiranja aktivnosti na učinkovit način.
Pravovremeno obavještavati o uočenim problemima u provedbi dodijeljenih zadataka.
Prenositi tehničke informacije tijekom promjene smjene.
12.
Praćenje tehnološkog napretka u području CAD/CAM dizajna i aditivnih tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Aktivno pratiti razvoj aditivnih tehnologija.
Aktivno pratiti razvoj CAD/CAM aplikacija.
Aktivno pratiti razvoj materijala za izradu prototipa.
Samostalno primijeniti koncept Design of experiment metode.
Primijeniti suvremene znanstvene i stručne spoznaje.
13.
Provođenje vizualne kontrole proizvedenog prototipa i kontroliranje dimenzija prema računalnom modelu
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno provoditi postupke osiguranja kvalitete u procesu aditivne proizvodnje.
Samostalno primijeniti odgovarajuće tehnike mjerenja i mjerne uređaje.
Samostalno primijeniti metode i parametre vizualne kontrole proizvoda.
Ispravno prepoznati tipove pogrešaka u aditivnoj proizvodnji.
Ispravno procijeniti potrebu naknadne obrade proizvoda.
Provoditi procedure osiguranja kvalitete prema definiranoj normi.
Ispravno primijeniti procedure naknadne obrade kad standardi kvalitete nisu postignuti.
Ispravno koristiti različite mjerne i kontrolne uređaje i alate.
Ispravno vizualno kontrolirati izrađeni prototip.
14.
Provođenje zakona, standarda i pravilnika o zaštiti na radu, sigurnosti rada i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Pratiti i primijeniti nove zakonske propise i njihovu primjenu sukladno razvoju novih tehnologija.
Provoditi važeće propise i procedure za zaštitu zdravlja od opasnih tvari.
Provoditi procedure ponašanja sa opasnim tvarima.
Provoditi propisane načine skladištenja opasnih tvari.
Provoditi postupke pravilnog zbrinjavanja opasnih otpada u skladu sa sigurnosno tehničkim listovima za pojedine materijale.
Pravilno primijeniti zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara.
Samostalno uspostaviti sustav kontinuirane provjere primjene zakonskih propisa.
Pravilno skladištiti materijale prema preporukama proizvođača.
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/specijalistica za izradu prototipa - aditivne tehnologije
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje