Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Inženjer/inženjerka sigurnosti na radu

Razina HKO
6.st
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21 Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Stručnjak / stručnjakinja zaštite na radu vodi računa o čovjekovoj sigurnosti u radu. Prilagođivanjem radne okoline čovjeku i prilagođivanjem čovjeka radnoj okolini stručnjak / stručnjakinja zaštite na radu nastoji smanjiti neugodne opasnosti na radu i ublažiti njihove posljedice. Utvrđuje postupke, metode i sredstva za zaštitu na radu. Primjenjuje zakonska pravila na raznim područjima ljudske djelatnosti, u svakodnevnim prilikama. U svakom poduzeću, osobito onom gdje se javljaju različite opasnosti ili štetnosti u radnom procesu,  utvrđuje, propisuje, piše pravilnike, upute i postupke kojih se moraju pridržavati radnici da bi mogli raditi bez opasnosti za svoj ili tuđi život ili zdravlje.

Uvjeti rada

Stručnjak zaštite na radu dio radnog vremena provodi u nepovoljnim uvjetima, jer nadzire, mjeri, provjerava stanje sigurnosti na radu u različitim industrijama ili radnim procesima. U radu je izložen prašini, buci, neugodnoj mikroklimi, uz isparavanje para i plinova, premda je trajanje izloženosti takvim utjecajima vrlo kratko. Radi u zatvorenom prostoru, na otvorenom, na visini, a često ima i nametnuti ritam rada. Radno vrijeme većinom se odvija u jednoj smjeni. Često radi sam, povremeno u skupini, sa strankama i nadležnim tijelima što posao čini dinamičnim, ali bez većih fizičkih odnosno tjelesnih opterećenja.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Organizacija i analiza rada u organizaciji
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Obavljati poslove uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu i zaštiti od požara
Organizirati provođenje zaštite na radu vodeći računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima
Implementirati standarde za održavanje radnog mjesta i opreme
Pripremiti radno mjesto u skladu sa standardima radnog mjesta
Osposobiti ovlaštenike poslodavca i povjerenike radnika za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu
Sudjelovati u izradi pravnih i drugih akata poduzeća
Uspostaviti sustav za prikupljanje i obradu podataka, njihovu analizu, istraživanje te planiranje i poduzimanje odgovarajućih aktivnosti
2.
Upravljanje sigurnošću u organizaciji
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
Predlagati preventivne mjere u svim radnim postupcima, organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima
Pružiti stručnu pomoć poslodavcu iz područja sigurnosti na radu pri uvođenju novih tehnologija/tehnološkom napretku
Kreirati sigurnosna rješenja korištenjem legislative na regionalnoj i nacionalnoj razini
Podnositi poslodavcu prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu
Prisustvovati inspekcijskim pregledima i očitovati se na činjenično stanje
Davati obavijesti i podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima o zaštiti na radu
Usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih zdravstvenih i stručnih područja
Koristiti na propisani način osobna zaštitna sredstava i opremu u svim fazama rada na svim mjestima rada
3.
Izrada procjene rizika i praćenje mjera i aktivnosti zaštite na radu
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati podatke u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom
Utvrditi i procijeniti opasnosti, štetnosti i napore na mjestu rada
Predlagati mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora
Inicirati izmjene i dopune procjene rizika u skladu s novoutvrđenim stanjem u poduzeću
Pratiti izmjene odnosno dopune propisa kojima je regulirana sigurnost i zaštita zdravlja
4.
Zaštita zaposlenika u organizaciji
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Priječiti posebno osjetljivim skupinama radnika da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati
Nadzirati da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti te da koriste osobnu zaštitnu opremu
Sudjelovati s poslodavcem u planiranju unapređivanja uvjeta rada, uvođenja nove tehnologije u radni i proizvodni proces
Izraditi program osposobljavanja za radnike u području zaštite na radu s naglaskom na prevenciju ozljeda na radu
Provoditi osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Osposobiti radnika za rad na siguran način u skladu s procjenom rizika
Davati obavijesti i podatke na način da se čuva privatnost radnika u skladu s posebnim propisom o zaštiti osobnih podataka
5.
Cjeloživotno obrazovanje u struci
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati unutar i izvan organizacije, neposredno i korištenjem suvremenih tehnologija
Obavljati poslove iz djelokruga rada vodeći računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti, zdravlju i sigurnosti drugih osoba na svim radnim mjestima
Komunicirati učinkovito sa drugim zaposlenicima te poslodavcem poduzeća
Osposobljavati se za cjeloživotno obrazovanje u struci i sudjelovanje na skupovima i konferencijama koje se temelje na istraživanju i razvoju sigurnosti
Primjenjivati i promicati profesionalne standarde i etiku struke u načinu i kvaliteti obavljanja posla
Upravljati vlastitom karijerom, uključujući prepoznavanje utjecaja tehnološkog razvoja na vlastitu karijeru, uvid u vlastite sposobnosti i kompetencije, razvoj osobnog portfelja te umrežavanje u struci
Prikupljati obavijesti od važnosti za svoj rad
6.
Evidencija iz područja zaštite na radu
Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti ispravnost pripreme dokumenata koji se odnose na radnu i tehničku sigurnost opreme
Dokumentirati procjenu rizika uz obvezne priloge
Evidentirati svaku nezgodu i ozljedu na radu te svaki slučaj postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu
Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu
Voditi evidencije o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgodama na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Sudjelovanje u organiziranju i analiziranju zaštite na radu u poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Organizirati provođenje zaštite na radu vodeći računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima
Predlagati preventivne mjere u svim radnim postupcima, organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima
Pružiti stručnu pomoć poslodavcu iz područja sigurnosti na radu pri uvođenju novih tehnologija/tehnološkom napretku
Analizirati podatke u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom
2.
Upravljanje sigurnošću u poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Implementirati standarde za održavanje radnog mjesta i opreme
Pripremiti radno mjesto u skladu sa standardima radnog mjesta
Kreirati sigurnosna rješenja korištenjem legislative na regionalnoj i nacionalnoj razini
Provjeriti ispravnost pripreme dokumenata koji se odnose na radnu i tehničku sigurnost opreme
3.
Sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Utvrditi i procijeniti opasnosti, štetnosti i napore na mjestu rada
Predlagati mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora
Inicirati izmjene i dopune procjene rizika u skladu s novoutvrđenim stanjem u poduzeću
Dokumentirati procjenu rizika uz obvezne priloge
4.
Provođenje zaštite na radu radnika u organizaciji rada i radnim postupcima
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Priječiti posebno osjetljivim skupinama radnika da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati
Nadzirati da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti te da koriste osobnu zaštitnu opremu
Evidentirati svaku nezgodu i ozljedu na radu te svaki slučaj postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu
5.
Praćenje primjene pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Podnositi poslodavcu prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu
Prisustvovati inspekcijskim pregledima i očitovati se na činjenično stanje
Sudjelovati s poslodavcem u planiranju unapređivanja uvjeta rada, uvođenja nove tehnologije u radni i proizvodni proces
6.
Provođenje osposobljavanja za rad na siguran način
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Osposobiti ovlaštenike poslodavca i povjerenike radnika za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu
Izraditi program osposobljavanja za radnike u području zaštite na radu s naglaskom na prevenciju ozljeda na radu
Provoditi osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Osposobiti radnika za rad na siguran način u skladu s procjenom rizika
7.
Vođenje evidencija, isprava i obavijesti iz područja zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Sudjelovati u izradi pravnih i drugih akata poduzeća
Davati obavijesti i podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima o zaštiti na radu
Pratiti izmjene odnosno dopune propisa kojima je regulirana sigurnost i zaštita zdravlja
Davati obavijesti i podatke na način da se čuva privatnost radnika u skladu s posebnim propisom o zaštiti osobnih podataka
Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu
Voditi evidencije o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgodama na radu
8.
Komuniciranje u timu i suradnja u poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
Poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Komunicirati unutar i izvan organizacije, neposredno i korištenjem suvremenih tehnologija
Komunicirati učinkovito sa drugim zaposlenicima te poslodavcem poduzeća
9.
Praćenje vlastitog rada i stručno usavršavanje
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Osposobljavati se za cjeloživotno obrazovanje u struci i sudjelovanje na skupovima i konferencijama koje se temelje na istraživanju i razvoju sigurnosti
Primjenjivati i promicati profesionalne standarde i etiku struke u načinu i kvaliteti obavljanja posla
Upravljati vlastitom karijerom, uključujući prepoznavanje utjecaja tehnološkog razvoja na vlastitu karijeru, uvid u vlastite sposobnosti i kompetencije, razvoj osobnog portfelja te umrežavanje u struci
10.
Unapređivanje zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Uspostaviti sustav za prikupljanje i obradu podataka, njihovu analizu, istraživanje te planiranje i poduzimanje odgovarajućih aktivnosti
Usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih zdravstvenih i stručnih područja
Prikupljati obavijesti od važnosti za svoj rad
11.
Primjenjivanje standarda zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Obavljati poslove uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu i zaštiti od požara
Koristiti na propisani način osobna zaštitna sredstava i opremu u svim fazama rada na svim mjestima rada
Obavljati poslove iz djelokruga rada vodeći računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti, zdravlju i sigurnosti drugih osoba na svim radnim mjestima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/inženjerka sigurnosti na radu
Datum upisa
27.4.2022
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje