Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Učitelj-ica / nastavnik-ica informatike

Razina HKO
7.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Računarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2322.12.7 Profesor/profesorica informatike

2331.52.7 Učitelj/učiteljica informatike

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.23.233 Nastavnici/nastavnice u srednjim školama

2.23.234.2341 Učitelji/učiteljice razredne/predmetne nastave u osnovnim školama

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Naziv zanimanja "Učitelj-ica/ nastavnik-ica informatike" ukida distinkciju učitelj / nastavnik / profesor  koja je relikt vremena kad je za njih bila potrebna različita razina kvalifikacije (SSS, VŠS, VSS).

Kod zapošljavanja moraju ispuniti uvjete koje predviđaju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) i/ili Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u srednjem školstvu (NN 1/96) te najkasnije za dvije godine položiti stručni ispit prema  Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03).

Prema anketi provedenoj 2016. godine učitelji i nastavnici informatike primarnom svrhom njihovog radnog mjesta smatraju obrazovanje učenika u području informatike (85%), praktična primjena IT znanja/korištenje računala (24%), odgoj učenika (13%), razvoj logičkog/algoritamskog mišljenja (6%), ostali IT poslovi koji nemaju veze sa samom nastavom (6%).

Neposredni odgojno-obrazovni rad, prema Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, čine redovita nastava, izborna nastava, dopunska nastava i dodatni rad, izvannastavne aktivnosti i razredništvo.

Ostali poslovi učitelja su: stručno-metodička priprema, razredničko administrativni poslovi, poslovi voditelja stručnog vijeća, stručno usavršavanje, planiranje i vođenje ekskurzija, suradnja s roditeljima, rad u stručnim tijelima škole i izvan škole, unos podataka u e-maticu, popravni, razredni i razlikovni ispiti, provođenje nacionalnih ispita i  državne mature, poslovi vezani uz izradu i obranu završnog rada, rad u stručnim povjerenstvima te organizacija natjecanja i susreta.

Anketirani učitelji i nastavnici informatike preferiraju stjecanje znanja i vještina kroz praktičnu nastavu za vrijeme studija (68%) i putem radnog iskustva (36%), dok za njih školovanje ima veći doprinos samo u poznavanju predmeta poučavanja.

Važnim smatraju odgovornost pri obavljanju radnih zadataka, održavanje usmjerene pažnje na radni zadatak prezentacijske vještine i prilagodljivost novinama u radu i okolini..

Uvjeti rada
  1. Opći uvjeti rada sukladni su važećem nacionalnom zakonodavstvu o radu i podzakonskim propisima i odredbama koje uređuju pitanje rada i zapošljavanja, dok su specifični propisani su važećim zakonskim aktima iz djelokruga Ministarstva znanosti i obrazovanja:

·        Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17. 68/18

  • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja NN 63/08
  • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja NN 63/08 i 90/10
  • Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama 34/14 40714 103/14

Anketirani učitelji i nastavnici kao obilježje radnog okoliša na svom radnom mjestu najčešće spominju umjetnu rasvjetu (50%), vrućinu (39%), buku (34%) te zračenja (28%).

Stanje koje se tiče rada u smjeni oslikavaju rezultati ankete prema kojima:

  • Stalno ili često u smjenama radi 56% učitelja, a 27% povremeno.
  • Većina ispitanih učitelja izjavljuje kako nikad ne rade navečer (73%), 96% ih ne radi noću, a 93% nedjeljom i praznikom.  Povremeni rad subotom navodi 32% učitelja.

Najčešće tjelesne aktivnosti koje izvode učitelji informatike su dugotrajno stajanje (46%) i dugotrajno sjedenje (42%).

 

Prilikom praktičnog rada učenika na računalu, posebice kod programiranja, poželjno je osigurati da veličina grupe ne prelazi 15 učenika, iako državni pedagoški standardi to ne predviđaju.

Skupovi kompetencija (20)
1.
Poznavanje školskoga zakonodavstva i vođenje pedagoške dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u izradi i provedbi školskih razvojnih dokumenata s ciljem razvoja škole prema nacionalnoj strategija razvoja obrazovnog sustava
voditi i ažurirati školsku dokumentaciju u skladu s propisima
2.
Vrednovanje u odgojno-obrazovnome procesu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
definirati objektivne kriterije za vrednovanje i ocjenjivanje ishoda učenja pri raznim oblicima nastavnog rada
uskladiti načine poučavanja s načinima provjere ishoda
planirati i organizirati formativno vrednovanje
samostalno izraditi pisane provjere znanja s ciljem provjere konkretnih ishoda učenje
vrednovati učenička postignuća putem projekata i portfolija poštujući temeljne dokimološke spoznaje
razraditi zadatke i kriterije za vrednovanje stručne prakse učenika
vrednovati učeničke inovacije i kreativnosti
izraditi kriterije i analizirati rezultate učeničkog samovrednovanja
planirati, organizirati i provesti različite načine i oblike vrednovanja znanja, sposobnosti i vještina učenika sukladno važećem nacionalnom kurikulumu predmeta
3.
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
svrhovito koristiti IKT za stvaranje, oblikovanje, prezentiranje i razmjenu digitalnih nastavnih sadržaja
koristiti alate za vrednovanje znanja
koristiti IKT za komunikaciju i suradnju te vođenje prikladnih aktivnosti u nastavi
razumjeti ulogu i važnost digitalnih tragova te posljedice neprimjerenih objava na mreži
koristiti alate za aplikativnu podršku uredskom poslovanju
primijeniti strategije za prepoznavanje i rješavanje rutinskih hardverskih i softverskih problema
analizirati i procijeniti utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije na učinkovitost i produktivnost u raznim područjima i poslovima te mogućnost rada od kuće u suradničkom online okruženju
argumentirati pozitivne i negativne učinke IKT na ekologiju i objasniti važnost zbrinjavanja elektroničkoga otpada
istražiti utjecaj ugradnje računalnih sustava u razne uređaje na svakodnevni život
analizirati etička pitanja koja proizlaze iz korištenja IKT
analizirati ulogu koju pomoćna tehnologija i prilagođeni digitalni sadržaji mogu imati u životima osoba s poteškoćama
4.
Istraživački rad
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osmisliti i provesti različite oblike istraživanja i implementirati rezultate s ciljem unaprijeđenja odgojno-obrazovnoga procesa
objaviti i prezentirati stručne i/ili znanstvene radove iz informatike i informatičkog obrazovanja
5.
Profesionalni razvoj i osiguravanje kvalitete
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti i primijeniti rezultate istraživanja za unaprjeđenje odgojno-obrazovnoga procesa
izraditi godišnji plan profesionalnoga usavršavanja
pratiti i sudjelovati u programima stručnog usavršavanja
istraživati i refleksivno propitivati vlastite metode, strategije i pristupe nastavi prema smjernicama sustava osiguravanja kvalitete rada u školi
samovrednovati kvalitetu svoga sudjelovanja u nastavnom procesu na temelju učeničkih postignuća i smjernica sustava osiguravanja kvalitete rada u školi
poznavati i pratiti relevantne zakonske propise
6.
Planiranje, organiziranje i vrednovanje nastavnoga procesa
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
održavati programsku podršku u prostoru u kojem se izvodi nastava
funkcionalno opremiti prostor u kojem se izvodi nastava
planirati, organizirati i voditi stručnu praksu (samo za srednje škole)
planirati i organizirati izvanučioničku nastavu učennika u skladu sa strukovnim kurikulumom
samostalno izraditi operativni plan za redovnu, dodatnu i dopunsku nastavu informatike u osnovnoj i srednjoj školi
samostalno osmisliti i izraditi nastavnu pripremu za nastavni sat informatike
planirati projektne aktivnosti
osigurati materijalno-tehničke uvjete za izvođenje nastave te skrbiti o funkcionalnosti računalne opreme
pripremiti radno okruženje
prilagoditi sadržaj razini obrazovanja i psihofizičkim sposobnostima učenika
vrednovati sadržaj kurikuluma sa stajališta opće kulture i prilagođenosti učenicima
planirati i organizirati informatičke aktivnosti u međupredmetnim temama
7.
Rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabrati oblike nastavnog rada i metode poučavanja prilagođene individualnim mogućnostima i interesima darovitih učenika
izraditi nastavne materijale prilagođene učenicima s poteškoćama (prilagođeni, individualizirani programi)
odabrati oblike nastavnog rada i metode poučavanja prilagođene individualnim mogućnostima i interesima učenika s poteškoćama
izraditi nastavne materijale i zadatke za darovite učenike
pripremati učenike za natjecanja, susrete i smotre
provoditi vođeno istraživačko učenje
primijeniti sinektiku i druge metodologije za poticanje kreativnosti i inoviranja softverskih i hardverskih rješenja
organizirati natjecanja iz informatičke inovativnosti
poticati učenike za samostalno donošenje odluka u razvoju programskih i sklopovskih rješenja
uočiti i ukazati stručnim službama na vrste poteškoća te mogućnosti i ograničenja u radu s tim učenicima
8.
Stvaranje pozitivnog razredno-nastavnoga ozračja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osigurati da se učenici pridržavaju dogovorenih pravila ponašanja u razredu i školi
voditi razred u cilju stvaranja pozitivnog razrednog okruženja i optimalnih uvjeta za učenje
poduzeti odgovarajuće mjere za prevenciju i uklanjanje kriznih situacija
prepoznavati krizne situacije i znakove učenikova stresa i poduzeti primjerene mjere
uspostavljati ozračje povjerenja, poštivanja različitosti, kolegijalnosti i solidarnosti u razredu i školi
9.
Komuniciranje i suradnja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
doprinijeti radu škole aktivnom suradnjom u stručnim školskim tijelima
primjenjivati informacijsko -komunikacijske tehnologije u komunikaciji sa suradnicima, roditeljima i učenicima
verbalno i neverbalno komunicirati sa svim relevantnim osobama u odgojno-obrazovnom procesu
surađivati sa stručnim suradnicima te drugim nastavnicima
surađivati s lokalnom zajednicom na ostvarivanju zajedničkih projekata i praktične nastave učenika
izvoditi nastavu na korektnom standardnom hrvatskom jeziku
davati učenicima povratne informacije o provedenom vrednovanju
argumentirano zastupati svoje stavove i biti otvoren za drugačija mišljenja
usmeno i pismeno komunicirati na engleskom jeziku
surađivati s roditeljima radi poboljšanja nastavnih i izvannastavnih aktivnosti
komunicirati s učenicima u cilju utvrđivanja njihovih sklonosti, interesa i mogućnosti u informatici
razvijati suradničke kompetencije učenika
ophoditi se prema svakom učeniku s uvažavanjem i empatijom
informirati učenike o karijerama u informatičkom području i usmjeravati ih prema njima
10.
Metodičko oblikovanje nastave informatike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
integrirati i povezati multidisciplinarne spoznaje kroz informatičke projekte
izlagati informatičke sadržaje jasno i precizno ne narušavajući načelo znanstvenosti
izraditi nastavne materijale na standardnom hrvatskom jeziku koristeći relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu
odabrati primjerene oblike nastavnog rada i metode poučavanja prilagođene različitim stilovima učenja, uz uvažavanje spoznaja teorija učenja
poznavati tipične miskoncepcije, načine njihova otkrivanja i pedagoške alate za suočavanje s njima
primijeniti računalnu simulaciju, animaciju i video u nastavi informatike
realizirati stručne ekskurzije učenika u informatičkom okruženju
realizirati informatičke aktivnosti u međupredmetnim temama
aktivno sudjelovati u osmišljavanju i organizaciji projekata s ciljem popularizacije informatike
11.
Potpora osobnom i društvenom razvitku učenika
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razvijati samostalnost i odgovornost učenika za vlastiti uspjeh i napredak te svijest o svojim postignućima
razvijati svijest o važnosti učenja
razvijati kritički odnos prema IKT
poticati znatiželju i razmišljanje na način informatičkih stručnjaka
razvijati vještine samoreguliranog učenja
12.
Poduzetništvo u funkciji struke
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
upoznati učenike s konceptima start-up, poduzetnički inkubator, akcelerator
poticati učenike za osmišljavanje i realizaciju projekata
razvijati inicijativu i poduzetnost te razbiti strah od neuspjeha
razvijati svijest učenika o važnosti kvalitete, oblikovanja i predstavljanja softverskih i hardverskih proizvoda
voditi aktivnosti usmjerene na učeničko osmišljavanje, izradu i plasman programskih i sklopovskih proizvoda, usluga i tehnologije
strateški planirati mogućnosti praktične primjene i plasmana osmišljenih proizvoda
osmisliti i izraditi nastavna sredstava i pomagala
razvijati i nadograđivati postojeća nastavna sredstva i pomagala
upoznati učenike s načinima financiranja poduzetničkih ideja i poduhvata: financiranje rizičnim kapitalom, crowdfunding, pomoć prijatelja i rodbine
13.
Računalno sklopovlje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
opisati glavne komponente računalnog sustava, njihove komponente i funkcije te objasniti primjenu brojevnih sustava u predstavljanju podataka u računalu
definirati logički izraz i konstruirati logički sklop za zadani problem
usporediti klasičnu arhitekturu računala s modernim arhitekturama koje poboljšavaju performanse računala: cjevovodi, priručna memorija, više jezgri, RISC i slično
14.
Operacijski sustavi
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
opisati ključne zadaće operacijskog sustava: upravljanje datotečnim sustavom, raspodjela resursa, rješavanje nadmetanja među procesima
objasniti način rada komponenti operacijskog sustava: jezgra, korisničko sučelje
administrirati operacijski sustav: instalacija, održavanje, ugađanje, definiranje korisnika i njihovih prava, prilagodba korisničkog sučelja operacijskog sustava potrebama korisnika, izrada sigurnosnih kopija, sažimanje datoteka
15.
Računalne mreže
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
objasniti ulogu glavnih komponenti računalnih mreža, te značajke topologija računalnih mreža
opisati značajke i primijeniti različite tehnologije povezivanja uređaja na mrežu
konfigurirati aktivnu mrežnu opremu, uzimajući u obzir komunikacijske protokole, kako bi osiguralo zajedničko korištenje resursa
primijeniti tehnike obrane uređaja na mreži od napada izvana
16.
Baze podataka
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
opisati, usporediti i koristiti različite metode za prikupljanje, stvaranje, unos, analizu i vizualizaciju podataka
razlikovati koncepte podatak, informacija i znanje
modelirati i realizirati relacijsku bazu podataka te izraditi upite u nekom sustavu za upravljanje bazom podataka
argumentirati odabir relacijske ili nerelacijske baze podataka s obzirom na korisničke zahtjeve, posebno u trendu velikih podataka
17.
Programiranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
objasniti i primijeniti algoritme i strukture podataka
demonstrirati pristupe rješavanju problema u tekstualnom ili vizualnom programskom okružju uporabom različitih programskih jezika i paradigmi
identificirati moguća rješenja, analizirati ih te odabrati optimalno koje će se realizirati učinkovitom uporabom algoritama i struktura podataka
dizajnirati i izraditi modularni program te integrirati module u jedinstveno rješenje
napisati, dokumentirati, testirati i vrednovati programsko rješenje s obzirom na ispravnost, efikasnost, korisničko iskustvo i slično
napisati funkcionalan program u zadanom vizualnom i/ili tekstualnom programskom jeziku i razvojnoj okolini temeljem vlastitih ili tuđih modela i specifikacija koristeći proceduralnu i/ili objektnu programsku paradigmu
18.
Računalno razmišljanje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti temeljna matematička znanja u nastavi informatike
vrednovati računalno razmišljanje putem programiranja na računalu, odnosno bez korištenja ili s djelomičnim korištenjem računala
interpretirati problem kao informacijski proces za koji se nastoji pronaći algoritamsko rješenje prikladno za obradu nekim agentom za obradu informacija
analizirati i logički organizirati podatke vezane uz problemske situacije
prepoznavati aspekte računarstva u svijetu koji nas okružuje te primijeniti računalne strategije poput „Podijeli i vladaj“ u nekom drugom području
sustavno otkrivati i ispravljati problemske pogreške
razvijati iterativno, rekurzivno i paralelno razmišljanje
koristiti ciklički trodijelni proces koristi-izmijeni-stvori
koristiti tzv. unplugged aktivnosti za simuliranje algoritama bez uporabe računala
generalizirati i osigurati transfer procesa rješavanja problema na širok spektar sličnih problema
19.
Sigurnost podataka i računalnih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti sigurnosna pravila za povećanje sigurnosti korisničkih računala i računa shvaćajući probleme koje mogu prouzročiti zlonamjerni programi, elektronički napadi i krađa elektroničkoga identiteta
opisati princip kriptiranja i važnost modernih kriptografskih sustava u svakodnevnom životu
20.
Digitalna okretnost
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti, izraditi i objaviti vlastite mrežne stranice u skladu s dobrom praksom u području intelektualnoga vlasništva i zaštite osobnih podataka
kritički prosuditi točnost, učestalost, relevantnost i pouzdanost informacija i njihovih izvora
koristiti multimedijske programe za prezentaciju složenijih ideja u komunikacijskom ili suradničkom okruženju
pronaći, instalirati i koristiti različite primjenske programe određene namjene, vodeći računa o licencijama i preduvjetima za instalaciju
učinkovito se koristiti dostupnim e-uslugama i mrežnim zajednicama u području odgoja i obrazovanja
pronaći i usporediti različite servise za objavljivanje mrežnoga sadržaja te provesti postupak objavljivanja mrežnoga sadržaja
opisati, usporediti i koristiti različite formate zapisa tekstualnih, brojčanih i multimedijskih podataka
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (20)
1.
Korištenje IKT i sustava e-učenja
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
razumjeti ulogu i važnost digitalnih tragova te posljedice neprimjerenih objava na mreži
koristiti alate za aplikativnu podršku uredskom poslovanju
primijeniti strategije za prepoznavanje i rješavanje rutinskih hardverskih i softverskih problema
argumentirati pozitivne i negativne učinke IKT na ekologiju i objasniti važnost zbrinjavanja elektroničkoga otpada
analizirati etička pitanja koja proizlaze iz korištenja IKT
pripremiti, izraditi i objaviti vlastite mrežne stranice u skladu s dobrom praksom u području intelektualnoga vlasništva i zaštite osobnih podataka
kritički prosuditi točnost, učestalost, relevantnost i pouzdanost informacija i njihovih izvora
koristiti multimedijske programe za prezentaciju složenijih ideja u komunikacijskom ili suradničkom okruženju
pronaći, instalirati i koristiti različite primjenske programe određene namjene, vodeći računa o licencijama i preduvjetima za instalaciju
učinkovito se koristiti dostupnim e-uslugama i mrežnim zajednicama u području odgoja i obrazovanja
pronaći i usporediti različite servise za objavljivanje mrežnoga sadržaja te provesti postupak objavljivanja mrežnoga sadržaja
svrhovito koristiti IKT za stvaranje, oblikovanje, prezentiranje i razmjenu digitalnih nastavnih sadržaja
koristiti alate za vrednovanje znanja
koristiti IKT za komunikaciju i suradnju te vođenje prikladnih aktivnosti u nastavi
2.
Odgajanje i savjetovanje učenika
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
razumjeti ulogu i važnost digitalnih tragova te posljedice neprimjerenih objava na mreži
analizirati i procijeniti utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije na učinkovitost i produktivnost u raznim područjima i poslovima te mogućnost rada od kuće u suradničkom online okruženju
argumentirati pozitivne i negativne učinke IKT na ekologiju i objasniti važnost zbrinjavanja elektroničkoga otpada
istražiti utjecaj ugradnje računalnih sustava u razne uređaje na svakodnevni život
analizirati etička pitanja koja proizlaze iz korištenja IKT
analizirati ulogu koju pomoćna tehnologija i prilagođeni digitalni sadržaji mogu imati u životima osoba s poteškoćama
razvijati samostalnost i odgovornost učenika za vlastiti uspjeh i napredak te svijest o svojim postignućima
razvijati svijest o važnosti učenja
razvijati suradničke kompetencije učenika
uspostavljati ozračje povjerenja, poštivanja različitosti, kolegijalnosti i solidarnosti u razredu i školi
razvijati kritički odnos prema IKT
informirati učenike o karijerama u informatičkom području i usmjeravati ih prema njima
poticati znatiželju i razmišljanje na način informatičkih stručnjaka
razvijati vještine samoreguliranog učenja
3.
Održavanje računalne opreme u prostoru u kojem se izvodi nastava informatike
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
održavati programsku podršku u prostoru u kojem se izvodi nastava
funkcionalno opremiti prostor u kojem se izvodi nastava
administrirati operacijski sustav: instalacija, održavanje, ugađanje, definiranje korisnika i njihovih prava, prilagodba korisničkog sučelja operacijskog sustava potrebama korisnika, izrada sigurnosnih kopija, sažimanje datoteka
opisati značajke i primijeniti različite tehnologije povezivanja uređaja na mrežu
konfigurirati aktivnu mrežnu opremu, uzimajući u obzir komunikacijske protokole, kako bi osiguralo zajedničko korištenje resursa
primijeniti tehnike obrane uređaja na mreži od napada izvana
primijeniti sigurnosna pravila za povećanje sigurnosti korisničkih računala i računa shvaćajući probleme koje mogu prouzročiti zlonamjerni programi, elektronički napadi i krađa elektroničkoga identiteta
pripremiti radno okruženje
4.
Osmišljavanje, izrada i održavanje nastavnih sredstava i pomagala
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
osmisliti i izraditi nastavna sredstava i pomagala
razvijati i nadograđivati postojeća nastavna sredstva i pomagala
5.
Planiranje i organizacija nastavnog procesa
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
vrednovati sadržaj kurikuluma sa stajališta opće kulture i prilagođenosti učenicima
samostalno izraditi operativni plan za redovnu, dodatnu i dopunsku nastavu informatike u osnovnoj i srednjoj školi
samostalno osmisliti i izraditi nastavnu pripremu za nastavni sat informatike
osigurati materijalno-tehničke uvjete za izvođenje nastave te skrbiti o funkcionalnosti računalne opreme
izraditi nastavne materijale na standardnom hrvatskom jeziku koristeći relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu
odabrati primjerene oblike nastavnog rada i metode poučavanja prilagođene različitim stilovima učenja, uz uvažavanje spoznaja teorija učenja
planirati projektne aktivnosti
prilagoditi sadržaj razini obrazovanja i psihofizičkim sposobnostima učenika
6.
Planiranje, organizacija i provođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
planirati, organizirati i voditi stručnu praksu (samo za srednje škole)
planirati i organizirati izvanučioničku nastavu učennika u skladu sa strukovnim kurikulumom
planirati i organizirati informatičke aktivnosti u međupredmetnim temama
7.
Poučavanje temeljnih informatičkih znanja i vještina
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
integrirati i povezati multidisciplinarne spoznaje kroz informatičke projekte
aktivno sudjelovati u osmišljavanju i organizaciji projekata s ciljem popularizacije informatike
objasniti i primijeniti algoritme i strukture podataka
demonstrirati pristupe rješavanju problema u tekstualnom ili vizualnom programskom okružju uporabom različitih programskih jezika i paradigmi
identificirati moguća rješenja, analizirati ih te odabrati optimalno koje će se realizirati učinkovitom uporabom algoritama i struktura podataka
dizajnirati i izraditi modularni program te integrirati module u jedinstveno rješenje
napisati, dokumentirati, testirati i vrednovati programsko rješenje s obzirom na ispravnost, efikasnost, korisničko iskustvo i slično
napisati funkcionalan program u zadanom vizualnom i/ili tekstualnom programskom jeziku i razvojnoj okolini temeljem vlastitih ili tuđih modela i specifikacija koristeći proceduralnu i/ili objektnu programsku paradigmu
koristiti temeljna matematička znanja u nastavi informatike
interpretirati problem kao informacijski proces za koji se nastoji pronaći algoritamsko rješenje prikladno za obradu nekim agentom za obradu informacija
analizirati i logički organizirati podatke vezane uz problemske situacije
prepoznavati aspekte računarstva u svijetu koji nas okružuje te primijeniti računalne strategije poput „Podijeli i vladaj“ u nekom drugom području
sustavno otkrivati i ispravljati problemske pogreške
razvijati iterativno, rekurzivno i paralelno razmišljanje
koristiti ciklički trodijelni proces koristi-izmijeni-stvori
koristiti tzv. unplugged aktivnosti za simuliranje algoritama bez uporabe računala
generalizirati i osigurati transfer procesa rješavanja problema na širok spektar sličnih problema
opisati princip kriptiranja i važnost modernih kriptografskih sustava u svakodnevnom životu
izvoditi nastavu na korektnom standardnom hrvatskom jeziku
izlagati informatičke sadržaje jasno i precizno ne narušavajući načelo znanstvenosti
poznavati tipične miskoncepcije, načine njihova otkrivanja i pedagoške alate za suočavanje s njima
primijeniti računalnu simulaciju, animaciju i video u nastavi informatike
realizirati stručne ekskurzije učenika u informatičkom okruženju
realizirati informatičke aktivnosti u međupredmetnim temama
8.
Poticanje inovativnosti i kreativnosti učenika
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
primijeniti sinektiku i druge metodologije za poticanje kreativnosti i inoviranja softverskih i hardverskih rješenja
organizirati natjecanja iz informatičke inovativnosti
poticati učenike za samostalno donošenje odluka u razvoju programskih i sklopovskih rješenja
9.
Rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
analizirati ulogu koju pomoćna tehnologija i prilagođeni digitalni sadržaji mogu imati u životima osoba s poteškoćama
odabrati oblike nastavnog rada i metode poučavanja prilagođene individualnim mogućnostima i interesima darovitih učenika
izraditi nastavne materijale prilagođene učenicima s poteškoćama (prilagođeni, individualizirani programi)
odabrati oblike nastavnog rada i metode poučavanja prilagođene individualnim mogućnostima i interesima učenika s poteškoćama
uočiti i ukazati stručnim službama na vrste poteškoća te mogućnosti i ograničenja u radu s tim učenicima
izraditi nastavne materijale i zadatke za darovite učenike
pripremati učenike za natjecanja, susrete i smotre
provoditi vođeno istraživačko učenje
10.
Razvijanje istraživačkog i poduzetničkog duha
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
upoznati učenike s konceptima start-up, poduzetnički inkubator, akcelerator
upoznati učenike s načinima financiranja poduzetničkih ideja i poduhvata: financiranje rizičnim kapitalom, crowdfunding, pomoć prijatelja i rodbine
poticati učenike za osmišljavanje i realizaciju projekata
razvijati inicijativu i poduzetnost te razbiti strah od neuspjeha
razvijati svijest učenika o važnosti kvalitete, oblikovanja i predstavljanja softverskih i hardverskih proizvoda
voditi aktivnosti usmjerene na učeničko osmišljavanje, izradu i plasman programskih i sklopovskih proizvoda, usluga i tehnologije
strateški planirati mogućnosti praktične primjene i plasmana osmišljenih proizvoda
11.
Samovrednovanje i osiguranje kvalitete nastavnika
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
osmisliti i provesti različite oblike istraživanja i implementirati rezultate s ciljem unaprijeđenja odgojno-obrazovnoga procesa
samovrednovati kvalitetu svoga sudjelovanja u nastavnom procesu na temelju učeničkih postignuća i smjernica sustava osiguravanja kvalitete rada u školi
objaviti i prezentirati stručne i/ili znanstvene radove iz informatike i informatičkog obrazovanja
12.
Stalno stručno usavršavanje
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
pratiti i primijeniti rezultate istraživanja za unaprjeđenje odgojno-obrazovnoga procesa
istraživati i refleksivno propitivati vlastite metode, strategije i pristupe nastavi prema smjernicama sustava osiguravanja kvalitete rada u školi
pratiti i sudjelovati u programima stručnog usavršavanja
izraditi godišnji plan profesionalnoga usavršavanja
usmeno i pismeno komunicirati na engleskom jeziku
poznavati i pratiti relevantne zakonske propise
13.
Sudjelovanje u radu stručnih vijeća
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
sudjelovati u izradi i provedbi školskih razvojnih dokumenata s ciljem razvoja škole prema nacionalnoj strategija razvoja obrazovnog sustava
doprinijeti radu škole aktivnom suradnjom u stručnim školskim tijelima
primjenjivati informacijsko -komunikacijske tehnologije u komunikaciji sa suradnicima, roditeljima i učenicima
14.
Surađivanje i komuniciranje s dionicima odgojnoobrazovnog procesa
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
verbalno i neverbalno komunicirati sa svim relevantnim osobama u odgojno-obrazovnom procesu
surađivati sa stručnim suradnicima te drugim nastavnicima
surađivati s lokalnom zajednicom na ostvarivanju zajedničkih projekata i praktične nastave učenika
argumentirano zastupati svoje stavove i biti otvoren za drugačija mišljenja
ophoditi se prema svakom učeniku s uvažavanjem i empatijom
surađivati s roditeljima radi poboljšanja nastavnih i izvannastavnih aktivnosti
komunicirati s učenicima u cilju utvrđivanja njihovih sklonosti, interesa i mogućnosti u informatici
15.
Upravljanje razredom
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
osigurati da se učenici pridržavaju dogovorenih pravila ponašanja u razredu i školi
prepoznavati krizne situacije i znakove učenikova stresa i poduzeti primjerene mjere
voditi razred u cilju stvaranja pozitivnog razrednog okruženja i optimalnih uvjeta za učenje
poduzeti odgovarajuće mjere za prevenciju i uklanjanje kriznih situacija
16.
Vođenje pedagoške dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
voditi i ažurirati školsku dokumentaciju u skladu s propisima
17.
Vrednovanje učeničkih postignuća
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
definirati objektivne kriterije za vrednovanje i ocjenjivanje ishoda učenja pri raznim oblicima nastavnog rada
uskladiti načine poučavanja s načinima provjere ishoda
vrednovati učeničke inovacije i kreativnosti
planirati, organizirati i provesti različite načine i oblike vrednovanja znanja, sposobnosti i vještina učenika sukladno važećem nacionalnom kurikulumu predmeta
vrednovati računalno razmišljanje putem programiranja na računalu, odnosno bez korištenja ili s djelomičnim korištenjem računala
planirati i organizirati formativno vrednovanje
samostalno izraditi pisane provjere znanja s ciljem provjere konkretnih ishoda učenje
vrednovati učenička postignuća putem projekata i portfolija poštujući temeljne dokimološke spoznaje
razraditi zadatke i kriterije za vrednovanje stručne prakse učenika
izraditi kriterije i analizirati rezultate učeničkog samovrednovanja
davati učenicima povratne informacije o provedenom vrednovanju
18.
Razvoj programske podrške
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
demonstrirati pristupe rješavanju problema u tekstualnom ili vizualnom programskom okružju uporabom različitih programskih jezika i paradigmi
identificirati moguća rješenja, analizirati ih te odabrati optimalno koje će se realizirati učinkovitom uporabom algoritama i struktura podataka
dizajnirati i izraditi modularni program te integrirati module u jedinstveno rješenje
napisati, dokumentirati, testirati i vrednovati programsko rješenje s obzirom na ispravnost, efikasnost, korisničko iskustvo i slično
napisati funkcionalan program u zadanom vizualnom i/ili tekstualnom programskom jeziku i razvojnoj okolini temeljem vlastitih ili tuđih modela i specifikacija koristeći proceduralnu i/ili objektnu programsku paradigmu
19.
Poučavanje o računalnim sustavima
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
opisati glavne komponente računalnog sustava, njihove komponente i funkcije te objasniti primjenu brojevnih sustava u predstavljanju podataka u računalu
definirati logički izraz i konstruirati logički sklop za zadani problem
usporediti klasičnu arhitekturu računala s modernim arhitekturama koje poboljšavaju performanse računala: cjevovodi, priručna memorija, više jezgri, RISC i slično
opisati ključne zadaće operacijskog sustava: upravljanje datotečnim sustavom, raspodjela resursa, rješavanje nadmetanja među procesima
objasniti način rada komponenti operacijskog sustava: jezgra, korisničko sučelje
administrirati operacijski sustav: instalacija, održavanje, ugađanje, definiranje korisnika i njihovih prava, prilagodba korisničkog sučelja operacijskog sustava potrebama korisnika, izrada sigurnosnih kopija, sažimanje datoteka
objasniti ulogu glavnih komponenti računalnih mreža, te značajke topologija računalnih mreža
opisati značajke i primijeniti različite tehnologije povezivanja uređaja na mrežu
konfigurirati aktivnu mrežnu opremu, uzimajući u obzir komunikacijske protokole, kako bi osiguralo zajedničko korištenje resursa
primijeniti tehnike obrane uređaja na mreži od napada izvana
20.
Organizacija, upotreba i analiza računalnih podataka
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Kompetencije
opisati, usporediti i koristiti različite metode za prikupljanje, stvaranje, unos, analizu i vizualizaciju podataka
razlikovati koncepte podatak, informacija i znanje
modelirati i realizirati relacijsku bazu podataka te izraditi upite u nekom sustavu za upravljanje bazom podataka
argumentirati odabir relacijske ili nerelacijske baze podataka s obzirom na korisničke zahtjeve, posebno u trendu velikih podataka
opisati, usporediti i koristiti različite formate zapisa tekstualnih, brojčanih i multimedijskih podataka
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Učitelj-ica / nastavnik-ica informatike
Datum upisa
6.4.2020
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje