Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Porezni savjetnik / porezna savjetnica

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.335.3352 Poreznici/poreznice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Porezni savjetnik daje stručnu pomoć o poreznim pitanjima u skladu s odredbama ovoga Zakona. O uslugama poreznog savjetništva obvezno se sklapa ugovor u pisanom obliku. Iznimno, ako se porezno savjetništvo obavlja za pojedinačne slučajeve, ugovor ne mora biti u pisanom obliku.

Porezni savjetnik ima ovlasti i dužnosti savjetovati svoju stranku o svim poreznim pitanjima, pomagati joj kod izrade poreznih prijava i zastupati u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima, nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava.

Porezni savjetnik ovlašten je ispuniti poreznu prijavu i druge isprave koje je porezni obveznik dužan izrađivati i dostavljati u poreznom postupku.

Porezna uprava uzima u obzir porezno praćenje pojedinog poreznog obveznika od strane ovlaštenog poreznog savjetnika prilikom sustavne procjene umanjenja rizika prije pokretanja nadzora, stjecanja posebnog statusa tog poreznog obveznika u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza pred poreznim tijelima i drugih poreznih postupaka.

Prema članku 8. stavku 2. Zakona o poreznom savjetništvu, porezni savjetnik mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

a) da je diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili magistar ekonomije ili magistar prava s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj i najmanje pet godina radnog iskustva na poreznim poslovima ili

b) da je stručni specijalist s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj, završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija koji u svom planu i programu sadrži minimalno 50 posto predmeta istovjetnih/sukladnih sadržaja iz Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika i najmanje sedam godina radnog iskustva na poreznim poslovima, i da je položio ispit za poreznog savjetnika u skladu s ovim Zakonom i dobio propisano odobrenje za rad od Komore.

Uvjeti rada

Porezni savjetnik radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnoga svjetla, koristi računalo, telefon, mobitel i kopirni uređaj, uređaj za elektroničko arhiviranje, radi sa strankama u uredu i drugim lokacijama. Česta izloženost stresnim uvjetima.

Zbog dugotrajnog sjedenja i rada na kompjuteru mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom, glavoboljama.  

Skupovi kompetencija (7)
1.
Analiziranje, planiranje i organizacija poreznog savjetništva
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati klijenta
Izvršiti uvid u Sudski registar, Registar stvarnih vlasnika i osobne dokumente vlasnika
Istražiti porijeklo novca
Istražiti ima li stranka veze s politikom
Pridobiti izjavu o izvoru sredstava
Utvrditi predviđenu prirodu posla
Utvrditi radi li se o EU ili trećim zemljama te usporediti s listom rizičnosti zemalja
Utvrditi kojom vrstom djelatnosti se klijent bavi
Analizirati prikupljene podatke u svrhu procjene rizika poslovanja s analiziranim klijentom
Analizirati obujam i vremenske zahtjeve dogovorenih poslova
Ugovoriti poslove uzevši u obzir trenutnu radnu opterećenost
Planirati rad prema zadanom roku
2.
Porezno savjetovanje
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati problematiku poslovanja poreznog obveznika
Pratiti rad stalnih klijenata i davati savjete radi ispravnog praćenja poslovnih događaja
Nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i financijskih izvješća
Odgovarati na upite povremenih klijenata za određene pojedinačne slučajeve
Provjeriti porezno-računovodstvene evidencije u svrhu izrade i ovjere poreznih prijava
Izraditi poreznu prijavu i druge akte u propisanim zakonskim rokovima
Procijeniti kvalitetu poreznog obveznika s obzirom na porezne rizike
Ugovorno definirati obuhvat kontinuiranog praćenja i podjelu obveza i odgovornosti između poreznog obveznika i poreznog savjetnika
Izvršiti porezni pregled za prethodna i tekuća porezna razdoblja
Definirati načine ispravka utvrđenih neusklađenosti i nepravilnosti
Izraditi izvješće o provedenom nadzoru
Ugovorom definirati različite vrste poreznih praćenja
Sustavno procijeniti rizike kroz procedure evidentiranja poslovnih događaja po svakom poreznom obliku za koji je angažiran da se prati
Voditi poreznog obveznika kroz porezne obveze koje mora podmirivati
3.
Zastupanje klijenta u poreznim predmetima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Zaštiti i ostvariti prava i na zakonu osnovane interese stranke poduzimanjem svih poreznih radnji i uporabe svih zakonom predviđenih sredstava
Dati očitovanje o činjenicama i okolnostima koje su bitne za donošenje poreznog akta (porezno rješenje, zaključak, zapisnik, obavijest, poziv i drugi akti)
Sakupiti dokaze radi istinitog i potpunog iznošenja činjenica bitnih za oporezivanje
Podnositi porezne prigovore, žalbe, tužbe, prijedloge i ostale podneske
Pomagati stranci u razjašnjavanju određenih pitanja iz područja poreza i računovodstva koja se pojave u postupku
Sastavljanje i podnošenje odgovarajućeg pravnog lijeka u poreznom postupku pri Upravnom sudu
4.
Vještačenje na sudu o poreznim predmetima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupiti potrebnu dokumentaciju prema predmetu vještačenja
Analizirati prikupljenu dokumentaciju
Dati neovisno mišljenje o predmetu vještačenja sukladno pozitivnim poreznim propisima o predmetu vještačenja
Vještačiti o okolnostima određenog poreznog postupka koji je utvrđen kao sporan ili je potrebno dodatno očitovanje neovisnog poreznog stručnog tijela.
5.
Komunikacija u poreznom savjetništvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Informirati porezne obveznike o promjenama u zakonima, propisima, obvezama
Surađivati s kolegama razmjena informacija i savjetovanje
Surađivati s organima vlasti
6.
Zakoni i propisi u poreznom savjetništvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razmotriti obveze za dosadašnje klijente s obzirom na potrebe novih klijenata
Poznavati i pratiti promjene svih propisa s popisa ispitne literature Programa polaganja ispita za poreznog savjetnika.
Kontinuirano pratiti važeće porezne i računovodstvene propise
Kontinuirano se stručno usavršavati u području poreznog savjetništva sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju poreznih savjetnika
7.
Usluge knjigovodstva i financija
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Vršiti pravilnu obradu i knjiženje svih poslovnih događaja
Unositi podatke u poslovne knjige na temelju knjigovodstvenih isprava po načelu nepromjenjivog zapisa o nastalom poslovnom događaju.
Prikupljati i obraditi podatke u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg financijskih izvješća te financijskih podataka za statističke i druge porezne potrebe
prikupiti i obraditi podatke na temelju knjigovodstvenih isprava
pripremiti i voditi poslovne knjige
pripremiti i sastaviti godišnje financijske izvještaje
prikupiti i obraditi podatke u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg izvješća
prikupiti financijske podatke za statističke, porezne i druge potrebe
Utvrditi stvarno stanje unutar društva provođenjem dubinskog snimanja (due diligence)
Analizirati financijska izvješća poduzeća
Izraditi elaborat o transfernim cijenama
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Analiziranje potencijalnih klijenata sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Identificirati klijenta
Izvršiti uvid u Sudski registar, Registar stvarnih vlasnika i osobne dokumente vlasnika
Istražiti porijeklo novca
Istražiti ima li stranka veze s politikom
Pridobiti izjavu o izvoru sredstava
Utvrditi predviđenu prirodu posla
Utvrditi radi li se o EU ili trećim zemljama te usporediti s listom rizičnosti zemalja
Utvrditi kojom vrstom djelatnosti se klijent bavi
Analizirati prikupljene podatke u svrhu procjene rizika poslovanja s analiziranim klijentom
2.
Planiranje radnih procesa prema zakonskim rokovima u odnosu na klijenta
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Analizirati obujam i vremenske zahtjeve dogovorenih poslova
Ugovoriti poslove uzevši u obzir trenutnu radnu opterećenost
Planirati rad prema zadanom roku
Razmotriti obveze za dosadašnje klijente s obzirom na potrebe novih klijenata
3.
Savjetovanje o pitanjima iz zakonodavstva vezanog za poreze i druga javna davanja
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Analizirati problematiku poslovanja poreznog obveznika
Pratiti rad stalnih klijenata i davati savjete radi ispravnog praćenja poslovnih događaja
Nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i financijskih izvješća
Odgovarati na upite povremenih klijenata za određene pojedinačne slučajeve
4.
Izrada i ovjera poreznih prijava i drugih akata u porezno-pravnom odnosu
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Provjeriti porezno-računovodstvene evidencije u svrhu izrade i ovjere poreznih prijava
Izraditi poreznu prijavu i druge akte u propisanim zakonskim rokovima
5.
Vršenje nadzora pravilnosti vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Procijeniti kvalitetu poreznog obveznika s obzirom na porezne rizike
Ugovorno definirati obuhvat kontinuiranog praćenja i podjelu obveza i odgovornosti između poreznog obveznika i poreznog savjetnika
Izvršiti porezni pregled za prethodna i tekuća porezna razdoblja
Definirati načine ispravka utvrđenih neusklađenosti i nepravilnosti
Izraditi izvješće o provedenom nadzoru
6.
Porezno praćenje pojedinog poreznog obveznika koje porezna uprava uzima u obzir
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Ugovorom definirati različite vrste poreznih praćenja
Sustavno procijeniti rizike kroz procedure evidentiranja poslovnih događaja po svakom poreznom obliku za koji je angažiran da se prati
Voditi poreznog obveznika kroz porezne obveze koje mora podmirivati
7.
Zastupanje u svim poreznim i prekršajnim postupcima pred poreznim tijelima
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Zaštiti i ostvariti prava i na zakonu osnovane interese stranke poduzimanjem svih poreznih radnji i uporabe svih zakonom predviđenih sredstava
Dati očitovanje o činjenicama i okolnostima koje su bitne za donošenje poreznog akta (porezno rješenje, zaključak, zapisnik, obavijest, poziv i drugi akti)
Sakupiti dokaze radi istinitog i potpunog iznošenja činjenica bitnih za oporezivanje
Podnositi porezne prigovore, žalbe, tužbe, prijedloge i ostale podneske
8.
Sudjelovanje u poreznim upravnim sporovima
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Pomagati stranci u razjašnjavanju određenih pitanja iz područja poreza i računovodstva koja se pojave u postupku
Sastavljanje i podnošenje odgovarajućeg pravnog lijeka u poreznom postupku pri Upravnom sudu
9.
Vještačenje po odluci suda i/ili poreznog tijela u poreznim predmetima
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Prikupiti potrebnu dokumentaciju prema predmetu vještačenja
Analizirati prikupljenu dokumentaciju
Dati neovisno mišljenje o predmetu vještačenja sukladno pozitivnim poreznim propisima o predmetu vještačenja
Vještačiti o okolnostima određenog poreznog postupka koji je utvrđen kao sporan ili je potrebno dodatno očitovanje neovisnog poreznog stručnog tijela.
10.
Komunikacija sa strankama i poreznim tijelima
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Informirati porezne obveznike o promjenama u zakonima, propisima, obvezama
Surađivati s kolegama razmjena informacija i savjetovanje
Surađivati s organima vlasti
11.
Poznavanje, praćenje i primjena zakona i propisa
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Poznavati i pratiti promjene svih propisa s popisa ispitne literature Programa polaganja ispita za poreznog savjetnika.
Kontinuirano pratiti važeće porezne i računovodstvene propise
Kontinuirano se stručno usavršavati u području poreznog savjetništva sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju poreznih savjetnika
12.
Vođenje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvješća
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Vršiti pravilnu obradu i knjiženje svih poslovnih događaja
Unositi podatke u poslovne knjige na temelju knjigovodstvenih isprava po načelu nepromjenjivog zapisa o nastalom poslovnom događaju.
Prikupljati i obraditi podatke u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg financijskih izvješća te financijskih podataka za statističke i druge porezne potrebe
13.
Usluge iz područja računovodstva i financija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
prikupiti i obraditi podatke na temelju knjigovodstvenih isprava
pripremiti i voditi poslovne knjige
pripremiti i sastaviti godišnje financijske izvještaje
prikupiti i obraditi podatke u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg izvješća
prikupiti financijske podatke za statističke, porezne i druge potrebe
14.
Usluge procjene vrijednosti poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Utvrditi stvarno stanje unutar društva provođenjem dubinskog snimanja (due diligence)
Analizirati financijska izvješća poduzeća
Izraditi elaborat o transfernim cijenama
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Porezni savjetnik / porezna savjetnica
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje