Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Elektrostrojarski tehničar / Elektrostrojarska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3113.24.4 Elektrostrojarski tehničar/elektrostrojarska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3113 Tehničari/tehničarke za elektrotehniku i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zanimanje Elektrostrojarski tehničar/ka objedinjava znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova vezanih uz automatizirane sustave, a koje su do sada obavljali zasebni stručnjaci u pojedinim granama iz područja elektrotehnike, računalstva, strojarstva i tehnologije proizvodnih procesa u kojima se sustavi koriste.

Elektrostrojarski tehničar/ka vrši ugradnju, popravak, održavanje i nadogradnju računalno upravljanih ili elektroničkih mehaničkih sustava. Posjeduje znanje o mehaničkim i električnim strojevima, električnoj energiji, sustavima za komunikaciju i upravljanje, računalnim sustavima i koristi različite tehnologije za obavljanje svojih radnih zadataka. Elektrostrojarski tehničar/ka mora biti u stanju čitati i interpretirati sheme, nacrte i druge dijagrame kako bi pravilno sastavio, ugradio, popravio ili održavao strojeve ili opremu. Oni koriste različite ručne alate, uređaje i  instrumente za testiranje elektromehaničkih sklopova.

Uvjeti rada

Elektrostrojarski tehničar/ka obavlja poslove u konstrukciji i pripremi u zatvorenom prostoru, uredskoj sobi (ili pogonu) normalne temperature i vlažnosti. Određeni poslovi zahtijevaju odlazak na teren. Položaj tijela prilikom rada jest stojeći i sjedeći, a rjeđe sagnut. U proizvodnom pogonu radi uz buku i izloženost prašini i isparavanjima različitih ulja i maziva. Pri ispitivanjima električnih karakteristika postoji opasnost od strujnog udara. Dijelom radi samostalno i odgovoran/na je za svoje poslove, a dijelom radi u grupi i s njom dijeli odgovornost. Propusti u radu mogu štetno utjecati na zdravlje i život ljudi, a mogu prouzročiti i velike materijalne štete. Radno je vrijeme propisano i u pravilu se odvija u smjenama. Na terenu radno vrijeme može biti i produženo.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Planiranje, organizacija i priprema rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti električne, elektroničke i mehaničke specifikacije i dokumente koji se odnose na projekte
izraditi plan dnevne/tjedne aktivnosti (vlastite i manje grupe)
pripremiti alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje elektrostrojarskih radova prema radnom nalogu
pripremiti osnovne i pomoćne materijale za izvođenje elektrostrojarskih radova prema radnom nalogu
odabrati odgovarajuće elemente mehaničkog, električnog, elektroničkog, upravljačkog i regulacijskog sustava
uspostaviti plan održavanja sustava i redovito provoditi postupke preventivnog održavanja
identificirati i dokumentirati potrebe korisnika elektrostrojarskih radova
izraditi zapis o početnom / zatečenom stanju u raznim proizvodnim sustavima
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka sukladno proizvodnim procesima
poznavati tehnologiju proizvodnje u različitim privrednim granama
identificirati ograničenja projekta kao i ulogu i odgovornost ljudskih resursa u različitim proizvodnim sustavima
planirati vlastito cjeloživotno učenje i na to poticati svoje suradnike
planirati potrebne materijalne resurse za izvođenje elektrostrojarskih radova
planirati ljudske resurse za izvođenje elektrostrojarskih radova
2.
Tehnička dokumentacija u elektrostrojarstvu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju na temelju projektne dokumentacije, vodeći računa o troškovima i optimalnom tehnološkom procesu
koristiti podatke iz kataloga proizvođača materijala, alata i opreme
unijeti promjene u dokumentaciju te dokumentirati promjene
izraditi tehničke crteže u 2D i 3D programskim aplikacijama
slijediti procedure za organizaciju dokumenata uz pravilnu zaštitu podataka
složiti radno tehnološku dokumentaciju prema pravilima struke
iščitati tehničko-tehnološku dokumentaciju projekta
iščitati tehničku dokumentaciju za ugradnju, spajanje i ugađanje električnih, elektroničkih i mehaničkih elemenata, sklopova i/ili uređaja
unijeti izvedene promjene održavanja/servisiranja elektromehaničkih sklopova u dokumentaciju
iščitati tehničku dokumentaciju uređaja i opreme u industriji 4.0 (sheme, nacrte, upute, tehničke opise)
voditi dnevnik o intervencijama na uređajima i opremi prema pravilima struke
3.
Radni procesi/postupci elektrostrojarskog tehničara
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
ugraditi i povezati elemente, sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu prema dokumentaciji
podesiti mehaničke parametre uređaja /senzora
podesiti parametre regulacijskog i upravljačkog sustava
podesiti parametre pneumatskih, hidrauličnih i robotičkih sustava
ispitati funkcionalnost pomoćnih i zaštitnih električnih krugova
ispitati funkcionalnost elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
ispitati funkcionalnost elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava pod opterećenjem i u situacijama koje su što bliže stvarnim pogonskim uvjetima
ispitati funkcionalnost pneumatskih, hidrauličkih i robotičkih sustava
odabrati i koristiti odgovarajuće postupke i alate za dijagnostiku elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
dijagnosticirati kvar te preporučiti odgovarajući postupak popravka elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
prepoznati i locirati grešku ili neispravnost uređaja i/ili sustava
popraviti jednostavne sklopove, izabrati odgovarajuće zamjenske elektrostrojarske elemente i/ili sklopove
koristiti opremu i sredstva zaštite na radu pri puštanju u pogon, održavanju ili servisiranju elektromehaničkih sklopova i/ili uređaja i sustava
programirati mikrokontrolere i programibilne logičke upravljače prema projektnim zahtjevima
instalirati odgovarajuće (nadređene) korisničke programe
modificirati upravljačke procese i sustave
automatizirati određeni proizvodni proces prema tehničkoj dokumentaciji
integrirati upravljačku opremu u proizvodno okruženje
ispitati ispravnost pneumatskih, hidrauličnih i robotičkih sustava
ožičiti električne dijelove na novim uređajima za dobivanje i pripremu zraka (pneumatski elementi i strojevi)
ožičiti električne dijelove na novim hidrauličkim motorima
ožičiti električne dijelove autonomnih robota, 3D printera i slično
izvesti priključenje novih uređaja i opreme u industriji 4.0 na izvor električne energije
4.
Osiguranje kvalitete i unaprjeđenje poslovanja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti priznate standarde i pravile elektrostrojarske struke
provjeriti jesu li ugrađeni svi elementi i dijelovi prema tehničkoj dokumentaciji
provjeriti jesu li povezani svi elementi i dijelovi prema tehničkoj dokumentaciji
potvrditi funkcionalnost uređaja i ugrađene opreme izradom ispitnog izvješća i/ili protokola o ispitivanju
provjeriti jesu li elektrostrojarski sklopovi i/ili uređaji i sustavi montirani i spojeni prema dokumentaciji
provjeriti funkcionalnost ugrađenih elektrostrojarskih sklopova i/ili uređaja i sustava
pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima (postoji u registru)
pratiti i poboljšavati kvalitetu vlastitog rada primjenom vanjskih standarda kvalitete
pratiti promjene djelatnosti elektrostrojarstva
pratiti razvoj strojarskih elemenata, novih tehnologija i industrijskog razvoja
preventivno otkloniti greške na opremi uočene tijekom rada
servisirati opremu u propisanom servisnom roku i u skladu s propisanom procedurom
5.
Primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija u elektrostrojarstvu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije pri izradi tehnološke dokumentacije
nadograditi nove inačice postojećih korisničkih programa
koristiti računalne sustave i aplikacijske softvere za rješavanje tehničkih problema
koristiti računalne sustave za prikupljanje podataka o učinkovitosti opreme u industrijskim procesima
virtualno simulirati uvođenje elektromehaničkih sklopova i/ili uređaja i sustava u proizvodno okruženje
6.
Komunikacija i suradnja s korisnicima i suradnicima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti međukulturalnu svijest i osjetljivost u profesionalnim interakcijama s korisnicima elektrostrojarskih radova
surađivati sa stručnjacima različitih proizvodnih tehnologija
aktivno sudjelovati u profesionalnim udruženjima
primijeniti pravila timskog rada u organizaciji elektrostrojarskih radova
komunicirati s nadređenima i suradnicima pri ugradnji, spajanju i ugađanju električnih, elektroničkih i mehaničkih elemenata, sklopova i/ili uređaja
7.
Zdravlje, sigurnost i briga o okolišu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi postupke zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
osigurati radno mjesto i pripremiti sredstva zaštite na radu za izvođenje elektrostrojarskih radova
sudjelovati u rješavanju problema učinkovitosti i gubitka energije
koristiti odgovarajući opremu i sredstva zaštite na radu ovisno o proizvodnim sustavima
provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari (postoji u registru)
učinkovito gospodariti energijom (postoji u registru)
Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja i očuvanja okoliša
Primjenjivati regulativu o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom
8.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi troškovnik na osnovi tehničko-tehnološke dokumentacije
izraditi izvješće o puštanju u pogon i funkcionalnosti ugrađenih elektrostrojarskih sklopova i/ili uređaja i sustava
specificirati tehničke zahtjeve za nabavu zamjenskih elektrostrojarskih elemenata i/ili sklopova
organizirati nabavu osnovnih i pomoćnih elektrostrojarskih materijala, alata i uređaja
izraditi ponudu za izvođenje elektrostrojarskih radova
pratititi razvoj robotike i 3D dizajna
istražiti strojeve, opremu i uređaje u Industriji 4.0
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Planiranje rada i pripremanje tehničko-tehnološke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti električne, elektroničke i mehaničke specifikacije i dokumente koji se odnose na projekte
planirati potrebne materijalne resurse za izvođenje elektrostrojarskih radova
planirati ljudske resurse za izvođenje elektrostrojarskih radova
izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju na temelju projektne dokumentacije, vodeći računa o troškovima i optimalnom tehnološkom procesu
koristiti podatke iz kataloga proizvođača materijala, alata i opreme
unijeti promjene u dokumentaciju te dokumentirati promjene
izraditi tehničke crteže u 2D i 3D programskim aplikacijama
slijediti procedure za organizaciju dokumenata uz pravilnu zaštitu podataka
složiti radno tehnološku dokumentaciju prema pravilima struke
koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije pri izradi tehnološke dokumentacije
izraditi troškovnik na osnovi tehničko-tehnološke dokumentacije
izraditi ponudu za izvođenje elektrostrojarskih radova
2.
Organiziranje i pripremanje rada elektrostrojarskog tehničara
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
izraditi plan dnevne/tjedne aktivnosti (vlastite i manje grupe)
pripremiti alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje elektrostrojarskih radova prema radnom nalogu
pripremiti osnovne i pomoćne materijale za izvođenje elektrostrojarskih radova prema radnom nalogu
odabrati odgovarajuće elemente mehaničkog, električnog, elektroničkog, upravljačkog i regulacijskog sustava
iščitati tehničko-tehnološku dokumentaciju projekta
primijeniti međukulturalnu svijest i osjetljivost u profesionalnim interakcijama s korisnicima elektrostrojarskih radova
primijeniti pravila timskog rada u organizaciji elektrostrojarskih radova
osigurati radno mjesto i pripremiti sredstva zaštite na radu za izvođenje elektrostrojarskih radova
organizirati nabavu osnovnih i pomoćnih elektrostrojarskih materijala, alata i uređaja
3.
Ugradnja, spajanje i ugađanje električnih, elektroničkih i mehaničkih elemenata, sklopova i/ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
iščitati tehničku dokumentaciju za ugradnju, spajanje i ugađanje električnih, elektroničkih i mehaničkih elemenata, sklopova i/ili uređaja
ugraditi i povezati elemente, sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu prema dokumentaciji
podesiti mehaničke parametre uređaja /senzora
podesiti parametre regulacijskog i upravljačkog sustava
podesiti parametre pneumatskih, hidrauličnih i robotičkih sustava
primijeniti priznate standarde i pravile elektrostrojarske struke
komunicirati s nadređenima i suradnicima pri ugradnji, spajanju i ugađanju električnih, elektroničkih i mehaničkih elemenata, sklopova i/ili uređaja
4.
Ispitivanje elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
ispitati funkcionalnost pomoćnih i zaštitnih električnih krugova
ispitati funkcionalnost elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
ispitati funkcionalnost elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava pod opterećenjem i u situacijama koje su što bliže stvarnim pogonskim uvjetima
ispitati funkcionalnost pneumatskih, hidrauličkih i robotičkih sustava
odabrati i koristiti odgovarajuće postupke i alate za dijagnostiku elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
dijagnosticirati kvar te preporučiti odgovarajući postupak popravka elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
ispitati ispravnost pneumatskih, hidrauličnih i robotičkih sustava
provjeriti jesu li ugrađeni svi elementi i dijelovi prema tehničkoj dokumentaciji
provjeriti jesu li povezani svi elementi i dijelovi prema tehničkoj dokumentaciji
potvrditi funkcionalnost uređaja i ugrađene opreme izradom ispitnog izvješća i/ili protokola o ispitivanju
5.
Puštanje u pogon, održavanje / servisiranje elektromehaničkih sklopova i/ili uređaja i sustava
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
uspostaviti plan održavanja sustava i redovito provoditi postupke preventivnog održavanja
unijeti izvedene promjene održavanja/servisiranja elektromehaničkih sklopova u dokumentaciju
prepoznati i locirati grešku ili neispravnost uređaja i/ili sustava
popraviti jednostavne sklopove, izabrati odgovarajuće zamjenske elektrostrojarske elemente i/ili sklopove
koristiti opremu i sredstva zaštite na radu pri puštanju u pogon, održavanju ili servisiranju elektromehaničkih sklopova i/ili uređaja i sustava
provjeriti jesu li elektrostrojarski sklopovi i/ili uređaji i sustavi montirani i spojeni prema dokumentaciji
provjeriti funkcionalnost ugrađenih elektrostrojarskih sklopova i/ili uređaja i sustava
izraditi izvješće o puštanju u pogon i funkcionalnosti ugrađenih elektrostrojarskih sklopova i/ili uređaja i sustava
specificirati tehničke zahtjeve za nabavu zamjenskih elektrostrojarskih elemenata i/ili sklopova
6.
Programiranje i ugađanje upravljačkih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
programirati mikrokontrolere i programibilne logičke upravljače prema projektnim zahtjevima
instalirati odgovarajuće (nadređene) korisničke programe
modificirati upravljačke procese i sustave
nadograditi nove inačice postojećih korisničkih programa
koristiti računalne sustave i aplikacijske softvere za rješavanje tehničkih problema
koristiti računalne sustave za prikupljanje podataka o učinkovitosti opreme u industrijskim procesima
7.
Primjenjivanje elektromehaničkih sklopova i/ili uređaja u raznim proizvodnim sustavima
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
identificirati i dokumentirati potrebe korisnika elektrostrojarskih radova
izraditi zapis o početnom / zatečenom stanju u raznim proizvodnim sustavima
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka sukladno proizvodnim procesima
poznavati tehnologiju proizvodnje u različitim privrednim granama
identificirati ograničenja projekta kao i ulogu i odgovornost ljudskih resursa u različitim proizvodnim sustavima
automatizirati određeni proizvodni proces prema tehničkoj dokumentaciji
integrirati upravljačku opremu u proizvodno okruženje
virtualno simulirati uvođenje elektromehaničkih sklopova i/ili uređaja i sustava u proizvodno okruženje
surađivati sa stručnjacima različitih proizvodnih tehnologija
sudjelovati u rješavanju problema učinkovitosti i gubitka energije
koristiti odgovarajući opremu i sredstva zaštite na radu ovisno o proizvodnim sustavima
8.
Praćenje novih tehnologija u elektrostrojarskoj djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
planirati vlastito cjeloživotno učenje i na to poticati svoje suradnike
pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima (postoji u registru)
pratiti i poboljšavati kvalitetu vlastitog rada primjenom vanjskih standarda kvalitete
pratiti promjene djelatnosti elektrostrojarstva
pratiti razvoj strojarskih elemenata, novih tehnologija i industrijskog razvoja
aktivno sudjelovati u profesionalnim udruženjima
pratititi razvoj robotike i 3D dizajna
istražiti strojeve, opremu i uređaje u Industriji 4.0
9.
Održavanje sigurnosti na radu, zaštita zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Provoditi postupke zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari (postoji u registru)
učinkovito gospodariti energijom (postoji u registru)
Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja i očuvanja okoliša
Primjenjivati regulativu o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom
10.
Ugradnja, servisiranje i održavanje opreme u Industriji 4.0
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
iščitati tehničku dokumentaciju uređaja i opreme u industriji 4.0 (sheme, nacrte, upute, tehničke opise)
voditi dnevnik o intervencijama na uređajima i opremi prema pravilima struke
ožičiti električne dijelove na novim uređajima za dobivanje i pripremu zraka (pneumatski elementi i strojevi)
ožičiti električne dijelove na novim hidrauličkim motorima
ožičiti električne dijelove autonomnih robota, 3D printera i slično
izvesti priključenje novih uređaja i opreme u industriji 4.0 na izvor električne energije
preventivno otkloniti greške na opremi uočene tijekom rada
servisirati opremu u propisanom servisnom roku i u skladu s propisanom procedurom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Elektrostrojarski tehničar / Elektrostrojarska tehničarka
Datum upisa
22.3.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje