Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Inženjer logistike / Inženjerka logistike

Razina HKO
6
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
Logistika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.216.2164 Inženjeri/inženjerke urbanizma i prometa

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Inženjer/inženjerka logistike zanimanje je koje obavlja stručne poslove na radnim mjestima vezanim uz operativno provođenje, nadziranje i unapređivanje logističkih procesa uz poznavanje nacionalnih i međunarodnih propisa i standarda i primjenu inovativnih tehnologija i naprednih statističkih metoda i računalnih rješenja. Detaljnije, inženjer/inženjerka logistike se bavi provođenjem strateških planova i projektnih zadataka te dodjeljivanjem operativnih uloga u logističkom sustavu. Poznavanje informacijskih sustava za planiranje i praćenje logističkih procesa omogućava određivanje pogodnih ruta, usluga, nabavnih procesa te transportne i  manipulativne opreme u svrhu kreiranja optimalnih rješenja za klijente što ga čini prepoznatljivim i konkurentnim na tržištu rada. Osim kompetencija vezanih za provođenje, nadziranje i unapređivanje logističkih procesa, predloženo zanimanje posjeduje i specifična poznavanja propisa i smjernica te izrađivanje administrativnih podloga i izvještaja u logističkom poslovanju što će omogućiti komparativnu prednost prilikom zapošljavanja u logističkoj industriji. Bitna uloga inženjera/inženjerke logistike očituje se i u učinkovitom sudjelovanju u rješavanju izvanrednih okolnosti i upravljanju rizicima u radu logističkog sustava, što inženjera/inženjerku logistike čini sposobnim za organiziranje i izvođenje logističkih procesa i radnih aktivnosti sukladno mjerama održivog razvoja i poslovanja te standardima zaštite zdravlja i okoliša. Iz navedenog moguće je zaključiti kako zanimanje inženjer/inženjerka logistike pokriva širok spektar stručnih znanja i vještina u kombinaciji s mekim vještinama i smjernicama uz primjenu načela održivog razvoja što ga čini atraktivnim zanimanjem na tržištu rada.

Uvjeti rada

Inženjer logistike/inženjerka logistike će svoj posao obavljati u zatvorenom prostoru s umjetnom rasvjetom. Posao karakterizira povremeni rad u smjenama, dugotrajno gledanje zaslona računala i/ili pripadajuće opreme te dugotrajno sjedenje.

Karakterizira ga i povremeni terenski rad, odnosno rad na otvorenom za potrebe provedbe istraživanja (npr. prikupljanje podataka na terenu) što podrazumijeva izloženost različitim vremenskim uvjetima.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Planiranje provedbe, operativno provođenje procesa i zadataka u logističkom sustavu, odjelu i poslovanju
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati dijelove logističke infrastrukture
Poznavati operativne procese, zadatke i uloge u logističkom sustavu
Sudjelovati u osmišljavanju i razradi (dijela) strateškog plana logističkog poslovanja u niz projektnih zadataka
Sudjelovati u dodjeljivanju operativnih uloga u logističkom sustava
Sudjelovati u definiranju potrebnih kapaciteta dijelova logističke infrastrukture
Izvršavati projektne zadatke logističkog sustava
Poznavati osnove poslovnog planiranja i kontrolinga za područje logistike
Sudjelovati u organiziranju i ugovaranju međunarodnih logističkih operacija
2.
Planiranje, provođenje, nadziranje logističkih usluga i procesa
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati primjerenu transportnu, manipulativnu i opremu za pohranu robe
Odabrati, planirati i analizirati parametre ruta
Odabrati i planirati provedbu primjerenih logističkih usluga
Odabrati i planirati provedbu primjerenih nabavnih procesa
Znati elemente i načela oblikovanja ponude logističkih usluga za klijente
Osmisliti optimalnu ponudu logističkih usluga za klijente
Nadzirati i provoditi logističke procese
Poznavati osnove upravljanja zalihama u trgovačkim društvima
Primijeniti koncept organizacijskog opskrbnog lanca kod planiranja logističkih procesa nabave, upravljanja zalihama i distribucije
Sudjelovati u osmišljavanju analize i praćenju parametara izvedbe logističkih procesa
3.
Unapređivanje logističkih usluga i procesa te upravljanje rizicima u logističkom sustavu
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati ključne pokazatelje uspjeha u području logistike
Analizirati i vrednovati logističke procese u svrhu osiguranja učinkovitosti i ekonomičnosti
Osmisliti idejna rješenja i provoditi mjere za unaprjeđenje učinkovitosti, ekonomičnosti kvalitete logističkih procesa
Provoditi korektivne mjere u slučaju uočenih pogrešaka u provođenju logističkih procesa
Sudjelovati u osmišljavanju rješenja za unapređenje postojećih i uvođenje novih logističkih procesa
Poznavati inovacijske te razvojne trendove i inicijative u logističkom području
Sudjelovati u osmišljavanju i izradi inovacijskih i razvojnih elemenata postojećih i novih logističkih procesa i usluga
Prepoznati izvanredne okolnosti i rizike u radu logističkog sustava
Sudjelovati u donošenju odluka u slučajevima izvanrednih okolnosti u radu logističkog sustava i upravljanju rizicima
Poznavati normativni okvir, standarde i zahtjeve zaštite zdravlja i okoliša
4.
Primjena informacijskih sustava i baza podataka u logističkom poslovanju
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati informacijske sustave za planiranje i praćenje skladišnih, distribucijskih i ostalih logističkih procesa
Pratiti parametre logističkih usluga i procesa korištenjem informacijskih sustava
Poznavati osnove programiranja u logistici
Osmisliti i izraditi bazu podataka o logističkim uslugama i procesima
Poznavati vrste i parametre simulacijskih modela u logistici
Sudjelovati u izradi simulacijskih modela u logistici
Analizirati statističke baze podataka o logističkim poslovima i procesima
5.
Usklađivanje logističkih procesa, usluga i poslovanja sa propisima i standardima u području logistike, održivog razvoja i zaštite zdravlja i okoliša
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati normativni okvir, metode, postupke i alate sustava osiguranja kvalitete u logistici
Poznavati nacionalne i međunarodne propise i standarde u području logistike
Uskladiti i unapređivati logističke procese prema strateškim dokumentima tvrtke, smjernicama, propisima i standardima u području logistike
Poznavati načela održivog i odgovornog poslovanja
Poznavati koncepte održive logistike
Primijeniti načela održivog i odgovornog poslovanja u organiziranju radnih aktivnosti i procesa uz promicanje zaštite zdravlja i okoliša
Primjenjivati koncepte i načela održive logistike u planiranju i organiziranju logističkih usluga i procesa
6.
Administriranje te poslovno komuniciranje u logističkom poslovanju
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove administrativnog funkcioniranja organizacije i logističkog odjela
Voditi temeljnu administraciju o obavljenim poslovima i logističkim procesima
Izraditi periodičke i analitičke izvještaje o radu i izvještaje izlaznih podataka logističkog poslovanja
Izraditi administrativne, operativne i druge podloge za izradu godišnjih i višegodišnjih planova
Primjenjivati načela i metode komunikacije i suradnje u poslovnom okruženju s naglaskom na pružanje korisničke podrške
Poslovno komunicirati sa suradnicima, nadređenima i klijentima u usmenom, pisanom i elektroničkom obliku
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Operativno provođenje strateških planova i projektnih zadataka te dodjelivanje operativnih uloga u logističkom sustavu
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati dijelove logističke infrastrukture
Poznavati operativne procese, zadatke i uloge u logističkom sustavu
Sudjelovati u osmišljavanju i razradi (dijela) strateškog plana logističkog poslovanja u niz projektnih zadataka
Sudjelovati u dodjeljivanju operativnih uloga u logističkom sustava
Sudjelovati u definiranju potrebnih kapaciteta dijelova logističke infrastrukture
Izvršavati projektne zadatke logističkog sustava
2.
Određivanje pogodnih ruta, usluge, nabavnih procesa te transportne i manipulativne opreme u svrhu kreiranja optimalnih rješenja za klijente
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Odabrati primjerenu transportnu, manipulativnu i opremu za pohranu robe
Odabrati, planirati i analizirati parametre ruta
Odabrati i planirati provedbu primjerenih logističkih usluga
Odabrati i planirati provedbu primjerenih nabavnih procesa
Znati elemente i načela oblikovanja ponude logističkih usluga za klijente
Osmisliti optimalnu ponudu logističkih usluga za klijente
3.
Operativno provođenje, nadziranje i unapređivanje logističkih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati normativni okvir, metode, postupke i alate sustava osiguranja kvalitete u logistici
Nadzirati i provoditi logističke procese
Poznavati osnove upravljanja zalihama u trgovačkim društvima
Primijeniti koncept organizacijskog opskrbnog lanca kod planiranja logističkih procesa nabave, upravljanja zalihama i distribucije
Sudjelovati u osmišljavanju analize i praćenju parametara izvedbe logističkih procesa
Analizirati ključne pokazatelje uspjeha u području logistike
Analizirati i vrednovati logističke procese u svrhu osiguranja učinkovitosti i ekonomičnosti
Osmisliti idejna rješenja i provoditi mjere za unaprjeđenje učinkovitosti, ekonomičnosti kvalitete logističkih procesa
Provoditi korektivne mjere u slučaju uočenih pogrešaka u provođenju logističkih procesa
Sudjelovati u osmišljavanju rješenja za unapređenje postojećih i uvođenje novih logističkih procesa
Poznavati inovacijske te razvojne trendove i inicijative u logističkom području
Sudjelovati u osmišljavanju i izradi inovacijskih i razvojnih elemenata postojećih i novih logističkih procesa i usluga
4.
Korištenje informacijskih sustava i baza podataka za podršku logističkim procesima i poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati informacijske sustave za planiranje i praćenje skladišnih, distribucijskih i ostalih logističkih procesa
Pratiti parametre logističkih usluga i procesa korištenjem informacijskih sustava
Poznavati osnove programiranja u logistici
Osmisliti i izraditi bazu podataka o logističkim uslugama i procesima
Poznavati vrste i parametre simulacijskih modela u logistici
Sudjelovati u izradi simulacijskih modela u logistici
Analizirati statističke baze podataka o logističkim poslovima i procesima
5.
Sudjelovanje u rješavanju izvanrednih okolnosti i upravljanju rizicima u radu logističkog sustava
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Prepoznati izvanredne okolnosti i rizike u radu logističkog sustava
Sudjelovati u donošenju odluka u slučajevima izvanrednih okolnosti u radu logističkog sustava i upravljanju rizicima
6.
Praćenje propisa i smjernica te izrađivanje administrativnih podloga i izvještaja u logističkom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati osnove poslovnog planiranja i kontrolinga za područje logistike
Sudjelovati u organiziranju i ugovaranju međunarodnih logističkih operacija
Poznavati nacionalne i međunarodne propise i standarde u području logistike
Uskladiti i unapređivati logističke procese prema strateškim dokumentima tvrtke, smjernicama, propisima i standardima u području logistike
Poznavati osnove administrativnog funkcioniranja organizacije i logističkog odjela
Voditi temeljnu administraciju o obavljenim poslovima i logističkim procesima
Izraditi periodičke i analitičke izvještaje o radu i izvještaje izlaznih podataka logističkog poslovanja
Izraditi administrativne, operativne i druge podloge za izradu godišnjih i višegodišnjih planova
7.
Komuniciranje sa suradnicima, nadređenima i klijentima različitih profila u usmenom, pisanom i elektroničkom obliku
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Primjenjivati načela i metode komunikacije i suradnje u poslovnom okruženju s naglaskom na pružanje korisničke podrške
Poslovno komunicirati sa suradnicima, nadređenima i klijentima u usmenom, pisanom i elektroničkom obliku
8.
Organiziranje i izvođenje logističkih procesa i radnih aktivnosti sukladno mjerama održivog razvoja i poslovanja te standardima zaštite zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati normativni okvir, standarde i zahtjeve zaštite zdravlja i okoliša
Poznavati načela održivog i odgovornog poslovanja
Poznavati koncepte održive logistike
Primijeniti načela održivog i odgovornog poslovanja u organiziranju radnih aktivnosti i procesa uz promicanje zaštite zdravlja i okoliša
Primjenjivati koncepte i načela održive logistike u planiranju i organiziranju logističkih usluga i procesa
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer logistike / Inženjerka logistike
Datum upisa
16.3.2022
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje