Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Upravitelj logističkih sustava / Upraviteljica logističkih sustava

Razina HKO
7.1
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
Logistika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.216.2164 Inženjeri/inženjerke urbanizma i prometa

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Upravitelj/upraviteljica logističkih sustava kompleksno je zanimanje koje ima za cilj osmišljavanje i upravljanje strateških politika razvoja, planiranja i upravljanja logističkim poslovanjem uz primjenu tehnika mjerenja, analize i prikazivanja poslovnih procesa. Detaljnije, poznavanjem načela i metoda planiranja logističkih procesa upravitelj/upraviteljica logističkih sustava samostalno optimizira i organizira logističko poslovanje, logističke procese, proizvode i usluge. Poznavanje upravljanja logističkim poslovanjem i procesima omogućava samostalno praćenje i analiziranje logističkog tržišta te definiranje i ugovaranje logističke usluge klijentima. Predloženo zanimanje svojim znanjem omogućava implementaciju inovativnih logističkih sustava i tehnologija u svrhu osiguranja konkurentske prednosti tvrtke. Bitna uloga upravitelja/upraviteljice logističkih sustava očituje se i u praćenju i primjenjivanju propisa i standarda te administrativno izvještavanje s ciljem unapređenja kvalitete logističkog poslovanja. Poznavanje načela i metode komunikacije, upravljanja i suradnje u poslovnom okruženju čini zanimanje upravitelj/upraviteljica logističkih sustava sposobnim za organiziranje rada, upravljanje radnim timovima u logistici i poslovno nastupanje. Sve navedeno čini upravitelja/upraviteljicu logističkih sustava sposobnim za upravljanje komunikacijom s dobavljačima i klijentima u cilju optimizacije i praćenja poslovnih strategija svih subjekata, kao i osmišljavanje i organiziranje logističkih procesa na ekološki i ekonomski prihvatljiv i održiv način sukladno načelima društveno odgovornog poslovanja. Moguće je zaključiti kako zanimanje upravitelj/upraviteljica logističkih sustava pokriva širok spektar teorijskih, stručnih i upravljačkih znanja i vještina što ga čini sposobnim za upravljanje logističkim sustavima i poslovnim procesima u logističkom dijelu poslovanja. 

Uvjeti rada

Upravitelj logističkih sustava/upraviteljica logističkih sustava će svoj posao obavljati u zatvorenom prostoru s umjetnom rasvjetom. Posao karakterizira povremeni rad u smjenama, dugotrajno gledanje zaslona računala i/ili pripadajuće opreme te dugotrajno sjedenje.

Karakterizira ga i povremeni terenski rad, odnosno rad na otvorenoma što podrazumijeva izloženost različitim vremenskim uvjetima.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Planiranje, organiziranje i upravljanje logističkim poslovanjem
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove kreiranja poslovne strategije tvrtke
Poznavati načela planiranja poslovnih procesa, izraditi dijagrame toka i verbalne procedure
Poznavati organizacijske procese i funkcije
Samostalno izraditi strateški plan razvoja tvrtke vezan uz logističko poslovanje
Primijeniti načela i metode strateškog planiranja razvoja tvrtki u području logistike na tragu strateških dokumenata
Operativno razraditi strateški plan logističkog poslovanja u skupove povezanih logističkih zadataka, procesa i aktivnosti
Primjenjivati središnje koncepte teorija menadžmenta, modele organizacijske učinkovitosti i efikasnosti s naglaskom na logističke sustave i poslovanje
Upravljati i kontrolirati organizacijskim procesima i funkcijama
Primjenjivati tehnike mjerenja, analize i prikazivanja poslovnih procesa u području logistike
Planirati, organizirati i nadzirati modele logističkog poslovanja
Razviti konceptualni simulacijski model u logističkom poslovanju
Izraditi planove implementacije i održavanja usvojenih simulacijskih modela u logističkom poslovanju
Primjeniti načine provođenja učinkovite menadžerske kontrole
Poznavati osnove upravljanja promjenama u organizaciji
Poznavati osnovna načela timskog rada, timske uloge i razvoja timova
Primijeniti načela motiviranja osoblja
Voditi i predstavljati organizaciju, pregovarati u ime organizacije, organizirati rad i upravljati radnim timovima u logistici
Primijeniti načela i tehnike poslovnog nastupanja, predstavljanja i pregovaranja
2.
Organiziranje, nadziranje, optimiziranje i unapređivanje logističkih procesa, usluga i sustava
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno organizirati i optimizirati rad logističkog sustava
Samostalno organizirati i optimizirati logističke zadatke, procese i aktivnosti
Primijeniti načela i metode raspoređivanja resursa i planiranja potražnje u logističkim procesima
Odrediti potrebne kapacitete logističkog sustava
Prepoznati i procijeniti rizike logističkih procesa i usluga
Primijeniti osnove upravljanja rizicima u području logistike
Osmisliti i izraditi plan praćenja izvedbe logističkog sustava uz operacionalizaciju potrebnih pokazatelja djelovanja sustava i elemenata sustava
Analizirati različite parametre logističkog sustava te pratiti parametre tog sustava
Samostalno koristiti analitičke alate za nadzor rada logističkih sustava
Pratiti inovacijske i razvojne trendove u logistici i na logističkom tržištu
Uvoditi, nadzirati i vrednovati inovativne tehnologije u logističkim sustavima
Osmisliti logističke procese, usluge i proizvode na tragu očekivanih inovacijskih trendova i kretanja na logističkom tržištu
Implementirati inovativne logističke sustave i tehnologije u svrhu osiguranja konkurentske prednosti tvrtke
Upravljati strateškim transformacijama logističkih sustava, procesa i postojećih proizvoda
Primijeniti tehnike optimiziranja procesa u području logistike
3.
Analiziranje tržišta, komuniciranje s klijentima i ugovaranje logističkih usluga
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati sustav, metode i tehnike prikupljanja i analiziranja podataka o strateškim i tržišnim kretanjima u logističkom poslovanju
Poznavati tehnike poslovnog odlučivanja u odabiru najpovoljnijih opcija
Analizirati kompleksne podatke o ponašanju logističkog sustava
Primijeniti načela oblikovanja ponuda logističkih usluga klijentima
Izraditi ponudu logističke usluge klijentima
Poznavati načela i metode komunikacije, upravljanja i suradnje u poslovnom okruženju s naglaskom na učinkovito rukovođenje logističkog sustava
Učinkovito poslovno komunicirati sa suradnicima, dobavljačima, klijentima i akterima u poslovnom okruženju djelovanja organizacije
4.
Administrativno izvještavanje i financijsko planiranje i upravljanje u logističkom poslovanju
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati normativne zahtjeve, postupke i načine operativnog, administrativnog i financijskog izvješćivanja
Izrađivati periodičke i analitičke izvještaje na strateškoj razini logističkog dijela poslovanja
Poznavati temeljne financijske, računovodstvene i ekonomske aspekte organizacijskog poslovanja i izvješćivanja vezano za organizaciju logističkog poslovanja
Utvrditi troškove, prihode i rashode logističkih usluga i djelatnosti
Utvrditi i kontrolirati ključne faktore koji utječu na troškove u području logistike
Izraditi godišnji proračun i izvještaj u području logističkog poslovanja
Surađivati u izradi realnog godišnjeg poslovnog plana i budžeta odjela logističkih sustava
Upravljati eksternim troškovima u logistici
5.
Primjena propisa i standarda, osiguranje kvalitete, zaštita zdravlja i okoliša u logističkom poslovanju
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati normativni okvir, metode, postupke i alate sustava osiguranja kvalitete u logistici
Poznavati sustav propisa, standarda i administrativnih mjera za logističko poslovanje i rad logističkog sustava
Sudjelovati u planiranju i organiziranju sustava i procesa dobivanja dozvola i licencija za rad logističkog sustava
Poznavati postojeće propise, standarde i administrativne mjere po nizu kriterija važnih za logističko poslovanje i rad logističkog sustava te ispravno primijeniti propise i standarde u radu logističkog sustava i logističkom poslovanju
Poznavati propise iz područja minimalnih tehničkih uvjeta za logističku infrastrukturu, uvjete na radu i tehničke zahtjeve
Uskladiti planove logističkog poslovanja s propisima, regulativnim zahtjevima i standardima kvalitete
Primjenjivati osnove zaštite na radu u području logistike
Razvijati sustav unapređenja kvalitete kao stalnu odrednicu logističkog poslovanja
Poznavati ukupne gospodarske, političke i javne trendove u pogledu zaštite zdravlja i okoliša
Poznavati načela društveno odgovornog i ekološki prihvatljivog poslovanja, njihovo mjesto i ulogu u poslovanju
Primijeniti načela ekološki prihvatljivog i društveno odgovornog poslovanja u osmišljavanju, organiziranju i provedbi logističkih procesa
Razvijati organizacijske, grupne i individualne kapacitete u obavljanju logističkih operacija i pružanju proizvoda i usluga na tragu ekoloških i društveno odgovornih očekivanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Osmišljavanje i upravljanje strateškim politikama razvoja, planiranje i upravljanje poslovnim procesima i funkcijama logističkog dijela poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati osnove kreiranja poslovne strategije tvrtke
Poznavati načela planiranja poslovnih procesa, izraditi dijagrame toka i verbalne procedure
Poznavati organizacijske procese i funkcije
Samostalno izraditi strateški plan razvoja tvrtke vezan uz logističko poslovanje
Primijeniti načela i metode strateškog planiranja razvoja tvrtki u području logistike na tragu strateških dokumenata
Operativno razraditi strateški plan logističkog poslovanja u skupove povezanih logističkih zadataka, procesa i aktivnosti
Primjenjivati središnje koncepte teorija menadžmenta, modele organizacijske učinkovitosti i efikasnosti s naglaskom na logističke sustave i poslovanje
Upravljati i kontrolirati organizacijskim procesima i funkcijama
Primjenjivati tehnike mjerenja, analize i prikazivanja poslovnih procesa u području logistike
2.
Optimiziranje i organiziranje logističkoga poslovanja, logističkih procesa, proizvoda i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Planirati, organizirati i nadzirati modele logističkog poslovanja
Razviti konceptualni simulacijski model u logističkom poslovanju
Izraditi planove implementacije i održavanja usvojenih simulacijskih modela u logističkom poslovanju
Samostalno organizirati i optimizirati rad logističkog sustava
Samostalno organizirati i optimizirati logističke zadatke, procese i aktivnosti
Primijeniti načela i metode raspoređivanja resursa i planiranja potražnje u logističkim procesima
Odrediti potrebne kapacitete logističkog sustava
Prepoznati i procijeniti rizike logističkih procesa i usluga
Primijeniti osnove upravljanja rizicima u području logistike
Primijeniti tehnike optimiziranja procesa u području logistike
3.
Analiziranje i nadziranje rada logističkog sustava
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Primjeniti načine provođenja učinkovite menadžerske kontrole
Osmisliti i izraditi plan praćenja izvedbe logističkog sustava uz operacionalizaciju potrebnih pokazatelja djelovanja sustava i elemenata sustava
Analizirati različite parametre logističkog sustava te pratiti parametre tog sustava
Samostalno koristiti analitičke alate za nadzor rada logističkih sustava
4.
Praćenje i implementiranje inovativnih tehnologija i inovativnih logističkih procesa, usluga i sustava
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati osnove upravljanja promjenama u organizaciji
Pratiti inovacijske i razvojne trendove u logistici i na logističkom tržištu
Uvoditi, nadzirati i vrednovati inovativne tehnologije u logističkim sustavima
Osmisliti logističke procese, usluge i proizvode na tragu očekivanih inovacijskih trendova i kretanja na logističkom tržištu
Implementirati inovativne logističke sustave i tehnologije u svrhu osiguranja konkurentske prednosti tvrtke
Upravljati strateškim transformacijama logističkih sustava, procesa i postojećih proizvoda
5.
Strateško praćenje i analiziranje logističkog tržišta, definiranje i ugovaranje logističke usluge klijentima
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati sustav, metode i tehnike prikupljanja i analiziranja podataka o strateškim i tržišnim kretanjima u logističkom poslovanju
Poznavati tehnike poslovnog odlučivanja u odabiru najpovoljnijih opcija
Analizirati kompleksne podatke o ponašanju logističkog sustava
Primijeniti načela oblikovanja ponuda logističkih usluga klijentima
Izraditi ponudu logističke usluge klijentima
6.
Praćenje i primjenjivanje propisa i standarda te administrativno izvještavanje vezano uz logističko poslovanje
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati normativne zahtjeve, postupke i načine operativnog, administrativnog i financijskog izvješćivanja
Izrađivati periodičke i analitičke izvještaje na strateškoj razini logističkog dijela poslovanja
Poznavati normativni okvir, metode, postupke i alate sustava osiguranja kvalitete u logistici
Poznavati sustav propisa, standarda i administrativnih mjera za logističko poslovanje i rad logističkog sustava
Sudjelovati u planiranju i organiziranju sustava i procesa dobivanja dozvola i licencija za rad logističkog sustava
Poznavati postojeće propise, standarde i administrativne mjere po nizu kriterija važnih za logističko poslovanje i rad logističkog sustava te ispravno primijeniti propise i standarde u radu logističkog sustava i logističkom poslovanju
Poznavati propise iz područja minimalnih tehničkih uvjeta za logističku infrastrukturu, uvjete na radu i tehničke zahtjeve
Uskladiti planove logističkog poslovanja s propisima, regulativnim zahtjevima i standardima kvalitete
Primjenjivati osnove zaštite na radu u području logistike
Razvijati sustav unapređenja kvalitete kao stalnu odrednicu logističkog poslovanja
7.
Organiziranje rada, upravljanje radnim timovima u logistici i poslovno nastupanje
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati osnovna načela timskog rada, timske uloge i razvoja timova
Primijeniti načela motiviranja osoblja
Voditi i predstavljati organizaciju, pregovarati u ime organizacije, organizirati rad i upravljati radnim timovima u logistici
Primijeniti načela i tehnike poslovnog nastupanja, predstavljanja i pregovaranja
8.
Upravljanje komunikacijom s dobavljačima i klijentima s ciljem optimizacije i praćenja poslovnih strategija svih subjekata
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati načela i metode komunikacije, upravljanja i suradnje u poslovnom okruženju s naglaskom na učinkovito rukovođenje logističkog sustava
Učinkovito poslovno komunicirati sa suradnicima, dobavljačima, klijentima i akterima u poslovnom okruženju djelovanja organizacije
9.
Osmišljavanje i organiziranje logističkih procesa na ekološki i ekonomski prihvatljiv i održiv način sukladno načelima društveno odgovornog poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati temeljne financijske, računovodstvene i ekonomske aspekte organizacijskog poslovanja i izvješćivanja vezano za organizaciju logističkog poslovanja
Utvrditi troškove, prihode i rashode logističkih usluga i djelatnosti
Utvrditi i kontrolirati ključne faktore koji utječu na troškove u području logistike
Izraditi godišnji proračun i izvještaj u području logističkog poslovanja
Surađivati u izradi realnog godišnjeg poslovnog plana i budžeta odjela logističkih sustava
Upravljati eksternim troškovima u logistici
Poznavati ukupne gospodarske, političke i javne trendove u pogledu zaštite zdravlja i okoliša
Poznavati načela društveno odgovornog i ekološki prihvatljivog poslovanja, njihovo mjesto i ulogu u poslovanju
Primijeniti načela ekološki prihvatljivog i društveno odgovornog poslovanja u osmišljavanju, organiziranju i provedbi logističkih procesa
Razvijati organizacijske, grupne i individualne kapacitete u obavljanju logističkih operacija i pružanju proizvoda i usluga na tragu ekoloških i društveno odgovornih očekivanja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Upravitelj logističkih sustava / Upraviteljica logističkih sustava
Datum upisa
16.3.2022
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje