Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

1.11.111.1115 Dužnosnici/dužnosnice izvršne vlasti

1.11.112 Glavni i izvršni direktori/glavne i izvršne direktorice

1.11.112.1120 Glavni i izvršni direktori/glavne i izvršne direktorice

1.12.121.1213 Direktori/direktorice programske politike i planiranja

1.12.122.1221 Direktori/direktorice prodaje i marketinga

1.12.122.1223 Direktori/direktorice istraživanja i razvoja

1.14.143.1431 Direktori/direktorice športskih, rekreacijskih i kulturnih centara

2.24.242.2422 Stručnjaci/stručnjakinje za strateško planiranje

2.24.243.2431 Stručnjaci/stručnjakinje za promidžbu i marketing

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zanimanje stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom predlaže se zbog potreba koje proizlaze s tržišta ponude tj. s aspekta samih destinacija, kako onih većeg teritorijalnog obuhvata, tako i mikro lokaliteta, bilo prirodnog ili antropogenog porijekla i posljedica koje razvoj turizma ima na njih te zbog potreba turističke potražnje.

 

Stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom mora obavljati različite vrste poslova i pojedinačne ključne poslove za koje su mu/joj potrebne raznovrsne kompetencije. Tako je, osim na funkcije upravljanja poslovanjem vlastitog poduzeća/organizacije (odnosno poslovno planiranje, organizaciju rada i vođenje te upravljanje ljudskim i ostalim resursima poslovnog subjekta u kojem je zaposlen), usmjeren(a) i na brojne poslove upravljanja turističkom destinacijom (makro ili mikro razine), za što mora imati kompetencije u području strateškog planiranja razvoja turističke destinacije, što predstavlja iznimno kompleksno područje za koje mu/joj trebaju razne vrste općih teorijskih i stručnih/specijalističkih znanja i vještina, Upravljanje marketinškim aktivnostima  u turističkoj destinaciji zahtijeva kompleksan skup vještina s ciljem kreiranja, za (mikro ili makro) destinaciju specifičnih elemenata marketinškog mixa. Da bi te procese mogao izvoditi, stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom mora biti u stanju komunicirati i surađivati s brojnim dionicima u turističkoj destinaciji (poslovni sektor, javni i civilni sektor, lokalna zajednica, posjetitelji itd.), što je ključni zahtjev koncepta društveno odgovornog i etičnog poslovanja.  U procesu poslovanja stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom je dužan (dužna) voditi računa o unaprjeđenju kvalitete i održivosti turističke destinacije, a za kvalitetno obavljanje poslova iz njegova/njezina djelokruga, treba posjedovati (i razvijati) brojne vještine i znanja nužna za obavljanje svih (ili mnogih) poslova (kao što je znanje jezika, računalnih programa, matematičke vještine, sposobnost timskog rada itd.).

Uvjeti rada

Stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom tijekom rada najviše je izložen/a riziku dugotrajnog rada na računalu, odnosno zračenju računala, te radu pri umjetnom svjetlu. Prilikom obilazaka destinacije i rada s destinacijskim dionicima na terenu može biti povremeno izložen/a visokim ili niskim temperaturama. Među psihofizičkim zahtjevima ističe se dugotrajno sjedenje , česta  putovanja te klizno radno vrijeme (posebno u razdobljima vršne sezone).

Skupovi kompetencija (7)
1.
Upravljanje poslovanjem organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Znati financijske, marketinške, operativne i pravne posebnosti i rizike u poslovanju javnih i privatnih organizacija/poslovnih subjekata u turizmu
- Samostalno postavljati ciljeve, planirati izvedbu, resurse, vremenski tijek rada te pratiti izvršenje rada organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom, sukladno relevantnim zakonima i propisima
- Primjenjivati sistemski pristup u planiranju poslovanja organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom
- Samostalno organizirati, koordinirati i voditi poslove i aktivnosti prilikom rada na pojedinačnim zadaćama i projektima u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Upravljati rizicima u poslovanju organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom
- Poznavati i primijeniti metode i tehnike upravljanja ljudskim resursima u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Motivirati i pratiti rad drugih te pružati mogućnosti za razvoj kompetencija zaposlenika u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Poticati kreativnost i inovativnost zaposlenika u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Poticati i primjenjivati timski rad zaposlenika u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Poznavati i primijeniti metodologiju izrade relevantnih financijskih i računovodstvenih pokazatelja poslovanja u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Samostalno koristiti osnovne računalne alate u funkciji upravljanja financijama i kontrolinga u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Poticati, primjenjivati i promicati profesionalne standarde i etiku struke u načinu i kvaliteti obavljanja posla u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom- Samostalno interpretirati ključne pokazatelje u cilju donošenja poslovnih odluka u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Poznavati funkcioniranje ekonomskog sustava kao okvira djelovanja turističke destinacije
2.
Istraživanje i izvještavanje u funkciji održivog razvoja turističke destinacije
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Poznavati i uspostaviti sustav poslovne inteligencije usmjeren na praćenje ključnih pokazatelja u turističkoj destinaciji
-Primjenjivati odgovarajuće metode procjene i praćenja održivosti turističke destinacije
-Primjenjivati odgovarajuće adekvatne statističke metode u procesu analiziranja i interpretacije relevantnih podataka i pokazatelja održivog razvoja turističke destinacije
-Izraditi i prezentirati izvješća o indikatorima održivog razvoja turističke destinacije
- Samostalno interpretirati relevantne podatke i pokazatelje održivog razvoja turističke destinacije
- Inicirati i sudjelovati u istraživanjima i projektima u području održivog razvoja turističke destinacije
- Koordinirati suradnike, dionike i aktivnosti u razvojnim projektima EU i drugih eksternih subjekata u funkciji planiranja održivog razvoja turističke destinacije
3.
Strateško planiranje razvoja turističke destinacije
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Poznavati sustav turističke destinacije, njegove osobitosti, elemente, organizaciju i načine djelovanja
- Analizirati eksterne i interne rizike i njihov utjecaj na posjetitelje i turističku destinaciju
- Uvažavati načela i postupke procesa prostornog planiranja s ciljem odgovornog korištenja prostora i resursa turističke destinacije
- Poznavati ekonomsku teoriju javnih dobara i modele upravljanja u svrhu njihove održive turističke valorizacije
- Razumjeti relevantne javne politike u funkciji razvoja turističke destinacije
- Participirati u izradi i praćenju strateških razvojnih planova turističke destinacije na temelju definirane metodologije
- Preuzeti odgovornost za upravljanje dijelovima javne turističke infrastrukture
-Evaluirati i implementirati odgovarajuće instrumente upravljanja tokovima posjetitelja
- Implementirati načela održivosti u proces planiranja razvoja turističke destinacije
- Sudjelovati u oblikovanju i implementaciji pametnih tehnoloških rješenja u funkciji održivog razvoja turističke destinacije
4.
Upravljanje marketinškim aktivnostima turističke destinacije
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Razviti sustav prikupljanja podataka za potrebe podrške destinacijskim marketinškim aktivnostima
- Planirati resurse, izvedbu, vremenski tijek rada te pratiti izvršenje marketinških aktivnosti za potrebe turističke destinacije
- Razumjeti procese na globalnim tržištima te identificirati implikacije trendova na sustav turističke destinacije
- Poznavati osobitosti turističkog tržišta i osnovne aspekte ponašanja potrošača
-Primjenjivati informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe upravljanja e-marketinškim aktivnostima u turističkoj destinaciji
- Poznavati i razumjeti ponašanje tržišnih subjekata na turističkom tržištu
- Participirati u izradi i praćenju marketinških planova turističke destinacije na temelju definirane metodologije
- Primijeniti znanja o brendiranju i promociji turističke destinacije i destinacijskih sadržaja
-Odrediti smjernice za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
- Poznavati kanale distribucije u turizmu
- Znati sadržaj i obilježja destinacijskih proizvoda
- Identificirati i valorizirati turističke resurse i atrakcije uvažavajući načela društveno odgovornog poslovanja
- Sudjelovati u oblikovanju i implementaciji suvremenih načina interpretacije destinacijskih resursa i sadržaja
- Definirati strateške proizvode turističke destinacije
- Aktivno sudjelovati u oblikovanju i implementaciji posebnih destinacijskih proizvoda i doživljaja
- Inicirati suradnju i umrežavanje dionika u oblikovanju proizvoda turističke destinacije
5.
Upravljanje aktivnostima promicanja integralne kvalitete i praćenja održivosti turističke destinacije
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Poticati, primjenjivati i promicati interne standarde i oznake kvalitete održivog turizma
- Znati ekološka načela i mjere upravljanja destinacijom u skladu s okolišem
6.
Komuniciranje i suradnja s dionicima u turističkoj destinaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Poznavati osnove teorije interpersonalne i grupne komunikacije za potrebe komunikacije s različitim dionicima turističke destinacije
- Upotrebljavati stručnu terminologiju u komunikaciji s različitim dionicima turističke destinacije
- Razviti sustav informiranja i komunikacije unutar i među grupama dionika turističke destinacije
- Evaluirati opservacije različitih dionika turističke destinacije
-Primjenjivati pregovaračke vještine u komuniciranju s različitim dionicima turističke destinacije
7.
Ostale kompetencije za cjeloživotno učenje te generičke vještine
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Uvažavati specifičnosti drugih kultura i načina razmišljanja
- Kritički sagledavati širi kontekst prilikom rada na specifičnim, pojedinačnim zadaćama/projektima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Planiranje poslovanja i praćenje realizacije planova organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Znati financijske, marketinške, operativne i pravne posebnosti i rizike u poslovanju javnih i privatnih organizacija/poslovnih subjekata u turizmu
- Samostalno postavljati ciljeve, planirati izvedbu, resurse, vremenski tijek rada te pratiti izvršenje rada organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom, sukladno relevantnim zakonima i propisima
- Primjenjivati sistemski pristup u planiranju poslovanja organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom
2.
Organizacija rada i vođenje poslovnih procesa u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Samostalno organizirati, koordinirati i voditi poslove i aktivnosti prilikom rada na pojedinačnim zadaćama i projektima u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Upravljati rizicima u poslovanju organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom
3.
Upravljanje ljudskim resursima u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Poznavati i primijeniti metode i tehnike upravljanja ljudskim resursima u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Motivirati i pratiti rad drugih te pružati mogućnosti za razvoj kompetencija zaposlenika u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Poticati kreativnost i inovativnost zaposlenika u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Poticati i primjenjivati timski rad zaposlenika u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
4.
Upravljanje financijama i kontroling u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Poznavati i primijeniti metodologiju izrade relevantnih financijskih i računovodstvenih pokazatelja poslovanja u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Samostalno koristiti osnovne računalne alate u funkciji upravljanja financijama i kontrolinga u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
- Poticati, primjenjivati i promicati profesionalne standarde i etiku struke u načinu i kvaliteti obavljanja posla u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom- Samostalno interpretirati ključne pokazatelje u cilju donošenja poslovnih odluka u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
5.
Uspostava sustava praćenja i izvještavanja o indikatorima održivog razvoja turističke destinacije
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Poznavati i uspostaviti sustav poslovne inteligencije usmjeren na praćenje ključnih pokazatelja u turističkoj destinaciji
-Primjenjivati odgovarajuće metode procjene i praćenja održivosti turističke destinacije
-Primjenjivati odgovarajuće adekvatne statističke metode u procesu analiziranja i interpretacije relevantnih podataka i pokazatelja održivog razvoja turističke destinacije
-Izraditi i prezentirati izvješća o indikatorima održivog razvoja turističke destinacije
- Samostalno interpretirati relevantne podatke i pokazatelje održivog razvoja turističke destinacije
6.
Upravljanje e-marketinškim aktivnostima za potrebe turističke destinacije
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Razviti sustav prikupljanja podataka za potrebe podrške destinacijskim marketinškim aktivnostima
- Planirati resurse, izvedbu, vremenski tijek rada te pratiti izvršenje marketinških aktivnosti za potrebe turističke destinacije
- Razumjeti procese na globalnim tržištima te identificirati implikacije trendova na sustav turističke destinacije
- Poznavati osobitosti turističkog tržišta i osnovne aspekte ponašanja potrošača
-Primjenjivati informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe upravljanja e-marketinškim aktivnostima u turističkoj destinaciji
7.
Brendiranje i promocija turističke destinacije
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Poznavati i razumjeti ponašanje tržišnih subjekata na turističkom tržištu
- Participirati u izradi i praćenju marketinških planova turističke destinacije na temelju definirane metodologije
- Primijeniti znanja o brendiranju i promociji turističke destinacije i destinacijskih sadržaja
-Odrediti smjernice za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
8.
Upravljanje prodajom i distribucijom destinacijskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Poznavati kanale distribucije u turizmu
- Znati sadržaj i obilježja destinacijskih proizvoda
9.
Komuniciranje i suradnja s dionicima turističke destinacije
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Poznavati osnove teorije interpersonalne i grupne komunikacije za potrebe komunikacije s različitim dionicima turističke destinacije
- Upotrebljavati stručnu terminologiju u komunikaciji s različitim dionicima turističke destinacije
- Razviti sustav informiranja i komunikacije unutar i među grupama dionika turističke destinacije
- Evaluirati opservacije različitih dionika turističke destinacije
-Primjenjivati pregovaračke vještine u komuniciranju s različitim dionicima turističke destinacije
- Uvažavati specifičnosti drugih kultura i načina razmišljanja
10.
Inoviranje i razvoj destinacijskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Identificirati i valorizirati turističke resurse i atrakcije uvažavajući načela društveno odgovornog poslovanja
- Sudjelovati u oblikovanju i implementaciji suvremenih načina interpretacije destinacijskih resursa i sadržaja
- Definirati strateške proizvode turističke destinacije
- Aktivno sudjelovati u oblikovanju i implementaciji posebnih destinacijskih proizvoda i doživljaja
- Inicirati suradnju i umrežavanje dionika u oblikovanju proizvoda turističke destinacije
11.
Planiranje održivog razvoja turističke destinacije
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Poznavati funkcioniranje ekonomskog sustava kao okvira djelovanja turističke destinacije
- Inicirati i sudjelovati u istraživanjima i projektima u području održivog razvoja turističke destinacije
- Koordinirati suradnike, dionike i aktivnosti u razvojnim projektima EU i drugih eksternih subjekata u funkciji planiranja održivog razvoja turističke destinacije
- Poznavati sustav turističke destinacije, njegove osobitosti, elemente, organizaciju i načine djelovanja
- Analizirati eksterne i interne rizike i njihov utjecaj na posjetitelje i turističku destinaciju
- Uvažavati načela i postupke procesa prostornog planiranja s ciljem odgovornog korištenja prostora i resursa turističke destinacije
- Poznavati ekonomsku teoriju javnih dobara i modele upravljanja u svrhu njihove održive turističke valorizacije
- Razumjeti relevantne javne politike u funkciji razvoja turističke destinacije
- Participirati u izradi i praćenju strateških razvojnih planova turističke destinacije na temelju definirane metodologije
- Preuzeti odgovornost za upravljanje dijelovima javne turističke infrastrukture
-Evaluirati i implementirati odgovarajuće instrumente upravljanja tokovima posjetitelja
- Implementirati načela održivosti u proces planiranja razvoja turističke destinacije
- Sudjelovati u oblikovanju i implementaciji pametnih tehnoloških rješenja u funkciji održivog razvoja turističke destinacije
- Kritički sagledavati širi kontekst prilikom rada na specifičnim, pojedinačnim zadaćama/projektima
12.
Upravljanje integralnom kvalitetom turističke destinacije
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Poticati, primjenjivati i promicati interne standarde i oznake kvalitete održivog turizma
- Znati ekološka načela i mjere upravljanja destinacijom u skladu s okolišem
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom
Datum upisa
16.3.2022
Vrijedi do
20.12.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje