Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Menadžer/menadžerica ugostiteljskih poduzeća

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

1.11.112 Glavni i izvršni direktori/glavne i izvršne direktorice

1.12.121.1211 Financijski direktori/financijske direktorice

1.12.121.1212 Direktori/direktorice ljudskih potencijala

1.12.121.1213 Direktori/direktorice programske politike i planiranja

1.12.121.1219 Poslovni i administrativni direktori/direktorice d. n.

1.12.122.1221 Direktori/direktorice prodaje i marketinga

1.12.122.1222 Direktori/direktorice promidžbe i odnosa s javnošću

1.12.122.1223 Direktori/direktorice istraživanja i razvoja

1.13.132.1324 Direktori/direktorice za nabavu i distribuciju

1.14.141 Direktori/direktorice hotela, kampova i restorana

1.14.141.1412 Direktori/direktorice restorana i srodnih ugostiteljskih objekata

1.14.143.1439 Direktori/direktorice uslužnih djelatnosti d. n.

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ugostiteljsko poduzeće je složen sustav koji djeluje u kompleksnom okruženju. Navedene okolnosti ga prisiljavaju na stalne promjene i prilagodbu trendovima. Prema tome menadžer/menadžerica ugostiteljskih poduzeća je zanimanje za koje se zahtijeva visoka razina samostalnosti i odgovornosti. Zaposleni u ovim zanimanju moraju biti u stanju upravljati  upravljati ugostiteljskim poduzećem u složenim i promjenjivim uvjetima okruženja i odlučivati o prilagođavanju novim okolnostima poslovanja,,  moraju preuzimati osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršavanje zadataka u nepredvidivim uvjetima kao i društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršavanja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka. Menadžer/menadžerica ugostiteljskih poduzeća mora obavljati različite vrste poslova i pojedinačne ključne poslove za koje su mu/joj potrebne raznovrsne kompetencije. Tako je prije svega orijentiran na funkcije upravljanja, odnosno poslovno planiranje, organizaciju rada i vođenje ugostiteljskog poduzeća, i to poštujući načela održivog razvoja, koja predstavljaju okvir za njegovo interno poslovanje kao i za odnos prema okruženju. Da bi te procese mogao izvoditi, menadžer/menadžerica ugostiteljskih poduzeća mora biti u stanju organizirati poslovanje i upravljati ljudskim resursima koji su mu neophodni za optimalno poslovanje. Jednako tako, mora upravljati financijama poduzeća,  kao i prodajom, nabavom i imovinom, a upravljanje marketinškim aktivnostima čini svojevrsnu krunu njegova poslovanja, gdje oblikuje i upravlja svim ključnim marketinškim procesima i aktivnostima (cijene, proizvod, promocija, distribucija, branding). Budući u procesu poslovanja  surađuje s dionicima unutar poduzeća kao i van njega (lokalna zajednica, dobavljači, posjetitelji itd.), menadžer ugostiteljskih poduzeća mora komunicirati i surađivati sa svim dionicima, što je ključni zahtjev koncepta društveno odgovornog i etičnog poslovanja. U procesu poslovanja menadžer ugostiteljskog poduzeća je obavezan voditi računa o unaprjeđenju kvalitete, te razvoju i inoviranju proizvoda i usluga ugostiteljskog poduzeća, a za kvalitetno obavljanje poslova iz njegova/njezina djelokruga, treba posjedovati (i razvijati) brojne vještine i znanja nužna za obavljanje svih (ili mnogih) poslova (kao što je znanje jezika, računalnih programa, matematičke vještine, komunikacijske vještine, sposobnost timskog rada itd.)  

Uvjeti rada

Menadžer za upravljanje ugostiteljskim poduzećem tijekom rada najviše je izložen sljedećim rizicima: rad na računalu odnosno zračenje računala, rad pri umjetnom svjetlu, povremena izloženost visokim ili niskim temperaturama te sljedećim psihofizičkim zahtjevima:  klizno radno vrijeme, dugotrajno sjedenje, česta putovanja te dugotrajno hodanje i dugotrajno stajanje, od kojih se dva potonja zahtjeva vezuju uz činjenicu da je određeni broj stručnjaka na ovom radnom mjestu često u pokretu, zbog nastojanja da stalno prate kvalitetu usluge koja se isporučuje gostima ugostiteljskih objekata (kao voditelji/šefovi recepcije, odjela za pružanje usluga hrane i pića i sl.).

Skupovi kompetencija (8)
1.
Poslovno planiranje, organizacija rada i vođenje ugostiteljskog poduzeća na načelima održivog razvoja
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Preuzeti odgovornost za strateško planiranje i samostalno izraditi strateški poslovni plan ugostiteljskog poduzeća
- Uskladiti poslovni plan ugostiteljskog poduzeća s tržišnim trendovima u svrhu ostvarivanja poslovne izvrsnosti, osigurati implementaciju te pratiti i vrednovati njegovu realizaciju
- Znati i razumjeti funkcioniranje ugostiteljskog poduzeća, pravne posebnosti, standarde i rizike u poslovanju
- Samostalno organizirati poslovanje ugostiteljskog poduzeća
- Upravljati i koordinirati poslovnim aktivnostima u ugostiteljskom poduzeću
- Implementirati sustav upravljanja kvalitetom u ugostiteljskom poduzeću
- Voditi poslovne procese uvažavajući specifičnosti menadžmenta ugostiteljskih poduzeća
- Unaprjeđivati tehnološke sustave u skladu s načelima održivog razvoja
- Upravljati rizicima poslovanja ugostiteljskog poduzeća
- Kritički ocijeniti utjecaj rizika na poslovanje ugostiteljskog poduzeća
2.
Organizacija i upravljanje ljudskim resursima ugostiteljskog poduzeća
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Razviti sustav upravljanja ljudskim resursima na temelju pokazatelja, pravnih posebnosti i standarda u turizmu i ugostiteljstvu te temeljem toga predvidjeti buduće potrebe za radnom snagom sukladno poslovnim planovima
-Prepoznati kvalitetne ljudske potencijale i koristiti metode motiviranja te poticati kreativnost i inovativnost zaposlenika ugostiteljskog poduzeća
- Razviti sustav informiranja, komunikacije i suradnje s dionicima važnim za poslovanje ugostiteljskog poduzeća
3.
Financijsko upravljanje i kontroling ugostiteljskog poduzeća
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Izraditi i analizirati poslovna izvješća ugostiteljskog poduzeća u cilju ocjene razine izvrsnosti poslovanja
-Kritički interpretirati financijske i računovodstvene pokazatelje poslovanja ugostiteljskog poduzeća
-Koristiti instrumente operativnog i strateškog kontrolinga u funkciji povećanja uspješnosti poslovanja ugostiteljskog poduzeća
4.
Upravljanje prodajom, nabavom i imovinom ugostiteljskog poduzeća
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Odgovorno upravljati imovinom ugostiteljskog poduzeća i identificirati poduzetničke prilike iz okruženja
-Upravljati nabavom sukladno posebnostima poslovanja ugostiteljskih poduzeća koristeći pregovaračke vještine
- Izraditi plan nabave shodno donesenim poslovnim planovima ugostiteljskoga poduzeća
- Kritički analizirati i ocijeniti realizaciju postavljenog plana nabave u ugostiteljskom poduzeću
- Analizirati osobitosti tržišnih segmenata i odgovarajućom marketinškom strategijom odrediti ciljno tržište ugostiteljskog poduzeća
-Samostalno upravljati cijenama sukladno složenim i promjenjivim uvjetima okruženja ugostiteljskog poduzeća
-Identificirati i upravljati kanalima distribucije u skladu s trendovima u ugostiteljskoj ponudi
- Uspostaviti sustav praćenja zadovoljstva gostiju ugostiteljskog poduzeća
- Upravljati složenom komunikacijom u ugostiteljskom poduzeću u različitim socijalnim situacijama uz uvažavanje specifičnosti drugih kultura
5.
Upravljanje marketinškim aktivnostima ugostiteljskog poduzeća
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Znati procese na globalnim tržištima te implikacije trendova na ugostiteljsko poduzeće
- Analizirati marketinško okruženje i tržišnu poziciju, identificirati glavne konkurente ugostiteljskog poduzeća terazviti sustav prikupljanja tržišnih podataka za potrebe poslovnog odlučivanja
-Izraditi izvješća o tržišnom poslovanju ugostiteljskog poduzeća
- Znati načine i tehnike promocije i brendiranja ugostiteljskog poduzeća na turističkom tržištu
- Prepoznati konkurentske prednosti ugostiteljskog poduzeća
- Upravljati promocijskim aktivnostima ugostiteljskog poduzeća
6.
Komunikacija i suradnja ugostiteljskog poduzeća s relevantnim dionicima
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Razviti sustav informiranja i komunikacije sa zaposlenicima svih razina ugostiteljskog poduzeća te pravovremeno i primjereno reagirati na probleme u komunikaciji
-Uvažavati specifičnosti drugih kultura i načina razmišljanja (interkulturalna osjetljivost)
7.
Unapređenje kvalitete, razvoj i inoviranje proizvoda i usluga ugostiteljskog poduzeća
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Osmisliti i predložiti inovativne proizvode i usluge ugostiteljskog poduzeća
-Osmisliti i implementirati sustav poticanja kreativnosti i inovativnosti zaposlenika ugostiteljskog poduzeća
- Prepoznati poduzetničke prilike te osmisliti i predložiti nove razvojne projekte ugostiteljskog poduzeća
8.
Ostale kompetencije za cjeloživotno učenje te generičke vještine
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-Primjenjivati načela etičnosti i društveno odgovornog poslovanja u ugostiteljskom poduzeću
- Poticati timski rad u ugostiteljskom poduzeću
- Primjenjivati legislativu i standarde u turizmu i ugostiteljstvu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (16)
1.
Poslovno planiranje u ugostiteljskom poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Preuzeti odgovornost za strateško planiranje i samostalno izraditi strateški poslovni plan ugostiteljskog poduzeća
- Uskladiti poslovni plan ugostiteljskog poduzeća s tržišnim trendovima u svrhu ostvarivanja poslovne izvrsnosti, osigurati implementaciju te pratiti i vrednovati njegovu realizaciju
-Primjenjivati načela etičnosti i društveno odgovornog poslovanja u ugostiteljskom poduzeću
2.
Organizacija rada ugostiteljskog poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Znati i razumjeti funkcioniranje ugostiteljskog poduzeća, pravne posebnosti, standarde i rizike u poslovanju
- Samostalno organizirati poslovanje ugostiteljskog poduzeća
- Upravljati i koordinirati poslovnim aktivnostima u ugostiteljskom poduzeću
- Implementirati sustav upravljanja kvalitetom u ugostiteljskom poduzeću
3.
Vođenje ugostiteljskog poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Voditi poslovne procese uvažavajući specifičnosti menadžmenta ugostiteljskih poduzeća
- Poticati timski rad u ugostiteljskom poduzeću
4.
Upravljanje ljudskim resursima u ugostiteljskom poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Razviti sustav upravljanja ljudskim resursima na temelju pokazatelja, pravnih posebnosti i standarda u turizmu i ugostiteljstvu te temeljem toga predvidjeti buduće potrebe za radnom snagom sukladno poslovnim planovima
-Prepoznati kvalitetne ljudske potencijale i koristiti metode motiviranja te poticati kreativnost i inovativnost zaposlenika ugostiteljskog poduzeća
- Razviti sustav informiranja i komunikacije sa zaposlenicima svih razina ugostiteljskog poduzeća te pravovremeno i primjereno reagirati na probleme u komunikaciji
5.
Upravljanje financijama ugostiteljskog poduzeća i kontroling
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Izraditi i analizirati poslovna izvješća ugostiteljskog poduzeća u cilju ocjene razine izvrsnosti poslovanja
-Kritički interpretirati financijske i računovodstvene pokazatelje poslovanja ugostiteljskog poduzeća
-Koristiti instrumente operativnog i strateškog kontrolinga u funkciji povećanja uspješnosti poslovanja ugostiteljskog poduzeća
6.
Upravljanje imovinom ugostiteljskog poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Odgovorno upravljati imovinom ugostiteljskog poduzeća i identificirati poduzetničke prilike iz okruženja
7.
Upravljanje nabavom u ugostiteljskom poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
-Upravljati nabavom sukladno posebnostima poslovanja ugostiteljskih poduzeća koristeći pregovaračke vještine
- Izraditi plan nabave shodno donesenim poslovnim planovima ugostiteljskoga poduzeća
- Kritički analizirati i ocijeniti realizaciju postavljenog plana nabave u ugostiteljskom poduzeću
8.
Upravljanje prodajom u ugostiteljskom poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Analizirati osobitosti tržišnih segmenata i odgovarajućom marketinškom strategijom odrediti ciljno tržište ugostiteljskog poduzeća
-Samostalno upravljati cijenama sukladno složenim i promjenjivim uvjetima okruženja ugostiteljskog poduzeća
-Identificirati i upravljati kanalima distribucije u skladu s trendovima u ugostiteljskoj ponudi
9.
Upravljanje zadovoljstvom gostiju ugostiteljskog poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Uspostaviti sustav praćenja zadovoljstva gostiju ugostiteljskog poduzeća
- Upravljati složenom komunikacijom u ugostiteljskom poduzeću u različitim socijalnim situacijama uz uvažavanje specifičnosti drugih kultura
10.
Uspostavljanje sustava tržišne inteligencije u ugostiteljskom poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Znati procese na globalnim tržištima te implikacije trendova na ugostiteljsko poduzeće
- Analizirati marketinško okruženje i tržišnu poziciju, identificirati glavne konkurente ugostiteljskog poduzeća terazviti sustav prikupljanja tržišnih podataka za potrebe poslovnog odlučivanja
-Izraditi izvješća o tržišnom poslovanju ugostiteljskog poduzeća
11.
Brendiranje i promocija ugostiteljskog poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Znati načine i tehnike promocije i brendiranja ugostiteljskog poduzeća na turističkom tržištu
- Prepoznati konkurentske prednosti ugostiteljskog poduzeća
- Upravljati promocijskim aktivnostima ugostiteljskog poduzeća
12.
Komuniciranje i suradnja s relevantnim dionicima
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Razviti sustav informiranja, komunikacije i suradnje s dionicima važnim za poslovanje ugostiteljskog poduzeća
-Uvažavati specifičnosti drugih kultura i načina razmišljanja (interkulturalna osjetljivost)
13.
Razvoj novih i/ili inoviranje postojećih proizvoda i usluga u ugostiteljskom poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Osmisliti i predložiti inovativne proizvode i usluge ugostiteljskog poduzeća
-Osmisliti i implementirati sustav poticanja kreativnosti i inovativnosti zaposlenika ugostiteljskog poduzeća
- Prepoznati poduzetničke prilike te osmisliti i predložiti nove razvojne projekte ugostiteljskog poduzeća
14.
Osiguranje zaštite zdravlja zaposlenika i gostiju ugostiteljskog poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Primjenjivati legislativu i standarde u turizmu i ugostiteljstvu
15.
Unapređenje tehnoloških sustava ugostiteljskog poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Unaprjeđivati tehnološke sustave u skladu s načelima održivog razvoja
16.
Upravljanje rizicima poslovanja ugostiteljskog poduzeća
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- Upravljati rizicima poslovanja ugostiteljskog poduzeća
- Kritički ocijeniti utjecaj rizika na poslovanje ugostiteljskog poduzeća
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Menadžer/menadžerica ugostiteljskih poduzeća
Datum upisa
8.3.2022
Vrijedi do
20.12.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje