Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku

Razina HKO
4.2
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4142.13.4 Kontrolor/kontrolorka poštanskog prometa

4142.14.4 Voditelj/voditeljica poštanskog ureda

4212.11.4 PT-šalterski službenik/PT-šalterska službenica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.44.441.4412 Poštari/poštarice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar za poštu i poštansku logistiku/tehničarka za poštu i poštansku logistiku samostalno obavlja poslove povezane s pružanjem usluga u tvrtkama davatelja poštanskih usluga. Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku osposobljen je za prezentiranje roba i usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga, korištenje elektroničkih pomagala u svakodnevnom radu, primjenjivanje operativnih procesa osmišljenih od strane davatelja poštanskih usluga, pružanje bankarskih usluga i usluga osiguranja, uljudno i profesionalno komniciranje s korisnicima i davateljima poštanskih usluga, korištenje alata, radnog pribora i sredstava za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, radom s dnevnom dokumentacijom, primjenjivanje carinskog postupka u dijelu koji se odnosi na prijevoz pošiljaka u međunarodnom prometu, 

Uvjeti rada

Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku je osoba koja samostalno i/ili timski obavlja poslove kao što su: prezentiranje i prodaja roba i usluga javnog davatelja poštanskih usluga (HP - Hrvatska pošta d.d.) te ostalih davatelja poštanskih i
logističkih usluga. Primjenjuje operativne procese poštanskog prometa: prijam, razrada, usmjeravanje, prijenos, priprema za uručenje i uručenje. Provodi operativne procese rada u poštanskom uredu/poslovnici, sortirnici/logističkom centru i izvan njih kod davatelja poštanskih i logističkih usluga. Koristi nova znanja, kompetencije i vještine za rad s novim
uslugama i informacijsko komunikacijskom opremom. U svakodnevnoj komunikaciji koristi pravila poslovne komunikacije. Posao tehničara za poštu i poštansku logistiku zahtijeva visok stupanj usvojenih aktivnosti prodajnih vještina, komunikacijske vještine, visoku financijsku i materijalnu odgovornost.
Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku uglavnom radi u zatvorenom prostoru, prema potrebi na otvorenom, rad se obavlja u smjenama tijekom 24 sata, najčešće radi u dvije dnevne smjene. Radi pri dnevnom i umjetnom svjetlu, radi sa specifičnom informacijsko komunikacijskom opremom i sredstvima za obavljanje usluga poštanskog prometa i logistike, opremom za komunikacijske usluge, financijsko poslovanje i opremom za elektroničke komunikacije. U svom radu Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku najčešće
radi u klimatiziranim prostorima, rjeđe je izložen promjenama temperature i tlaka zraka, noćnom radu kao i radu u neprovjetrenim ili loše provjetrenim prostorijama. Tehničar za
poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku
može biti izložen
bolestima izazvanim radom u sjedećem položaju, radom na računalu, radom sa strankama, radom s novcem i vrijednosnicama i rukovanjem s poštanskim pošiljkama. Potrebno je posebno istaknuti rizik od razbojstva i pljačke kao i rizik distribucije pošiljaka prijevoznim
sredstvima s kojim se Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i
poštansku logistiku
svakodnevno susreće. Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku obavlja financijske transakcije davatelja poštanskih usluga, a
poseban naglasak stavljen je na provođenje mjera sigurnosti i zaštite kao i mjera ekologije i zaštite radnog okoliša te provođenje mjera sigurnosti kod rukovanja gotovim novcem.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje i organizacija poslova u uslužnim jedinicama davatelja poštanskih usluga i jedinicama za preradu pošiljaka
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti i pripremiti adekvatnu količinu sredstava za rad (novca, maloprodajne robe, vrijednosnica, obrazaca...) u skladu s odgovarajućim radnim mjestom u jedinicama poštanske mreže
Naručiti naloprodajnu robu, vrijednosnice i obrasce za potrebe poštanskog ureda
Pripremiti dokumentaciju potrebnu za rad i izvještavanje na odgovarajućem radnom mjestu u jedinicama poštanske mreže
Poznavati postupke kod zaduživanja i razduživanja radnika po radnim mjestima i pravilno ih primjenjivati i pravilno ih izvoditi
Znati osnovna pravila organizacije rada na radnim mjestima u različitim jedinicama poštanske mreže (jedinice za "preradu" pošiljaka i jedinice za pružanje usluga korisnicima)
Izraditi plan potrebnog broja izvršitelja u skladu s očekivanom količinom zahtjeva korisnika ili usluga
Rasporediti izvršitelje prema potrebama posla na dnevnoj bazi
Koordinirati aktivnosti na poslovima pružanja usuge korisnicima i razrade pošiljaka unutar tima i zadanih rokova
Izraditi plan nabave za poštanski ured
2.
Provođenje aktivnosti u procesu obavljanja poštanskih usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati vrste i značajke poštanskih i nepoštanskih usluga (financijske i maloprodajne usluge) koje pruža davatelj poštanskih usluga
Poznavati zakone, propise i akte koji se odnose na prijam poštanskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu
Vladati postupcima u procesu prijama poštanskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu u skladu s vrstom pošiljke i kategorijom korisnika (poslovni/privatni) i pravilno ih izvoditi
Poznavati vrste pošiljaka koje podliježu odlaznom/izvoznom carinskom postupku
Znati pravilno razvrstati pošiljke i formirati zaključke u skladu s aktima koji reguliraju plan otpreme pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu iz jedinica poštanske mreže
Poznavati načine uručenja pošiljaka korisniku i postupke prilikom uručenja ovisno o vrsti pošiljke i kategoriji korisnika
Primjenjivati odredbe o pravilnom pakiranju i zatvaranju zaprimljenih pošiljaka
Pripremiti pošiljke za uručenje (dostava i isporuka) u skladu s vrstom pošiljke i kategorijom primatelja uvažavajući interne procedure i regulativu
Poznavati vrste pošiljaka koje podliježu dolaznom/uvoznom carinskom postupku
Pravilno popuniti odgovarajuće obrasce vezane uz postupak carinjenja
Vladati postupcima uručenja pošiljke primatelju u skladu s vrstom pošiljke i kategorijom primatelja uvažavajući interne procedure i regulativu i ispravno ih izvoditi
Poznavati pristupe kod skladištenja pošiljaka zaprimljenih od korisnika i izabrati primjeren način skladištenja u skladu sa važećim propisima
Vladati postupcima u procesu otpreme pošiljaka i zaključaka u unutarnjem i međunarodnom prometu uvažavajući definirane vremenske okvire i ispravno ih izvoditi
Vladati postupcima u procesu prispjeća pošiljaka i zaključka u unutarnjem i međunarodnom prometu i ispravno ih izvoditi
3.
Provođenje aktivnosti u procesu pružanja financijskih usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuće procedure u procesu pružanja financijske usluge korisnika sukladno uvjetima poslovanja davatelja poštanskih usluga i primjereno vrsti financijske usluge
Primijeniti odredbe važećih zakonskih normi i podzakonskih akata iz područja bakarskog poslovanja, osiguranja i platnog prometa u ponudi davatelja poštanskih usluga
Primjenjivati procedure u postupanju s krivotvorenim novcem
4.
Komuniciranje s korisnicima davatelja usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Informirati korisnike o značajkama usluga koje se nalaze u ponudi davatelja poštanskih usluga
Obrazložiti korisniku osnovne pravne norme i propise relevantne za poštanski promet
Poznavati osnvne tehnike rješvanja sukoba na radnom mjestu davatelja poštanskih usluga
Rješavati problemske situacije razgovorom s korisnicma usluga i relevantnim osobama
Upotrebljavati stručnu terminologiju u komunikaciji s korisnicima
Primijeniti pravila ponašanja i poslovne komunikacije u izravnoj i elektroničkoj komunikaciji s korisnicima davatelja poštanskih usluga
5.
Komuniciranje i suradnja sa suradnicima u obavljanju poštanskih usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Surađivati s uredom carinjenja u postupku utvrđivanja pošiljaka čiji izvoz je zabranjem
Komunicirati s nadležnim službama i institucijama po pravilima poslovnog bontona
Surađivati s carinskom službom kod fizičkog i/ili dokumentarnog pregleda u dolaznom/uvoznom međunarodnom poštanskom prometu pošiljaka
Znati izabrati primjeren način komuniciranja pri rješavanju problema, organizaciji rada i izvođenju poslova
Komunicirati s nadležnim službama i institucijama po pravilima poslovnog bontona
6.
Praćenje i evidentiranje dokumentacije u tehnološkim procesima kod davatelja poštanskih usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidenciju o prodanim proizvodima prema pravilima davatelja poštanskih usluga
Voditi propisanu evidenciju o uručenim pošiljkama
Voditi propisanu evidenciju povezanu s uslugama i radnim mjestom u jedinicama poštanske mreže
Voditi evidenciju o postignutoj kvaliteti poštanskih usluga
Unijeti zahtijevane podatke u odgovarajuće aplikacije i obrasce ovisno o vrsti poštanske pošiljke i kategoriji pošiljatelja
7.
Primjena ICT-a i pribora u obavljanju usluga kod davatelja poštanskih usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati uređaje, aplikacije i pribor za rad primjeren radnom mjestu i/ili vrsti usluge u jedinicama poštanske mreže (jedinice za "preradu" pošiljaka i jedinice za pružanje usluga korisnicima)
Upotrebljvati uređaje, alate, aplikacije i pribor primjerene vrsti financijske usluge
Upotrebljavati uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova pripreme i otpreme pošiljke
Upotrebljavati uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova uručenja pošiljaka primateljima
Poznavati i primjenjivati elektroničke uređaje i aplikacije za kominikaciju s korisnicima i suradnicima
Upotrebljavati uređaje, alate, aplikacije i pribor u postupku zaprimanja pošiljaka od korisnika
8.
Osiguravanje kvalitete poštanskih i nepoštanskih usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Skladištiti prispjele pošiljke u skladu sa svojstvima sadržaja pošiljke i ambalaže
Poznavati i primjenjivati odgovarajuće postupke i procedure u procesu zaprimanja, obrađivanja i rješavanja prigova i žalbi korisnika poštanskih i nepoštanskih usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga
Prikupiti odgovarajuće informacije o statusu pošiljke komunicirajući s odgovarajućim službama i koristeći odgovarajuće aplikacije za praćenje statusa pošiljke
Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete i sustave provjere kvalitete obavljenih poštanskih i nepoštanskih usluga koje se nalaze u ponudi davatelja poštanskih usluga
Pratiti kvalitetu izvedbe prijama, prijenosa i uručenja poštanskih unutarnjih i međunarodnih usluga
Pratiti kvalitetu izvede financijskih usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga
Obavljati odgovarajuće poslove uz korištenje kompjuterske daktilografije
Primjeniti odgovarajuća pravila u procesu rukovanja pošiljkama u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu
9.
Prodaja proizvoda i usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati odgovarajuću poštansku ili nepoštansku uslugu (financijske i maloprodajne usluge) u ponudi davatelja usluga, u skladu sa zahtjevima korisnika i uvjetima poslovanja davatelja poštanskih usluga
Prepoznati zahtjeve korisnika vezane uz bankarske proizvode i usluge u ponudi u poštanskim uredima/poslovnicama davatelja poštanskih usluga
Odrediti cijenu i izvesti naplatu za obavljenu financijsku uslugu u skladu s važećim propisima
Ponuditi korisniku proizvode iz asortimana koji je u funkciji osnovne usluge (vrijednosnice, omotnice, čestitke, razglednice itd.)
Prezentirati korisniku značajke ostalih proizvoda koji se nalaze u ponudi davatelja poštanskih usluga
Prezentirati korisniku značajke ostalih usluga (telekomunikacijskih) koje se nalaze u ponudi davatelja usluga
Izračunati cijenu maloprodajne usluge i izvesti naplatu za obavljenu i/ili ugovorenu uslugu
Zaključiti ugovor s korisnikom za uslugu iz skupa ostalih usluga
Poznavati vrste i strukturu troškova za usluge u ponudi davatelja usluga
Odrediti cijenu i izvršiti naplatu za uručene pošiljke koje podliježu naplati usluge primatelju
Odrediti cijenu i izvesti naplatu za svaku obavljenu poštansku uslugu u unutarnjem i međunarodnom prometu u skladu s važećim propisima
10.
Primjenjivanje standarda zaštite na radu kod davatelja poštanskih usluga
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi mjere zaštite pri rukovanju gotovim novcem na radnim mjestima u jedinicama poštanske mreže i izvan njih
Poznavati propise o sigurnosti i zaštiti na radu primjerene radnim mjestima davatelja poštanskih usluga
Primjenjivati mjere zaštite na radu primjerene radnom mjestu u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
Koristiti sredstva zaštite na radu primjerene radnom mjestu davatelja poštanskih usluga
Obavljati poslove u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja
Obavljati poslove u skladu s propisima o očuvanju okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Prezentiranje usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati vrste i značajke poštanskih i nepoštanskih usluga (financijske i maloprodajne usluge) koje pruža davatelj poštanskih usluga
Informirati korisnike o značajkama usluga koje se nalaze u ponudi davatelja poštanskih usluga
Obrazložiti korisniku osnovne pravne norme i propise relevantne za poštanski promet
Odabrati odgovarajuću poštansku ili nepoštansku uslugu (financijske i maloprodajne usluge) u ponudi davatelja usluga, u skladu sa zahtjevima korisnika i uvjetima poslovanja davatelja poštanskih usluga
Poznavati vrste i strukturu troškova za usluge u ponudi davatelja usluga
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odrediti i pripremiti adekvatnu količinu sredstava za rad (novca, maloprodajne robe, vrijednosnica, obrazaca...) u skladu s odgovarajućim radnim mjestom u jedinicama poštanske mreže
Pripremiti dokumentaciju potrebnu za rad i izvještavanje na odgovarajućem radnom mjestu u jedinicama poštanske mreže
Poznavati postupke kod zaduživanja i razduživanja radnika po radnim mjestima i pravilno ih primjenjivati i pravilno ih izvoditi
Znati osnovna pravila organizacije rada na radnim mjestima u različitim jedinicama poštanske mreže (jedinice za "preradu" pošiljaka i jedinice za pružanje usluga korisnicima)
Poznavati uređaje, aplikacije i pribor za rad primjeren radnom mjestu i/ili vrsti usluge u jedinicama poštanske mreže (jedinice za "preradu" pošiljaka i jedinice za pružanje usluga korisnicima)
3.
Planiranje potrebnog broja izvršitelja na dnevnoj bazi
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izraditi plan potrebnog broja izvršitelja u skladu s očekivanom količinom zahtjeva korisnika ili usluga
Rasporediti izvršitelje prema potrebama posla na dnevnoj bazi
Koordinirati aktivnosti na poslovima pružanja usuge korisnicima i razrade pošiljaka unutar tima i zadanih rokova
4.
Planiranje nabave
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Naručiti naloprodajnu robu, vrijednosnice i obrasce za potrebe poštanskog ureda
Izraditi plan nabave za poštanski ured
5.
Zaprimanje pošiljaka od korisnika usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati zakone, propise i akte koji se odnose na prijam poštanskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu
Vladati postupcima u procesu prijama poštanskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu u skladu s vrstom pošiljke i kategorijom korisnika (poslovni/privatni) i pravilno ih izvoditi
Poznavati vrste pošiljaka koje podliježu odlaznom/izvoznom carinskom postupku
Primjenjivati odredbe o pravilnom pakiranju i zatvaranju zaprimljenih pošiljaka
Poznavati pristupe kod skladištenja pošiljaka zaprimljenih od korisnika i izabrati primjeren način skladištenja u skladu sa važećim propisima
Surađivati s uredom carinjenja u postupku utvrđivanja pošiljaka čiji izvoz je zabranjem
Unijeti zahtijevane podatke u odgovarajuće aplikacije i obrasce ovisno o vrsti poštanske pošiljke i kategoriji pošiljatelja
Upotrebljavati uređaje, alate, aplikacije i pribor u postupku zaprimanja pošiljaka od korisnika
Primjeniti odgovarajuća pravila u procesu rukovanja pošiljkama u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu
Odrediti cijenu i izvesti naplatu za svaku obavljenu poštansku uslugu u unutarnjem i međunarodnom prometu u skladu s važećim propisima
6.
Pružanje financijskih usluga u jedinicama poštanske mreže za pružanje usluga korisnicima
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuće procedure u procesu pružanja financijske usluge korisnika sukladno uvjetima poslovanja davatelja poštanskih usluga i primjereno vrsti financijske usluge
Primijeniti odredbe važećih zakonskih normi i podzakonskih akata iz područja bakarskog poslovanja, osiguranja i platnog prometa u ponudi davatelja poštanskih usluga
Primjenjivati procedure u postupanju s krivotvorenim novcem
Upotrebljvati uređaje, alate, aplikacije i pribor primjerene vrsti financijske usluge
Prepoznati zahtjeve korisnika vezane uz bankarske proizvode i usluge u ponudi u poštanskim uredima/poslovnicama davatelja poštanskih usluga
Odrediti cijenu i izvesti naplatu za obavljenu financijsku uslugu u skladu s važećim propisima
Provoditi mjere zaštite pri rukovanju gotovim novcem na radnim mjestima u jedinicama poštanske mreže i izvan njih
7.
Prodaja proizvoda iz asortimana osnovnih usluga i ostalih proizvoda i usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi evidenciju o prodanim proizvodima prema pravilima davatelja poštanskih usluga
Ponuditi korisniku proizvode iz asortimana koji je u funkciji osnovne usluge (vrijednosnice, omotnice, čestitke, razglednice itd.)
Prezentirati korisniku značajke ostalih proizvoda koji se nalaze u ponudi davatelja poštanskih usluga
Prezentirati korisniku značajke ostalih usluga (telekomunikacijskih) koje se nalaze u ponudi davatelja usluga
Izračunati cijenu maloprodajne usluge i izvesti naplatu za obavljenu i/ili ugovorenu uslugu
Zaključiti ugovor s korisnikom za uslugu iz skupa ostalih usluga
8.
Pripremanje pošiljaka u otpremi i prispjeću
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati pravilno razvrstati pošiljke i formirati zaključke u skladu s aktima koji reguliraju plan otpreme pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu iz jedinica poštanske mreže
Poznavati načine uručenja pošiljaka korisniku i postupke prilikom uručenja ovisno o vrsti pošiljke i kategoriji korisnika
Pripremiti pošiljke za uručenje (dostava i isporuka) u skladu s vrstom pošiljke i kategorijom primatelja uvažavajući interne procedure i regulativu
Poznavati vrste pošiljaka koje podliježu dolaznom/uvoznom carinskom postupku
Pravilno popuniti odgovarajuće obrasce vezane uz postupak carinjenja
Vladati postupcima u procesu otpreme pošiljaka i zaključaka u unutarnjem i međunarodnom prometu uvažavajući definirane vremenske okvire i ispravno ih izvoditi
Vladati postupcima u procesu prispjeća pošiljaka i zaključka u unutarnjem i međunarodnom prometu i ispravno ih izvoditi
Surađivati s carinskom službom kod fizičkog i/ili dokumentarnog pregleda u dolaznom/uvoznom međunarodnom poštanskom prometu pošiljaka
Upotrebljavati uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova pripreme i otpreme pošiljke
Skladištiti prispjele pošiljke u skladu sa svojstvima sadržaja pošiljke i ambalaže
9.
Uručivanje (isporuka i dostava) pošiljaka primatelju
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Vladati postupcima uručenja pošiljke primatelju u skladu s vrstom pošiljke i kategorijom primatelja uvažavajući interne procedure i regulativu i ispravno ih izvoditi
Voditi propisanu evidenciju o uručenim pošiljkama
Upotrebljavati uređaje, alate, aplikacije i pribor u obavljanju poslova uručenja pošiljaka primateljima
Odrediti cijenu i izvršiti naplatu za uručene pošiljke koje podliježu naplati usluge primatelju
10.
Rješavanje reklamacija korisnika
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati osnvne tehnike rješvanja sukoba na radnom mjestu davatelja poštanskih usluga
Rješavati problemske situacije razgovorom s korisnicma usluga i relevantnim osobama
Poznavati i primjenjivati odgovarajuće postupke i procedure u procesu zaprimanja, obrađivanja i rješavanja prigova i žalbi korisnika poštanskih i nepoštanskih usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga
Prikupiti odgovarajuće informacije o statusu pošiljke komunicirajući s odgovarajućim službama i koristeći odgovarajuće aplikacije za praćenje statusa pošiljke
11.
Komuniciranje s korisnicima i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Upotrebljavati stručnu terminologiju u komunikaciji s korisnicima
Primijeniti pravila ponašanja i poslovne komunikacije u izravnoj i elektroničkoj komunikaciji s korisnicima davatelja poštanskih usluga
Znati izabrati primjeren način komuniciranja pri rješavanju problema, organizaciji rada i izvođenju poslova
Komunicirati s nadležnim službama i institucijama po pravilima poslovnog bontona
Poznavati i primjenjivati elektroničke uređaje i aplikacije za kominikaciju s korisnicima i suradnicima
12.
Osiguravanje kvalitete i odgovaranje za kvalitetu pružene usluge i posla
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Voditi propisanu evidenciju povezanu s uslugama i radnim mjestom u jedinicama poštanske mreže
Voditi evidenciju o postignutoj kvaliteti poštanskih usluga
Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete i sustave provjere kvalitete obavljenih poštanskih i nepoštanskih usluga koje se nalaze u ponudi davatelja poštanskih usluga
Pratiti kvalitetu izvedbe prijama, prijenosa i uručenja poštanskih unutarnjih i međunarodnih usluga
Pratiti kvalitetu izvede financijskih usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga
Obavljati odgovarajuće poslove uz korištenje kompjuterske daktilografije
13.
Obavljanje poslova u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati propise o sigurnosti i zaštiti na radu primjerene radnim mjestima davatelja poštanskih usluga
Primjenjivati mjere zaštite na radu primjerene radnom mjestu u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
Koristiti sredstva zaštite na radu primjerene radnom mjestu davatelja poštanskih usluga
Obavljati poslove u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja
Obavljati poslove u skladu s propisima o očuvanju okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku
Datum upisa
11.11.2019
Vrijedi do
21.10.2021
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća