Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Doktor veterinarske medicine

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Veterinarska medicina
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

1229.32.0 Ravnatelj/ravnateljica poslovanja veterinarske ustanove

1319.41.0 Direktor/direktorica malog veterinarskog društva

2223.11.7 Veterinar/veterinarka

2223.12.7 Veterinar/veterinarka kućnih ljubimaca

2223.21.8 Istraživač/istraživačica veterine

2223.22.9 Samostalni istraživač/samostalna istraživačica veterine

2313.13.7 Predavač/predavačica veterine

2313.23.8 Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica veterine

2313.33.9 Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica veterine

2323.15.7 Profesor/profesorica veterinarskih predmeta

2472.28.7 Veterinarski inspektor/veterinarska inspektorica

3340.87.6 Strukovni učitelj/strukovna učiteljica veterinarstva

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.22.225 Veterinari/veterinarke

2.22.225.2250 Veterinari/veterinarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Doktor/doktorica veterinarske medicine je osoba koja samostalno obavlja poslove kao što su:

zaštita zdravlja i liječenje životinja; rješavanje problema s područja veterinarskog javnog zdravstva; zaštita čovjekova okoliša; terenska, klinička i laboratorijska dijagnostika; preventiva i suzbijanje zaraznih bolesti i zoonoza; projektiranje i sudjelovanje u izradi programa za razvijanje i unapređivanje djelatnosti u stočarstvu te proizvodnji namirnica animalnog podrijetla; razvijanje svih oblika zaštite životinja i okoliša te njegovanje etikete i humanog odnosa prema životinjama.

Sukladno Dopunskoj ispravi i pravnim aktima, završetkom integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga studija Veterinarska medicina, doktori veterinarske medicine stječu sljedeće kompetencije, znanja i vještine:

(a) Poznavanje i razumijevanje

 • znanosti na kojoj se temelje aktivnosti veterinarske medicine;
 • strukture i funkcije zdravlja te reprodukcije životinja;
 • suvremenih postupaka u molekularnoj dijagnostici bolesti;
 • uzroka, prirode, tijeka, učinaka, dijagnoze, liječenja i suzbijanja bolesti životinja, uključujući posebno znanje o zaraznim bolestima i zoonozama;
 • ključnih aspekata i koncepata preventivne veterinarske medicine koja uključuje odabir i uzgoj zdravih i otpornih životinja u proizvodnji, definiranje higijenskih uvjeta smještaja i držanja životinja, prepoznavanje pojedinih oblika vladanja i praćenje osnovnih pokazatelja dobrobiti životinja;
 • izrade plana gospodarenja, tehnologije uzgoja i selekcijskog rada te postupaka s divljači nakon odstrela;
 • biologije i osnova uzgoja akvatičnih organizama i korisnih kukaca, te postupaka sa svrhom očuvanja njihova zdravlja
 • higijene i tehnologije uključene u proizvodnju, izradu i stavljanje u promet prehrambenih proizvoda animalnog podrijetla koji su namijenjenih za prehranu ljudi;
 • zakona, propisa i drugih administrativnih odredbi koje se odnose na veterinarstvo, stočarstvo, lovstvo, hranu te zaštitu životinja i okoliša;

(b) Primjena i analiza

 • liječenje životinja, obavljanje osnovnih kirurških zahvata i drugih kliničkih postupaka na životinjama;
 • sposobnost povezivanja tehnologije proizvodnje, sastava i higijene hrane za životinje s njihovim zdravljem, predlaganje plana hranidbe životinja u pojedinim fiziološkim i bolesnim stanjima te proizvodnim razdobljima
 • sposobnost odabira odgovarajućih analitičkih metoda u veterinarskoj laboratorijskoj dijagnostici
 • sposobnost primjene stečenih znanja o zaštiti životinja u pogledu veterinarske zaštite okoliša tijekom obavljanja veterinarskih djelatnosti

(c) Istraživanje

 • sposobnost pretraživanja literature, baza podataka i drugih izvora informacija;
 • sposobnost osmišljavanja i provođenja pokusa na području veterinarske medicine, sposobnost prikazivanja i interpretacije rezultata te donošenje zaključaka;
 • sposobnost korištenja odgovarajuće laboratorijske opreme i kritička analiza dobivenih laboratorijskih rezultata

(d) Praktične vještine

 • primjereno kliničko i drugo praktično iskustvo pod odgovarajućim nadzorom;
 • odabir i primjena odgovarajućih znanstvenih načela, metoda i dijagnostičkih pomagala u animalnoj proizvodnji i biotehnologiji, veterinarskom javnom zdravstvu te pretkliničkoj i kliničkoj veterinarskoj medicini;
 • sposobnost objedinjavanje teorijskih znanja i praktičnih vještina u rješavanju stručne problematike u području veterinarske medicine;
 • razumijevanje primijenjenih tehnika i dijagnostičkih postupaka u veterinarskoj medicini

(e) Komplementarne vještine

 • sposobnost učinkovitog samostalnog kao i timskog djelovanja, te predstavljanja rezultata rada usmenim i pisanim putem;
 • svijest o zdravstvenim, sigurnosnim i zakonskim pitanjima, te odgovornostima veterinarske djelatnosti, o društvenome i okolišnome kontekstu veterinarskih rješenja te poštivanju i provođenju profesionalne etike, odgovornosti i normi u veterinarstvu;
 • veterinarsko-stočarsko savjetovanje;
 • potreba i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje
Uvjeti rada

Doktor/doktorica veterinarske medicine obavlja posao u različitim veterinarskim organizacijama (ambulante, stanice, klinike, bolnice - rad sa velikim, malim, divljim, egzotičnim  i drugim vrstama životinja), farmama za uzgoj i proizvodnju različitih vrsta životinja, klaonicama, prehrambenoj industriji, proizvodnji hrane za životinje, zoološkim vrtovima, laboratorijima, administrativnim službama, inspektoratu, itd.

Tijekom rada doktor/doktorica veterinarske medicine često su izloženi slijedećim uvjetima (preuzeto iz rezultata Anketa poslodavaca i zaposlenika):

 • Rad u uvjetima visokih/niskih temperatura i vlažnosti, terenski rad, rad u smjenama
 • Djelovanje radnog okoliša (rad s opasnim kemikalijama i oštrim predmetima, rad sa zaraznim materijalom (različitim patogenim mikroorganizmima), rad u neprikladnim klimatskim uvjetima (neugodni mirisi, čestice u zraku)
 • Rad pod umjetnom rasvjetom i pod lošim osvjetljenjem, izloženost zračenju (RTG, CT)
 • Rad sa opasnim (velikim) životinjama, opasnosti od udaraca, ozljeda, padova
 • Nepovoljni položaji tijela (dugotrajno sjedenje, dugotrajni koordiniran rad ruku i nogu, učestalo sagibanje, rad u savijenom položaju)
Skupovi kompetencija (7)
1.
Primjereno poznavanje strukture, ponašanja i fizioloških potreba životinja te vještine i kompetencije potrebne za njihov uzgoj, prehranu, dobrobit, reprodukciju i higijenu općenito
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Veterinarska medicina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dobiti točne i relevantne podatke o pojedinoj životinji ili skupini životinja i njihovom okruženju
Procijeniti fizičko stanje, dobrobit i prehrambeni status životinje ili skupine životinja i savjetovati vlasnika o načelima uzgoja i ishrane
Poznavati tehnologiju proizvodnje, nutritivne vrijednosti i higijensku ispravnost pojedinih sastojaka hrane za životinje
Poznavati dnevne potrebe, osobitosti hranidbe i nedostatke u hrani različitih vrsta životinja
Znati kritički pregledati i procijeniti literaturu i druge izvore informacija
Osmisliti i provesti pokus na području veterinarske medicine, prikazati i interpretirati rezultate te donijeti zaključke
2.
Kliničke, epidemiološke i analitičke vještine i kompetencije potrebne za prevenciju, dijagnostiku i liječenje bolesti životinja, uključujući anesteziju, aseptične operacije i bezbolnu smrt
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Veterinarska medicina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi odgovarajuće planove liječenja i upravljati liječenjem u interesu pacijenata s obzirom na raspoložive resurse.
Sposobnost cjeloživotnog učenja i predanosti učenju i profesionalnom razvoju (uključuje bilježenje i razmišljanje o stručnom iskustvu i poduzimanje mjera za poboljšanje vještina i kompetentnosti
Učinkovito komunicirati s vlasnicima, javnošću, kolegama i odgovornim tijelima koristeći jezik primjeren sugovorniku i uz puno poštivanje povjerljivosti i privatnosti.
Procijeniti i upravljati bolom (pain management).
Sigurno izvršiti sedaciju životinje te opću i regionalnu anesteziju; provoditi kemijske metode obuzdavanja.
Ispravno izvršiti aseptičku operaciju.
Razumjeti doprinos koji slikovne i druge dijagnostičke tehnike mogu dati u postizanju dijagnoze. Koristiti osnovnu opremu za snimanje i izvršiti pregled koji je primjeren slučaju, u skladu s dobrom zdravstvenom i sigurnosnom praksom i važećim propisima
Pomoći svim vrstama životinja u hitnim slučajevima i pružiti im prvu pomoć
Obaviti kompletan klinički pregled i pokazati sposobnost kliničkog odlučivanja
Poznavati principe dijagnostičkih testova u svrhu tumačenja rezultata ispitivanja i razumijevanja ograničenja dobivenih rezultata
Koristiti dostupne i relevantne informacije iz znanstvene i stručne literature za uvođenje novih metoda i postupaka u praktični rad
3.
Primjereno znanje, vještine i kompetencije za preventivnu medicinu, uključujući kompetencije koje se odnose na upite i izdavanje potvrda
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Veterinarska medicina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno primijeniti načela biosigurnosti
Pokazati sposobnost suočavanja s nepotpunim informacijama, rješavanja nepredviđenih okolnosti i prilagodbe promjenama
Pripremiti točne zapise i izvješća o kliničkom slučaju kad je to potrebno, u obliku zadovoljavajućem za kolege i razumljive od strane javnosti
Predlagati i provoditi odgovarajuće mjere dezinfekcije i kontrole štetnih kukaca i glodavaca u cilju očuvanja zdravstvenog stanja životinja i ljudi
Jasno komunicirati i surađivati s referalnim i dijagnostičkim službama, te odgovornim tijelima, uključujući osiguravanje odgovarajućih podataka i rezultata
Učinkovito samostalno kao i timski djelovati, te predstaviti rezultate rada usmenim i pisanim putem
4.
Kliničke, epidemiološke i analitičke vještine i kompetencije potrebne za prevenciju, dijagnostiku i liječenje bolesti prenosivih na ljude
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Veterinarska medicina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti svoje profesionalne sposobnosti kako bi doprinijeli unapređenju veterinarske struke i koncepta Jednog zdravlja, kako bi se poboljšalo zdravlje i dobrobit životinja, kvaliteta skrbi o životinjama i veterinarsko javno zdravstvo
Savjetovati i provoditi programe prevencije i iskorjenjivanja bolesti koji odgovaraju vrsti životinja i u skladu su sa prihvaćenim standardima zdravlja i dobrobiti životinja te javnozdravstvenim standardima
Promicati, nadgledati i održavati zdravlje i sigurnost životinja i ljudi; pokazati znanje o sustavu kvalitete; primijeniti načela upravljanja rizikom u svom stručnom radu
Prepoznati sumnjive znakove bolesti koje se prijavljuju po zakonu i/ili zoonoza i poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i obavještavanje nadležnih tijela
Odabrati, prikupiti, čuvati i transportirati uzete uzorke, te odabrati odgovarajuće dijagnostičke testove
Provoditi sustavni post-mortem pregled, bilježiti zamijećeno, uzorkovati tkiva, čuvati ih i transportirati
Poznavati mjere za suzbijanje, iskorijenjivanje i prevenciju zaraznih bolesti (i onih koje se ne suzbijaju po zakonu) i zoonoza
5.
Primjereno poznavanje higijene i tehnologije za proizvodnju, izradu i stavljanje na tržište hrane za životinje ili hrane životinjskog porijekla namijenjene prehrani ljudi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Veterinarska medicina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Učinkovito raditi kao član multidisciplinarnog tima u pružanju usluga.
Provoditi inspekciju hrane i hrane za životinje, uključujući post mortem inspekciju životinja za proizvodnju hrane i inspekciju u području prehrambene tehnologije
Provoditi ante-mortem inspekciju životinja namijenjenih prehrambenom lancu, uključujući obraćanje pažnje na dobrobit životinja; utvrditi uvjete koji utječu na kvalitetu i sigurnost proizvoda životinjskog podrijetla kako bi se isključile one životinje čije zdravstveno stanje znači da su njihovi proizvodi neprikladni za prehrambeni lanac
6.
Znanje, vještine i kompetencije potrebne za odgovornu i razumnu upotrebu veterinarskih lijekova radi liječenja životinja te osiguravanja sigurnosti prehrambenog lanca i zaštite okoliša
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Veterinarska medicina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pristupiti odgovarajućim izvorima podataka o licenciranim lijekovima
Prijaviti sumnjive nuspojave odgovarajućim tijelima
Pravilno i odgovorno propisivati i izdavati lijekove u skladu sa zakonodavstvom i najnovijim smjernicama.
Samostalno procijeniti rezultate dijagnostičkih postupaka te preporučiti i provesti liječenje i imunoprofilaksu
7.
Primjereno poznavanje znanosti na kojoj se temelje djelatnosti veterinara i prava Unije koje se odnose na te djelatnosti
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Veterinarska medicina
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razumjeti ekonomski, zakonodavni i emocionalni kontekst u kojem djeluje doktor veterinarske medicine
Osigurati i zbrinuti pacijente na sigurnom, poštujući vrste životinja i poučavati druge u pomaganju veterinaru.
Sudjelovanje u procesima samovrednovanja i vrednovanja među kolegama kako bi poboljšali svakodnevne radne procese
Razumjeti etičke i zakonske odgovornosti veterinara u odnosu na pacijente, vlasnike, društvo i okoliš
Pokazati znanje o organizaciji, upravljanju i zakonodavstvu vezanim uz poslovanje u području veterinarske medicine i prava iz radnog odnosa
Razumjeti i primijeniti načela i prakse temeljene na dokazima iz područja veterinarske medicine
Poznavati zdravstvena, sigurnosna i zakonska pitanjima, te odgovornosti veterinarske djelatnosti o društvenome i okolišnome kontekstu veterinarskih rješenja te poštivanju i provođenju profesionalne etike, odgovornosti i normi u veterinarstvu i javnom zdravstvu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (16)
1.
Planiranje i organizacija dnevnih zadataka temeljem prioriteta
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Dobiti točne i relevantne podatke o pojedinoj životinji ili skupini životinja i njihovom okruženju
Izraditi odgovarajuće planove liječenja i upravljati liječenjem u interesu pacijenata s obzirom na raspoložive resurse.
Razumjeti ekonomski, zakonodavni i emocionalni kontekst u kojem djeluje doktor veterinarske medicine
2.
Priprema i provjera radnog mjesta i opreme
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Učinkovito raditi kao član multidisciplinarnog tima u pružanju usluga.
Osigurati i zbrinuti pacijente na sigurnom, poštujući vrste životinja i poučavati druge u pomaganju veterinaru.
3.
Postavljanje dijagnoze, preventiva, suzbijanje bolesti i postupci liječenja životinja
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Procijeniti i upravljati bolom (pain management).
Sigurno izvršiti sedaciju životinje te opću i regionalnu anesteziju; provoditi kemijske metode obuzdavanja.
Ispravno izvršiti aseptičku operaciju.
Razumjeti doprinos koji slikovne i druge dijagnostičke tehnike mogu dati u postizanju dijagnoze. Koristiti osnovnu opremu za snimanje i izvršiti pregled koji je primjeren slučaju, u skladu s dobrom zdravstvenom i sigurnosnom praksom i važećim propisima
Pomoći svim vrstama životinja u hitnim slučajevima i pružiti im prvu pomoć
Obaviti kompletan klinički pregled i pokazati sposobnost kliničkog odlučivanja
Pravilno i odgovorno propisivati i izdavati lijekove u skladu sa zakonodavstvom i najnovijim smjernicama.
Samostalno procijeniti rezultate dijagnostičkih postupaka te preporučiti i provesti liječenje i imunoprofilaksu
Razumjeti i primijeniti načela i prakse temeljene na dokazima iz područja veterinarske medicine
4.
Praćenje i nadzor tehnoloških procesa proizvodnje i konzerviranja hrane životinjskog podrijetla namijenjene za prehranu ljudi
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Provoditi inspekciju hrane i hrane za životinje, uključujući post mortem inspekciju životinja za proizvodnju hrane i inspekciju u području prehrambene tehnologije
Provoditi ante-mortem inspekciju životinja namijenjenih prehrambenom lancu, uključujući obraćanje pažnje na dobrobit životinja; utvrditi uvjete koji utječu na kvalitetu i sigurnost proizvoda životinjskog podrijetla kako bi se isključile one životinje čije zdravstveno stanje znači da su njihovi proizvodi neprikladni za prehrambeni lanac
5.
Praćenje i nadzor tehnoloških procesa proizvodnje hrane za životinje
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Procijeniti fizičko stanje, dobrobit i prehrambeni status životinje ili skupine životinja i savjetovati vlasnika o načelima uzgoja i ishrane
Poznavati tehnologiju proizvodnje, nutritivne vrijednosti i higijensku ispravnost pojedinih sastojaka hrane za životinje
Poznavati dnevne potrebe, osobitosti hranidbe i nedostatke u hrani različitih vrsta životinja
6.
Obavljanje DDD
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Predlagati i provoditi odgovarajuće mjere dezinfekcije i kontrole štetnih kukaca i glodavaca u cilju očuvanja zdravstvenog stanja životinja i ljudi
7.
Provođenje procedura u laboratoriju
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Poznavati principe dijagnostičkih testova u svrhu tumačenja rezultata ispitivanja i razumijevanja ograničenja dobivenih rezultata
Odabrati, prikupiti, čuvati i transportirati uzete uzorke, te odabrati odgovarajuće dijagnostičke testove
8.
Znanstveno-istraživački rad
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Znati kritički pregledati i procijeniti literaturu i druge izvore informacija
Osmisliti i provesti pokus na području veterinarske medicine, prikazati i interpretirati rezultate te donijeti zaključke
9.
Obavljanje stručno-upravnih poslova u veterinarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Prepoznati sumnjive znakove bolesti koje se prijavljuju po zakonu i/ili zoonoza i poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i obavještavanje nadležnih tijela
Provoditi sustavni post-mortem pregled, bilježiti zamijećeno, uzorkovati tkiva, čuvati ih i transportirati
Poznavati mjere za suzbijanje, iskorijenjivanje i prevenciju zaraznih bolesti (i onih koje se ne suzbijaju po zakonu) i zoonoza
Pristupiti odgovarajućim izvorima podataka o licenciranim lijekovima
Prijaviti sumnjive nuspojave odgovarajućim tijelima
Pokazati znanje o organizaciji, upravljanju i zakonodavstvu vezanim uz poslovanje u području veterinarske medicine i prava iz radnog odnosa
10.
Vođenje propisane potrebne dokumentacije (Unos podataka u propisane računalne sustave; Priprema i izdavanje računa za usluge)
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Pripremiti točne zapise i izvješća o kliničkom slučaju kad je to potrebno, u obliku zadovoljavajućem za kolege i razumljive od strane javnosti
Jasno komunicirati i surađivati s referalnim i dijagnostičkim službama, te odgovornim tijelima, uključujući osiguravanje odgovarajućih podataka i rezultata
11.
Sudjelovanje u promidžbenim poslovima
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Učinkovito samostalno kao i timski djelovati, te predstaviti rezultate rada usmenim i pisanim putem
Poznavati zdravstvena, sigurnosna i zakonska pitanjima, te odgovornosti veterinarske djelatnosti o društvenome i okolišnome kontekstu veterinarskih rješenja te poštivanju i provođenju profesionalne etike, odgovornosti i normi u veterinarstvu i javnom zdravstvu
12.
Komunikacija i suradnja sa strankama (Usmena i pismena komunikacija s ovlaštenim laboratorijima i drugim institucijama; Ostale komunikacije uz korištenje napredne tehnologije)
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Učinkovito komunicirati s vlasnicima, javnošću, kolegama i odgovornim tijelima koristeći jezik primjeren sugovorniku i uz puno poštivanje povjerljivosti i privatnosti.
13.
Uvođenje novih metoda i postupaka
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Koristiti dostupne i relevantne informacije iz znanstvene i stručne literature za uvođenje novih metoda i postupaka u praktični rad
Pokazati sposobnost suočavanja s nepotpunim informacijama, rješavanja nepredviđenih okolnosti i prilagodbe promjenama
14.
Primjena standarda kvalitete u stručnom radu, nadzor nad stručnim radom i kontrola sustava kvalitete
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Promicati, nadgledati i održavati zdravlje i sigurnost životinja i ljudi; pokazati znanje o sustavu kvalitete; primijeniti načela upravljanja rizikom u svom stručnom radu
15.
Zaštita zdravlja ljudi i životinja, suzbijanje zoonoza; očuvanje okoliša, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Pravilno primijeniti načela biosigurnosti
Koristiti svoje profesionalne sposobnosti kako bi doprinijeli unapređenju veterinarske struke i koncepta Jednog zdravlja, kako bi se poboljšalo zdravlje i dobrobit životinja, kvaliteta skrbi o životinjama i veterinarsko javno zdravstvo
Savjetovati i provoditi programe prevencije i iskorjenjivanja bolesti koji odgovaraju vrsti životinja i u skladu su sa prihvaćenim standardima zdravlja i dobrobiti životinja te javnozdravstvenim standardima
Razumjeti etičke i zakonske odgovornosti veterinara u odnosu na pacijente, vlasnike, društvo i okoliš
16.
Edukacija i znanstveno-stručno usavršavanje
Datum evidencije u Registar HKO
17.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veterinarski fakultet
Kompetencije
Sposobnost cjeloživotnog učenja i predanosti učenju i profesionalnom razvoju (uključuje bilježenje i razmišljanje o stručnom iskustvu i poduzimanje mjera za poboljšanje vještina i kompetentnosti
Sudjelovanje u procesima samovrednovanja i vrednovanja među kolegama kako bi poboljšali svakodnevne radne procese
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Doktor veterinarske medicine
Datum upisa
17.2.2022
Vrijedi do
9.6.2028
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje