Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Knjigovođa/Knjigovotkinja

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4121.18.4 Knjigovođa/knjigovotkinja

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Knjigovođe/knjigovotkinje i srodni uredski službenici prikupljaju, sabiru i izračunavaju računovodstvene, knjigovodstvene, statističke, financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa. Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva, računovodstva i obračunima; izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje; obračunavanje i isplatu plaće; rukovanje gotovinom; prikupljanje, sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka. Mogu uključivati i nadgledanje  ostalih suradnika. Računovodstveni i knjigovodstveni službenici/službenice obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima i sastavljaju financijske izvještaje. Ti poslovi uključuju: knjiženje u knjigovodstvu, izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija, obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova, jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa, izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda, obračun plaća, srodne poslove, nadgledanje  ostalih suradnika. Da bi radnik dobro obavljao navedene poslove, treba imati sljedeće „meke“ (soft) kompetencije: točnost i usmjerenost na detalje i brojke; ažurnost i brzinu; organizacijske sposobnosti i sposobnost određivanja prioriteta, sistematičnost.

Uvjeti rada

Knjigovođa/knjigovotkinja radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnoga svjetla, koristi računalo, telefon, mobitel i kopirni uređaj, uređaj za elektroničko arhiviranje, brojač novca i uređaj za skeniranje novčanica te mobilni POS uređaj. Knjigovođa/knjigovotkinja radi sa strankama u uredu, ali i sa strankama na drugim lokacijama, stoga je potrebna fleksibilnost u radu. Tijekom rada na poslovima knjigovođe/knjigovotkinje mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom, glavoboljama, posljedicama stresa te mogućnost nastanka ozljeda uzrokovanih terenskim radom.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Pripremanje i organiziranje računovodstvenih poslova
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poštivati standarde u organiziranju pravilnog, stručnog i pravovremenog izvršavanja smjernica i radnih postupaka
poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera
pravilno rukovati opremom u skladu s važećim standardima i obavještavati nadređene o kvaru na opremi i o potrebi nabave nove opreme
koristiti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu i suradnji
osiguravati i evidentirati poštivanje mjera sigurnosti na radu pri provođenju operativnih i drugih poslova te pri interakciji sa strankama, klijentima, kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima
osiguravati i nadzirati održavanje uredske opreme i prostora koji se koriste za interne radne procese, odnosno za interakciju sa strankama, klijentima, kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima
sudjelovati u pripremi plana operativnih poslova/zadataka s rokovima
proučiti temeljne poslovne podatke i osnovne statistike za svakog novog klijenta
definirati i ugovoriti načine suradnje i komunikacije, rokove, obveze i ovlasti zainteresiranih strana za svakog novog klijenta
primijeniti procedure upravnog postupaka u rješavanju upravnih predmeta
pratiti promjene relevantnih propisa te implementirati ih u rad
predlagati poboljšanja i ubrzanja rada i procesa
ažurirati poslovne promjene u skladu s vremenom nastale promjene
odrediti prioritete u organizaciji u svrhu podizanja standarda u poslovanju
2.
Pripremanje, otpremanje i odlaganje poslovne dokumentacije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
zaprimiti zahtjeve i urudžbirati ulazne i izlazne dokumente u sustav elektroničkog uredskog poslovanja
provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
pripremiti dokumentaciju za knjiženje
pisati i otpremati dopise i opomene
pripremati i slati popunjene obrasce putem e-aplikacija
pripremiti i izraditi popisne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa
odlagati i čuvati računovodstvenu dokumentaciju
3.
Knjiženje poslovnih promjena na temelju dostavljene dokumentacije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontirati knjigovodstvene isprave
provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
obračunavati amortizaciju
izrađivati prijavu poreza na dobit i dohodak (ovisno o poreznom statusu klijenta)
kontrolirati knjiženje i obradu podataka
pripremati i izrađivati periodične obračune
vršiti isplate putem internet bankarstva u okviru svojih ovlasti ili po nalogu
razduživati i evidentirati isplate s računa
sastavljati, evidentirati i slati fakture vršiti uplate i isplate gotovine iz blagajne
izrađivati kalkulacije po nalogu
obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
izračunavati cijene zaliha
4.
Vođenje evidencije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
voditi evidencije i provjeravati rok dostave zaprimljene dokumentacije i računa
zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
evidentirati vrijednosnice u blagajni
voditi evidenciju radnog vremena zaposlenika
evidentirati bolovanja zaposlenika
voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
voditi razne evidencije i osiguravati njihovu točnost i ažurnost
evidentirati registra i baze podataka u djelokrugu rada
izdavati račune
izdavati potvrde o plaćenim obvezama
provoditi i usklađivati evidencije troškova poslovanja po vrstama i troškovnim mjestima
provoditi i usklađivati evidenciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
provoditi i usklađivati evidenciju kupaca i dobavljača
provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
5.
Obračunavanje plaća i naknada zaposlenika
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
evidentirati putne naloge i obračune istih
sudjelovati u izradi izvještaja o primanjima na zahtjev radnika
ažurirati knjige (dosjee) zaposlenika i čuvati porezne kartice
6.
Operativno i financijsko planiranje
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi godišnji/kvartalni plan operativnih poslova/zadataka s rokovima
izraditi i dogovoriti godišnji/kvartalni plan operativnih poslova suradnika s rokovima
definirati tjedni i dnevni plan rada/zadataka po prioritetima (vještine organiziranja i prioritetiziranja)
izrađivati podlogu za financijski plan
izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
izrađivati izvješće o prihodima i rashodima
ažurirati izvještaje u aplikacijama
7.
Poslovna komunikacija s unutarnjim i vanjskim korisnicima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
podsjećati klijente/suradnike na pravovremenu dostavu ispravne dokumentacije u slučaju kada klijent/suradnik nije dostavio ispravnu ili nije dostavio dokumentaciju
komunicirati s FINA-om, Poreznom upravom, nadležnim institucijama, bankama
komunicirati unutar organizacije na svim organizacijskim razinama na hrvatskom ili stranom jeziku
voditi računa o poslovnoj kulturi organizacije, etici korporativnog upravljanja i hijerarhiji
komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Primjenjivanje standarda struke na pripremu radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poštivati standarde u organiziranju pravilnog, stručnog i pravovremenog izvršavanja smjernica i radnih postupaka
poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera
pravilno rukovati opremom u skladu s važećim standardima i obavještavati nadređene o kvaru na opremi i o potrebi nabave nove opreme
koristiti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu i suradnji
osiguravati i evidentirati poštivanje mjera sigurnosti na radu pri provođenju operativnih i drugih poslova te pri interakciji sa strankama, klijentima, kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima
osiguravati i nadzirati održavanje uredske opreme i prostora koji se koriste za interne radne procese, odnosno za interakciju sa strankama, klijentima, kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima
2.
Pripremanje i organiziranje posla u odjelu računovodstva/knjigovodstvenom servisu
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u pripremi plana operativnih poslova/zadataka s rokovima
proučiti temeljne poslovne podatke i osnovne statistike za svakog novog klijenta
definirati i ugovoriti načine suradnje i komunikacije, rokove, obveze i ovlasti zainteresiranih strana za svakog novog klijenta
primijeniti procedure upravnog postupaka u rješavanju upravnih predmeta
zaprimiti zahtjeve i urudžbirati ulazne i izlazne dokumente u sustav elektroničkog uredskog poslovanja
izraditi godišnji/kvartalni plan operativnih poslova/zadataka s rokovima
izraditi i dogovoriti godišnji/kvartalni plan operativnih poslova suradnika s rokovima
definirati tjedni i dnevni plan rada/zadataka po prioritetima (vještine organiziranja i prioritetiziranja)
3.
Pripremanje i otpremanje te provjeravanje poslovne dokumentacije sukladno važećim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
pripremiti dokumentaciju za knjiženje
pisati i otpremati dopise i opomene
pripremati i slati popunjene obrasce putem e-aplikacija
pripremiti i izraditi popisne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa
odlagati i čuvati računovodstvenu dokumentaciju
voditi evidencije i provjeravati rok dostave zaprimljene dokumentacije i računa
podsjećati klijente/suradnike na pravovremenu dostavu ispravne dokumentacije u slučaju kada klijent/suradnik nije dostavio ispravnu ili nije dostavio dokumentaciju
komunicirati s FINA-om, Poreznom upravom, nadležnim institucijama, bankama
4.
Knjiženje poslovne dokumentacije sukladno važećim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontirati knjigovodstvene isprave
provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
obračunavati amortizaciju
izrađivati prijavu poreza na dobit i dohodak (ovisno o poreznom statusu klijenta)
kontrolirati knjiženje i obradu podataka
pripremati i izrađivati periodične obračune
zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
5.
Vođenje i evidentiranje poslova platnog prometa i blagajne
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
vršiti isplate putem internet bankarstva u okviru svojih ovlasti ili po nalogu
razduživati i evidentirati isplate s računa
sastavljati, evidentirati i slati fakture vršiti uplate i isplate gotovine iz blagajne
izrađivati kalkulacije po nalogu
obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
evidentirati vrijednosnice u blagajni
6.
Obračunavanje plaća i naknada zaposlenika
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
voditi evidenciju radnog vremena zaposlenika
evidentirati bolovanja zaposlenika
voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
evidentirati putne naloge i obračune istih
sudjelovati u izradi izvještaja o primanjima na zahtjev radnika
ažurirati knjige (dosjee) zaposlenika i čuvati porezne kartice
7.
Izrađivanje podloga za planove i izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izrađivati podlogu za financijski plan
izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
izrađivati izvješće o prihodima i rashodima
ažurirati izvještaje u aplikacijama
8.
Vođenje raznih evidencija
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi razne evidencije i osiguravati njihovu točnost i ažurnost
evidentirati registra i baze podataka u djelokrugu rada
izdavati račune
izdavati potvrde o plaćenim obvezama
9.
Vođenje robnog i materijalnog knjigovodstva
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izračunavati cijene zaliha
provoditi i usklađivati evidencije troškova poslovanja po vrstama i troškovnim mjestima
provoditi i usklađivati evidenciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
provoditi i usklađivati evidenciju kupaca i dobavljača
provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
10.
Unaprjeđenje i podizanje standarda u poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti promjene relevantnih propisa te implementirati ih u rad
predlagati poboljšanja i ubrzanja rada i procesa
ažurirati poslovne promjene u skladu s vremenom nastale promjene
odrediti prioritete u organizaciji u svrhu podizanja standarda u poslovanju
11.
Komuniciranje u skladu s načelima poslovne komunikacije, pravilima korespondencije, organizacijskom kulturom i etičkim kodeksom
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komunicirati unutar organizacije na svim organizacijskim razinama na hrvatskom ili stranom jeziku
voditi računa o poslovnoj kulturi organizacije, etici korporativnog upravljanja i hijerarhiji
komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Knjigovođa/Knjigovotkinja
Datum upisa
21.10.2019
Vrijedi do
31.12.2022
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća