Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Statističar / Statističarka

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.212 Matematičari/matematičarke, aktuari/aktuarke i statističari/statističarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Statističari / statističarke se bave planiranjem prikupljanja i analizom podataka te tumačenjem i prezentacijom rezultata analize.

Pri tome sudjeluju u planiranju istraživanja, definiranju ciljeva istraživanja, odabiru uzorka te odabiru i izradi prikladnog instrumenta za prikupljanje podataka. Nadalje, odabiru, organiziraju, kontroliraju, šifriraju, obrađuju i tumače kvalitativne i kvantitativne podatake, primijenjuju postojeće matematičke/statističke teorije i metode za statističko zaključivanje, analizu i  opis podataka,  izrađuju statističke izvještaje i prezentiraju rezultate statištičkih analiza za potrebe raznih naručitelja.

Statističari / statističarke obavljaju svoj posao u različitim, relativno usko specijaliziranim domenama (npr. u javnom zdravstvu, eknomici tržišta rada, procjeni rizika u osiguranju, analizi poslovnih procesa u različitim djelatnostima i organizacijama), te u komunikaciji s domenskim stručnjacima i naručiteljima osiguravaju da specifičnosti domena budu adekvatno reflektirane u primijenjenim istraživačkim postupcima.

Posao statističara se bazira na istraživanjima, te shodno tome uključuje sve faze istraživačkog procesa.

Statističari / Statističarke mogu raditi u državnim tijelima, znanstvenim organizacijama, institucijama i zavodima,  financijskim institucijama, gospodarstvu, privatnim pružateljima usluga obrade podataka i sl.

Posao zahtijeva dobro poznavanje metodologije znanstvenih istraživanja, dobro poznavanje matematike i statistike, programiranje u statističkim skriptnim jezicima i korištenje naprednih sustava za statističku analizu i vizualizaciju.

Uvjeti rada

Statističari / Statističarke najveći dio radnog vremena rade u uredu, na računalu. Pri radu su često izloženi umjetnoj rasvjeti. Posao zahtijeva dugotrajno sjedenje. Poželjna je primjena ergonomskih smjernica za rad na računalu.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Komuniciranje s naručiteljima i suradnicima u svrhu statističke analize podataka
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati potrebe naručitelja / korisnika usluge statističke analize i obrade podataka
Komunicirati s naručiteljem u svrhu usklađivanja potrebe, ograničenja, raspoloživih podataka i ostalih potrebnih resursa
2.
Podaci, izvori podataka i resursi u statističkoj analizi
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati dostupnost (raspoloživost) i kvalitetu podataka prema utvrđenoj potrebi
Utvrditi potrebne resurse i izvore podataka prema utvrđenoj potrebi
Identificirati moguća ograničenja u provođenju statističke analize i obrade podataka
Primijeniti postupke za sigurnost podataka i privatnost pri prikupljanju, unosu i obradi podataka
Provoditi mjere zaštite osobnih podataka prikupljenih istraživanjem
3.
Metodologija statističkih istraživanja
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Formulirati provjerljiva istraživačka pitanja i hipoteze
Sudjelovati u planiranju eksperimenta i odabiru podataka iz populacije (uzorka) uvažavajući pravila struke, etičke i zakonske norme
Pripremiti metodologiju za statističko istraživanje
Izraditi metodološke upute za provedbu statističkih istraživanja
Razviti eksperimentalne planove te odabrati statističke metode prema postavljenom zahtjevu
Odrediti radni tok statističke analize
Odrediti metode dokumentiranja i praćenja verzija podataka i postupaka u svrhu osiguranja replikabilnosti statističke analize
Analizirati nacionalne propise i međunarodne standarde i implementirati ih u statističkim istraživanjima
4.
Pripremanje matematičko statističke obrade
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi zahtjev/uputu za računalnu podršku obrade podataka (logičko-računska kontrola, upute za obradu podataka, testiranje izrađene programske podrške za unos i obradu podataka)
Pripremiti računalno okruženje za statističku analizu
Organizirati podatke za statističku obradu
Provjeriti točnost podataka
Pripremiti podatke za matematičko - statističku obradu transformacijom, spajanjem i šifriranjem podataka
Izraditi upit nad bazama, skladištima, jezerima podataka i preuzeti podatke iz distribuiranih izvora
Provesti kontrolu obuhvata podataka i logičko računsku kontrolu podataka
5.
Metode, alati i tehnike matematičko statističke obrade
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti kvantitativne matematičke i statističke metode, postupke i modele za obradu prikupljenih podataka
Odabrati i primijeniti prikladne statističke metode i postupke temeljem potreba istraživačkog pitanja
Prilagoditi postojeće statističke metode za rješavanje specifičnih problema prema zahtjevima naručitelja
Odabrati točne matematičke i statističke metode i formule temeljem potreba istraživačkog pitanja
Pratiti razvoj statističke struke, dostupnih alata te etičkih načela struke
6.
Prezentiranje i vizualizacija statističkih podataka
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sastaviti statistički izvještaj s tabličnim i grafičkim prikazima rezultata analize
Primijeniti adekvatne alate za vizualizaciju podataka
Prezentirati rezultate analiza pomoću adekvatne vizualizacije kroz prezentacije naručiteljima ili drugim zainteresiranim
Prezentirati rezultate analiza pomoću adekvatne vizualizacije kroz pisana izvješća naručiteljima ili drugim zainteresiranim
Prenijeti stručne informacije na jasan i razumljiv način osobama koje nisu iz struke
Napisati cjelovito izvješće temeljem provedenih analiza
Pripremiti prikaze statističkih podataka za publiciranje
7.
Interpretacija podataka provedenih statističkih analiza
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Interpretirati i objasniti dobivene nalaze
Izvesti zaključke iz analize rezultata
Prepoznati i analizirati rizike za valjanost statističkih zaključaka (npr. zbog ne odaziva ispitanika, nedostajućih podataka, pogrešnih pretpostavki, pogrešaka u podacima, ne reprezentativnosti uzorka i sl.)
8.
Dokumentiranje statističkih analiza i postupaka
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u pisanju tehničke dokumentacije za ponudu ili nabavu usluga prikupljanja i statističke analize podataka
Dokumentirati radne procese i postupke
Arhivirati i izraditi sigurnosne kopije podataka, programa i dokumentacije statističke analize
9.
Metode anketnog istraživanja
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dizajnirati i testirati anketne upitnike u skladu s pravilima metodologije anketnih istraživanja i utvrđenom potrebom
Koristiti modalitete prikupljanja podataka i postupke u svrhu pospješivanja odaziva
Koristiti softverske alate za provedbu on line istraživanja
Utvrditi valjanost i pouzdanost mjernih instrumenata
10.
Uzorkovanje
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti utežavanje podataka temeljem dizajna uzorka
Sudjelovati u dizajniranju uzorka uvažavajući pravila struke, etičke i zakonske norme
Odrediti metode uzorkovanja prema pravilima struke
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Utvrđivanje potrebe i procjena izvedivosti statističke analize
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Identificirati potrebe naručitelja / korisnika usluge statističke analize i obrade podataka
Komunicirati s naručiteljem u svrhu usklađivanja potrebe, ograničenja, raspoloživih podataka i ostalih potrebnih resursa
Identificirati dostupnost (raspoloživost) i kvalitetu podataka prema utvrđenoj potrebi
Utvrditi potrebne resurse i izvore podataka prema utvrđenoj potrebi
Identificirati moguća ograničenja u provođenju statističke analize i obrade podataka
Formulirati provjerljiva istraživačka pitanja i hipoteze
2.
Komuniciranje s naručiteljima i suradnicima u procesu prikupljanja, unosa i obrade podataka
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Primijeniti postupke za sigurnost podataka i privatnost pri prikupljanju, unosu i obradi podataka
Sudjelovati u planiranju eksperimenta i odabiru podataka iz populacije (uzorka) uvažavajući pravila struke, etičke i zakonske norme
Pripremiti metodologiju za statističko istraživanje
Izraditi metodološke upute za provedbu statističkih istraživanja
Izraditi zahtjev/uputu za računalnu podršku obrade podataka (logičko-računska kontrola, upute za obradu podataka, testiranje izrađene programske podrške za unos i obradu podataka)
Sudjelovati u pisanju tehničke dokumentacije za ponudu ili nabavu usluga prikupljanja i statističke analize podataka
Koristiti modalitete prikupljanja podataka i postupke u svrhu pospješivanja odaziva
3.
Pripremanje okruženja i alata za prikupljanje i obradu podataka predmeta statističke analize
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Provoditi mjere zaštite osobnih podataka prikupljenih istraživanjem
Razviti eksperimentalne planove te odabrati statističke metode prema postavljenom zahtjevu
Odrediti radni tok statističke analize
Odrediti metode dokumentiranja i praćenja verzija podataka i postupaka u svrhu osiguranja replikabilnosti statističke analize
Pripremiti računalno okruženje za statističku analizu
Dizajnirati i testirati anketne upitnike u skladu s pravilima metodologije anketnih istraživanja i utvrđenom potrebom
Koristiti softverske alate za provedbu on line istraživanja
Utvrditi valjanost i pouzdanost mjernih instrumenata
Sudjelovati u dizajniranju uzorka uvažavajući pravila struke, etičke i zakonske norme
Odrediti metode uzorkovanja prema pravilima struke
4.
Pripremanje podataka za matematičko - statističku obradu
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Organizirati podatke za statističku obradu
Provjeriti točnost podataka
Pripremiti podatke za matematičko - statističku obradu transformacijom, spajanjem i šifriranjem podataka
Izraditi upit nad bazama, skladištima, jezerima podataka i preuzeti podatke iz distribuiranih izvora
Provesti kontrolu obuhvata podataka i logičko računsku kontrolu podataka
Pripremiti utežavanje podataka temeljem dizajna uzorka
5.
Analiziranje podataka upotrebom matematičko - statističkih postupaka
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Primijeniti kvantitativne matematičke i statističke metode, postupke i modele za obradu prikupljenih podataka
Odabrati i primijeniti prikladne statističke metode i postupke temeljem potreba istraživačkog pitanja
Prilagoditi postojeće statističke metode za rješavanje specifičnih problema prema zahtjevima naručitelja
Odabrati točne matematičke i statističke metode i formule temeljem potreba istraživačkog pitanja
Dokumentirati radne procese i postupke
Arhivirati i izraditi sigurnosne kopije podataka, programa i dokumentacije statističke analize
6.
Sastavljanje i prezentiranje statističkih izvještaja s prikazima rezultata analize te zaključcima
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sastaviti statistički izvještaj s tabličnim i grafičkim prikazima rezultata analize
Primijeniti adekvatne alate za vizualizaciju podataka
Prezentirati rezultate analiza pomoću adekvatne vizualizacije kroz prezentacije naručiteljima ili drugim zainteresiranim
Prezentirati rezultate analiza pomoću adekvatne vizualizacije kroz pisana izvješća naručiteljima ili drugim zainteresiranim
Prenijeti stručne informacije na jasan i razumljiv način osobama koje nisu iz struke
Napisati cjelovito izvješće temeljem provedenih analiza
Pripremiti prikaze statističkih podataka za publiciranje
Interpretirati i objasniti dobivene nalaze
Izvesti zaključke iz analize rezultata
Prepoznati i analizirati rizike za valjanost statističkih zaključaka (npr. zbog ne odaziva ispitanika, nedostajućih podataka, pogrešnih pretpostavki, pogrešaka u podacima, ne reprezentativnosti uzorka i sl.)
7.
Osiguravanje kvalitete statističkih postupaka i proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Analizirati nacionalne propise i međunarodne standarde i implementirati ih u statističkim istraživanjima
Pratiti razvoj statističke struke, dostupnih alata te etičkih načela struke
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Statističar / Statističarka
Predlagatelj
Datum upisa
11.2.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje