Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar za računarstvo/Tehničarka za računarstvo

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Računarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3121.31.6 Programer/programerka računalnih primjena

3121.45.4 Administrator/administratorica područne računalne mreže (LAN)

3121.52.4 Računalni tehničar/računalna tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.35.351.3513 Tehničari/tehničarke za razvoj računalnih mreža i sustava

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zanimanje tehničar za računarstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih baza podataka i računalnih programa, nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem sklopovskih i programskih problema, educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:

 - rada na računalu

 - pripreme i obrade podataka

 - kontrole pripreme i obrade podataka

 - jednostavnijeg oblikovanja baza podataka

 - jednostavnije zadatke unutar administracije baza podataka

 - sudjelovanja u dijelu projektiranja informacijskih sustava

 - operatera na vanjskoj računalnoj opremi

 - sistemskog tehničara, uključujući administraciju operacijskih sustava i računalnih mreža

 - kontrole kvalitete i učinkovitosti rada

 - komunikacije s krajnjim korisnicima

 - edukacije krajnjih korisnika

 - komunikacije i suradnje u timu i na projektnim zadatcima

 - poduzetništva, marketinga i prodaje u području IKT-a

i druge srodne poslove.

Uvjeti rada

Tehničar za računarstvo dio radnih zadataka obavlja u uredima, a dio u pogonima ili radionicama različitih vrsta, kontinuirane proizvodnje (rad u više smjena). U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada, a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni uredski i pogonski uvjeti.

Skupovi kompetencija (14)
1.
Izrada tehničke i korisničke dokumentacije, logičko povezivanje modula i/ili sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
crtati blok-dijagrame te sheme sklopova i/ili sustava
crtati programske blok-dijagrame te pisati pseudokod
izraditi korisničke priručnike i upute
izraditi jednostavniju tehničku i poslovnu dokumentaciju
održavati jednostavniju programsku i projektnu dokumentaciju
unositi izvedene promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline
odabrati odgovarajuće module računalnih sustava
odabrati modularne sklopovske elemente računalnih i mrežnih sustava prema zadanim uvjetima i standardima
izraditi mrežne topološke sheme
konstruirati blok-dijagrame te sheme sklopova i/ili sustava
izraditi logičke sheme povezivanja digitalnih i računalnih modula pomoću računala
primijeniti osnove logike u cilju logičkog povezivanja modula i/ili sustava
koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
izraditi jednostavni troškovnik na temelju tehnološke dokumentacije i drugih podloga
2.
Osnovno održavanje računalne okoline
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
instalirati operacijski sustav
organizirati datoteke i dokumente
nadograditi nove inačice korisničkih programa
izraditi sigurnosne kopije podataka
provoditi jednostavnije postupke zaštite računala
3.
Rješavanje problema pomoću algoritama
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
odabrati programsku paradigmu za izradu algoritama
izraditi jednostavnije osmišljene i standardizirane algoritme u odabranom programskom jeziku
4.
Dijagnosticiranje programskih i/ili sistemskih problema
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
dijagnosticirati jednostavne probleme u radu programskih sustava i operacijskih sustava računala
procijeniti prikladnost programskog rješenja za uporabu u jednostavnom poslovnom sustavu
dijagnosticirati jednostavne probleme u radu računalnih sustava i mreža
5.
Dizajn programskih sustava i priprema za razvoj
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
procijeniti prikladnost računalnog sustava za traženu namjenu
sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
sudjelovati u dizajniranju baze podataka
oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice
usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
pripremiti jednostavne scenarije uporabe i testne scenarije
prikupiti i analizirati korisničke zahtjeve
izraditi jednostavnu funkcionalnu specifikaciju temeljem prikupljenih korisničkih zahtjeva
usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu računalnog sustava i mreže između nekoliko dostupnih rješenja
sudjelovati u nabavi i korištenju poslužiteljske i mrežne infrastrukture
usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
6.
Razvoj programskih sustava i baza podataka
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prilagoditi razvojno okruženje
izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
izraditi elemente baze podataka
izraditi elemente-web stranice
izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava
testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
7.
Priprema instalacije i instalacija programskih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti potrebne resurse i sredstva za instalaciju programskih sustava
instalirati jednostavni programski sustav u skladu sa standardima i dobrim praksama
izvesti jednostavno testiranje programskog sustava u produkcijskoj okolini
educirati korisnike programskog sustava
8.
Održavanje računalnih sustava i mreža
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prikupiti korisničke zahtjeve za izmjenama i probleme u radu s programskim sustavom
utvrditi i sudjelovati u rješavanju problema s aplikacijama i sustavima kako bi se održali poslovni procesi i/ili kontinuitet usluge
održavati jednostavne baze podataka
educirati korisnike računalnog sustava i mreže
nadzirati rad računalnog sustava i mreže
provoditi postupke preventivnog održavanja
održavati opremu i odgovarajuće uređaje i sustave prema planu održavanja
izabrati i nabaviti odgovarajuće i/ili zamjenske elemente ili sklopove
izraditi sigurnosne kopije i ispis programa
9.
Primjena računalne sigurnosti
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
interpretirati etičke osnove računalne sigurnosti
primijeniti postupke i procedure za zaštitu osobnih podataka korisnika
održavati zapise o sigurnosti i razinama pristupa imovini organizacije
10.
Nadziranje radnih aktivnosti
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
testirati računalni sustav i mrežu u produkcijskoj okolini
ispitati funkcionalnost jednostavnih računalnih sustava i mreža
ispitati funkcionalnost ugrađenih modula unutar računala i računalne opreme
ispitati i testirati funkcionalnost jednostavnih programskih sustava
nadzirati rad pojedinačnih elementa, modula i sustava u svim fazama procesnih aktivnosti
11.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
koristiti alate i metode rada u digitalnom svijetu
razvijati vlastite ideje i realizirati ih u digitalnoj okolini
izraditi jednostavni poslovni plan za pokretanje poslovanja korištenjem suvremenih iterativnih postupaka
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
usporediti vrste tvrtki
prepoznati procese u poslovanju tvrtke u skladu sa zakonskim i organizacijskim okvirima poslovanja
formirati tim prema vrsti radnog zadatka
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
provesti jednostavnu analizu ponude tržišta
koristiti podatke analize tržišta
izraditi upit za proizvod ili uslugu
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
analizirati i procijeniti ekonomsku isplativost nabave
izraditi promidžbene materijale
12.
Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
izvijestiti o provedbi dodijeljenih zadataka
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/aktivnosti
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
pružati podršku timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
interpretirati osnove životnog ciklusa projekta
sudjelovati u izradi projektnog plana
dokumentirati potrebe korisnika i izraditi specifikacije prema identificiranim potrebama
pratiti projektne aktivnosti i izvijestiti o njihovoj realizaciji
13.
Komuniciranje s korisnikom
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati/bilježiti/snimati zatečeno stanje
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
14.
Osiguravanje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
učinkovito gospodariti energijom
primijeniti regulativu zaštite okoliša
gospodariti otpadom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (20)
1.
Izrađivanje odgovarajuće korisničke i ostale tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
crtati blok-dijagrame te sheme sklopova i/ili sustava
crtati programske blok-dijagrame te pisati pseudokod
izraditi korisničke priručnike i upute
izraditi jednostavniju tehničku i poslovnu dokumentaciju
održavati jednostavniju programsku i projektnu dokumentaciju
unositi izvedene promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline
2.
Logičko povezivanje modula i/ili sustava
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odabrati odgovarajuće module računalnih sustava
odabrati modularne sklopovske elemente računalnih i mrežnih sustava prema zadanim uvjetima i standardima
izraditi mrežne topološke sheme
konstruirati blok-dijagrame te sheme sklopova i/ili sustava
izraditi logičke sheme povezivanja digitalnih i računalnih modula pomoću računala
primijeniti osnove logike u cilju logičkog povezivanja modula i/ili sustava
3.
Postavljanje i osnovno održavanje računalne okoline
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
instalirati operacijski sustav
organizirati datoteke i dokumente
nadograditi nove inačice korisničkih programa
izraditi sigurnosne kopije podataka
provoditi jednostavnije postupke zaštite računala
4.
Rješavanje problema pomoću algoritama
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
odabrati programsku paradigmu za izradu algoritama
izraditi jednostavnije osmišljene i standardizirane algoritme u odabranom programskom jeziku
5.
Dijagnosticiranje programskih i/ili sistemskih problema
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
dijagnosticirati jednostavne probleme u radu programskih sustava i operacijskih sustava računala
procijeniti prikladnost programskog rješenja za uporabu u jednostavnom poslovnom sustavu
dijagnosticirati jednostavne probleme u radu računalnih sustava i mreža
6.
Dizajn programskih sustava i baza podataka i priprema za razvoj
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
procijeniti prikladnost računalnog sustava za traženu namjenu
sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
sudjelovati u dizajniranju baze podataka
oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice
usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
pripremiti jednostavne scenarije uporabe i testne scenarije
usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
7.
Razvoj programskih sustava i baza podataka
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prilagoditi razvojno okruženje
izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
izraditi elemente baze podataka
izraditi elemente-web stranice
izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava
testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
8.
Instalacija programskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti potrebne resurse i sredstva za instalaciju programskih sustava
instalirati jednostavni programski sustav u skladu sa standardima i dobrim praksama
izvesti jednostavno testiranje programskog sustava u produkcijskoj okolini
educirati korisnike programskog sustava
9.
Održavanje programskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupiti korisničke zahtjeve za izmjenama i probleme u radu s programskim sustavom
utvrditi i sudjelovati u rješavanju problema s aplikacijama i sustavima kako bi se održali poslovni procesi i/ili kontinuitet usluge
održavati jednostavne baze podataka
10.
Pripremanje uvođenja računalnih sustava i mreža
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupiti i analizirati korisničke zahtjeve
izraditi jednostavnu funkcionalnu specifikaciju temeljem prikupljenih korisničkih zahtjeva
usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu računalnog sustava i mreže između nekoliko dostupnih rješenja
sudjelovati u nabavi i korištenju poslužiteljske i mrežne infrastrukture
educirati korisnike računalnog sustava i mreže
testirati računalni sustav i mrežu u produkcijskoj okolini
11.
Održavanje računalnih sustava i mreža
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
nadzirati rad računalnog sustava i mreže
provoditi postupke preventivnog održavanja
održavati opremu i odgovarajuće uređaje i sustave prema planu održavanja
izabrati i nabaviti odgovarajuće i/ili zamjenske elemente ili sklopove
izraditi sigurnosne kopije i ispis programa
12.
Kontroliranje učinkovitosti procesa i procesnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ispitati funkcionalnost jednostavnih računalnih sustava i mreža
ispitati funkcionalnost ugrađenih modula unutar računala i računalne opreme
ispitati i testirati funkcionalnost jednostavnih programskih sustava
nadzirati rad pojedinačnih elementa, modula i sustava u svim fazama procesnih aktivnosti
13.
Slijeđenje načela računalne sigurnosti
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
interpretirati etičke osnove računalne sigurnosti
primijeniti postupke i procedure za zaštitu osobnih podataka korisnika
održavati zapise o sigurnosti i razinama pristupa imovini organizacije
14.
Komuniciranje i rad u timu
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
izvijestiti o provedbi dodijeljenih zadataka
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/aktivnosti
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
pružati podršku timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
15.
Komuniciranje s korisnikom
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
evidentirati/bilježiti/snimati zatečeno stanje
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
16.
Primjenjivanje postupaka projektnog rada
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
interpretirati osnove životnog ciklusa projekta
sudjelovati u izradi projektnog plana
dokumentirati potrebe korisnika i izraditi specifikacije prema identificiranim potrebama
pratiti projektne aktivnosti i izvijestiti o njihovoj realizaciji
17.
Razvijanje odgovornosti za vlastite načine poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti alate i metode rada u digitalnom svijetu
razvijati vlastite ideje i realizirati ih u digitalnoj okolini
izraditi jednostavni poslovni plan za pokretanje poslovanja korištenjem suvremenih iterativnih postupaka
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
usporediti vrste tvrtki
prepoznati procese u poslovanju tvrtke u skladu sa zakonskim i organizacijskim okvirima poslovanja
formirati tim prema vrsti radnog zadatka
18.
Korištenje alata za podršku digitalnom marketingu
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
19.
Istraživanje tržišta i izrada ponudbene dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
izraditi jednostavni troškovnik na temelju tehnološke dokumentacije i drugih podloga
provesti jednostavnu analizu ponude tržišta
koristiti podatke analize tržišta
izraditi upit za proizvod ili uslugu
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
analizirati i procijeniti ekonomsku isplativost nabave
izraditi promidžbene materijale
20.
Primjenjivanje postupaka očuvanje vlastita okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
učinkovito gospodariti energijom
primijeniti regulativu zaštite okoliša
gospodariti otpadom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za računarstvo/Tehničarka za računarstvo
Datum upisa
9.8.2019
Vrijedi do
31.12.2022
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća