Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Elektroničar-mehaničar/ elektroničarka-mehaničarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7242.41.3 mehaničar elektroničar/mehaničarka elektroničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.74.742.7421 Mehaničari/mehaničarke i serviseri/serviserke elektronike

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Elektroničar-mehaničar/Elektroničarka-mehaničarka proizvodi, održava i popravlja tiskane ploče, elektroničke sklopove i uređaje (npr. mjerno-regulacijske, signalno-dojavne, komunikacijske, audio i video uređaje te uređaje za obradu podataka). Njihovo je područje rada također postavljanje i održavanje kabela za napajanje električnom energijom i telekomunikacijskih kabela te  elektroničkih sklopova za nadzor i upravljanje proizvodnim postrojenjima (npr. uređaji za napajanje, protupožarni i protuprovalni sustavi te signalni i dojavni uređaji). Isto tako proizvode, popravljaju i održavaju električne uredske strojeve, računala i tablete te postavljaju i održavaju sustave za simultano prevođenje i  za ozvučenje dvorana.

Čitanjem tehničke dokumentacije koja objašnjava način rada i svojstva analognih i digitalnih sklopova utvrđuju njihove karakteristične veličine (napon, struju,  frekvenciju, kapacitet, induktivitet, električni otpor, brzinu rada i sl.). Različitim postupcima mjerenja i ispitivanja utvrđuju funkcionalnost i ispravnost rada sklopa ili uređaja, otkrivaju kvar na njemu i  određuju isplativost popravka. Lemljenjem i drugim tehnikama spajanja i montaže u elektronici, popravljaju i zamjenjuju oštećene dijelove ili cijele sklopove uređaja ili aparata te dokumentiraju obavljene radove.

U svojim poslovima služe se različitim finomehaničkim alatima (kliještima, odvijačima i dr.) kao i različitim analognim i digitalnim mjernim instrumentima.  Materijali i komponente koje koriste u radu su vodiči, poluvodiči i izolacijski materijali.

U servisima za popravak često su u kontaktu sa klijentima kojima pružaju svoje usluge te su im stoga potrebne razvijene komunikacijske vještine i ljubaznost. Potrebna im je i sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Za obavljanje poslova elektroničara-mehaničara/elektroničarke-mehaničarke, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe kvalifikacija za tržište rada.

Uvjeti rada

Elektroničar-mehaničar/Elektroničarka-mehaničarka se najčešće zapošljava u servisima za popravak uredskih uređaja te računalne TV i audio opreme. Također se zapošljava u tvrtkama specijaliziranima za proizvodnju elektroničkih uređaja kao i u industrijskim postrojenjima, gdje radi na održavanju linija proizvodnje. Najčešće radi u zatvorenom prostoru (npr. u vlastitim servisima ili industrijskim postrojenjima). Uvjeti rada u prostorijama razlikuju se ovisno o mjestu rada, no trebali bi biti osigurani dobro osvjetljenje i dobri klimatski uvjeti za rad. Posao najčešće obavljaju u sjedećem položaju, no po potrebi zauzimaju i različite neugodne položaje tijela. Podižu i spuštaju aparate s kojima rade, saginju se, kleče, ali se i podvlače ispod opreme. Ako su zaposleni u industriji, pogoni u kojima rade mogu biti bučni, nečisti i slabo prozračeni. Dio svojih poslova moraju obavljati na otvorenom, primjerice kod postavljanja antenskih uređaja i sl. U radu se moraju pridržavati potrebnih mjera zaštite i voditi računa o mogućim opasnostima u radu sa strujom. Radno vrijeme je najčešće osmosatno. Moguć je rad u smjenama. Budući da se spremno moraju odazvati pozivu klijenta, moguća su putovanja i rad na terenu.

Fizičko zdravlje, prije svega dobar vid i sluh kao i sposobnost razlikovanja boja, nužni su za obavljanje ovog posla. Spretnost ruku i prstiju te dobra motorika pokreta vrlo su važne s obzirom da elektroničari-mehaničari/ elektroničarke-mehaničarke rade s vrlo sitnim elektroničkim komponentama i dijelovima opreme.

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koje trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Analiziranje, pripremanje i organiziranje poslova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Otvoriti radni nalog
Proučiti projekt s definiranjem ključnih elemenata izvedbe
Analizirati vrstu i opseg kvara
Procijeniti potrebne ljudske i tehnološke resurse
Okvirno procijeniti vrijeme potrebno za izvedbu posla
Odrediti početnu lokaciju radova na gradilištu u suradnji s nadzornim inženjerom
Pripremiti radno mjesto u radionici
Odabrati alat i mjerne instrumente (npr. osciloskop, univerzalni mjerni instrument tj. unimer)
Odabrati potreban materijal
Rasporediti zaposlenike na gradilištu/radnom mjestu
2.
Servisiranje i održavanje kabela za napajanje električnom energijom te telekomunikacijskih kabela
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnovne veličine i zakone u osnovama elektrotehnike
Poznavati svojstva materijala u elektrotehnici
Poznavati osnovne mjerne tehnike uz uporabu univerzalnog mjernog instrumenta na pravilan način
Detektirati kvar pomoću uređaja za određivanje mjesta greške na kabelu (npr. energetski, optički i sl.)
Osigurati dostupnost mjesta kvara (iskop ili otvaranje zdenaca (šahtova))
Pripremiti kabel za spajanje
Spajati kabele
Izvoditi završna mjerenja kvantitete i kvalitete položenih kabela na temelju propisanih mjernih protokola
Sanirati gradilište na kojem su obavljeni radovi
3.
Proizvodnja, servisiranje i održavanje elektroničkih uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnovne analogne i digitalne elektroničke komponente i sklopove, njihov princip rada te mjesto i način uporabe
Proizvesti, održavati i popravljati jednostavne tiskane pločice
Proizvesti jednostavni elektronički sklop (npr. ispravljač, elektroničku sklopku i sl.)
Detektirati kvar mjernim uređajem
Demontirati pojedini element iz cjelokupnog uređaja
Popraviti oštećeni ili pokvareni element/zamijeniti pojedini element
Montirati popravljeni/novi element u uređaj
Ispitati i provjeriti funkcionalnost uređaja mjerenjem izlaznih vrijednosti ili stavljanja uređaja pod napon
4.
Servisiranje uredske, audio i video opreme (npr. fotokopirnih uređaja, računala, printera, skenera, TV prijemnika i sl.)
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Rastaviti uređaj
Detektirati grešku na uređaju
Demontirati neispravne komponente
Popraviti ili zamijeniti neispravne komponente
Provjeriti ispravnost uređaja
Sastaviti uređaj
Popuniti radni nalog i potvrditi obavljeni posao od strane klijenta
5.
Ugradnja i održavanje električnih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ugraditi i održavati vatrodojavni sustav
Ugraditi i održavati sustav video nadzora
Ugraditi i održavati antenski sustav
Ugraditi i održavati telekomunikacijski sustav
Programirati PLC uređaj za automatsko upravljanje te pustiti automatizirani proces u rad
Podešavati mehaničke/električne parametre ulaza i izlaza u sustavu kojim se automatski upravlja
6.
Vođenje i administriranje poslovanja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Plaćati ulazne račune
Poznavati rad na računalu (aplikacije za rad s tekstom, za kalkulacije i tablično prikazivanje podataka, izradu prezentacija, uporaba elektroničke pošte i sl.)
Zaprimiti, kontrolirati i pohraniti završni izvještaj s terena o obavljenom poslu
Uskladiti završno izvješće s planiranim troškovnicima
Pisati izvješće o obavljenom poslu i izraditi fotodokumentaciju
Predati i obrazložiti nadzornom inženjeru, izvještaj usklađen s troškovnikom
Voditi evidencijske liste popravaka i utrošenog materijala
Regulirati ugovor o naukovanju
Poznavati osnove stručnog računa iz matematike, neophodnog za rad u struci
Izrađivati i pohranjivati ponude i troškovnik
Nabaviti materijal
Ishodovati bankovne garancije za solidnu izvedbu radova
Izrađivati, izdavati, naplatiti i pohranjivati račune
Oglašavati proizvode i usluge putem medija ili društvenih mreža
7.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s radnim kolegama
Usmeno i pismeno komunicirati na hrvatskom i engleskom ili njemačkom jeziku
Komunicirati s klijentima, nadzornim organom i/ili projektantom te inspekcijama na gradilištu
Komunicirati s poslovnim suradnicima (dobavljačima, srodnim strukama, podugovaračima te kooperantima)
Komunicirati s institucijama (npr. poreznom upravom, udruženjem obrtnika, komorama, školama)
8.
Praćenje i osiguravanje kvalitete procesa i rezultata rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Izdati garanciju za kvalitetnu izvedbu radova u propisanom zakonskom roku
Izdati izjavu o sukladnosti materijala i opreme
Izdati pisanu izjavu izvođača o kvaliteti izvedenih radova
Potpisati ugovor o poštivanju rokova izvedbe i osiguranja kvalitete izvedenih radova (posebno potrebno kod EU projekata)
Obvezati se na održavanje opreme prema sklopljenom početnom ugovoru
Pratit trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Uvoditi norme za kontrolu kvalitete poslovnih procesa (ISO, HASAP i sl.)
9.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Stručno se osposobljavati za rad na siguran način (upoznavati s procedurama rada na siguran način i neophodnom zaštitnom opremom) i primjenjivati propisane postupke zaštite na radu
Koristiti zaštitnu opremu, odjeću i obuću na pravilan način
Gospodariti otpadom iz proizvodnog procesa sukladno zakonu i pravilnicima o gospodarenju otpadom
Prikupljati i klasificirati otpadni materijal prema vrstama te ga predavati ovlaštenim firmama koje se bave oporabom
Ispunjavati propisane obrasce sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (ONTO obrasci)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Analiziranje i planiranje radnih zadataka
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Otvoriti radni nalog
Proučiti projekt s definiranjem ključnih elemenata izvedbe
Analizirati vrstu i opseg kvara
Procijeniti potrebne ljudske i tehnološke resurse
Okvirno procijeniti vrijeme potrebno za izvedbu posla
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Odrediti početnu lokaciju radova na gradilištu u suradnji s nadzornim inženjerom
Pripremiti radno mjesto u radionici
Odabrati alat i mjerne instrumente (npr. osciloskop, univerzalni mjerni instrument tj. unimer)
Odabrati potreban materijal
Rasporediti zaposlenike na gradilištu/radnom mjestu
3.
Servisiranje i održavanje kabela za napajanje električnom energijom te telekomunikacijskih kabela
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnovne veličine i zakone u osnovama elektrotehnike
Poznavati svojstva materijala u elektrotehnici
Poznavati osnovne mjerne tehnike uz uporabu univerzalnog mjernog instrumenta na pravilan način
Detektirati kvar pomoću uređaja za određivanje mjesta greške na kabelu (npr. energetski, optički i sl.)
Osigurati dostupnost mjesta kvara (iskop ili otvaranje zdenaca (šahtova))
Pripremiti kabel za spajanje
Spajati kabele
Izvoditi završna mjerenja kvantitete i kvalitete položenih kabela na temelju propisanih mjernih protokola
Sanirati gradilište na kojem su obavljeni radovi
4.
Proizvodnja, servisiranje i održavanje elektroničkih uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnovne analogne i digitalne elektroničke komponente i sklopove, njihov princip rada te mjesto i način uporabe
Proizvesti, održavati i popravljati jednostavne tiskane pločice
Proizvesti jednostavni elektronički sklop (npr. ispravljač, elektroničku sklopku i sl.)
Detektirati kvar mjernim uređajem
Demontirati pojedini element iz cjelokupnog uređaja
Popraviti oštećeni ili pokvareni element/zamijeniti pojedini element
Montirati popravljeni/novi element u uređaj
Ispitati i provjeriti funkcionalnost uređaja mjerenjem izlaznih vrijednosti ili stavljanja uređaja pod napon
5.
Servisiranje uredske, audio i video opreme (npr. fotokopirnih uređaja, računala, printera, skenera, TV prijemnika i sl.)
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Rastaviti uređaj
Detektirati grešku na uređaju
Demontirati neispravne komponente
Popraviti ili zamijeniti neispravne komponente
Provjeriti ispravnost uređaja
Sastaviti uređaj
Popuniti radni nalog i potvrditi obavljeni posao od strane klijenta
6.
Ugradnja i održavanje električnih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Ugraditi i održavati vatrodojavni sustav
Ugraditi i održavati sustav video nadzora
Ugraditi i održavati antenski sustav
Ugraditi i održavati telekomunikacijski sustav
Programirati PLC uređaj za automatsko upravljanje te pustiti automatizirani proces u rad
Podešavati mehaničke/električne parametre ulaza i izlaza u sustavu kojim se automatski upravlja
7.
Administriranje poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati rad na računalu (aplikacije za rad s tekstom, za kalkulacije i tablično prikazivanje podataka, izradu prezentacija, uporaba elektroničke pošte i sl.)
Zaprimiti, kontrolirati i pohraniti završni izvještaj s terena o obavljenom poslu
Uskladiti završno izvješće s planiranim troškovnicima
Pisati izvješće o obavljenom poslu i izraditi fotodokumentaciju
Predati i obrazložiti nadzornom inženjeru, izvještaj usklađen s troškovnikom
Voditi evidencijske liste popravaka i utrošenog materijala
Regulirati ugovor o naukovanju
8.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Plaćati ulazne račune
Poznavati osnove stručnog računa iz matematike, neophodnog za rad u struci
Izrađivati i pohranjivati ponude i troškovnik
Nabaviti materijal
Ishodovati bankovne garancije za solidnu izvedbu radova
Izrađivati, izdavati, naplatiti i pohranjivati račune
Oglašavati proizvode i usluge putem medija ili društvenih mreža
9.
Komuniciranje i suradnja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s radnim kolegama
Usmeno i pismeno komunicirati na hrvatskom i engleskom ili njemačkom jeziku
Komunicirati s klijentima, nadzornim organom i/ili projektantom te inspekcijama na gradilištu
Komunicirati s poslovnim suradnicima (dobavljačima, srodnim strukama, podugovaračima te kooperantima)
Komunicirati s institucijama (npr. poreznom upravom, udruženjem obrtnika, komorama, školama)
10.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izdati garanciju za kvalitetnu izvedbu radova u propisanom zakonskom roku
Izdati izjavu o sukladnosti materijala i opreme
Izdati pisanu izjavu izvođača o kvaliteti izvedenih radova
Potpisati ugovor o poštivanju rokova izvedbe i osiguranja kvalitete izvedenih radova (posebno potrebno kod EU projekata)
Obvezati se na održavanje opreme prema sklopljenom početnom ugovoru
11.
Osiguravanje kvalitete procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Pratit trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Uvoditi norme za kontrolu kvalitete poslovnih procesa (ISO, HASAP i sl.)
12.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Stručno se osposobljavati za rad na siguran način (upoznavati s procedurama rada na siguran način i neophodnom zaštitnom opremom) i primjenjivati propisane postupke zaštite na radu
Koristiti zaštitnu opremu, odjeću i obuću na pravilan način
13.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Gospodariti otpadom iz proizvodnog procesa sukladno zakonu i pravilnicima o gospodarenju otpadom
Prikupljati i klasificirati otpadni materijal prema vrstama te ga predavati ovlaštenim firmama koje se bave oporabom
Ispunjavati propisane obrasce sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (ONTO obrasci)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Elektroničar-mehaničar/ elektroničarka-mehaničarka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje