Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Časnik pomorstva: vojno brodostrojarstvo / Časnica pomorstva: vojno brodostrojarstvo

Razina HKO
6
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

0110.41.0 Viši časnik/viša časnica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

0.01.011 Časnici/časnice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Časnik pomorstva: vojno brodostrojarstvo / Časnica pomorstva: vojno brodostrojarstvo upravlja i nadzire radom i održavanjem pogonskih i brodskih sustava na brodu. Odgovoran je za borbenu otpornost broda (protupožarna zaštita, zaštita od prodora vode i otklanjanje kvarova).

Provodi dodijeljene zadaće na brodu sukladno propisanim mjerodavnostima tijekom borbenih ili neborbenih zadaća u skladu s planovima osmišljenim prije aktivnosti. Posao uključuje nadziranje zadaća i aktivnosti, dodjeljivanje zadaća i zapovijedanje podređenom posadom, osiguravanje učinkovite komunikacije između posade i nadređenog zapovjedništva te provođenje obuke članova posade. Odgovoran/odgovorna  je za pravilnu uporabu i održavanje dodijeljenih materijalnih resursa kao i za obučenost i uvježbanost posade te njihovu sigurnost, na način da osigurava uvjete za dostizanje i održavanje visoke razine osposobljenosti i spremnosti za samostalno obnašanje ustrojbenih dužnosti na brodu.

Posao zahtijeva odgovornost, sposobnost pridržavanja pravila i propisa, dobru emocionalnu stabilnost i otpornost na stres te sposobnost brzog donošenja ispravnih odluka u raznim situacijama.

Opće psihofizičko stanje časnika pomorstva / časnice pomorstva mora biti u skladu s važećim propisima i provjerava se redovito.

Uvjeti rada

Časnik pomorstva: vojno brodostrojarstvo / Časnica pomorstva: vojno brodostrojarstvo posao obavlja uglavnom na brodu gdje je izložen posebnim mikroklimatskim uvjetima kao što su: vlaga, buka, vibracije, isparavanja i povišene temperature. Uključena su česta dežurstva na brodu i izbivanje od kuće i obitelji zbog provedbi aktivnosti na moru te mogućih promjena mjesta rada za potrebe službe.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Priprema pogonskih i brodskih sustava za plovidbu
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti pogonske i brodske sustave za plovidbu
Planirati opskrbu i osigurati potrošne materijale i pogonska sredstva za pogonske i brodske sustave
Procijeniti moguće prijetnje i rizike za brod tijekom plovidbe i provođenja dodijeljenih i zadaća
2.
Provođenje obuke posade brodskog odreda
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti postupke planiranja i provedbi vojnih vježbi na moru
Provoditi standarde vojne stege tijekom obuke brodske posade
Voditi obučnu dokumentaciju za brodsku posadu
Osigurati obučenost i osposobljenost članova posade za rad i izvršenje zadaća unutar pogonskog brodskog sustava
Planirati i organizirati obuku posade unutar pogonskog brodskog sustava
3.
Upravljanje pogonskim i brodskim sustavima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu rada pogonskih i brodskih sustava
Osigurati neometani rad pogonskih i brodskih sustava
Nadzirati parametre tijekom plovidbe
Uočiti neispravnosti u pogonskim i brodskim sustavima tijekom plovidbe
Organizirati otklanjanje uočenih nepravilnosti tijekom plovidbe
Primijeniti temeljne zakonitosti automatskog upravljanja te principe rada regulacijskih uređaja
Pratiti izgaranje i održavati dizelske motore na brodu u cilju osiguranja ekonomičnosti njihova rada
Primijeniti sustave antikorozivne zaštite na brodu
Primijeniti znanja o zakonitostima rada motora i njihovoj eksploataciji u pogonu
Primijeniti dijagnostiku kvarova kod motora i načine njihova uklanjanja
Pravilno koristiti pomoćne uređaje i strojeve
Pravovremeno uočiti nedostatak ili odstupanje od uobičajenih parametara na brodskim i pogonskim sustavima
Pratiti opće brodske pokrete i aktivnosti na brodu
Održavati, upravljati i nadzirati brodostrojarske sustave
Analizirati rad pojedinih brodskih sustava i njihovu povezanost s ostalim sustavima
4.
Održavanje pogonskih i brodskih sustava
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i osigurati redovno održavanje pogonskih i brodskih sustava uvažavajući organizaciju sustava održavanja
Planirati opskrbu i osigurati pričuvne dijelove pogonskih i brodskih sustava
Primijeniti znanja iz tehničke mehanike, svojstva materijala, znanosti o čvrstoći, mehanike fluida i termodinamike kod održavanja brodskih i pogonskih sustava
Primijeniti osnovne tehnološke postupke zavarivanja i obrade skidanjem čestica
Primijeniti osnovne fizikalne zakonitosti u području elektriciteta i magnetizma kod održavanja brodskih i pogonskih sustava
Primijeniti znanja iz brodske hidraulike i pneumatike kod održavanja brodskih i pogonskih sustava
Koristiti se nacrtima strojeva i elemenata
Analizirati podatke pogonskih sustava i postrojenja u cilju dijagnosticiranja kvara
Komunicirati s tehničkim osobljem u postrojbi i izvan nje vezano uz održavanje brodskih i pogonskih sustava
5.
Upravljanje posadom unutar brodskog pogonskog sustava
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
Razmjenjivati informacije s nadređenima i podređenima
Osigurati poštovanje vojne hijerarhije kod brodske posade
Nadzirati, savjetovati i ocjenjivati rad podređenih u svrhu reguliranja propisanih oblika ponašanja i njihova daljnjeg profesionalnog razvoja
Planirati i organizirati aktivnost posade unutar pogonskog brodskog sustava prema dobivenim zapovijedima
Uvažavati vojni proces donošenja odluka kod planiranja i organiziranja aktivnosti posade
Samostalno organizirati rad brodskog odreda sukladno brodskim rasporedima
6.
Vojne vještine časnika pomorstva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno oružje
Održavati vještinu korištenja vojne opreme i rukovanja oružjem
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Poštovati pravila vojne službe
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Poznavati pravnu regulativu i osigurati implementaciju NATO standarda i hrvatskih vojnih normi pri obuci brodske posade
Sastaviti i podnijeti izvješće nadređenima u traženom obliku i formi
Pravilno rukovati oružjem i ubojnim sredstvima na brodu
Planirati obuku koristeći doktrinu i taktiku uporabe pomorskih snaga
Poštovati organizacijsku strukturu te redovne i borbene rasporede na brodu kod planiranja obuke i uvježbavanja posade
Izvještavati nadređene o radu posade, brodskih i pogonskih sustava
7.
Brodska dokumentacija
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi dokumentaciju vezanu uz izvršenje borbenih i neborbenih zadaća
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima
Koristiti aplikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije za vođenje i izrađivanje dokumentacije
Dokumentirati i analizirati rad posade
Pravilno voditi brodsku materijalno-tehničku dokumentaciju (dnevnik stroja, evidencija rada pomoćnih strojeva, knjiga kvarova, knjiga pregleda brodskog trupa, remontna knjiga, tehničke knjižice i kartoni)
8.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova časnika pomorstva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
Komunicirati s nadređenima i podređenima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Komunicirati s nadređenima i podređenima prema pravilima poslovnoga bontona
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne pomorske struke
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku (barem jedan na razini B2)
9.
Sigurnost, zaštita na radu, zaštita zdravlja i zaštita okoliša tijekom plovidbe
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite za vrijeme provedbe obuke brodske posade te rukovanja i održavanja dodijeljenim resursima
Osigurati i provoditi mjere zaštite okoliša tijekom plovidbe
Pravilno koristiti osobnu zaštitnu opremu
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja obuke i izvršenja zadaća na moru, u luci i na sidru
Primijeniti postupke i opremu u slučaju opasnosti na brodu
Primijeniti postupke traganja i spašavanja na moru
Pružiti prvu pomoć na brodu
Primijeniti postupke za preživljavanje na moru
Primijeniti međunarodne konvencije koje reguliraju pomorsku sigurnost
Osigurati svjesnost, obučenost i osposobljenost svih članova posade u cilju provođenja sigurnoga načina rada na brodu
Osigurati pridržavanje pravila i sigurnosnih postupaka sprječavanja ozljeda pri plovidbi i izvršenju zadaća od strane članova posade
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Pripremanje pogonskih i brodskih sustava za izvršenje zadaće i plovidbu u svim vremenskim uvjetima
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti pogonske i brodske sustave za plovidbu
Planirati opskrbu i osigurati potrošne materijale i pogonska sredstva za pogonske i brodske sustave
Procijeniti moguće prijetnje i rizike za brod tijekom plovidbe i provođenja dodijeljenih i zadaća
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu rada pogonskih i brodskih sustava
Planirati i osigurati redovno održavanje pogonskih i brodskih sustava uvažavajući organizaciju sustava održavanja
Planirati opskrbu i osigurati pričuvne dijelove pogonskih i brodskih sustava
2.
Planiranje i organiziranje aktivnosti posade pogonskog brodskog sustava za izvršenje dodijeljenih zadaća
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
Primijeniti postupke planiranja i provedbi vojnih vježbi na moru
Provoditi standarde vojne stege tijekom obuke brodske posade
Osigurati poštovanje vojne hijerarhije kod brodske posade
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite za vrijeme provedbe obuke brodske posade te rukovanja i održavanja dodijeljenim resursima
Nadzirati, savjetovati i ocjenjivati rad podređenih u svrhu reguliranja propisanih oblika ponašanja i njihova daljnjeg profesionalnog razvoja
Poznavati pravnu regulativu i osigurati implementaciju NATO standarda i hrvatskih vojnih normi pri obuci brodske posade
Osigurati obučenost i osposobljenost članova posade za rad i izvršenje zadaća unutar pogonskog brodskog sustava
Planirati i organizirati obuku posade unutar pogonskog brodskog sustava
Planirati i organizirati aktivnost posade unutar pogonskog brodskog sustava prema dobivenim zapovijedima
Uvažavati vojni proces donošenja odluka kod planiranja i organiziranja aktivnosti posade
Planirati obuku koristeći doktrinu i taktiku uporabe pomorskih snaga
Poštovati organizacijsku strukturu te redovne i borbene rasporede na brodu kod planiranja obuke i uvježbavanja posade
3.
Upravljanje radom pogonskih i brodskih sustava i aktivnostima posade tijekom izvršenja zadaće
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Osigurati neometani rad pogonskih i brodskih sustava
Nadzirati parametre tijekom plovidbe
Uočiti neispravnosti u pogonskim i brodskim sustavima tijekom plovidbe
Organizirati otklanjanje uočenih nepravilnosti tijekom plovidbe
Primijeniti temeljne zakonitosti automatskog upravljanja te principe rada regulacijskih uređaja
Pratiti izgaranje i održavati dizelske motore na brodu u cilju osiguranja ekonomičnosti njihova rada
Primijeniti sustave antikorozivne zaštite na brodu
Primijeniti znanja o zakonitostima rada motora i njihovoj eksploataciji u pogonu
Primijeniti dijagnostiku kvarova kod motora i načine njihova uklanjanja
Pravilno koristiti pomoćne uređaje i strojeve
Pravovremeno uočiti nedostatak ili odstupanje od uobičajenih parametara na brodskim i pogonskim sustavima
Pratiti opće brodske pokrete i aktivnosti na brodu
Održavati, upravljati i nadzirati brodostrojarske sustave
Analizirati rad pojedinih brodskih sustava i njihovu povezanost s ostalim sustavima
Samostalno organizirati rad brodskog odreda sukladno brodskim rasporedima
4.
Održavanje pogonskih i brodskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Primijeniti znanja iz tehničke mehanike, svojstva materijala, znanosti o čvrstoći, mehanike fluida i termodinamike kod održavanja brodskih i pogonskih sustava
Primijeniti osnovne tehnološke postupke zavarivanja i obrade skidanjem čestica
Primijeniti osnovne fizikalne zakonitosti u području elektriciteta i magnetizma kod održavanja brodskih i pogonskih sustava
Primijeniti znanja iz brodske hidraulike i pneumatike kod održavanja brodskih i pogonskih sustava
Koristiti se nacrtima strojeva i elemenata
Analizirati podatke pogonskih sustava i postrojenja u cilju dijagnosticiranja kvara
5.
Vođenje i ažuriranje propisane strojarske, brodske, materijalno tehničke i obučne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi dokumentaciju vezanu uz izvršenje borbenih i neborbenih zadaća
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima
Koristiti aplikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije za vođenje i izrađivanje dokumentacije
Voditi obučnu dokumentaciju za brodsku posadu
Dokumentirati i analizirati rad posade
Pravilno voditi brodsku materijalno-tehničku dokumentaciju (dnevnik stroja, evidencija rada pomoćnih strojeva, knjiga kvarova, knjiga pregleda brodskog trupa, remontna knjiga, tehničke knjižice i kartoni)
6.
Komuniciranje i suradnja s nadređenima, podređenima i vanjskim dionicima
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Komunicirati s nadređenima i podređenima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Komunicirati s nadređenima i podređenima prema pravilima poslovnoga bontona
Razmjenjivati informacije s nadređenima i podređenima
Sastaviti i podnijeti izvješće nadređenima u traženom obliku i formi
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne pomorske struke
Komunicirati s tehničkim osobljem u postrojbi i izvan nje vezano uz održavanje brodskih i pogonskih sustava
Izvještavati nadređene o radu posade, brodskih i pogonskih sustava
7.
Održavanje tjelesne i borbene spremnosti, vojnih vještina i briga o kontinuiranom osposobljavanju i usavršavanju
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno oružje
Održavati vještinu korištenja vojne opreme i rukovanja oružjem
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Poštovati pravila vojne službe
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku (barem jedan na razini B2)
8.
Osiguravanje i provođenje propisa o sigurnosti, zaštiti na radu, zaštiti zdravlja i okoliša tijekom plovidbe
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Pravilno rukovati oružjem i ubojnim sredstvima na brodu
Osigurati i provoditi mjere zaštite okoliša tijekom plovidbe
Pravilno koristiti osobnu zaštitnu opremu
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja obuke i izvršenja zadaća na moru, u luci i na sidru
Primijeniti postupke i opremu u slučaju opasnosti na brodu
Primijeniti postupke traganja i spašavanja na moru
Pružiti prvu pomoć na brodu
Primijeniti postupke za preživljavanje na moru
Primijeniti međunarodne konvencije koje reguliraju pomorsku sigurnost
Osigurati svjesnost, obučenost i osposobljenost svih članova posade u cilju provođenja sigurnoga načina rada na brodu
Osigurati pridržavanje pravila i sigurnosnih postupaka sprječavanja ozljeda pri plovidbi i izvršenju zadaća od strane članova posade
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Časnik pomorstva: vojno brodostrojarstvo / Časnica pomorstva: vojno brodostrojarstvo
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje