Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Časnik pomorstva: vojna nautika / Časnica pomorstva: vojna nautika

Razina HKO
6
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

0110.41.0 Viši časnik/viša časnica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

0.03.031.0310 Vojna zanimanja, ostali činovi

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Časnik pomorstva: vojna nautika / Časnica pomorstva: vojna nautika zapovijeda posadama plovnih objekata na moru. Odgovoran/odgovorna je za red, rad i stegu na brodu.

Provodi dodijeljene zadaće na brodu sukladno propisanim mjerodavnostima tijekom borbenih ili neborbenih zadaća u skladu s planovima osmišljenim prije aktivnosti. Posao uključuje: nadziranje zadaća i aktivnosti brodske posade; dodjeljivanje dužnosti i zapovijedanje posadom; osiguravanje učinkovite komunikacije između posade i nadređenog zapovjedništva te provođenje obuke članova posade. Odgovoran/odgovorna je za pravilnu uporabu i održavanje dodijeljenih materijalnih resursa kao i za obučenost i uvježbanost posade te njihovu sigurnost, na način da osigurava uvjete za dostizanje i održavanje visoke razine osposobljenosti i spremnosti za samostalno obnašanje ustrojbenih dužnosti na brodu.

Posao zahtijeva odgovornost, sposobnost pridržavanja pravila i propisa, dobru emocionalnu stabilnost i otpornost na stres te sposobnost brzog donošenja ispravnih odluka u raznim situacijama.

Opće psihofizičko stanje Časnika pomorstva / Časnice pomorstva mora biti u skladu s važećim propisima i provjerava se redovito.

Uvjeti rada

Časnik pomorstva: vojna nautika / Časnica pomorstva: vojna nautika obavlja posao uglavnom na brodu gdje je prisutna izloženost posebnim mikroklimatskim uvjetima kao što su: vrućina, vlaga, buka, vibracije...

Posao često uključuje dežurstva na brodu i izbivanje od kuće zbog provedbi aktivnosti na moru.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Priprema i organizacija plovidbe vojnog broda
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti brod za plovidbu uvažavajući navigacijska pravila i postupke pripreme broda
Uvažavati vojni proces donošenja odluka kod planiranja i organiziranja aktivnosti posade i plovidbe
Procijeniti moguće prijetnje i rizike za posadu tijekom plovidbe i provođenja dodijeljenih i zadaća
Pregledati brod i brodske sustave prije plovidbe
2.
Provođenje obuke posade vojnog broda
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti postupke planiranja i provedbi vojnih vježbi na moru
Pripremiti i provoditi program obuke brodske posade u svrhu postizanja postavljenih ciljeva
Pripremiti materijalne resurse i sredstva za neometanu provedbu obuke brodske posade
Osposobiti i razviti brodsku posadu do potrebne razine borbene spremnosti
Provoditi standarde vojne stege tijekom obuke brodske posade
Osigurati poštovanje vojne hijerarhije kod brodske posade
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite za vrijeme provedbe obuke brodske posade te rukovanja i održavanja dodijeljenim resursima
Voditi obučnu dokumentaciju za brodsku posadu
3.
Upravljanje plovilom tijekom plovidbe
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
Učinkovito koristiti materijalne resurse i ljudske potencijale za postizanje postavljenih ciljeva
Razmjenjivati informacije s nadređenima i podređenima
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu rada posade i plovidbe
Upravljati plovilom prateći parametre plovidbe i koristeći navigacijsku, signalizacijsku i komunikacijsku opremu
Pratiti sve čimbenike koji mogu imati utjecaja na plovidbu u svrhu pravilnog i sigurnog izvršenja zadaće
Upravljati plovilom uvažavajući situaciju na moru, manevarske mogućnosti plovila i mogućnosti pogonskih sustava
Koristiti brodske sustave i brodsku opremu pri plovidbi
Nadzirati ispravnost zaduženih materijalno-tehničkih sredstava i opreme
Komunicirati s ostalim sudionicima pomorskog prometa, operativnim službama i pomorskim snagama partnerskih zemalja kod izvršenja zadaća
Koristiti brodske komunikacijske kanale
Služiti se komunikacijskom opremom na brodu
4.
Upravljanje posadom vojnog broda
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati aktivnost posade i plovidbe prema dobivenim zapovijedima
Nadzirati, savjetovati i ocjenjivati rad podređenih u svrhu reguliranja propisanih oblika ponašanja i njihova daljnjeg profesionalnog razvoja
Koordinirati raspodjelu i uporabu brodske posade kod izvršenja zadaća
Rasporediti posadu uvažavajući organizacijsku strukturu te redovne i borbene rasporede na brodu
Samostalno rukovoditi brodskom posadom u borbenim i neborbenim zadaćama uvažavajući načela vođenja i upravljanja
Organizirati brodske službe u luci i plovidbi
5.
Vojne vještine časnika pomorstva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno oružje
Održavati vještinu korištenja vojne opreme i rukovanja oružjem
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Poštovati pravila vojne službe
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Poznavati pravnu regulativu i osigurati implementaciju NATO standarda i hrvatskih vojnih normi pri obuci brodske posade
Pravilno čuvati i rukovati brodskim oružjem, mornaričkim oružanim sustavima i ubojnim sredstvima
Izvršiti zadaću koristeći doktrinu i taktiku uporabe pomorskih snaga
Osigurati mjere borbenog osiguranja u luci, na sidru i u plovidbi
Sastaviti i podnijeti izvješće nadređenima u traženom obliku i formi
Izvještavati nadređene o radu posade i plovidbe
Pravilno rukovati oružjem i ubojnim sredstvima na brodu
6.
Brodska i obučna dokumentacija časnika pomorstva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi dokumentaciju vezanu uz izvršenje borbenih i neborbenih zadaća
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima
Koristiti aplikacije i informacijsko-komunikacijske tehnologije za vođenje i izrađivanje dokumentacije
Voditi i redovito ažurirati navigacijsku dokumentaciju
Voditi propisanu dokumentaciju tijekom sudjelovanja u međunarodnim misijama
Dokumentirati i analizirati rad posade
7.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova časnika pomorstva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
Primijeniti etički kodeks struke
Komunicirati s nadređenima i podređenima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Komunicirati s nadređenima i podređenima prema pravilima poslovnoga bontona
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku (barem jedan na razini A2)
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne pomorske struke
8.
Sigurnost, zaštita na radu, zaštita zdravlja i zaštita okoliša tijekom plovidbe
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Poštovati važeća pravila i propisa tijekom plovidbe
Poštovati organizacijska pravila i propise unutar sustava (pravilnici, postupci, procedure, upute, dokumenti)
Poštovati međunarodne konvencije koje reguliraju pomorsku sigurnost
Poduzimati mjere za sigurnost plovidbe i održavanje sigurnosti plovila i plovidbe
Pravilno primijeniti sigurnosne postupke, opremu i proceduru
Osigurati i provoditi mjere zaštite okoliša tijekom plovidbe
Pravilno koristiti osobnu zaštitnu opremu
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja obuke i izvršenja zadaća na moru, u luci i na sidru
Primijeniti postupke i opremu u slučaju opasnosti na brodu
Primijeniti postupke traganja i spašavanja na moru
Pružiti prvu pomoć na brodu
Primijeniti postupke za preživljavanje na moru
Osigurati svjesnost, obučenost i osposobljenost svih članova posade s ciljem provođenja sigurnoga načina rada
Osigurati pridržavanje pravila i sigurnosnih postupaka sprječavanja ozljeda pri plovidbi i izvršenju zadaća od strane članova posade
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje i organiziranje aktivnosti posade i plovidbe
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
Pripremiti brod za plovidbu uvažavajući navigacijska pravila i postupke pripreme broda
Uvažavati vojni proces donošenja odluka kod planiranja i organiziranja aktivnosti posade i plovidbe
Procijeniti moguće prijetnje i rizike za posadu tijekom plovidbe i provođenja dodijeljenih i zadaća
Primijeniti postupke planiranja i provedbi vojnih vježbi na moru
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu rada posade i plovidbe
Planirati i organizirati aktivnost posade i plovidbe prema dobivenim zapovijedima
2.
Održavanje stalne spremnosti brodskog odreda /broda i članova posade za izvršavanje dodijeljenih zadaća
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pregledati brod i brodske sustave prije plovidbe
Pripremiti i provoditi program obuke brodske posade u svrhu postizanja postavljenih ciljeva
Pripremiti materijalne resurse i sredstva za neometanu provedbu obuke brodske posade
Osposobiti i razviti brodsku posadu do potrebne razine borbene spremnosti
Provoditi standarde vojne stege tijekom obuke brodske posade
Osigurati poštovanje vojne hijerarhije kod brodske posade
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite za vrijeme provedbe obuke brodske posade te rukovanja i održavanja dodijeljenim resursima
Nadzirati, savjetovati i ocjenjivati rad podređenih u svrhu reguliranja propisanih oblika ponašanja i njihova daljnjeg profesionalnog razvoja
Poznavati pravnu regulativu i osigurati implementaciju NATO standarda i hrvatskih vojnih normi pri obuci brodske posade
Pravilno čuvati i rukovati brodskim oružjem, mornaričkim oružanim sustavima i ubojnim sredstvima
3.
Upravljanje plovilom u cilju izvršenja dodijeljenih zadaća
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Upravljati plovilom prateći parametre plovidbe i koristeći navigacijsku, signalizacijsku i komunikacijsku opremu
Pratiti sve čimbenike koji mogu imati utjecaja na plovidbu u svrhu pravilnog i sigurnog izvršenja zadaće
Upravljati plovilom uvažavajući situaciju na moru, manevarske mogućnosti plovila i mogućnosti pogonskih sustava
Koristiti brodske sustave i brodsku opremu pri plovidbi
Nadzirati ispravnost zaduženih materijalno-tehničkih sredstava i opreme
Komunicirati s ostalim sudionicima pomorskog prometa, operativnim službama i pomorskim snagama partnerskih zemalja kod izvršenja zadaća
Koristiti brodske komunikacijske kanale
Služiti se komunikacijskom opremom na brodu
Poštovati važeća pravila i propisa tijekom plovidbe
Poštovati organizacijska pravila i propise unutar sustava (pravilnici, postupci, procedure, upute, dokumenti)
Poštovati međunarodne konvencije koje reguliraju pomorsku sigurnost
Poduzimati mjere za sigurnost plovidbe i održavanje sigurnosti plovila i plovidbe
Pravilno primijeniti sigurnosne postupke, opremu i proceduru
4.
Raspoređivanje brodske posade, opreme i resursa za izvršavanje dodijeljenih zadaća
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Učinkovito koristiti materijalne resurse i ljudske potencijale za postizanje postavljenih ciljeva
Koordinirati raspodjelu i uporabu brodske posade kod izvršenja zadaća
Rasporediti posadu uvažavajući organizacijsku strukturu te redovne i borbene rasporede na brodu
Samostalno rukovoditi brodskom posadom u borbenim i neborbenim zadaćama uvažavajući načela vođenja i upravljanja
Organizirati brodske službe u luci i plovidbi
Izvršiti zadaću koristeći doktrinu i taktiku uporabe pomorskih snaga
Osigurati mjere borbenog osiguranja u luci, na sidru i u plovidbi
5.
Vođenje propisane brodske i obučne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi dokumentaciju vezanu uz izvršenje borbenih i neborbenih zadaća
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima
Koristiti aplikacije i informacijsko-komunikacijske tehnologije za vođenje i izrađivanje dokumentacije
Voditi obučnu dokumentaciju za brodsku posadu
Voditi i redovito ažurirati navigacijsku dokumentaciju
Voditi propisanu dokumentaciju tijekom sudjelovanja u međunarodnim misijama
Dokumentirati i analizirati rad posade
6.
Komuniciranje i suradnja s nadređenima i podređenima
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Komunicirati s nadređenima i podređenima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Komunicirati s nadređenima i podređenima prema pravilima poslovnoga bontona
Razmjenjivati informacije s nadređenima i podređenima
Sastaviti i podnijeti izvješće nadređenima u traženom obliku i formi
Izvještavati nadređene o radu posade i plovidbe
7.
Održavanje tjelesne i borbene spremnosti, vojnih vještina i briga o kontinuiranom osposobljavanju i usavršavanju
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno oružje
Održavati vještinu korištenja vojne opreme i rukovanja oružjem
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Poštovati pravila vojne službe
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku (barem jedan na razini A2)
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne pomorske struke
8.
Osiguravanje i provođenje propisa o sigurnosti, zaštiti na radu, zaštiti zdravlja i okoliša tijekom plovidbe
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Primijeniti etički kodeks struke
Pravilno rukovati oružjem i ubojnim sredstvima na brodu
Osigurati i provoditi mjere zaštite okoliša tijekom plovidbe
Pravilno koristiti osobnu zaštitnu opremu
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja obuke i izvršenja zadaća na moru, u luci i na sidru
Primijeniti postupke i opremu u slučaju opasnosti na brodu
Primijeniti postupke traganja i spašavanja na moru
Pružiti prvu pomoć na brodu
Primijeniti postupke za preživljavanje na moru
Osigurati svjesnost, obučenost i osposobljenost svih članova posade s ciljem provođenja sigurnoga načina rada
Osigurati pridržavanje pravila i sigurnosnih postupaka sprječavanja ozljeda pri plovidbi i izvršenju zadaća od strane članova posade
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Časnik pomorstva: vojna nautika / Časnica pomorstva: vojna nautika
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje