Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Časnik oklopništva / Časnica oklopništva

Razina HKO
6
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

0110.41.0 Viši časnik/viša časnica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

0.03.031.0310 Vojna zanimanja, ostali činovi

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Časnik oklopništva / Časnica oklopništva je osoba koja je civilnom te vojnom izobrazbom i vojnom obukom osposobljena za obnašanje časničke dužnosti oklopništva u Oružanim snagama i kojoj je dodijeljen časnički čin. Časnici/časnice osiguravaju vođenje i upravljanje organizacijskim jedinicama u Oružanim snagama; vode postrojbe na terenu tijekom borbenih i neborbenih zadaća, u skladu s planovima osmišljenim prije zadaća; nadziru akcije i manevre u napadnim i obrambenim zadaćama; dodjeljuju zadaće i zapovijedaju podređenima, osiguravaju učinkovitu komunikaciju unutar i između postrojbi, planiraju i provode obuku. Odgovorni su za upotrebu i održavanje dodijeljenih materijalnih resursa.

Časnici su odgovorni za obučenost, uvježbanost i motiviranost postrojbe i dobrobit podređenih, na način da osiguravaju da oni dostižu i održavaju visoku razinu kompetencije i spremnosti za ispunjavanje svojih borbenih i neborbenih zadaća.

Časnik oklopništva / Časnica oklopništva su članovi te ujedno i zapovjednici borbenog oklopnog vozila (tenka i borbenog vozila pješaštva) i tenkovskog ili oklopnog mehaniziranog voda.

Tijekom borbenih i drugih zadaća časnici oklopništva usmjeravaju rad borbenih oklopnih vozila (tenk, borbeno vozilo pješaštva), sekcija  i tenkovskog ili oklopno-mehaniziranog voda na kopnu ili u vodenom okruženju te usmjeravaju članove posade kod izvršenja zadaća. Također provode manevar  s tenkovima i borbenim vozila pješaštva, tijekom zadaće. Izrađuju i provode borbene i druge planove te koordiniraju djelovanje s postrojbama borbenih rodova i rodova borbene potpore.

Uvjeti rada

Časnik oklopništva / časnica oklopništva radi i obučava se u različitim klimatskim i vremenskim uvjetima. Kako bi održali borbenu spremnost, trebaju se redovito uvježbavati u simuliranim borbenim i terenskim uvjetima. Kad nisu u obuci, obavljaju administrativne dužnosti u uredima.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Organiziranje i provođenje obučnog procesa postrojbe oklopništva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati rad postrojbe s ciljem učinkovitog obavljanja radnih zadataka
Identificirati postavljene ciljeve obuke
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu provedene obuke
Pripremiti i provoditi program obuke postrojbe u svrhu postizanja postavljenih ciljeva
Pripremiti materijalne resurse i sredstva za neometanu provedbu obuke
Provoditi obuku uvažavajući principe poučavanja odraslih i obučavanja za vojne dužnosti
Voditi obučnu dokumentaciju za postrojbu
Nadzirati ispravnost materijalno-tehničkih sredstava i opreme tijekom provođenja obuke
Razviti planove obuke i rada oklopništva
Planirati i organizirati uporabu oklopništva u borbenim i neborbenim zadaćama koristeći znanja iz taktike i doktrine uporabe oklopništva
2.
Materijalno-tehnička sredstva oklopništva, njihovo opsluživanje i održavanje
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pravilno rukovati opremom u skladu s važećim standardima
Redovito održavati materijalno-tehnička sredstva oklopništva
Pripremiti potrebnu tehničku dokumentaciju praćenja skladištenja i izdavanja sredstava oklopništva
Nadzirati ispravnost zaduženih materijalno-tehničkih sredstava
Planirati radioničke kapacitete za održavanje zaduženih materijalno-tehničkih sredstava
Voditi tehničku dokumentaciju materijalno tehničkih sredstava na zaduženju postrojbe
3.
Vođenje i upravljanje postrojbom oklopništva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
Nadzirati personalnu i materijalnu popunjenost, obučenost i uvježbanost postrojbe
Analizirati izvršenje provedenih borbenih i neborbenih zadaća
Procijeniti moguće prijetnje i rizike za postrojbu tijekom provođenja obuke i zadaća
Osposobiti i razviti podređene i postrojbu do potrebne razine borbene spremnosti
Vrednovati obučenost pojedinaca i postrojbe
Učinkovito koristiti materijalne resurse i ljudske potencijale za postizanje postavljenih ciljeva
Voditi dokumentaciju vezanu uz izvršenje borbenih i neborbenih zadaća
Pratiti, vrednovati i ocijenjivati rad podređenih u svrhu reguliranja poželjnih oblika ponašanja
Koordinirati raspodjelu i uporabu postrojbe tijekom izvršenja zadaća
Samostalno voditi postrojbu oklopništva u borbenim i neborbenim zadaćama uvažavajući načela vođenja i upravljanja
Analizirati podatke tijekom provođenja zadaće s ciljem učinkovitijeg izvršenja
Usmjeriti aktivnosti sukladno podatcima s terena i dodijeljenoj zadaći
4.
Komunikacijske vještine časnika oklopništva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Savjetovati i usmjeravati podređene tijekom obuke
Provoditi standarde vojne stege tijekom obuke
Osigurati poštovanje vojne hijerarhije u postrojbi
Uputiti podređene u dodijeljene zadaće i zadatke
Koordinirati izvršenje dodijeljenih zadaća s drugim postrojbama i logistikom
Komunicirati s nadređenima i podređenima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Komunicirati s nadređenima i podređenima prema pravilima poslovnoga bontona
Razmjenjivati informacije s nadređenima i podređenima
Izvještavati nadređene o radu postrojbe
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku (barem jedan na razini A2)
Komunicirati s drugim sudionicima izvan postrojbe s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaće
5.
Vojne vještine časnika oklopništva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Provesti taktičke aktivnosti u uvjetima smanjene vidljivosti
Dokumentirati i analizirati rad postrojbe
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima
Nadzirati održavanje vojne opreme i naoružanja
Upravljati oklopnim vozilima uvažavajući taktičko-tehničke značajke oklopnih vozila
Koristiti podatke o radu sustava i podsustava borbenih oklopnih vozila
Voditi postrojbu u borbenim i neborbenim zadaćama koristeći doktrinu i taktiku uporabe oklopništva
Upotrijebiti naoružanje borbenog oklopnog vozila pri izvršenju zadaća
Adekvatno odgovoriti na pozive na vatru
Koristiti sigurnosnu opremu i opremu za nadziranje
Pravilno koristiti sustave za upravljanje vatrom
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno naoružanje
Pravilno rukovati naoružanjem i ubojnim sredstvima oklopništva
Održavati osobno naoružanje i zaštitnu opremu
6.
Uporaba IKT-a u obavljanju dužnosti časnika oklopništva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informacijsko-komunikacijske sustave i tehnologije pri izvršenju zadaća oklopništva
Koristiti aplikacije i informacijsko-komunikacijske tehnologije za vođenje i izrađivanje dokumentacije
7.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova časnika
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poštovati pravila vojne službe
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne struke
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
Poštovati organizacijska pravila unutar sustava (pravilnici, postupci, procedure, upute, dokumenti)
Primijeniti etički kodeks struke pri obavljanju časničke dužnosti
Izraditi i dokumentirati plan za primjenu poboljšanja vojnih procesa.
8.
Zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita na radu u obavljanju časničke dužnosti
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite za vrijeme provedbe obuke te rukovanja i održavanja dodijeljenim materijalnim resursima
Poznavati pravnu regulativu i primijeniti međunarodno ratno i humanitarno pravo kod provođenja zadaća
Koristiti osobnu zaštitnu opremu
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja obuke i izvršenja zadaća
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod rukovanja i održavanja dodijeljenih materijalno-tehničkih sredstava kod provođenja obuke i izvršenja zadaća
Osigurati i provoditi mjere zaštite okoliša
Primijeniti postupke medicinskog izvlačenja ozlijeđenih
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje i organiziranje rada postrojbe oklopništva
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
Planirati i organizirati rad postrojbe s ciljem učinkovitog obavljanja radnih zadataka
Identificirati postavljene ciljeve obuke
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu provedene obuke
Analizirati izvršenje provedenih borbenih i neborbenih zadaća
Procijeniti moguće prijetnje i rizike za postrojbu tijekom provođenja obuke i zadaća
Razviti planove obuke i rada oklopništva
Planirati i organizirati uporabu oklopništva u borbenim i neborbenim zadaćama koristeći znanja iz taktike i doktrine uporabe oklopništva
2.
Planiranje i pripremanje materijalno-tehničkih sredstava oklopništva
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
pravilno rukovati opremom u skladu s važećim standardima
Redovito održavati materijalno-tehnička sredstva oklopništva
Pripremiti potrebnu tehničku dokumentaciju praćenja skladištenja i izdavanja sredstava oklopništva
Nadzirati ispravnost zaduženih materijalno-tehničkih sredstava
Planirati radioničke kapacitete za održavanje zaduženih materijalno-tehničkih sredstava
Nadzirati održavanje vojne opreme i naoružanja
3.
Pripremanje postrojbe za izvršenje borbenih i neborbenih zadaća oklopništva
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti i provoditi program obuke postrojbe u svrhu postizanja postavljenih ciljeva
Pripremiti materijalne resurse i sredstva za neometanu provedbu obuke
Provoditi obuku uvažavajući principe poučavanja odraslih i obučavanja za vojne dužnosti
Nadzirati personalnu i materijalnu popunjenost, obučenost i uvježbanost postrojbe
Osposobiti i razviti podređene i postrojbu do potrebne razine borbene spremnosti
Vrednovati obučenost pojedinaca i postrojbe
Nadzirati ispravnost materijalno-tehničkih sredstava i opreme tijekom provođenja obuke
Savjetovati i usmjeravati podređene tijekom obuke
Provoditi standarde vojne stege tijekom obuke
Osigurati poštovanje vojne hijerarhije u postrojbi
Poštovati organizacijska pravila unutar sustava (pravilnici, postupci, procedure, upute, dokumenti)
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite za vrijeme provedbe obuke te rukovanja i održavanja dodijeljenim materijalnim resursima
Pratiti, vrednovati i ocijenjivati rad podređenih u svrhu reguliranja poželjnih oblika ponašanja
4.
Zapovijedanje i vođenje postrojbe u provedbi svih dodijeljenih zadaća oklopništva
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Učinkovito koristiti materijalne resurse i ljudske potencijale za postizanje postavljenih ciljeva
Uputiti podređene u dodijeljene zadaće i zadatke
Koordinirati izvršenje dodijeljenih zadaća s drugim postrojbama i logistikom
Provesti taktičke aktivnosti u uvjetima smanjene vidljivosti
Poznavati pravnu regulativu i primijeniti međunarodno ratno i humanitarno pravo kod provođenja zadaća
Koordinirati raspodjelu i uporabu postrojbe tijekom izvršenja zadaća
Samostalno voditi postrojbu oklopništva u borbenim i neborbenim zadaćama uvažavajući načela vođenja i upravljanja
Analizirati podatke tijekom provođenja zadaće s ciljem učinkovitijeg izvršenja
Usmjeriti aktivnosti sukladno podatcima s terena i dodijeljenoj zadaći
Komunicirati s drugim sudionicima izvan postrojbe s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaće
Upravljati oklopnim vozilima uvažavajući taktičko-tehničke značajke oklopnih vozila
Koristiti podatke o radu sustava i podsustava borbenih oklopnih vozila
Voditi postrojbu u borbenim i neborbenim zadaćama koristeći doktrinu i taktiku uporabe oklopništva
Upotrijebiti naoružanje borbenog oklopnog vozila pri izvršenju zadaća
Adekvatno odgovoriti na pozive na vatru
Koristiti sigurnosnu opremu i opremu za nadziranje
Pravilno koristiti sustave za upravljanje vatrom
Koristiti informacijsko-komunikacijske sustave i tehnologije pri izvršenju zadaća oklopništva
5.
Izrađivanje i vođenje propisane dokumentacije postrojbe oklopništva
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi obučnu dokumentaciju za postrojbu
Voditi dokumentaciju vezanu uz izvršenje borbenih i neborbenih zadaća
Dokumentirati i analizirati rad postrojbe
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima
Voditi tehničku dokumentaciju materijalno tehničkih sredstava na zaduženju postrojbe
Koristiti aplikacije i informacijsko-komunikacijske tehnologije za vođenje i izrađivanje dokumentacije
6.
Komuniciranje i suradnja s nadređenima i podređenima
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Komunicirati s nadređenima i podređenima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Komunicirati s nadređenima i podređenima prema pravilima poslovnoga bontona
Razmjenjivati informacije s nadređenima i podređenima
Izvještavati nadređene o radu postrojbe
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Izraditi i dokumentirati plan za primjenu poboljšanja vojnih procesa.
7.
Održavanje tjelesne i borbene spremnosti, vojnih vještina i briga o kontinuiranom osposobljavanju i usavršavanju
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Poštovati pravila vojne službe
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne struke
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku (barem jedan na razini A2)
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno naoružanje
8.
Osiguravanje i provođenje zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite zdravlja pri radu s postrojbom oklopništva
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Primijeniti etički kodeks struke pri obavljanju časničke dužnosti
Koristiti osobnu zaštitnu opremu
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja obuke i izvršenja zadaća
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod rukovanja i održavanja dodijeljenih materijalno-tehničkih sredstava kod provođenja obuke i izvršenja zadaća
Pravilno rukovati naoružanjem i ubojnim sredstvima oklopništva
Održavati osobno naoružanje i zaštitnu opremu
Osigurati i provoditi mjere zaštite okoliša
Primijeniti postupke medicinskog izvlačenja ozlijeđenih
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Časnik oklopništva / Časnica oklopništva
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje