Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Časnik pješaštva / Časnica pješaštva

Razina HKO
6
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

0110.41.0 Viši časnik/viša časnica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

0.03.031.0310 Vojna zanimanja, ostali činovi

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Časnik pješaštva / Časnica pješaštva je osoba koja je civilnom te vojnom izobrazbom i vojnom obukom osposobljena za obnašanje časničke dužnosti u Oružanim snagama i kojoj je dodijeljen časnički čin. Osigurava vođenje i upravljanje postrojbom u Oružanim snagama; vodi akcije vojnih postrojbi na terenu tijekom borbenih i neborbenih operacija u skladu s dodijeljenim zadaćama; dodjeljuje zadaće i nadzire njihovu provedbu te zapovijeda podređenom osoblju; osigurava učinkovitu komunikaciju unutar i između postrojbi i provodi obuku postrojbe. Primjenjuje mjere sigurnosti i zaštite za vrijeme obuke te rukovanja i održavanja dodijeljenim materijalnim resursima. Odgovara za uporabu i održavanje dodijeljenih materijalnih resursa.

Časnik pješaštva / Časnica pješaštva odgovoran/odgovorna je za obučenost i uvježbanost postrojbe i dobrobit podređenih, na način da osigurava dostizanje i održavanje visoke razine njihovih kompentencija i spremnosti za ispunjavanje svojih borbenih i neborbenih zadaća. Kako bi ispunio ove odgovornosti, prosuđuje taktičku situaciju i zapovijeda postrojbom u provedbi ofenzivnih, defenzivnih, stabilizacijskih i pomoćnih taktičkih aktivnosti.

U taktičkim aktivnostima pješački rod je namijenjen za zarobljavanje ili uništavanje neprijateljskih snaga na tlu i za odvraćanje neprijateljskih napada, a Časnik pješaštva / Časnica pješaštva odlučuje kako koristiti i raspoređivati oružje i opremu postrojbe.

Uvjeti rada

Časnik pješaštva / časnica pješaštva može raditi i provoditi obuku u različitim klimatskim i vremenskim uvjetima. Tijekom obuke i u stvarnim borbenim situacijama poslove obavlja na terenu u svim uvjetima. Posao može uključivati i duža izbivanja od kuće.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Organiziranje i provođenje obučnog procesa pješačke postrojbe
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razviti planove obuke i rada pješačke postrojbe
Planirati i organizirati uporabu pješačke postrojbe u borbenim i neborbenim zadaćama koristeći znanja iz taktike i doktrine uporabe pješaštva
Planirati i organizirati rad postrojbe s ciljem učinkovitog obavljanja radnih zadataka
Identificirati postavljene ciljeve obuke
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu provedene obuke
Pripremiti i provoditi program obuke postrojbe u svrhu postizanja postavljenih ciljeva
Pripremiti materijalne resurse i sredstva za neometanu provedbu obuke
Provoditi obuku uvažavajući principe poučavanja odraslih i obučavanja za vojne dužnosti
Nadzirati personalnu i materijalnu popunjenost, obučenost i uvježbanost postrojbe
Voditi obučnu dokumentaciju za postrojbu
2.
Vođenje i upravljanje pješačkom postrojbom
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
Analizirati izvršenje provedenih borbenih i neborbenih zadaća
Procijeniti moguće prijetnje i rizike za postrojbu tijekom provođenja obuke i zadaća
Osposobiti i razviti podređene i postrojbu do potrebne razine borbene spremnosti
Vrednovati obučenost pojedinaca i postrojbe
Nadzirati ispravnost materijalno-tehničkih sredstava i opreme tijekom provođenja obuke
Koordinirati raspodjelu i uporabu postrojbe kod izvršenja zadaća
Učinkovito koristiti materijalne resurse i ljudske potencijale za postizanje postavljenih ciljeva
Primijeniti metode nadzora kod izvršenja zadaća
Voditi pješačku postrojbu u borbenim i neborbenim zadaćama uvažavajući načela vođenja i upravljanja
Analizirati podatke tijekom provođenja zadaće s ciljem učinkovitog izvršenja zadaće
Voditi dokumentaciju vezanu uz izvršenje borbenih i neborbenih zadaća
3.
Komunikacijske vještine časnika pješaštva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Savjetovati i usmjeravati podređene tijekom obuke
Provoditi standarde vojne stege tijekom obuke
Osigurati poštovanje vojne hijerarhije u postrojbi
Uputiti podređene u dodijeljene zadaće i zadatke
Komunicirati s drugim sudionicima izvan postrojbe u izvršenju zadaće
Koordinirati izvršenje dodijeljenih zadaća s drugim postrojbama i logistikom
Komunicirati s nadređenima i podređenima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Komunicirati s nadređenima i podređenima prema pravilima poslovnoga bontona
Razmjenjivati informacije s nadređenima i podređenima
Izvještavati nadređene o radu postrojbe
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku (barem jedan na razini A2)
4.
Vojne vještine časnika pješaštva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno oružje
Održavati vještinu korištenja vojne opreme i rukovanja oružjem
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Održavati osobno oružje i zaštitnu opremu
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Koristiti pješačko oružje i opremu i osigurati korištenje od strane pojedinaca u postrojbi
Pravilno koristiti ubojna sredstva pješaštva
Primijeniti pravilnu reakciju na neprijateljski poticaj
Provesti taktičke aktivnosti u uvjetima smanjene vidljivosti
Pravilno koristiti pješačko, streljačko, protuoklopno oružje, minobacače i oružje borbenih oklopnih vozila i pripadajuća ubojna sredstva
Upotrijebiti pješačke postrojbe u ofenzivnim, defenzivnim, stabilizacijskim i pomoćnim taktičkim aktivnostima
Osigurati pravilno rukovanje, održavanje i čuvanje oružja pješaštva
Samostalno voditi postrojbu u borbenim i neborbenim zadaćama koristeći doktrinu i taktiku upotrebe pješaštva
Dokumentirati i analizirati rad postrojbe
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima
Pravilno rukovati oružjem i ubojnim sredstvima pješaštva
5.
Uporaba IKT-a u obavljanju dužnosti časnika pješaštva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informacijsko-komunikacijske sustave i tehnologije pri izvršenju zadaća
Koristiti aplikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije za vođenje i izrađivanje dokumentacije
6.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova časnika
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poštovati pravila vojne službe
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne struke
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
Poštovati organizacijska pravila unutar sustava (pravilnici, postupci, procedure, upute, dokumenti)
Izraditi i dokumentirati plan za primjenu poboljšanja vojnih procesa
Primijeniti etički kodeks struke pri obavljanju časničke dužnosti
7.
Zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita na radu u obavljanju časničke dužnosti
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite za vrijeme provedbe obuke te rukovanja i održavanja dodijeljenim materijalnim resursima
Poznavati pravnu regulativu i primijeniti međunarodno ratno i humanitarno pravo kod provođenja zadaća
Osigurati i provesti mjere zaštite okoliša
Koristiti osobnu zaštitnu opremu
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja obuke i izvršenja zadaća
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod rukovanja i održavanja dodijeljenih materijalno-tehničkih sredstava kod provođenja obuke i izvršenja zadaća
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Planiranje i organiziranje rada pješačke postrojbe
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
Razviti planove obuke i rada pješačke postrojbe
Planirati i organizirati uporabu pješačke postrojbe u borbenim i neborbenim zadaćama koristeći znanja iz taktike i doktrine uporabe pješaštva
Planirati i organizirati rad postrojbe s ciljem učinkovitog obavljanja radnih zadataka
Identificirati postavljene ciljeve obuke
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu provedene obuke
Analizirati izvršenje provedenih borbenih i neborbenih zadaća
Procijeniti moguće prijetnje i rizike za postrojbu tijekom provođenja obuke i zadaća
2.
Provođenje obuke pješačke postrojbe
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti i provoditi program obuke postrojbe u svrhu postizanja postavljenih ciljeva
Pripremiti materijalne resurse i sredstva za neometanu provedbu obuke
Provoditi obuku uvažavajući principe poučavanja odraslih i obučavanja za vojne dužnosti
Nadzirati personalnu i materijalnu popunjenost, obučenost i uvježbanost postrojbe
Osposobiti i razviti podređene i postrojbu do potrebne razine borbene spremnosti
Vrednovati obučenost pojedinaca i postrojbe
Nadzirati ispravnost materijalno-tehničkih sredstava i opreme tijekom provođenja obuke
Savjetovati i usmjeravati podređene tijekom obuke
Provoditi standarde vojne stege tijekom obuke
Osigurati poštovanje vojne hijerarhije u postrojbi
Poštovati organizacijska pravila unutar sustava (pravilnici, postupci, procedure, upute, dokumenti)
Provoditi mjere sigurnosti i zaštite za vrijeme provedbe obuke te rukovanja i održavanja dodijeljenim materijalnim resursima
3.
Vođenje pješačke postrojbe u borbenim i neborbenim zadaćama
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koordinirati raspodjelu i uporabu postrojbe kod izvršenja zadaća
Učinkovito koristiti materijalne resurse i ljudske potencijale za postizanje postavljenih ciljeva
Primijeniti metode nadzora kod izvršenja zadaća
Voditi pješačku postrojbu u borbenim i neborbenim zadaćama uvažavajući načela vođenja i upravljanja
Analizirati podatke tijekom provođenja zadaće s ciljem učinkovitog izvršenja zadaće
Uputiti podređene u dodijeljene zadaće i zadatke
Komunicirati s drugim sudionicima izvan postrojbe u izvršenju zadaće
Koordinirati izvršenje dodijeljenih zadaća s drugim postrojbama i logistikom
Koristiti pješačko oružje i opremu i osigurati korištenje od strane pojedinaca u postrojbi
Pravilno koristiti ubojna sredstva pješaštva
Primijeniti pravilnu reakciju na neprijateljski poticaj
Provesti taktičke aktivnosti u uvjetima smanjene vidljivosti
Pravilno koristiti pješačko, streljačko, protuoklopno oružje, minobacače i oružje borbenih oklopnih vozila i pripadajuća ubojna sredstva
Upotrijebiti pješačke postrojbe u ofenzivnim, defenzivnim, stabilizacijskim i pomoćnim taktičkim aktivnostima
Osigurati pravilno rukovanje, održavanje i čuvanje oružja pješaštva
Samostalno voditi postrojbu u borbenim i neborbenim zadaćama koristeći doktrinu i taktiku upotrebe pješaštva
Koristiti informacijsko-komunikacijske sustave i tehnologije pri izvršenju zadaća
Poznavati pravnu regulativu i primijeniti međunarodno ratno i humanitarno pravo kod provođenja zadaća
4.
Izrađivanje i vođenje propisane dokumentacije postrojbe
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi obučnu dokumentaciju za postrojbu
Voditi dokumentaciju vezanu uz izvršenje borbenih i neborbenih zadaća
Dokumentirati i analizirati rad postrojbe
Ispunjavati vojne evidencije prema postojećim zakonskim i podzakonskim propisima
Koristiti aplikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije za vođenje i izrađivanje dokumentacije
5.
Komuniciranje i suradnja s nadređenima i podređenima
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Poštovati načela diskrecije i povjerljivosti vojnih podataka
Koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i iznošenja različitih stavova
Komunicirati s nadređenima i podređenima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
Komunicirati s nadređenima i podređenima prema pravilima poslovnoga bontona
Razmjenjivati informacije s nadređenima i podređenima
Izvještavati nadređene o radu postrojbe
Izraditi i dokumentirati plan za primjenu poboljšanja vojnih procesa
6.
Održavanje tjelesne i borbene spremnosti, vojnih vještina i briga o kontinuiranom osposobljavanju i usavršavanju
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pravilno rukovati, održavati i čuvati osobno oružje
Održavati vještinu korištenja vojne opreme i rukovanja oružjem
Pravilno koristiti oružje i vojnu opremu s ciljem kvalitetnog izvršenja zadaća
Poštovati pravila vojne službe
Održavati traženu razinu tjelesne spremnosti
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva vojne struke
Planirati i provoditi vlastito stručno usavršavanje i osposobljavanje kroz sustavnu izobrazbu i samoučenjem
Komunicirati u vojnom poslovnom okruženju na poslovnom stranom jeziku (barem jedan na razini A2)
7.
Osiguravanje i provođenje zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite zdravlja pri radu s postrojbom
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Održavati osobno oružje i zaštitnu opremu
Pravilno rukovati oružjem i ubojnim sredstvima pješaštva
Primijeniti etički kodeks struke pri obavljanju časničke dužnosti
Osigurati i provesti mjere zaštite okoliša
Koristiti osobnu zaštitnu opremu
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod provođenja obuke i izvršenja zadaća
Osigurati provođenje i primjenu mjera sigurnosti i zaštite kod rukovanja i održavanja dodijeljenih materijalno-tehničkih sredstava kod provođenja obuke i izvršenja zadaća
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Časnik pješaštva / Časnica pješaštva
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje