Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Vodoinstalater/ Vodoinstalaterka

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7136.12.3 vodoinstalater/vodoinstalaterka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.712.7126 Instalateri/instalaterke i monteri/monterke cjevovoda

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Posao vodoinstalatera/vodoinstalaterke je izrada vodovodne i kanalizacijske instalacije te montiranje sanitarne opreme i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od javnog vodovoda/crpilišta do korisnika, te odvod otpadnih voda od korisnika do javnog kolektora otpadnih voda/pročišćavača/septičkih jama/bio jama.

Vodoinstalater/vodoisntalaterka radi na pripremi i montaži/ugradnji cijevi i fitinga/armatura (rezanje i savijanje cijevi, narezivanje navoja, varenje, presanje, brtvljenje spojeva itd.) na vodovodnoj i kanalizacijskoj instalaciji, ugradnji sanitarne opreme i uređaja, ispitivanju instalacija i puštanju u rad cijelog sustava.

Vodoinstalater/vodoinstalaterka obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija (npr. obilježavanje trasa za postavljanje cijevi, bušenje prodora, štemanje utora (šliceva) i dr.). Utvrđuje vrstu i količinu potrebnog materijala za postavljanje instalacije. Također, izrađuje priključak na vodomjerno okno izvan ili unutar objekta, vrši poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode i solarnih sustava. Vrši dezinfekciju instalacije od vodomjernog okna do svih potrošača. Izrađuje vanjsku kanalizaciju i spaja cjevovod otpadnih voda na javni kolektor otpadnih voda/pročišćavača/septičkih jama/bio jama. Montira sanitarnu opremu, te otklanja eventualne nedostatke na instalaciji i opremi/uređajima.

U radu se upoznaje s nacrtom instalacije (kako izgleda ili će izgledati vodovodna i kanalizacijska mreža objekta, gdje će biti postavljena pojedina sanitarna oprema), a ako takvog nacrta nema, može ga i samostalno skicirati.

Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na nepropusnost i protočnost te radi na održavanju i čišćenju instalacija.

Vodoinstalater/vodoisntalaterka može raditi kod distributera vode i u komunalnim poduzećima, a u tom slučaju obavlja poslove poput praćenja rada uređaja za opskrbu vodom i održavanja distribucijske vodovodne mreže te vrši kontrolu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Vodoinstalater/vodoinstalaterka posjeduje teorijska i praktična znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova iz tehnologije materijala i obrade, osnova tehničkog crtanja, osnova tehničke mehanike i elemenata strojeva, tehnologije vodoinstalacija te tehnologije strojarskih instalacija.

Posao vodoinstalatera/vodoinstalaterke  zahtijeva strpljivost, točnost, te smisao za rješavanje tehničkih problema. Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada, primjenjivanje mjera za rad na siguran način  te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Za obavljanje ovih poslova, potrebna je opća tjelesna pokretljivost i spretnost, te uredan vid i sluh. Poželjno je imati  položen vozački ispit B kategorije.

Vodoinstalater/vodoinstalaterka se može zaposliti u industriji, obrtu, te u građevinskim, vodoprivrednim i komunalnim poduzećima. 

 

Za upis u srednjoškolski obrazovni program vodoinstalatera/vodoinstalaterke, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova vodoinstalatera/vodoinstalaterke, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih.

 

 

Uvjeti rada

Vodoinstalater/vodoinstalaterka radi u otvorenim, zatvorenim ili poluzatvorenim prostorima, na novogradnjama i u nedovršenim objektima, gdje je izložen promjenama temperature, vlazi, propuhu, neugodnim mirisima (kanalizacija), te prljavštini. Posao obavlja stojeći, ali se i saginje, te često mijenja položaj tijela: okreće se, penje, čuči, kleči. Često radi i na skelama i ljestvama, te povremeno i u tijesnom prostoru, gdje je potrebno biti spretan i snalažljiv. Radi samostalno ili u skupini, često i u smjenama, osobito ako je zaposlen u poduzeću kao održavatelj vodovodne/ kanalizacijske mreže. Vodoinstalater/ vodoinstalaterka  u svom poslu prenosi terete, nosi ih na više katove (osobito u nedovršenim objektima), gura ih ili diže. Zanimanje vodoinstalatera/ vodoinstalaterke ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine, dubine i zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici.

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje te teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje vodoinstalaterskih poslova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati poslovanje vodoinstalaterske tvrtke na trogodišnjoj razini
Planirati poslovanje vodoinstalaterske tvrtke na godišnjoj, tromjesečnoj i mjesečnoj razini
Planirati vodoinstalaterske poslove i izraditi terminski plan za gradilišta
Planirati potrebne materijalne i ljudske resurse za ugovorene vodoinstalaterske poslove
Planirati nabavku materijala za ugovorene vodoinstalaterske poslove
2.
Pripremanje radnog mjesta za obavljanje vodoinstalaterskih radova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Poznavati osnove vodovodnih/kanalizacijskih instalacija
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koji se koriste za vodovodne/kanalizacijske instalacije
Poznavati primjenu postupaka obrade različitih materijala za izradu vodovodnih/kanalizacijskih instalacija
Imenovati voditelja manje složenih vodoinstalaterskih i kanalizacijskih radova za određene segmente posla
Konzultirati se s investitorom
Organizirati gradilište (smještaj ureda, ljudi, materijala itd.)
Proučiti vodoinstalaterski i kanalizacijski nacrt/projekt (ako postoji)
Proučiti lokaciju rada
Planirati materijalne i ljudske resurse na početku građevinskog projekta
Pripremiti alate, materijale i vozila za gradilište
Obilježiti trase instalacija i mjesta na gradilištu na kojima će se obavljati ugradnja vodovodne instalacije u skladu s dokumentacijom
Svakodnevno obilaziti gradilišta na početku radnog dana i uočiti moguće probleme iz prethodnog dana, nadopunjavati materijal i sl.
Izraditi plan rada na dnevnoj razini
3.
Montiranje i postavljanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Označiti mjesta na objektu za proboj u temeljima za dovod vode i odvod kanalizacije
Izraditi utore (šliceve) i kanale za vodovodne i kanalizacijske cijevi
Izraditi vanjsku kanalizaciju i spojiti je na septičku jamu ili gradsku kanalizaciju
Izraditi instalacije za dovod hladne vode od vodovodnog šahta do ulaza u objekt
Izraditi temeljne instalacije za kanalizaciju u objektu
Izraditi proboje kroz zidove i međukatne konstrukcije za vodovodne i kanalizacijske instalacije
Razvesti vodovodne instalacije u objektu (montaža obujmica/držača za cijevi, postavljanje cijevi i spojnih elemenata, postavljanje izolacijskog materijala na cijevi)
Razvesti kanalizacijske instalacije u objektu (montaža obujmica/držača za cijevi, mazanje gumice pastom za montažu PVC cijevi, postavljanje PVC cijevi i spojnih elemenata, postavljanje izolacijskog materijala na cijevi, montaža krovnih ozračnika kanalizacije)
Izraditi ventilaciju za sanitarnu prostoriju (npr. kupaonica i sl.)
Montirati sanitarnu opremu s pripadajućom armaturom (npr. kada, wc školjka, umivaonici, sudoperi, perilice, itd.)
Izraditi odvodnju za oborinske vode
Izraditi instalaciju za toplu vodu na solarnu energiju
Montirati solarne kolektore
Spojiti hladnu, toplu i cirkulacijsku vodu na spremnik sanitarne vode
Učvrstiti izvod sanitarnih priključaka
Nivelirati vodovodne cijevi
Zasipati cijevi sitnim pijeskom
4.
Ispitivanje i puštanje vodovodne instalacije u pogon
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti tlačnu probu instalacije vodovodnih cijevi vodom ili zrakom
Ispitati vodovodne instalacije na nepropusnost i izraditi zapisnik o provedenoj tlačnoj probi
Izvršiti ispitivanje vodovodnih instalacija na protočnost
Isprati i dezinficirati vodovodne instalacije
Osigurati provedbu bakteriološke analize uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije i ispiranja cijevi od strane nadležne ustanove
Pustiti vodovodni sustav u pogon i balansirati ga (npr. ozračivanjem)
Očistiti gradilište od šute i prikupiti otpadni materijal i zbrinuti ga prema propisima
Izvršiti primopredaju izrađene vodovodne instalacije naručitelju
5.
Ispitivanje i puštanje kanalizacijske instalacije u pogon
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Fiksirati izvod kanalizacijskih priključaka
Nivelirati kanalizacijske cijevi
Ispitati kanalizacijske instalacije na nepropusnost i o tome izraditi zapisnik
Osigurati ispitivanje na protočnost i nepropusnost vanjskog razvoda kanalizacije i osigurati izdavanje potvrde o ispravnosti od ovlaštene ustanove
Izvršiti puštanje kanalizacijskog sustava u pogon
Izvršiti primopredaju izrađene kanalizacijske instalacije naručitelju
6.
Pronalaženje i otklanjanje kvara na javnoj vodovodnoj/ kanalizacijskoj mreži
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Montirati ulični vodovodni/kanalizacijski cjevovod (postavljanje cijevi određenog promjera u prethodno pripremljene kanale)
Ustanoviti profile cijevi u vodovodnoj/kanalizacijskoj mreži na koju će se spojiti novi priključak
Spojiti novi priključak na vodomjerno okno objekta (s vodomjerom i ventilima) kao i na kanalizacijski šaht
Isprati cjevovod vodovodne mreže
Vizualno provjeriti nepropusnost spojeva na vodovodnoj/kanalizacijskoj mreži
Izvršiti tlačnu probu vodovodnog/kanalizacijskog priključka
Strojno mikrolocirati kvar na vodovodnoj/ kanalizacijskoj mreži (npr. sondom a, sondom b, geofonom koji hvata šumove i sl. )
Vizualno mikrolocirati kvar na vodovodnoj/kanalizacijskoj mreži
Pratiti strojno otkopavanje terena na lokaciji kvara vodovodne/kanalizacijske mreže
Ustanoviti oštećenje na vodovodnoj/kanalizacijskoj mreži
Sanirati puknuće vodovodne/kanalizacijske cijevi (raznih profila)
Pratiti nepropusnost vodovodne mreže očitavanjem visine vode u vodospremniku i poduzimati potrebne korake u slučaju propuštanja
7.
Administriranje vodoinstalaterskog poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Potpisati i arhivirati ugovor za izvođenje vodoinstalaterskih/kanalizacijskih radova
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik vodovoda i kanalizacije
Izraditi građevinske knjige i dokaznicu mjera za vodovod i kanalizaciju
Izraditi privremene i okončanu situaciju
Prikupiti cjelokupnu dokumentaciju o kvaliteti materijala kao pripreme za tehnički pregled objekta (npr. izjave o sukladnosti i svojstvima ugrađenih materijala)
Izraditi izjave izvođača manje složenih radova prije tehničkog pregleda objekta
Provesti tehnički pregled objekta
Izraditi zapisnik o primopredaji tehničke dokumentacije za vodovod i kanalizaciju
Evidentirati radno vrijeme zaposlenika
Evidentirati plaće zaposlenika
Evidentirati bolovanja, godišnje odmore zaposlenika i sl.
Voditi materijalno knjigovodstvo
Pratiti zakonsku regulativu vezano za poslovanje vodoinstalatera
Izraditi ponude naručiteljima
Izraditi primke i otpremnice za vodoinstalaterski materijal
Izraditi račun u skladu s dokaznicom mjere, privremenom ili okončanom situacijom
Voditi evidenciju o naplati računi prema valuti plaćanja
Voditi evidenciju o obavezama prema dobavljačima
Izraditi i analizirati godišnje financijske izvještaje
Oglašavati usluge u tiskovinama i elektronskim medijima
8.
Obavljanje komercijalnih poslova pri izvođenju vodoinstalaterskih radova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati s investitorima ili naručiteljima o vodoinstalaterskim radovima
Komunicirati s poslovnim partnerima (dobavljačima, drugim strukama na gradilištu, nadzornim organima i projektantima, komunalnim poduzećima, konkurentskim tvrtkama, računovodstvom)
Komunicirati s ustanovama i institucijama (školama, HOK-om, udruženjima, poreznom upravom itd.)
Komunicirati s djelatnicima unutar tvrtke i s radnim timovima
Dobaviti ateste za ugrađene vodoinstalaterske materijale
9.
Osiguranje kvalitete vodoinstalaterskih usluga i procesa rada
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Pridržavati se građevinskih i instalaterskih normi pri izvođenju vodoinstalaterskih radova
Izdavati garancije na izvedene vodoinstalaterske radove i izdavati jamstva dobavljača vodoinstalaterskih uređaja
Pratiti trendove u vodoinstalaterskoj struci sudjelovanjem na strukovnima sajmovima i prezentacijama novih proizvoda i materijala
Samostalno i timski analizirati izvršene vodoinstalaterske radove i planirati moguća poboljšanja
10.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri obavljanju vodoinstalaterskih radova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati pravila za rad na siguran način i zaštitu okoliša
Pridržavati se propisa i procedura za rad na siguran način
Koristiti propisanu zaštitnu opremu i odjeću
Prikupljati, razvrstavati i zbrinjavati otpad te pribavljati potvrde kojima se potvrđuje da je otpad zbrinut na odgovarajući način
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje vodoinstalaterskih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Planirati poslovanje vodoinstalaterske tvrtke na trogodišnjoj razini
Planirati poslovanje vodoinstalaterske tvrtke na godišnjoj, tromjesečnoj i mjesečnoj razini
Planirati vodoinstalaterske poslove i izraditi terminski plan za gradilišta
Planirati potrebne materijalne i ljudske resurse za ugovorene vodoinstalaterske poslove
Planirati nabavku materijala za ugovorene vodoinstalaterske poslove
2.
Pripremanje radnog mjesta za obavljanje vodoinstalaterskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Poznavati osnove vodovodnih/kanalizacijskih instalacija
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koji se koriste za vodovodne/kanalizacijske instalacije
Poznavati primjenu postupaka obrade različitih materijala za izradu vodovodnih/kanalizacijskih instalacija
Imenovati voditelja manje složenih vodoinstalaterskih i kanalizacijskih radova za određene segmente posla
Konzultirati se s investitorom
Organizirati gradilište (smještaj ureda, ljudi, materijala itd.)
Proučiti vodoinstalaterski i kanalizacijski nacrt/projekt (ako postoji)
Proučiti lokaciju rada
Planirati materijalne i ljudske resurse na početku građevinskog projekta
Pripremiti alate, materijale i vozila za gradilište
Obilježiti trase instalacija i mjesta na gradilištu na kojima će se obavljati ugradnja vodovodne instalacije u skladu s dokumentacijom
Svakodnevno obilaziti gradilišta na početku radnog dana i uočiti moguće probleme iz prethodnog dana, nadopunjavati materijal i sl.
Izraditi plan rada na dnevnoj razini
3.
Montiranje i postavljanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Označiti mjesta na objektu za proboj u temeljima za dovod vode i odvod kanalizacije
Izraditi utore (šliceve) i kanale za vodovodne i kanalizacijske cijevi
Izraditi vanjsku kanalizaciju i spojiti je na septičku jamu ili gradsku kanalizaciju
Izraditi instalacije za dovod hladne vode od vodovodnog šahta do ulaza u objekt
Izraditi temeljne instalacije za kanalizaciju u objektu
Izraditi proboje kroz zidove i međukatne konstrukcije za vodovodne i kanalizacijske instalacije
Razvesti vodovodne instalacije u objektu (montaža obujmica/držača za cijevi, postavljanje cijevi i spojnih elemenata, postavljanje izolacijskog materijala na cijevi)
Razvesti kanalizacijske instalacije u objektu (montaža obujmica/držača za cijevi, mazanje gumice pastom za montažu PVC cijevi, postavljanje PVC cijevi i spojnih elemenata, postavljanje izolacijskog materijala na cijevi, montaža krovnih ozračnika kanalizacije)
Izraditi ventilaciju za sanitarnu prostoriju (npr. kupaonica i sl.)
Montirati sanitarnu opremu s pripadajućom armaturom (npr. kada, wc školjka, umivaonici, sudoperi, perilice, itd.)
Izraditi odvodnju za oborinske vode
Izraditi instalaciju za toplu vodu na solarnu energiju
Montirati solarne kolektore
Spojiti hladnu, toplu i cirkulacijsku vodu na spremnik sanitarne vode
Učvrstiti izvod sanitarnih priključaka
Nivelirati vodovodne cijevi
Zasipati cijevi sitnim pijeskom
4.
Ispitivanje i puštanje vodovodne instalacije u pogon
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvršiti tlačnu probu instalacije vodovodnih cijevi vodom ili zrakom
Ispitati vodovodne instalacije na nepropusnost i izraditi zapisnik o provedenoj tlačnoj probi
Izvršiti ispitivanje vodovodnih instalacija na protočnost
Isprati i dezinficirati vodovodne instalacije
Osigurati provedbu bakteriološke analize uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije i ispiranja cijevi od strane nadležne ustanove
Pustiti vodovodni sustav u pogon i balansirati ga (npr. ozračivanjem)
Očistiti gradilište od šute i prikupiti otpadni materijal i zbrinuti ga prema propisima
Izvršiti primopredaju izrađene vodovodne instalacije naručitelju
5.
Ispitivanje i puštanje kanalizacijske instalacije u pogon
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Zasipati cijevi sitnim pijeskom
Očistiti gradilište od šute i prikupiti otpadni materijal i zbrinuti ga prema propisima
Fiksirati izvod kanalizacijskih priključaka
Nivelirati kanalizacijske cijevi
Ispitati kanalizacijske instalacije na nepropusnost i o tome izraditi zapisnik
Osigurati ispitivanje na protočnost i nepropusnost vanjskog razvoda kanalizacije i osigurati izdavanje potvrde o ispravnosti od ovlaštene ustanove
Izvršiti puštanje kanalizacijskog sustava u pogon
Izvršiti primopredaju izrađene kanalizacijske instalacije naručitelju
6.
Pronalaženje i otklanjanje kvara na javnoj vodovodnoj/ kanalizacijskoj mreži
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Montirati ulični vodovodni/kanalizacijski cjevovod (postavljanje cijevi određenog promjera u prethodno pripremljene kanale)
Ustanoviti profile cijevi u vodovodnoj/kanalizacijskoj mreži na koju će se spojiti novi priključak
Spojiti novi priključak na vodomjerno okno objekta (s vodomjerom i ventilima) kao i na kanalizacijski šaht
Isprati cjevovod vodovodne mreže
Vizualno provjeriti nepropusnost spojeva na vodovodnoj/kanalizacijskoj mreži
Izvršiti tlačnu probu vodovodnog/kanalizacijskog priključka
Strojno mikrolocirati kvar na vodovodnoj/ kanalizacijskoj mreži (npr. sondom a, sondom b, geofonom koji hvata šumove i sl. )
Vizualno mikrolocirati kvar na vodovodnoj/kanalizacijskoj mreži
Pratiti strojno otkopavanje terena na lokaciji kvara vodovodne/kanalizacijske mreže
Ustanoviti oštećenje na vodovodnoj/kanalizacijskoj mreži
Sanirati puknuće vodovodne/kanalizacijske cijevi (raznih profila)
Pratiti nepropusnost vodovodne mreže očitavanjem visine vode u vodospremniku i poduzimati potrebne korake u slučaju propuštanja
7.
Obavljanje administrativnih poslova pri izvođenju vodoinstalaterskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Potpisati i arhivirati ugovor za izvođenje vodoinstalaterskih/kanalizacijskih radova
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik vodovoda i kanalizacije
Izraditi građevinske knjige i dokaznicu mjera za vodovod i kanalizaciju
Izraditi privremene i okončanu situaciju
Prikupiti cjelokupnu dokumentaciju o kvaliteti materijala kao pripreme za tehnički pregled objekta (npr. izjave o sukladnosti i svojstvima ugrađenih materijala)
Izraditi izjave izvođača manje složenih radova prije tehničkog pregleda objekta
Provesti tehnički pregled objekta
Izraditi zapisnik o primopredaji tehničke dokumentacije za vodovod i kanalizaciju
Evidentirati radno vrijeme zaposlenika
Evidentirati plaće zaposlenika
Evidentirati bolovanja, godišnje odmore zaposlenika i sl.
Voditi materijalno knjigovodstvo
Pratiti zakonsku regulativu vezano za poslovanje vodoinstalatera
8.
Obavljanje komercijalnih poslova pri izvođenju vodoinstalaterskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi ponude naručiteljima
Izraditi primke i otpremnice za vodoinstalaterski materijal
Izraditi račun u skladu s dokaznicom mjere, privremenom ili okončanom situacijom
Voditi evidenciju o naplati računi prema valuti plaćanja
Voditi evidenciju o obavezama prema dobavljačima
Izraditi i analizirati godišnje financijske izvještaje
Oglašavati usluge u tiskovinama i elektronskim medijima
9.
Poslovno komuniciranje u vodoinstalaterskom obrtu ili poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati s investitorima ili naručiteljima o vodoinstalaterskim radovima
Komunicirati s poslovnim partnerima (dobavljačima, drugim strukama na gradilištu, nadzornim organima i projektantima, komunalnim poduzećima, konkurentskim tvrtkama, računovodstvom)
Komunicirati s ustanovama i institucijama (školama, HOK-om, udruženjima, poreznom upravom itd.)
Komunicirati s djelatnicima unutar tvrtke i s radnim timovima
Dobaviti ateste za ugrađene vodoinstalaterske materijale
10.
Osiguranje kvalitete vodoinstalaterskih usluga i procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Pridržavati se građevinskih i instalaterskih normi pri izvođenju vodoinstalaterskih radova
Izdavati garancije na izvedene vodoinstalaterske radove i izdavati jamstva dobavljača vodoinstalaterskih uređaja
Pratiti trendove u vodoinstalaterskoj struci sudjelovanjem na strukovnima sajmovima i prezentacijama novih proizvoda i materijala
Samostalno i timski analizirati izvršene vodoinstalaterske radove i planirati moguća poboljšanja
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri obavljanju vodoinstalaterskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
29.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati pravila za rad na siguran način i zaštitu okoliša
Pridržavati se propisa i procedura za rad na siguran način
Koristiti propisanu zaštitnu opremu i odjeću
Prikupljati, razvrstavati i zbrinjavati otpad te pribavljati potvrde kojima se potvrđuje da je otpad zbrinut na odgovarajući način
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Vodoinstalater/ Vodoinstalaterka
Datum upisa
29.11.2021
Vrijedi do
30.6.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje