Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Forenzični istražitelj mjesta događaja

Razina HKO
7.1
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2442.31.7 Diplomirani kriminalist/diplomirana kriminalistica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.335.3355 Kriminalisti/kriminalistkinje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Forenzični istražitelj mjesta događaja osoba je sa specijaliziranim znanjima iz područja istraživanja mjesta događaja, prikupljanja, pohrane, obrade, laboratorijske analize i interpretacije dokaznih materijala i tragova s mjesta događaja. Određuje forenzičnu strategiju i postupke prilikom istraživanja mjesta događaja te vodi tim, utvrđuje i ocjenjuje sve zahtjeve istrage/ispitivanja; daje nalaz i mišljenje u sudskim postupcima te znanstvenim i stručnim radom obrađuje rezultate istraživanja, unaprjeđuje metode i znanstvenim i stručnim publikacijama unapređuje forenzične znanosti. Surađuje sa sudbenim vlastima i nadležnim dionicima sigurnosti i obrane radi jačanja sigurnosti i obrane građana, materijalnih dobara i okoliša.

Uvjeti rada

Forenzični istražitelj mjesta događaja radi iznimno dinamičan i odgovoran posao. Posao uključuje terenski, laboratorijski i uredski rad. Prilikom rada na mjestu događaja mogu biti izloženi različitim biološkim, kemijskim ili fizičkim ugrozama. Pri tome, ovisno o ugrozi, osoba s ovim zanimanjem treba nositi zaštitnu opremu i na mjestu događaja i u laboratoriju. Osim navedenih, mogu se suočiti i s psihičkim stresom, mentalnim sagorijevanjem te rizicima osvete zbog svjedočenja na sudu. Radnici u okviru ovog zanimanja uglavnom su suočeni s posebitostima radnog vremena te postoje potrebe za specifičnim ili dodatnim radom (rad noću, rad subotom, nedjeljom i praznikom, rad noću ili rad u smjenama). Stoga je u ovom standardu zanimanja značajan dio posvećen i zaštiti na radu s obzirom na to da su forenzični istražitelji izloženi dinamičnoj prirodi slučajeva koje istražuju. Osim navedenih poslova, jedan dio obuhvaća i uredski rad na administraciji i dokumentiranju kao i znanstveni rad koji je iznimno kreativan.

Skupovi kompetencija (20)
1.
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati načela sudskog i izvansudskog postupka prema standardima struke i zakonodavnog okvira primjereno vrsti slučaja
Pratiti kazneno i kazneno-procesno pravo u svrhu analiziranja upravljačkih struktura sukladno vrsti i standardu sustava
Pratiti pravnu regulativu u području izvršnog upravljanja forenzičnim timom mjesta događaja, sukladno mjestu događaja
Primjenjivati pravnu regulativu u području analize tragova krvnih mrlja s mjesta događaja sukladno zakonskom okviru, primjereno vrsti dokaza
Pratiti pravnu regulativu u području balističke i mehanoskopske analize uzoraka s mjesta događaja sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
Pratiti pravnu regulativu u području analize bioloških i kemijskih tragova sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
Pratiti pravnu regulativu u području daktiloskopske analize podataka s mjesta događaja sukladno zakonodavnom okviru primjereno vrsti otiska
Pratiti pravnu regulativu u području analize dokumenata, novca i rukopisa s mjesta događaja sukladno vrsti dokaza
Pratiti pravnu regulativu u području analize žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
Pratiti pravnu regulativu u području snimanja i analize slikovnog materijala s mjesta događaja primjereno standardima struke
Pratiti pravnu regulativu u području ICT tehnologije sukladno zakonodavnom okviru primjereno vrsti ICT ugroze
Pratiti promjene kaznenog prava i kazneno procesnog prava primjereno vrsti slučaja
Primjenjivati načela sustava nacionale sigurnosti i obrane prema standardima struke i zakonodavnog okvira primjereno vrsti slučaja
Pratiti pravnu regulativu u području tragova požara i eksplozija sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
2.
Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritički vrednovati postupanje dionika u kriminalističkom istraživanju sukladno standardu struke primjereno vrsti kaznenog dijela
Organizirati profesionalni razvoj zaposlenika u skladu s pravnim i etičkim načelima struke sukladno vrsti organizacije
Razvijati inovativne metode i tehnike rada kao rezultat ulaganja u svoj osobni i profesionalni razvoj u skladu s pravilima i potrebama struke
Organizirati protok poslovnih informacija nužnih za svakodnevno obavljanje poslova na temelju poznavanja standarda organizacije rada u poslovnom subjektu, primjereno području rada
Koordinirati rad forenzičnog istražitelja i forenzičnog znanstvenika u odnosu na kazneno-pravni i policijski sustav
Primijeniti primjerene mjere i aktivnosti za pravodobno izbjegavanje mogućih propusta i pogrešaka koji mogu ugroziti pouzdanost i vjerodostojnost rezultata kriminalističkog istraživanja vodeći računa o zaposlenicima, organizaciji, javnom dobru, zdravlju i okolišu
Osigurati materijalne i tehničke resurse potrebne za analizu mjesta događaja ovisno o njegovoj vrsti a sukladno važećim standardima
Procijeniti suvremene ugroze u skladu s pravilima i potrebama struke u cilju jačanja sigurnosti i obrane građana, materijalnih dobara i okoliša
3.
Poznavanje i primjenjivanje etičkih normi u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Unaprjeđivati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njenih predmeta obrade sukladno kodeksu struke primjereno vrsti slučaja.
Unaprijediti etičke norme u području sigurnosti informacijskih i komunikacijskih mreža primjereno vrsti ugroze
Unaprijediti etičke norme u području vještačenja u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njenih predmeta obrade primjereno poslovnoj organizaciji
Sumirati etičke prosudbe na temelju proučenih profesionalnih kodeksa ponašanja i djelovanja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slučaja
Preispitati etičke norme u području forenzičnih znanosti sukladno zakonskom regulativom i primjereno slučajevima
4.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Unaprjeđivati nove metodologije forenzičnih znanosti za ispitivanje dokaznog materijala, korištenje pravilnih laboratorijskih procedura i kontrola, prezentiranje nalaza u izvještajima, iskazima i mišljenjima u skladu s validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Osigurati financijska sredstva za istraživanje u skladu sa zakonodavnim okvirom, primjereno vrsti poslovne organizacije
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize bioloških i kemijskih tragova
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova u skladu s razvojem struke i vrstom otiska sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize balističkih i mehanoskopskih tragova sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize spornih dokumenata, novca i rukopisa sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize masovnih katastrofa sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize slikovnog materijala sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova i dokaza za izradu nalaza i mišljenja sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Koncizno izložiti rezultate znanstveno - istraživačkog rada uz argumentirano obrazloženje glavnih spoznaja u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Kritički procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu iz područja forenzičnih znanosti u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Primijeniti biometrijske metode u svrhu identifikacije nepoznatih subjekata sukladno pravilima struke primjereno vrsti ugroze
Primijeniti suvremene analitičke metode i tehnike forenzičnog otkrivanja, identifikacije i dokazivanja zapaljivih i eksplozivnih tvari, sastavnica eksplozivnih ili zapaljivih naprava, njihovih tragova na mjestu pregleda ili pretrage te na mjestu napada takvim napravama, odnosno na mjestima požara ili eksplozija uzrokovanih različitim sigurnosnim propustima sukladno pravilima struke i vrsti ugroze
5.
Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti metodologiju rada i pristupa mjestu događaja sukladno vrsti mjesta događaja prema standardima struke
Provoditi mjere za zaštitu potencijalnih, vidljivih i latentnih tragova sukladno pravilima struke primjereno vrsti traga
Ocijeniti potrebitost daljnjih pretraga u analizi bioloških uzoraka živih/mrtvih osoba za antropološku, kemijsko-toksikološku i DNA obradu, kao i procijeniti i prezentirati rezultate prema pravilima struke primjereno vrsti uzorka i obrade
Voditi forenzični tim tijekom analize mjesta događaja primjereno standardu za analizu mjesta događaja i vrsti slučaja
Osmisliti pravodobno preventivne i korektivne mjere osiguranja mjesta događaja prema standardima struke primjereno za pojedina mjesta događaja
Prikupiti, pohraniti i osigurati transport pojedinačnih tragova sukladno pravilima struke primjereno vrsti traga
Primijeniti postupke i metode ekshumacije prema pravilima struke sukladno zakonodavnom okviru
Prepoznati suvremene ugroze prema pravilima struke, sukladno zakonodavnom okviru, a u svrhu definiranja i prepoznavanja mjesta događaja
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova i dokaza za sustav sigurnosti i obrane sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kategorizirati vrste specijalističkih forenzika prikladnih za vrstu uzorka te tragova, podataka i materijala sukladno pravilima struke a primjereno vrsti slučaja
6.
Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dokumentirati krvnu mrlju u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti slučaja
Izraditi dokumentaciju o biološkom profilu osobe u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti uzorka
Izraditi zapisnik o očevidu i ostale izvještaje i komunicirati s nadležnim tijelima prema pravilima struke i zakonodavnom okviru sukladno prirodi očevida
Dokumentirati biološke i kemijske uzorke u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno vrsti uzorka
Dokumentirati balističke i mehanoskopske tragove u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti dokaza
Dokumentirati tragove spornih dokumenata u skladu s razvojem struke sukladno zakonskoj regulativi, primjereno vrsti dokaza
Dokumentirati slikovni materijal u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji, primjereno vrsti dokaza
7.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritički preispitati rezultate analize bioloških i kemijskih uzoraka u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Izuzimati biološke i kemijske uzorke za analizu prema pravilima struke sukladno vrsti uzorka
Laboratorijski identificirati tragove krvi, sperme, tjelesnih izlučevina, dlake i kosti i sl. koristeći makroskopske, mikroskopske i kemijske metode prema pravilima struke primjereno vrsti uzorka
Upravljati osnovnim tehnikama bitnim za kreiranje i uporabu nacionalne DNA baze podataka prema pravilima struke sukladno zakonodavnom okviru
Prevenirati mogućnost ugroze nacionalne sigurnosti od prirodnih i antropogenih ugroza sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Identificirati nuklearnu i radiološku ugrozu na mjestu događaja
Provoditi protokole za nuklearnu i radiološku ugrozu sukladno razvoju struke i zakonskoj regulativi primjereno vrsti ugroze
8.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritički preispitati rezultate analize krvnih mrlja u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Odrediti mehanizam nastanka krvnih mrlja prema standardima struke ovisno o vrsti traga krvi
Odrediti kretanje i smjer tragova krvi prema standardima struke ovisno o vrsti traga krvi
Odrediti točku konvergencije i točke porijekla tragova krvi prema standardima struke ovisno o vrsti traga krvi
9.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dokumentirati trag papilarnih linija u svrhu identifikacije, koristeći mikroskopske i računalne metode skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti traga
Kritički preispitati rezultate analize otisaka u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Detektirati trag papilarnih linija metodom izazivanja i vizualiziranja te izuzimati otiske prema standardima struke primjereno vrsti traga
10.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati vrste oružja, streljiva i eksplozivnih naprava u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom
Analizirati tragove alata, potplata, lomova stakla, plemenite metale i sl. prema pravilima struke sukladno zakonodavnom okviru i vrsti traga
Kritički preispitati rezultate balističke i mehanoskopske analize u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Identificirati tragove oružja, streljiva i eksplozivnih naprava te ih komparativno ispitati u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom
Utvrditi dinamiku događaja prilikom kojeg je korišteno vatreno oružje sukladno hodogramu aktivnosti primjereno standardu struke
11.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati rukopis, potpis, zaštićene dokumente, pečate i otiske pečata i sl. u skladu sa standardima struke primjereno vrsti uzorka
Kritički preispitati rezultate analize spornih dokumenata, novca i rukopisa u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati tehnike izrade dokumenata i papira te utvrditi preinake sadržaja na dokumentima u skladu sa standardima struke primjereno vrsti uzorka
Ispitati pisaće strojeve i otiske pisaćih strojeva te tinte i tonere u skladu sa pravilima struke i zakonodavnog okvira primjereno vrsti uzorka
12.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi proces iskopavanja, prikupljanja, dokumentiranja te izuzimanja uzoraka za analizu iz masovnih grobnica i katastrofa u skladu s razvojem struke i zakonodavnim okvirom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati patološke i traumatske promjene vidljive na kosturnom materijalu sukladno standardima struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kritički preispitati rezultate analize žrtava masovnih katastrofa u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Rekognoscirati teren u svrhu detekcije masovne grobnice te preispitati utjecaj tafonomskih karakteristika na ljudski kostur u skladu s razvojem struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Odrediti najmanji broj osoba pronađenih u masovnoj katastrofi prema pravilima struke primjereno vrsti masovne katastrofe
Procijeniti biološki profil osobe analizom ljudskog koštanog materijala prema pravilima struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
13.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi proces izrade i obrade slikovnoga materijala prema standardima struke primjereno vrsti medija
Kritički preispitati rezultate analize slikovnog materijala u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati slikovni materijal u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji, primjereno vrsti dokaza
Poznavati tehnike i metode vizualizacije i rekonstrukcije u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slikovnog materijala
14.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja i preveniranja zlouporabe ICT tehnologije u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati zlouporabu ICT tehnologije u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno slučaju
Preporučiti tehnike dokazivanja i legislative u istraživanju i obradi slučajeva zlouporabe ICT tehnologije sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati relevantne podatke u slučajevima zlouporabe ICT tehnologije te preporučiti softverske i hardverske forenzične alate u skladu s razvojem struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Vrednovati prikupljene podatke i dokumentaciju povezane s zlouporabom ICT tehnologije u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti dokaza
Rekonstruirati izbrisane i oštećene podatke u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Predvidjeti sigurnosne aspekte informacijskih i telekomunikacijskih sustava u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti slučaja
Voditi forenzičnu analizu u slučajevima ugroze sigurnosti i zlouporabe informacijskih i komunikacijskih mreža i sustava sukladno hodogramu aktivnosti struke primjereno vrsti slučaja
Analizirati tragove s tehnološkim potpisom sukladno pravilima struke primjereno vrsti slučaja
Analizirati tragove iz područja elektronike sukladno pravilima struke primjereno vrsti ugroze
15.
Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati tragove i dokaze kaznenih djela pronađenih na mjestu događaja prema zahtjevima suda za vještačenjem primjereno vrsti slučaja
Kritički preispitati nalaze drugih osoba u postupku u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Vještačiti u skladu sa standardima struke prema zahtjevima suda za vještačenjem sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
16.
Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti odgovornost pravnih i fizičkih osoba za kaznena i prekršajna djela u skladu s zakonodavnim okvirom, primjereno pravnom statusu počinitelja
Razvijati poslovnu kulturu organizacije, etiku upravljanja i hijerarhiju u skladu sa zakonodavnim okvirom primjereno poslovnoj organizaciji
Provoditi istraživanja i analize tržišta, planiranja i provedbe integriranog marketinškog komuniciranja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti poslovne organizacije
Obavljati operacionalizaciju različitih poslovnih procesa vezanih uz specifično područje, odnosno djelokrug rada organizacije u skladu sa zakonodavnim okvirom primjereno poslovnom procesu
17.
Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati unutar i izvan organizacije na svim organizacijskim razinama u skladu s načelima poslovne komunikacije, pravilima korespondencije, organizacijskom kulturom i etičkim kodeksom primjerenom vrsti radne organizacije
Predvidjeti psihičke procese na kojima se osniva svjedočenje prema kriterijima psihološkog profiliranja i zakonodavnog okvira sukladno statusu svjedoka
Utvrditi čimbenike i uvjete koji utječu na točnost svjedočenja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slučaja
Odabrati tehnike za poboljšanje dosjećanja i prepoznavanja svjedoka u skladu s razvojem struke i zakonodavnog okvira primjereno statusu svjedoka
Usporediti različite tehnike uzimanja izjava od odraslih i djece te vrednovati tehnike za procjenu vjerodostojnosti iskaza prama pravilima struke, primjereno statusu svjedoka
Povezati karakteristike žrtve s psihološkim karakteristikama počinitelja kaznenih djela u skladu s znanstvenim i stručnim spoznajama sukladno statusu žrtve
Poznavati različite tehnike i metode profiliranja počinitelja kaznenih djela; u skladu s znanstvenim i stručnim spoznajama primjereno slučaju
Poznavati zaštitu prava osoba s duševnim smetnjama, te maloljetnim osobama, bilo počiniteljima ili žrtvama kaznenih djela prema zakonodavnom okviru
18.
Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Usporediti strateške dokumente utemeljene na teoretskim spoznajama struke kao i trendovima u području sukladno zakonodavnom okviru, primjereno vrsti poslovne organizacije
Osiguravati sustav prevencije i zaštite ljudi s ciljem održavanja niske razine kriminaliteta sukladno zakonodavnom okviru i validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno sustavu
Prevenirati mogućnost ugroze nacionalne sigurnosti primjenom bioloških i kemijskih tvari sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Unaprjeđivati metode za prevenciju nasilja u obitelji sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti nasilja
Planirati razvoj organizacijske jedinice koju vodi sukladno zakonodavnom okviru, primjereno vrsti poslovne organizacije
Upravljati kriznim situacijama ugroze nacionalne sigurnosti sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
19.
Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi mjere zaštite na radu ovisno o specifičnim situacijama sukladno vrsti ugroze
Unaprjeđivati poslovne procese vezanih uz zaštitu zdravlja na radu, poštivanje mjera sigurnosti na radu te uz zaštitu okoliša u svojem području, odnosno djelokrugu rada sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno poslovnom procesu
Unaprjeđivati zaštitu na radu sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
20.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati forenzične vrijednosti i lanac integriteta kod tragova zapaljivih ili eksplozivnih tvari i naprava, odnosno tragova sastavnica uzročnika požara ili eksplozije sukladno pravilima struke i vrsti ugroze
Kritički prosuditi mjesto mogućeg pronalaženja, značajki i stanja pronađenih tragova požara i eksplozija sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Izabrati optimalnu forenzičnu metodu, tehniku i pribor za rad u specifičnim situacijama sumnje na nazočnost zapaljivih ili eksplozivnih tvari ili naprava, odnosno njihovih tragova na mjestu pregleda ili pretrage te na mjestu požara ili eksplozije primjereno vrsti ugroze
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova požara i eksplozija sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Razvijanje organizacijskog i upravljačkog sklada forenzičnim poslovnim subjektima
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Kritički vrednovati postupanje dionika u kriminalističkom istraživanju sukladno standardu struke primjereno vrsti kaznenog dijela
Organizirati profesionalni razvoj zaposlenika u skladu s pravnim i etičkim načelima struke sukladno vrsti organizacije
Razvijati inovativne metode i tehnike rada kao rezultat ulaganja u svoj osobni i profesionalni razvoj u skladu s pravilima i potrebama struke
Procijeniti suvremene ugroze u skladu s pravilima i potrebama struke u cilju jačanja sigurnosti i obrane građana, materijalnih dobara i okoliša
Unaprjeđivati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njenih predmeta obrade sukladno kodeksu struke primjereno vrsti slučaja.
Organizirati protok poslovnih informacija nužnih za svakodnevno obavljanje poslova na temelju poznavanja standarda organizacije rada u poslovnom subjektu, primjereno području rada
Koordinirati rad forenzičnog istražitelja i forenzičnog znanstvenika u odnosu na kazneno-pravni i policijski sustav
Pratiti kazneno i kazneno-procesno pravo u svrhu analiziranja upravljačkih struktura sukladno vrsti i standardu sustava
Primijeniti primjerene mjere i aktivnosti za pravodobno izbjegavanje mogućih propusta i pogrešaka koji mogu ugroziti pouzdanost i vjerodostojnost rezultata kriminalističkog istraživanja vodeći računa o zaposlenicima, organizaciji, javnom dobru, zdravlju i okolišu
Komunicirati unutar i izvan organizacije na svim organizacijskim razinama u skladu s načelima poslovne komunikacije, pravilima korespondencije, organizacijskom kulturom i etičkim kodeksom primjerenom vrsti radne organizacije
2.
Izvršno upravljanje forenzičnim timom na mjestu događaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Primijeniti metodologiju rada i pristupa mjestu događaja sukladno vrsti mjesta događaja prema standardima struke
Provoditi mjere za zaštitu potencijalnih, vidljivih i latentnih tragova sukladno pravilima struke primjereno vrsti traga
Ocijeniti potrebitost daljnjih pretraga u analizi bioloških uzoraka živih/mrtvih osoba za antropološku, kemijsko-toksikološku i DNA obradu, kao i procijeniti i prezentirati rezultate prema pravilima struke primjereno vrsti uzorka i obrade
Prepoznati suvremene ugroze prema pravilima struke, sukladno zakonodavnom okviru, a u svrhu definiranja i prepoznavanja mjesta događaja
Kategorizirati vrste specijalističkih forenzika prikladnih za vrstu uzorka te tragova, podataka i materijala sukladno pravilima struke a primjereno vrsti slučaja
Voditi forenzični tim tijekom analize mjesta događaja primjereno standardu za analizu mjesta događaja i vrsti slučaja
Osmisliti pravodobno preventivne i korektivne mjere osiguranja mjesta događaja prema standardima struke primjereno za pojedina mjesta događaja
Osigurati materijalne i tehničke resurse potrebne za analizu mjesta događaja ovisno o njegovoj vrsti a sukladno važećim standardima
Izraditi zapisnik o očevidu i ostale izvještaje i komunicirati s nadležnim tijelima prema pravilima struke i zakonodavnom okviru sukladno prirodi očevida
Prikupiti, pohraniti i osigurati transport pojedinačnih tragova sukladno pravilima struke primjereno vrsti traga
Primijeniti postupke i metode ekshumacije prema pravilima struke sukladno zakonodavnom okviru
Pratiti pravnu regulativu u području izvršnog upravljanja forenzičnim timom mjesta događaja, sukladno mjestu događaja
3.
Znanstveno i stručno analiziranje bioloških i kemijskih tragova s mjesta događaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Kritički preispitati rezultate analize bioloških i kemijskih uzoraka u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Identificirati nuklearnu i radiološku ugrozu na mjestu događaja
Provoditi protokole za nuklearnu i radiološku ugrozu sukladno razvoju struke i zakonskoj regulativi primjereno vrsti ugroze
Provoditi mjere zaštite na radu ovisno o specifičnim situacijama sukladno vrsti ugroze
Izuzimati biološke i kemijske uzorke za analizu prema pravilima struke sukladno vrsti uzorka
Laboratorijski identificirati tragove krvi, sperme, tjelesnih izlučevina, dlake i kosti i sl. koristeći makroskopske, mikroskopske i kemijske metode prema pravilima struke primjereno vrsti uzorka
Upravljati osnovnim tehnikama bitnim za kreiranje i uporabu nacionalne DNA baze podataka prema pravilima struke sukladno zakonodavnom okviru
Dokumentirati biološke i kemijske uzorke u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno vrsti uzorka
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize bioloških i kemijskih tragova
Pratiti pravnu regulativu u području analize bioloških i kemijskih tragova sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
4.
Znanstveno i stručno analiziranje tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Dokumentirati krvnu mrlju u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti slučaja
Kritički preispitati rezultate analize krvnih mrlja u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Odrediti mehanizam nastanka krvnih mrlja prema standardima struke ovisno o vrsti traga krvi
Odrediti kretanje i smjer tragova krvi prema standardima struke ovisno o vrsti traga krvi
Odrediti točku konvergencije i točke porijekla tragova krvi prema standardima struke ovisno o vrsti traga krvi
Primjenjivati pravnu regulativu u području analize tragova krvnih mrlja s mjesta događaja sukladno zakonskom okviru, primjereno vrsti dokaza
5.
Znanstveno i stručno analiziranje daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Dokumentirati trag papilarnih linija u svrhu identifikacije, koristeći mikroskopske i računalne metode skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti traga
Kritički preispitati rezultate analize otisaka u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Detektirati trag papilarnih linija metodom izazivanja i vizualiziranja te izuzimati otiske prema standardima struke primjereno vrsti traga
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova u skladu s razvojem struke i vrstom otiska sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Pratiti pravnu regulativu u području daktiloskopske analize podataka s mjesta događaja sukladno zakonodavnom okviru primjereno vrsti otiska
6.
Znanstveno i stručno analiziranje balističkih i mehanoskopskih uzoraka s mjesta događaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Analizirati vrste oružja, streljiva i eksplozivnih naprava u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom
Analizirati tragove alata, potplata, lomova stakla, plemenite metale i sl. prema pravilima struke sukladno zakonodavnom okviru i vrsti traga
Kritički preispitati rezultate balističke i mehanoskopske analize u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Identificirati tragove oružja, streljiva i eksplozivnih naprava te ih komparativno ispitati u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom
Utvrditi dinamiku događaja prilikom kojeg je korišteno vatreno oružje sukladno hodogramu aktivnosti primjereno standardu struke
Dokumentirati balističke i mehanoskopske tragove u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti dokaza
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize balističkih i mehanoskopskih tragova sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Pratiti pravnu regulativu u području balističke i mehanoskopske analize uzoraka s mjesta događaja sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
7.
Znanstveno i stručno analiziranje dokumenata, novca i rukopisa s mjesta događaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Analizirati rukopis, potpis, zaštićene dokumente, pečate i otiske pečata i sl. u skladu sa standardima struke primjereno vrsti uzorka
Kritički preispitati rezultate analize spornih dokumenata, novca i rukopisa u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati tehnike izrade dokumenata i papira te utvrditi preinake sadržaja na dokumentima u skladu sa standardima struke primjereno vrsti uzorka
Ispitati pisaće strojeve i otiske pisaćih strojeva te tinte i tonere u skladu sa pravilima struke i zakonodavnog okvira primjereno vrsti uzorka
Dokumentirati tragove spornih dokumenata u skladu s razvojem struke sukladno zakonskoj regulativi, primjereno vrsti dokaza
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize spornih dokumenata, novca i rukopisa sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Pratiti pravnu regulativu u području analize dokumenata, novca i rukopisa s mjesta događaja sukladno vrsti dokaza
8.
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Izraditi dokumentaciju o biološkom profilu osobe u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti uzorka
Voditi proces iskopavanja, prikupljanja, dokumentiranja te izuzimanja uzoraka za analizu iz masovnih grobnica i katastrofa u skladu s razvojem struke i zakonodavnim okvirom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati patološke i traumatske promjene vidljive na kosturnom materijalu sukladno standardima struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kritički preispitati rezultate analize žrtava masovnih katastrofa u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Rekognoscirati teren u svrhu detekcije masovne grobnice te preispitati utjecaj tafonomskih karakteristika na ljudski kostur u skladu s razvojem struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Odrediti najmanji broj osoba pronađenih u masovnoj katastrofi prema pravilima struke primjereno vrsti masovne katastrofe
Procijeniti biološki profil osobe analizom ljudskog koštanog materijala prema pravilima struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize masovnih katastrofa sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Pratiti pravnu regulativu u području analize žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
9.
Snimanje, znanstvena i stručna obrada i analiza slikovnog materijala s mjesta događaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Voditi proces izrade i obrade slikovnoga materijala prema standardima struke primjereno vrsti medija
Kritički preispitati rezultate analize slikovnog materijala u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati slikovni materijal u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji, primjereno vrsti dokaza
Dokumentirati slikovni materijal u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji, primjereno vrsti dokaza
Poznavati tehnike i metode vizualizacije i rekonstrukcije u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slikovnog materijala
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize slikovnog materijala sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Pratiti pravnu regulativu u području snimanja i analize slikovnog materijala s mjesta događaja primjereno standardima struke
10.
Prevencija zlouporabe i analiza ICT tehnologije u forenzici
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Unaprijediti etičke norme u području sigurnosti informacijskih i komunikacijskih mreža primjereno vrsti ugroze
Primijeniti biometrijske metode u svrhu identifikacije nepoznatih subjekata sukladno pravilima struke primjereno vrsti ugroze
Prepoznati zlouporabu ICT tehnologije u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno slučaju
Preporučiti tehnike dokazivanja i legislative u istraživanju i obradi slučajeva zlouporabe ICT tehnologije sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati relevantne podatke u slučajevima zlouporabe ICT tehnologije te preporučiti softverske i hardverske forenzične alate u skladu s razvojem struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Vrednovati prikupljene podatke i dokumentaciju povezane s zlouporabom ICT tehnologije u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti dokaza
Rekonstruirati izbrisane i oštećene podatke u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Predvidjeti sigurnosne aspekte informacijskih i telekomunikacijskih sustava u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti slučaja
Voditi forenzičnu analizu u slučajevima ugroze sigurnosti i zlouporabe informacijskih i komunikacijskih mreža i sustava sukladno hodogramu aktivnosti struke primjereno vrsti slučaja
Analizirati tragove s tehnološkim potpisom sukladno pravilima struke primjereno vrsti slučaja
Analizirati tragove iz područja elektronike sukladno pravilima struke primjereno vrsti ugroze
Pratiti pravnu regulativu u području ICT tehnologije sukladno zakonodavnom okviru primjereno vrsti ICT ugroze
11.
Izrada nalaza i mišljenja vještaka u sudskim postupcima, sustavu sigurnosti i obrane
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Primjenjivati načela sudskog i izvansudskog postupka prema standardima struke i zakonodavnog okvira primjereno vrsti slučaja
Primjenjivati načela sustava nacionale sigurnosti i obrane prema standardima struke i zakonodavnog okvira primjereno vrsti slučaja
Unaprijediti etičke norme u području vještačenja u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova i dokaza za sustav sigurnosti i obrane sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati tragove i dokaze kaznenih djela pronađenih na mjestu događaja prema zahtjevima suda za vještačenjem primjereno vrsti slučaja
Kritički preispitati nalaze drugih osoba u postupku u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Vještačiti u skladu sa standardima struke prema zahtjevima suda za vještačenjem sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova i dokaza za izradu nalaza i mišljenja sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Pratiti promjene kaznenog prava i kazneno procesnog prava primjereno vrsti slučaja
12.
Razrađivanje poslovnih i znanstvenih modela u forenzici za poboljšice u istraživanju mjesta događaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Unaprjeđivati nove metodologije forenzičnih znanosti za ispitivanje dokaznog materijala, korištenje pravilnih laboratorijskih procedura i kontrola, prezentiranje nalaza u izvještajima, iskazima i mišljenjima u skladu s validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Osigurati financijska sredstva za istraživanje u skladu sa zakonodavnim okvirom, primjereno vrsti poslovne organizacije
Procijeniti odgovornost pravnih i fizičkih osoba za kaznena i prekršajna djela u skladu s zakonodavnim okvirom, primjereno pravnom statusu počinitelja
Razvijati poslovnu kulturu organizacije, etiku upravljanja i hijerarhiju u skladu sa zakonodavnim okvirom primjereno poslovnoj organizaciji
Provoditi istraživanja i analize tržišta, planiranja i provedbe integriranog marketinškog komuniciranja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti poslovne organizacije
Obavljati operacionalizaciju različitih poslovnih procesa vezanih uz specifično područje, odnosno djelokrug rada organizacije u skladu sa zakonodavnim okvirom primjereno poslovnom procesu
Koncizno izložiti rezultate znanstveno - istraživačkog rada uz argumentirano obrazloženje glavnih spoznaja u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Kritički procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu iz područja forenzičnih znanosti u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
13.
Strateško upravljanje forenzičnom organizacijskom jedinicom i forenzičnom ekologijom
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Prevenirati mogućnost ugroze nacionalne sigurnosti od prirodnih i antropogenih ugroza sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Usporediti strateške dokumente utemeljene na teoretskim spoznajama struke kao i trendovima u području sukladno zakonodavnom okviru, primjereno vrsti poslovne organizacije
Osiguravati sustav prevencije i zaštite ljudi s ciljem održavanja niske razine kriminaliteta sukladno zakonodavnom okviru i validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno sustavu
Prevenirati mogućnost ugroze nacionalne sigurnosti primjenom bioloških i kemijskih tvari sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Unaprjeđivati metode za prevenciju nasilja u obitelji sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti nasilja
Upravljati kriznim situacijama ugroze nacionalne sigurnosti sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Unaprjeđivati poslovne procese vezanih uz zaštitu zdravlja na radu, poštivanje mjera sigurnosti na radu te uz zaštitu okoliša u svojem području, odnosno djelokrugu rada sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno poslovnom procesu
Unaprjeđivati zaštitu na radu sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Planirati razvoj organizacijske jedinice koju vodi sukladno zakonodavnom okviru, primjereno vrsti poslovne organizacije
14.
Sporazumijevanje/komunikacija u skladu s načelima poslovne komunikacije i korespondencije, etičkim kodeksom
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njenih predmeta obrade primjereno poslovnoj organizaciji
Sumirati etičke prosudbe na temelju proučenih profesionalnih kodeksa ponašanja i djelovanja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slučaja
Preispitati etičke norme u području forenzičnih znanosti sukladno zakonskom regulativom i primjereno slučajevima
Predvidjeti psihičke procese na kojima se osniva svjedočenje prema kriterijima psihološkog profiliranja i zakonodavnog okvira sukladno statusu svjedoka
Utvrditi čimbenike i uvjete koji utječu na točnost svjedočenja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slučaja
Odabrati tehnike za poboljšanje dosjećanja i prepoznavanja svjedoka u skladu s razvojem struke i zakonodavnog okvira primjereno statusu svjedoka
Usporediti različite tehnike uzimanja izjava od odraslih i djece te vrednovati tehnike za procjenu vjerodostojnosti iskaza prama pravilima struke, primjereno statusu svjedoka
Povezati karakteristike žrtve s psihološkim karakteristikama počinitelja kaznenih djela u skladu s znanstvenim i stručnim spoznajama sukladno statusu žrtve
Poznavati različite tehnike i metode profiliranja počinitelja kaznenih djela; u skladu s znanstvenim i stručnim spoznajama primjereno slučaju
Poznavati zaštitu prava osoba s duševnim smetnjama, te maloljetnim osobama, bilo počiniteljima ili žrtvama kaznenih djela prema zakonodavnom okviru
15.
Znanstveno i stručno analiziranje tragova požara i eksplozija s mjesta događaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Kompetencije
Pratiti pravnu regulativu u području tragova požara i eksplozija sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
Primijeniti suvremene analitičke metode i tehnike forenzičnog otkrivanja, identifikacije i dokazivanja zapaljivih i eksplozivnih tvari, sastavnica eksplozivnih ili zapaljivih naprava, njihovih tragova na mjestu pregleda ili pretrage te na mjestu napada takvim napravama, odnosno na mjestima požara ili eksplozija uzrokovanih različitim sigurnosnim propustima sukladno pravilima struke i vrsti ugroze
Osigurati forenzične vrijednosti i lanac integriteta kod tragova zapaljivih ili eksplozivnih tvari i naprava, odnosno tragova sastavnica uzročnika požara ili eksplozije sukladno pravilima struke i vrsti ugroze
Kritički prosuditi mjesto mogućeg pronalaženja, značajki i stanja pronađenih tragova požara i eksplozija sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Izabrati optimalnu forenzičnu metodu, tehniku i pribor za rad u specifičnim situacijama sumnje na nazočnost zapaljivih ili eksplozivnih tvari ili naprava, odnosno njihovih tragova na mjestu pregleda ili pretrage te na mjestu požara ili eksplozije primjereno vrsti ugroze
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova požara i eksplozija sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Forenzični istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
26.3.2019
Vrijedi do
31.12.2022
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje